Tur- og friluftsruter

Datasett

Landsdekkende datasett som viser tur- og friluftsruter. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre turruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av turruter til turplanlegging.

Bruksområde

Dataene skal være et verktøy for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering, sikre god forvaltning av friluftsområder ved å være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og være viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og løypeplaner, sikre godt kartgrunnlag i redningsaksjoner og utrykninger og være grunnlag for avledede produkter for friluftslivet. Når data samles i en nasjonal database, vil alle brukere av datasettet få det samme utgangspunktet som kan danne grunnlaget i andre produkter. Datasettet egner seg som grunnlag på alle nivåer i plan- og byggesaksarbeid; i nasjonale planer, fylkes-, region og kommuneplan, byggesaker, ROS-analyser og konsekvensutredninger. Spesielt er geometrien viktig for å vise hvor turruter og løyper går. I tillegg kan egenskaper som for eksempel spesialrutetype, rutetype og rutebetydning si mer om hva slags rute og/eller løype som er registrert.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Maria Oldeman Lund, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
Maria Oldeman Lund, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Geir Myhr Øien, kundesenter@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
 • FGDB 10.0
 • GML 3.2.1
 • GPX
 • PostGIS 9.4
 • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
 • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Åpne data. Datafangsten baserer seg stort sett på innmeldinger fra lag, foreninger og privatpersoner via karttjenesten "Rett i kartet". Data kontrolleres og vurderes manuelt i forhold til grunnlagsdata (FKB og N50-kartdata). Grunnlaget som er brukt for å definere en turrute kan være hentet fra ulike objekter som for eksempel FKB-TraktorvegSti, N50-kartdata, digitalisert fra ulike turkart, ortofoto eller andre grunnlagskart. Data kan også være innsamlet ved hjelp av håndholdt GPS. Kvaliteten på turrutene avhenger av de målemetodene eller registreringsmetodene som er brukt for den enkelte turrute.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Hjelp

Sti, turrute og turforslag er begreper som brukes mye i forbindelse med datasettet og som henger tett sammen. Mens stien er det konkrete objektet, som er gjenfinnbart i terrenget og som kan være merket eller umerket, er turruta noe mer enn bare en sti. Turruta er tilrettelagt med merking og/eller skilting og hvor noen har et vedlikeholdsansvar for at den er fremkommelig. Turrute er en samlebetegnelse for tursti, løype, samt turveg og led for vandring, skigåing, sykling eller padling/roing. En turrute kan følge ulike fysiske objekter som for eksempel sti, traktorveg eller veg, eller også mindre konkrete objekter som myr og høydedrag. Stien forvaltes i en nasjonal database kalt FKB-traktorvegSti. Turruter ønskes samlet i en nasjonal database kalt Tur- og friluftsruter. Turforslag, som er en beskrivelse av en tur, forvaltes ikke av Kartverket.