Konsesjonsområder for uttak av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet

Dataset

Fylkeskommunen er delegert konsesjonsmyndighet for søknad om utforsking og utnyttelse av skjellsand, sand og grus fra sjøområdet. Skjellsandkonsesjoner har varighet på inntil 5 år, men kan søkes forlenget med inntil 5 år av gangen. Fylkeskommunene har data over både aktive og utgåtte konsesjoner. Konsesjonsdata gir informasjon om varighet på konsesjon og maksimalt tillatt uttak. Konsesjonsgiving styres av lov om undersjøiske naturforekomster (Kontinentalsokkelloven) og tilhørende retningslinjer. Skjellsandkonsesjonsområder er viktig arealinformasjon i forbindelse med kystsoneplaner og kommuneplaner.

Specific usage

Overvåking og kontroll med opptak av skjellsand. Grunnlangsdata for utarbeiding av regionale og kommunale planer.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Fylkeskommunene

Contact metadata:
Torbjørn Eidsheim Bøe, Torbjorn.Boe@hfk.no – Hordaland fylkeskommune

Contact owner:
Torbjørn Eidsheim Bøe, Torbjorn.Boe@hfk.no – Fylkeskommunene

Contact publisher:
post@norgedigitalt.no – Norwegian Mapping Authority

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Constraints

Access constraints: Open data

Help

Konsesjon gir ikke tillatelse til opptak på mindre enn fem meters dyp. Opptak av massene skal ikke hindre eller føre til ulempe for ferdsel på sjøen, fiske, fugle- eller friluftslivet i området. Spesielt viktig er det at virksomheten ikke skader fisk som står i merder. Virksomheten skal heller ikke skade undersjøiske kabler eller installasjoner. Opptak skal ikke skje på mindre enn 100 meters avstand fra disse. Ved opptaket skal en unngå at det blir dannet skråninger med fare for utgliding/utrasing av strandmasser, kunstige marbakker eller dype hull. Rettighetshaver skal føre kontroll med at utrasing ikke skjer. Dersom opptaket likevel skulle føre til tegn på utglidning/utrasing eller annen vesentlig skade påført naturen eller faste innretninger, skal opptaket stanses og fylkeskommunen kontaktes uten unødig opphold.