art_naturbase WMS

Tjeneste

Tjenesten viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. Med funksjonsområder menes beiteområder, leveområder, hekkeområder etc. Datasettet er ikke et fullstendig datasett for alle arter, men er hovedsakelig fokusert på prioriterte arter etter naturmangfoldloven, rødlistearter og artene som inngår i viltkartleggingen etter DN håndbok nr. 11- 2000 Viltkartlegging. Datasettet inneholder - Hjortevilt, herunder villrein - Småvilt - Trua og sårbare arter innen alle organismegrupper - Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter etter naturmangfoldloven DNs artsdata utveksles med Artsdatabankens tjeneste Artskart og kan gjenfinnes der sammen med data fra andre leverandører.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Miljødirektoratet

Metadatakontakt:
Miljødataseksjonen, wms@dirnat.no – Miljødirektoratet

Faglig kontakt:
Miljødataseksjonen, wms@dirnat.no – Miljødirektoratet

Teknisk kontakt:
wms@dirnat.no – Miljødirektoratet

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/art_naturbase/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities

Romlig referansesystem:
  • 4326,32631,32632,32633,32634,32635,32636,25831,25832,25833,25834,25835,25836

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert