Wild reindeer habitat areas

Dataset

Datasettet viser leveområder og funksjonsområder for villrein, som det bør tas spesielt hensyn til i arealplanlegging mv. Ved kommunal planlegging bør nedbygging eller forstyrrende tiltak unngås, og det bør velges arealformål som bidrar til å ivareta områdene. Hensynssoner med retningslinjer (arealdelen) og bestemmelser (reguleringsplan) kan også benyttes for å synliggjøre dette. Konflikt med lokaliteter av nasjonal eller vesentlig regional interesse kan gi grunnlag for innsigelse i saker etter plan- og bygningsloven.

Specific usage

Spatial planning, land administration. The dataset is suitable for geographical analyses and production of thematic maps, overview maps, interactive maps and map solutions on the Internet.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Kari Bjørneraas, kari.bjorneraas@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • SOSI 4.5
  • FGDB
  • GeoJSON
  • SOSI
  • FGDB
  • GeoJSON

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: County, Country, Map sheet, Municipality

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified