MarinNaturtyperWMS2

Tjeneste

Denne tjenesten viser utbredelsen av ulike marine biotoper i områder kartlagt av Mareano-programmet, samt skjellsandforekomster og israndavsetninger i fjorder og kystnære områder. Inndeling av biotoper er utviklet i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse og er basert på en rekke geologiske og biologiske parametre på havbunnen. MAREANO leverer flatedekkende kart over biotoper på økosystem- og landskapsnivå basert på visuell inspeksjon (video), kartlegging av miljøforhold (prøvetaking) og tolking av data innsamlet med flerstråle-ekkolodd. Utbredelsen av skjellsand i kystnære områder viser forekomster basert på både kartlegging og modellering, og er et resultat av samarbeidet mellom NGU, DN (nå Miljødirektoratet) og NIVA. Modellerte skjellsandområder er utarbeidet i regi av Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Israndavsetninger i sjøen representerer en spesiell naturtype med variert dyre- og planteliv, og er derfor blitt detaljert kartlagt av NGU i samarbeid med DN (nå Miljødirektoratet). For mer informasjon, gå til http://www.mareano.no/tema/naturtyper og http://www.dirnat.no/content/954/Skjellsand

Bruksområde

Visualisere utbredelsen av ulike marine biotoper samt skjellsandforekomster og israndavsetninger på en måte som enkelt formidler kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Margaret Dolan, margaret.dolan@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • image/png

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarinNaturtyperWMS2?request=GetCapabilities&service=WMS

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert