Jordsmonn - Jordkvalitet

Datasett

Kartlaget jordkvalitet viser en vurdering av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av jorda, samt jordbruksarealets hellingsgrad. Jordkvalitetskartet er beregnet uavhengig av klima og forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis. Rundt halvparten av Norges fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnskartlagt. Hovedvekten av det kartlagte området finnes på Sør-Østlandet, Trøndelag og Jæren. På enkelte steder er også også innmarksbeite kartlagt.

Bruksområde

Jordkvalitetskartet er først og fremst et redskap for bruk i planlegging og utredning av utbyggingsprosjekter som berører dyrka mark. Samtidig gir dataene grunnlag for klimaplanlegging og risikovurderinger knyttet til avrenning fra landbruksarealer. Jordsmonn er sammen med klima avgjørende for dyrkingspotensialet, følsomheten for erosjon og utvasking av næringsstoffer og plantevernmidler.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norsk institutt for bioøkonomi

Metadatakontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Faglig kontakt:
Siri Svengaard-Stokke, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Teknisk kontakt:
Ingvild Nystuen, gisdrift@nibio.no – Norsk institutt for bioøkonomi

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shape
  • SOSI 4.5
  • GML

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF 89 Geografisk (ETRS 89) 2d
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Ingen restriksjoner

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Kartlaget Jordkvalitet i datasettet Jordsmonn er identisk med datasettet Jordkvalitet. Jordsmonnkart er fremstilt i målestokk 1:5000 og er tilpasset bruk i målestokker fra 1:5000 til 1:20 000. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter JORDKVALIT. Areal i kvadratmeter er oppført under AREA_C. Datasettet lastes ned kommunevis. Datafiler i GML-format for tiden bare tilgjengelig etter forespørsel.

Vis Hjelp