Land use

Dataset

SSB-arealbruk skal være et landsdekkende datasett som gir oversikt over bebygd og opparbeidet areal og hvordan dette brukes. Datasettet danner deler av grunnlaget for SSBs arealstatistikk. SSB-arealbruk er basert på en rekke digitale kartdata, tilrettelagt og sammensatt slik at det kvalitetsmessig beste datasettet blir valgt ut der det er tilgjengelig, men der slikt datagrunnlag ikke finnes tas datagrunnlag av enklere kvalitet inn.

Specific usage

SSB-arealbruk er sammensatt av registerinformasjon og en lang rekke kartgrunnlag, og viser arealbruksstatus for aktuelt år så fullstendig og detaljert som mulig. SSB-arealbruk er egnet til overvåking av utviklingen sett opp mot rådende nasjonale mål og retningslinjer. I tillegg kan den fungere som et informasjonsgrunnlag for utforming av nye nasjonale strategier. Det kan også være et kunnskapsgrunnlag i mer regionalt og lokalt planarbeid, og danne grunnlag for analyser.

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Statistisk sentralbyrå

Contact metadata:
Svein Johan Reid, svein.reid@ssb.no – Statistics Norway

Contact owner:
Margrete Steinnes, margrete.steinnes@ssb.no – Statistics Norway

Contact publisher:
Svein Johan Reid, svein.reid@ssb.no – Statistics Norway

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • GML 3.2.1
  • SOSI 4.5

Distribution type: Geonorge download

Units of distribution: kommunevis

Reference systems:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Norway digitalt restricted

Use constraints: License

Licence: Norge digitalt-lisens

Security constraints: Restricted

Help

De avgrensede arealene er klassifisert etter Standard for klassifisering av arealer til statistikkformål. http://stabas.ssb.no/ClassificationFrames.asp?ID=8372001&Language=nb