Jord- og flomskred aktsomhetsområder

Datasett

Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør som hovedregel hele utløpsområdet vurderes. Utløpsområdet dekker alle areal hvor skredet fortsatt inneholder en viss andel fast materiale som kan avsettes. Dersom vanninnholdet i skredet er veldig høyt, kan selve vanninnholdet av skredet i visse tilfeller flyte enda lenger. Aktsomhetskartet kan være nyttige i samband med overvåkning og beredskap i spesielt utsatte områder der mer detaljerte kart ikke finnes.

Bruksområde

Kommunal planbehandling på kommuneplan nivå. Overvåking og beredskap. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges vassdrags- og energidirektorat

Metadatakontakt:
Søren Kristensen, sek@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Faglig kontakt:
Reginald Hermanns, reginald.hermanns@ngu.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Teknisk kontakt:
Ivar Peereboom, iope@nve.no – Norges vassdrags- og energidirektorat

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • GML 3.2.1
  • PostGIS 9.4
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Dataene er kun egnet for arealplanarbeide på kommuneplannivå

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Hjelp

Metodene som er brukt i framstillingen av aktsomhetskartet er grundig beskrevet i en NGU-rapport (Fischer et al., 2014). Kartene er laget ved hjelp av to ulike numerisk-topografisk modeller; en for kildeområder og en for skredutløp der inngangsparametrene er manuelt kalkulert og justert i forhold til terrengform, geologi og tidligere skredaktivitet i området. Både identifiseringen av kildeområder og utløpsmodelleringen er basert på Kartverkets nyeste digitale høydemodell (DTM) med10 m oppløsning (2012).