Tur- og friluftsruter

Datasett

Landsdekkende datasett som viser tur- og friluftsruter i Norge. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre ruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av ruter til turplanlegging.

Bruksområde

Dataene skal være grunnlag for god forvaltning av friluftsområder, sikre at redningsetater kommer raskt frem om uhellet er ute, dekke behov knyttet til kommunenes rapportering og søknader, være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder, være viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og løypeplaner og planarbeid generelt (også detaljplanlegging i kystområder og nærturområder spesielt) og kunne knyttes opp mot andre data samt bidra til bedre folkehelse. Datasettet egner seg som grunnlag på alle nivåer i plan- og byggesaksarbeid; i nasjonale planer, fylkes-, region og kommuneplan, byggesaker, ROS-analyser og konsekvensutredninger. Spesielt er geometrien viktig for å vise hvor ruter og løyper går. I tillegg kan egenskaper som for eksempel spesialrutetype, rutetype og rutebetydning si mer om hva slags rute og/eller løype som er registrert.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Maria Oldeman Lund, post@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Maria Oldeman Lund, post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Geir Myhr Øien, post@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Åpne data. Datafangsten baserer seg stort sett på innmeldinger fra lag, foreninger og privatpersoner via karttjenesten "Rett i kartet". Data kontrolleres og vurderes manuelt i forhold til grunnlagsdata (FKB og N50-kartdata). Grunnlaget som er brukt for å definere en rute kan være hentet fra ulike objekter som for eksempel FKB-TraktorvegSti, N50-kartdata, digitalisert fra ulike turkart, ortofoto eller andre grunnlagskart. Data kan også være innsamlet ved hjelp av håndholdt GPS. Kvaliteten på rutene avhenger av de målemetodene eller registreringsmetodene som er brukt for den enkelte rute.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Hjelp

Rute er en samlebetegnelse for tursti, løype, samt turveg og led for vandring, skigåing, sykling eller padling/roing. En rute er noe mer enn bare en sti, og skal være merket/skiltet og ha et forvaltningsregime. En rute kan følge ulike fysiske objekter som for eksempel sti, traktorveg eller veg, eller også mindre konkrete objekter som myr og høydedrag. En sti er en trase som er gjenfinnbar i terrenget. Den kan være merket eller umerket. En rute er mer abstrakt og finnes typisk på turkartet som tilleggsinformasjon til grunnlagsdataene/bakgrunnskartet. En rute kan følge et konkret objekt som for eksempel sti, traktorveg, bilveg eller den kan gå over bart fjell, følge en myr eller et høydedrag.