Avalanches - rough susceptiblitity zones WMS

Service

Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonal kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder (aktsomhetsområder) på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle utløsningsområder og utløpsområder for snøskred. Det gjøres oppmerksom på at arealene som dekkes av utløsningsområder i praksis også er utløpsområder, ettersom skred som løsner helt øverst i et utløsningsområde beveger seg gjennom nedenforliggende utløsningsområder før det når utløpsområdene nedenfor. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør derfor som en hovedregel både utløsningsområder og utløpsområder benyttes sammen. Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en datamodell som ut fra helning på terrenget gjenkjenner terreng der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er utløpsområdet automatisk beregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved avgrensning av områdene, og effekten av lokale faktorer (f. eks. skog, terrengdetaljer, utførte sikringstiltak o.l.) er derfor ikke vurdert. Aktsomhetsområdene gjelder ikke skredfare knyttet til sørpeskred.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Contact metadata:
Søren E. Kristensen, sek@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact owner:
Eli K. Øydvin, eko@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Contact publisher:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Distribution

Format:
  • png 1.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://gis3.nve.no/map/services/SkredSnoAktR/MapServer/WmsServer?

Reference systems:

Constraints

Use limitations: Andre restriksjoner

Access constraints: Open data

Other constraints: Datasettets begrensing og detaljeringsgrad: Kartlegging av aktsomhetsområder er grov oversiktskartlegging av potensielt skredutsatte områder. Ved utarbeidelse av ¿Snøskred ¿ aktsomhetsområder¿ er det brukt en landsdekkende terrengmodell (Kartverket) med oppløsning 25x25 meter, der datagrunnlaget hovedsakelig er basert på 20 meters koter. Dette tilsvarer det man finner på et vanlig topografisk kart med målestokk 1:50000. Aktsomhetsområdene viser ikke utløsningsområder med mindre høydeforskjell enn 20 meter. Bratte skrenter med mindre høydeforskjell enn 20 meter vil derfor ikke synes, og i noen tilfeller kan også skråninger med høydeforskjell på mellom 20 og 50 m falle utenfor. Dette er en begrensning som fremkommer på grunn av oppløsningen i den landsdekkende terrengmodellen. En detaljert utredning av skredfare i forbindelse med reguleringsplan eller byggesak må derfor også omfatte en vurdering av mulige skredfarlige skrenter utenfor aktsomhetsområdene. Kopidata fra NGU/BV skal ikke, uten at spesiell tillatelse er gitt, gjenbrukes i webtjenester som kunden/brukeren selv måtte ønske å sette opp for intern/ekstern viderebruk. Ønsker kunden/brukeren å inkludere data fra parten i egne løsninger skal de tilrettelagte WMS-tjenestene benyttes direkte i løsningene.

Security constraints: Unclassified