MarinTerrengWMS2

Tjeneste

Karttjenesten viser landskap og landskapsformer på havbunnen. Landskap er definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning og er blant annet en del av grunnlaget for naturtypekartleggingen. Landskapsformer dannet under påvirkning av is, pockmarks dannet ved utsiving av gass eller væske fra underliggende sedimenter/berggrunn og skredkanter dannet ved utglidninger, som er tilgjengelig fra karttjenesten, er tolket på grunnlag av detaljerte dybdedata og sedimentdata. I tillegg inneholder tjenesten dybdeinformasjon i form av dybdekoter, skyggerelieff i gråskala og skyggebatymetri i blåskala (terreng) fra detaljert kartlagte områder i kystsonen.

Bruksområde

Visualisere geologiske tema, overflateformer og dybdeforhold på sjøbunnen på en måte som enkelt formidler kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning. Hovedfokus er rettet mot å formidle de nyeste kartleggings- og forskningsresultatene fra Mareano-programmet.

Relaterte data

Lagre som:

Type

Åpne data

Les mer

Vis i kart

Last ned

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Tjenestelag
Norges geologiske undersøkelse

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Reidulv Bøe, reidulv.boe@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • pdf 1

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinTerrengWMS2?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert