Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG)

Datasett

NGU har utviklet nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) med tilhørende karttjenester og muligheter for å laste opp data, i første omgang for geotekniske undersøkelser. Prosjektet for utvikling av NADAG er et samarbeid mellom NGU og etatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, og Norges vassdrags- og energidirektorat, og konsulentene Norkart og Trimble. Punktene i kartet representerer geotekniske borehull (GB), hvor metadata vises (f.eks. boretype, oppdragsfirma, oppdragsgiver, stedfestelse (posisjon), boret dybde (evt. dyp til fjell), rapportnr.). For noen punkter vil mer informasjon være tilgjengelig (f.eks. lenke til rapport og evt. til rådata, boreprofil og måleresultater). NADAG-modellen er basert på en datastruktur beskrevet i SOSI-standardene for Geovitenskapelige undersøkelser og Geotekniske undersøkelser. NADAG er foreslått som DOK-leveranse. Visningstjenesten til NADAG har to innsynsløsninger. I ”enkelt innsyn” har man tilgang til noen få standardvalg. Ønsker man flere muligheter for innsyn, kartlag, filter o.l. går man til ”avansert innsyn” med flere standardvisninger, mulighet til å velge mellom ulike kartlag/temalag, samt utføre enkelte søk og filtreringer. NADAG er landsdekkende, og vil gradvis fylles med mer data etter som dataeiere systematiserer og leverer sine data. Man kan i hovedsak levere data til NADAG på to måter: gjennom verktøyet GeoSuite toolbox (fullstendige datasett), eller gjennom NADAGs opplastingsportal (Excel-skjema utfylt iht. mal). Alle data som ligger i NADAG er fritt tilgjengelig for alle, og lastes ned vederlagsfritt. Det vil være varierende mengde informasjon tilhørende hvert datapunkt, noe som vil avhenge blant annet av formatet data er overlevert på, og dataeiers vilje til å offentliggjøre data utover kun å vise metadata. NADAG er ikke ansvarlig for den enkeltes bruk av datasettene. Løsning for nedlasting av dataene på ulike format er under utvikling.

Bruksområde

Vi ønsker at NADAG skal bli mest mulig fullstendig, med borehullsdata fra alle aktører som bestiller eller utfører geotekniske grunnundersøkelser. Dette vil sikre kommuner og andre aktører en rask og oppdatert oversikt over utførte geotekniske undersøkelser i et gitt område. Dette vil være nyttig som verktøy i arealplanlegging, utbygging og ressursleting. Rask tilgang til data om undergrunnen vil være avgjørende i forbindelse med beredskap ved ulykker/naturskade. I tillegg vil informasjon om hvor undersøkelser er utført kunne redusere behovet for nye undersøkelser, og hindre dobbeltarbeid. Ved å samle grunnundersøkelsene i Norge vil dette være et langt steg framover mot å bygge opp en forståelse av grunnforholdene i tre dimensjoner. Løsningen sørger for en lik strukturering (harmonisering) av data.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
nadag@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Inger-Lise Solberg, inger-lise.solberg@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Bobo Nordahl, bobo.nordahl@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • PDF

Distribusjonstype: Webside

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)