Dyrkbar jord

Datasett

Landsdekkene datasett som viser arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Tidligere fulldyrka arealer som for eksempel er grodd igjen til skog er lagt inn, mens områder som er bygd ned eller dyrket opp er tatt ut. Datasettet dekker i all hovedsak alt landareal under tregrensa. Dyrkbar jord kan være registrert på arealtypene overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, åpen fastmark og myr i datasettet Arealressurskart i målestokk 1:50000 (FKB-AR5).

Bruksområde

Datasettet Dyrkbar jord skal brukes ved arealplanlegging og behandling av konsesjonssaker. Dyrkbar jord har samme lovmessig vern som dyrka jord i jordlova. I tillegg til kan datasettet Dyrkbar jord brukes blant annet ved regionale analyser av potensial for nydyrking og arrondering av fulldyrka jord.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Jostein Frydenlund, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5
  • ESRI Shape
  • GML

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Norge digitalt-begrenset

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Geovekst

Lisens: Norge digitalt-lisens

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

FKB-Dyrkbar jord oppdateres årlig. Datasettet er avledet fra det gamle digitale markslagskartet (DMK). Det nye datasettet oppdateres maskinelt med informasjonen fra årsversjoner av arealressurskart i målestokk 1:5000 (FKB-AR5). Egenskapen som skal brukes til å fremstille kartlaget heter DYRKBARJOR. Egenskapen EndretEtter2008 viser områder satt til dyrkbar jord etter overgangen fra DMK til til AR5 i 2008. Filer i GML-format er foreløpig bare tilgjenglig på forespørsel.

Vis Hjelp