Artskart rødlistearter WFS

Service

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer. Rødlistearter er arter som i følge Norsk rødliste for arter er vurdert til en av kategoriene: RE - Regionalt utdødd CR - Kritisk truet EN - Sterkt truet VU - Sårbar NT - Nær truet DD - Datamangel Arter i kategoriene CR, EN, VU betegnes truete arter Vurderingene for de fleste artsgruppene i omfatter Fastlands-Norge og norske havområder på den nordlige halvkule. For karplanter, ferskvannsfisker, fugler, lav og pattedyr er det gjort egne vurderinger for Svalbard. Rødlista 2015 omfatter en vurdering av 21 402 arter, samt 278 underarter og varieteter av karplanter. Artene på Rødlista kjennetegnes gjerne ved at de minker kraftig i antall eller er fåtallige. I tillegg bidrar ofte reduksjon og fragmentering av leveområder til økt risiko for utdøing. Vanligvis er det en kombinasjon av flere faktorer som fører til at en art står på Rødlista. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med en rekke fageksperter ved vitenskapelige institusjoner og noen frittstående personer med faglig spisskompetanse. Arbeidet med Rødlista har involvert 24 ekspertkomiteer med til sammen 90 medlemmer. Hver ekspertkomite har en leder som er ansvarlig for komiteens arbeid. For kategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN og sårbar VU har IUCN utviklet et kvantitativt kriteriesett med fem kriterier, A-E, som artene vurderes mot. Kriteriesettet og kategoriene muliggjør standardiserte etterprøvbare vurderinger, økt objektivitet og dokumentasjon om hvorfor en art er rødlistet. Alle arter vurderes mot alle fem kriterier, og det kriteriet eller de kriteriene som gir høyeste risiko for utdøing, blir gjeldende. Vurderingene gjøres ut fra nåværende situasjon, samt utvikling i nær fortid eller framtid. Dette betyr at arter som tidligere har vært i kraftig tilbakegang, men hvor nedgangen har stanset, ikke nødvendigvis lenger oppfyller kriteriene for å bli rødlistet. Les mer om metoden på Artsdatabankens nettside http://data.artsdatabanken.no/Rodliste/Metode

Specific usage

Rødlista er primært utarbeidet for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av artsmangfoldet. Funn av rødlistearter er relevant i saker etter Plan- og byggningsloven hvor det også er krav om at saken vurderes etter naturmangfoldloven. Kunnskap om arter og deres leveområder er viktige grunnlag for denne vurderingen. Dette datasettet dokumenterer funn av arter som er på Rødlista. Det henvises her til naturmangfoldlovens § 5 og 8.relevant som grunnlag for Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) fra 2009. At en art får status som rødlistet er ikke alene grunnlag for forvaltningsprioritet eller vern. Behovet for tiltak inkluderer også en vurdering av faktorer som lovverk (f.eks. plan- og bygningsloven), kostnader, sannsynlighet for suksess, biologiske faktorer etc.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Artsdatabanken

Contact metadata:
Nils Valland, nils.valland@artsdatabanken.no – Artsdatabanken

Contact owner:
Snorre Henriksen, snorre.henriksen@artsdatabanken.no – Artsdatabanken

Contact publisher:
Stein Arild Hoem, stein.hoem@artsdatabanken.no – Artsdatabanken

Distribution

Format:
  • xml 1.0

Distribution type: WFS service

Get Capabilities Url: https://kart.artsdatabanken.no/WMS/artskart.aspx?version=1.0.0&service=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Units of distribution: landsfiler

Reference systems:
  • 32633

Constraints

Use limitations: ingen bruksbegrensninger

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: ingen juridiske begrensninger

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Unclassified