Marine sedimentasjonsmiljø

Datasett

Datasettet gir en oversikt over dominerende sedimentasjonsmiljø i det kartlagte området. Dette er en tolkning av hvilke prosesser som virker på og nær havbunnen når det gjelder avsetning, transport og utvasking av sedimenter. Datagrunnlaget for dette tema er basert på innholdet i kornstørrelseskart, altså kart som viser kornstørrelsesfordelingen i sedimenter i et område. Detaljerte terrengformkart og video av sjøbunnen har inngått som støtte i tolkningen. Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden. I egenskapstabellen til datasettet er det gitt opplysninger om de forskjellige sedimentasjonsmiljøklasser, utarbeidet av NGU. Ut fra informasjon om sedimentasjonsmiljø kan det videreutvikles andre tema som f.eks. bunnstrømmer, sedimenttransport, miljøgiftdistribusjon osv.

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, habitatskartlegging, sårbarhetsanalyser, konsekvensutredninger i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.2
  • Shape 10.2
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • WGS84 UTM sone 32, 2d
  • WGS84 UTM sone 33, 2d
  • WGS84 UTM Zone 35, 2d
  • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:50.000 - 1:250.000

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert