Kulturminner - SEFRAK-bygninger

Datasett

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren. Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe om objektenes verneverdi.

Bruksområde

SEFRAK-registrerte bygninger inngår i byggesaksbehandling på linje med alle andre bygninger i kommunen, med to unntak. Hvis bygningen er eldre enn 1850 skal den gjennomgå en lokal vernevurdering i forbindelse med saksbehandlingen. Dette er for å vurdere bygningens kulturminneverdi, og om den eventuelt skal vernes. Hvis bygningen er fredet skal den behandles på lik linje med fredete bygninger som ikke er SEFRAK-registrerte.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Riksantikvaren

Metadatakontakt:
Datatjenester@ra.no – Riksantikvaren

Faglig kontakt:
Datatjenester@ra.no – Riksantikvaren

Teknisk kontakt:
Datatjenester@ra.no – Riksantikvaren

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
 • FGDB 10.0
 • FGDB 10.1
 • GML 3.2.1
 • PostGIS 3.2.1
 • PostGIS 9.4
 • SOSI 4.5
 • GML 2.0.0
 • GDB

Distribusjonstype: Geonorge nedlastning

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis, landsfiler

Romlig referansesystem:
 • EUREF89 UTM sone 32, 2d
 • EUREF89 UTM sone 33, 2d
 • EUREF89 UTM sone 35, 2d
 • EUREF89 / ETRS89-LAEA Europe
 • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Informasjon og data fra SEFRAK er enerettslig beskyttet etter Åndsverkloven § 43 første ledd. Det er ikke tillatt å videreselge data som er eksportert fra Askeladden. Hvis data fra SEFRAK blir inkludert i kommersielle produkter, eller videreformidlet på ikke- kommersiell basis må advarslene ovenfor inkluderes. I slike tilfeller må alltid skriftlig tillatelse fra Riksantikvaren innhentes først.

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil i regelen være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygga ikke er formelt meldepliktige.