MarinTerrengWMS2

Tjeneste

Karttjenesten viser landskapsformer på havbunnen. Landskapsformer dannet under påvirkning av is, pockmarks dannet ved utsiving av gass eller væske fra underliggende sedimenter/berggrunn og skredkanter dannet ved utglidninger, som er tilgjengelig fra karttjenesten, er tolket på grunnlag av detaljerte dybdedata og sedimentdata. I tillegg inneholder tjenesten dybdeinformasjon i form av dybdekoter, skyggerelieff i gråskala og skyggebatymetri i blåskala (terreng) fra detaljert kartlagte områder i kystsonen.

Bruksområde

Visualisere geologiske tema, overflateformer og dybdeforhold på sjøbunnen på en måte som enkelt formidler kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning. Hovedfokus er rettet mot å formidle de nyeste kartleggings- og forskningsresultatene fra Mareano-programmet.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Reidulv Bøe, reidulv.boe@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • pdf 1

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinTerrengWMS2?request=GetCapabilities&service=WMS

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert