Foreslåtte naturvernområder

Datasett

Datasettet viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V. Områdevern. Direktoratet presiserer at det kan forekomme feil og mangler i dette datasettet. Informasjon om verneforslag i Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Opplysningene er ikke en formell del av verneplanprosessen, jf. saksbehandlingsreglene etter naturvernloven (rundskriv fra Miljøverndepartementet T-3/99). ). Informasjon om verneforslag i Naturbase er kun en tilleggsopplysning. Dersom det er avgjørende å vite om et konkret areal er foreslått vernet, må det derfor tas kontakt med direktoratet, fylkesmannen i det aktuelle fylke, eller med Sysselmannen på Svalbard.

Bruksområde

Dataene egner seg på alle kart der det er behov for å vise at bestemte områder omfattes av den type beskyttelse som er nevnt i beskrivelsen, for eksempel i planlegging etter plan- og bygningsloven (temakart, kommuneplan, reguleringsplan, byggesaksbehandling).

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Miljødirektoratet

Metadatakontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Faglig kontakt:
Tore Opdahl, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Teknisk kontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis, fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: NLOD (norsk lisens for offentlige data)

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Foreslåtte naturvernområder lagres og forvaltes i Naturbase, en nasjonal database for natur- og friluftlivsinformasjon som eies av Miljødirektoratet. Datasettet har nær sammenheng med datasettet Naturvernområder. Når et verneforslag blir vedtatt, slettes kartobjektet fra Foreslåtte naturvernområder og opprettes isteden i datasett Naturvernområder.