Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt

Dataset

Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid. Rød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Forsvarsbygg

Contact metadata:
Per Gunnar Ulveseth, per.gunnar.ulveseth@forsvarsbygg.no – The Norwegian Defence Estates Agency

Contact owner:
Øystein Valdem, oystein.valdem@forsvarsbygg.no – The Norwegian Defence Estates Agency

Contact publisher:
Per Gunnar Ulveseth, per.gunnar.ulveseth@forsvarsbygg.no – The Norwegian Defence Estates Agency

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Constraints

Use limitations: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Ingen begrensninger oppgitt.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified