River Basin District Sub-units

Dataset

Et vannområde er administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, inkludert grunnvannsforekomster og kystnære marine områder. Vannområde er en underinndeling under vannregion. Flere vannområder utgjør en vannregion. Inndelingen bygger på inndelingskriteringer fra vannforskriften, som implementerer EUs vannrammedirektiv (Water Framework Directive). Norge er inndelt i totalt 106 vannområder. Vannområdegrensene følger ikke eksakt kommunegrenser og heller ikke de eksakte nedslagsfeltene.

Specific usage

Vannområder brukes i forvaltningsarbeid, planarbeid og ved rapportering. Måledata om tilstand og utvikling innen vannregioner og vannområder sammenstilles for å se tilstand og utvikling over tid. Elleve vannregionmyndigheter koordinerer arbeidet i de til sammen 18 vannregionene, mens kommuner har forvaltningsoppgaver i vannområdene.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Contact metadata:
Søren Kristensen, sek@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact owner:
Lars Stalsberg, lst@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact publisher:
Lars Stalsberg, lst@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • SOSI

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Restricted

Help