Arealbruk WFS

Service

Tjenesten viser datasettet SsbArealbruk som skal være et landsdekkende datasett som gir oversikt over bebygd og opparbeidet areal og hvordan dette brukes. Datasettet danner deler av grunnlaget for SSBs arealstatistikk. SsbArealbruk er basert på en rekke digitale kartdata, tilrettelagt og sammensatt slik at det kvalitetsmessig beste datasettet blir valgt ut der det er tilgjengelig, men der slikt datagrunnlag ikke finnes tas datagrunnlag av enklere kvalitet inn.

Specific usage

SsbArealbruk er egnet til overvåking av utviklingen sett i relasjon til rådende nasjonale mål og retningslinjer. I tillegg kan den fungere som et informasjonsgrunnlag for utforming av nye nasjonale strategier. Det kan også være et kunnskapsgrunnlag i mer regionalt og lokalt planarbeid, og danne grunnlag for analyser.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Statistisk sentralbyrå

Contact metadata:
Svein Johan Reid, svein.reid@ssb.no – Statistics Norway

Contact owner:
Svein Johan Reid, svein.reid@ssb.no – Statistics Norway

Contact publisher:
Svein Johan Reid, svein.reid@ssb.no – Statistics Norway

Distribution

Format:
  • GML 3.2.1

Distribution type: WFS service

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.arealbruk?request=GetCapabilities&service=WFS

Constraints

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Security constraints: Restricted