Akvakultur - lokaliteter WFS

Tjeneste

Datasettet Akvakultur - lokaliteter WFS viser ca midtpunkt på alle akvakultur lokaliteter i Norge. Opplysninger om status tillatelse, samt fiskeart, type produksjon, kapasitet og formål inngår. Det vises også flater som er områder i sjø hvor det er gitt tillatelse til å drive med akvakulturvirksomhet. Flatene er tegnet basert på lokalitetenes klarerte ytterpunkt registrert i Fiskeridirektoratets akvakulturregister. Det er ikke alltid fisk eller skjell ved lokalitetene- dette kan sjekkes ved å se på Biomasse- ja/nei tema. Biomasse- ja/nei er basert på rapporter som viser opplysninger fra lokaliteten siste dag i hver måned. I tillegg er det informasjon om slettede/ nedlagte lokaliteter. Det har vært gitt tillatelse til akvakulturvirksomhet på lokalitetene på et tidspunkt, men tillatelsen er trukket tilbake og per dags dato er det ikke godkjent til bruk for akvakulturvirksomhet. De vises med status "TT" -Trukket tilbake, og dato for "ikke lenger gyldig".

Bruksområde

Akvakulturlokaliteter er definerte områder hvor det er gitt tillatelse til å drive en spesifisert akvakulturvirksomhet med ulike arter og formål. Datasettet er viktig i mange forskjellige sammenhenger i tilknytning til planlegging og forvaltning i kystområdene, for blant annet kystsoneplaner og reguleringsplaner.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Fiskeridirektoratet

Metadatakontakt:
kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Faglig kontakt:
kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Teknisk kontakt:
kart@fiskeridir.no – Fiskeridirektoratet

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.akvakulturlokaliteter?service=wfs&request=getcapabilities

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert