Dyrkbar jord - WMS

Tjeneste

Landsdekkene datasett i målestokk 1:5000 som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr slik dette er kartlagt i datasettet Arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5).

Bruksområde

Datasettet Dyrkbar jord skal brukes ved arealplanlegging og behandling av konsesjonssaker. Dyrkbar jord har samme lovmessig vern som dyrka jord i jordlova. I tillegg til kan datasettet Dyrkbar jord brukes blant annet ved regionale analyser av potensial for nydyrking og arrondering av fulldyrka jord.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Format:
  • png, jpg, gif 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wms.nibio.no/cgi-bin/dyrkbarjord?service=wms&request=getcapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Romlig referansesystem:
  • 4258, 4326, 32631, 32632, 32633, 32634, 32635, 32636, 25831, 25832, 25833, 25834, 25835, 25836

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: ingen bruksbegrensninger

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Geovekst

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert