Species - naturbase WMS

Service

Tjenesten viser forekomst av arter og funksjonsområder for disse. Med funksjonsområder menes beiteområder, leveområder, hekkeområder etc. Datasettet er ikke et fullstendig datasett for alle arter, men er hovedsakelig fokusert på prioriterte arter etter naturmangfoldloven, rødlistearter og artene som inngår i viltkartleggingen etter DN håndbok nr. 11- 2000 Viltkartlegging. Datasettet inneholder - Hjortevilt, herunder villrein - Småvilt - Trua og sårbare arter innen alle organismegrupper - Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter etter naturmangfoldloven DNs artsdata utveksles med Artsdatabankens tjeneste Artskart og kan gjenfinnes der sammen med data fra andre leverandører.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Anders Braa, post@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Distribution

Format:
  • png 1.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/artfunksjon/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Reference systems:

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified