Bergrettigheter WFS

Tjeneste

Dataene viser områder som er belagt med bergrettigheter for statens mineraler, som definert av "Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven)" §7. Datasettet inneholder definerte områder for undersøkelses (UND)- og utvinningsretter (UTV). Det kan være utstedt flere bergrettigheter for samme geografiske område; datasettet har overlappende flater, men de individuelle rettighetene har forskjellig prioritet. Første prioritet gjelder basert på mottatt dato, beskrevet i attributtet InnsendtDato. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) er eier av datasettet. En undersøkelsesrett på statens mineraler tildeles som en rett på et bestemt område, og ikke som en rettighet til en bestemt forekomst. Den som har undersøkelsesrett med best prioritet, dvs. den som søkte om retten først, har enerett til å søke om utvinningsrett etter minerallovens § 29. Gyldighet for undersøkelsesretter er 7 år fra best prioritet, utvinningsrettigheter har 10 års gyldighet. Rettigheter kan forlenges ved vedtak, jf. mineralloven § 23 og §§ 33 - 34. Rettigheter er definert av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) §7. Undersøkelsesrettigheter er merket "UND", utvinningsrettigheter er merket "UTV". Kandidat til det offentlige kartlaget (DOK). Datasettet brukes av myndighetene til å forvalte rettighetsområdene og å gi interessenter innsyn i hvilke områder som er belagt, og inngår i WMS-tjenesten Bergrettigheter. Kandidat til det offentlige kartlaget (DOK).

Bruksområde

Mineralske undersøkelser, arealplanlegging, kommuneplanens arealdel, detaljplanlegging

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Direktoratet for mineralforvaltning

Metadatakontakt:
Håvard Hammerstad, havard.hammerstad@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Faglig kontakt:
Mali Brekken, mali.brekken@dirmin.no – Direktoratet for mineralforvaltning

Teknisk kontakt:
wms-drift@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2.1

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.bergrettigheter?request=GetCapabilities&service=WFS

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Andre restriksjoner

Andre restriksjoner: Kopidata fra NGU/DMF skal ikke, uten at spesiell tillatelse er gitt, gjenbrukes i webtjenester som kunden/brukeren selv måtte ønske å sette opp for intern/ekstern viderebruk. Ønsker kunden/brukeren å inkludere data fra parten i egne løsninger skal de tilrettelagte WMS-tjenestene benyttes direkte i løsningene.

Sikkerhetsnivå: Ugradert