Arealressurskart - FKB-AR5 - WMS

Tjeneste

Datasettet FKB-AR5 beskriver Norges arealressurser i målestokk 1:5000 og er landsdekkende for områder under tregrensa. WMS-en inneholder kartlag som viser hovedtyper av arealessurser, undertyper av arealressurser, dyrkingsjord og prouksjonsevne i skog. Geografisk objekt er arealtype. Kartlag med informasjon om forvaltningens ajourhold er tilgjengelig i WMS-en "AR5 forvaltning". Datasettet er fremstilt i målestokk 1:5000 og er tilpasset bruk i målestokker fra 1:5000 til 1:20 000. AR5 er avledet fra tidligere markslag i Økonomisk kartverk. Areal mindre enn to dekar blir vanligvis ikke skilt ut som egen figur. Jordbruksareal skilles ut ned til 0,5 dekar. Kravet for stedfestingsnøyaktighet er to meter. Kommunene har ansvar for kontinuerlig ajourhold. Skog og landskap gjør periodisk ajourhold hvert 3. år.

Bruksområde

AR5 gir generelt en god og detaljert oversikt over arealressursene i Norge. AR5 kan brukes som grunnlagsinformasjon for jordvern og behandling av konsesjonssaker. Det brukes også i forbindelse med konsekvensutredninger og næringsutvikling, og er et viktig hjelpemiddel ved utarbeidelse av kommune-planer.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/ar5?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert