Selected nature types WMS

Service

Karttjenesten viser registrerte forekomster av utvalgte naturtyper som som ble vedtatt av Kongen i Statsråd 13.05.2011 etter naturmangfold-lovens § 52. De utvalgte naturtypene omfatter: \\n\\nSlåttemark\\nSlåttemyr \\nKalksjøer\\nKalk-lindeskog\\nHule eiker\\n\\nForskriften gjelder ikke innenfor verneområder. Forskriften for utvalgte naturtyper gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i Naturbase eller ikke, forutsatt at den fyller kravene i forskriften.\\n\\nFylkesmannen vil etter beste evne informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av utvalgte naturtyper, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en utvalgt naturtype er reell eller ikke.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
Miljødataseksjonen, wms@dirnat.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
wms@dirnat.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
wms@dirnat.no – Norwegian Environment Agency

Distribution

Format:
  • png 1.0

Distribution type: WMS service

Get Capabilities Url: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/naturtyper_utvalgte/mapserver/WMSServer?service=wms&request=getcapabilities

Reference systems:

Constraints

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified