art_prioriterte WMS

Tjeneste

Denne karttjenesten viser økologiske funksjonsområder for prioriterte arter som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 20.05.2011 etter naturmangfoldlovens § 23. Punktfestede observasjoner av alle artene finnes i Artskart (Artsdatabanken). Reglene for prioriterte arter, med eller uten økologisk funksjonsområde, gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke. Reglene og pliktene følger arten. Fylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av arter, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en prioritert art er reell eller ikke.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Miljødirektoratet

Metadatakontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Faglig kontakt:
wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Teknisk kontakt:
wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Distribusjon

Format:
  • png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://wms.miljodirektoratet.no/arcgis/services/art_prioriterte/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities

Romlig referansesystem:
  • 4326,32631,32632,32633,32634,32635,32636,25831,25832,25833,25834,25835,25836

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert