MarineGrunnkart WMS

Tjeneste

Karttjenesten viser en rekke tematiske kartlag utledet av detaljert basiskunnskap om havbunnen: dybde og sedimenter. Følgende avledete tema er visualisert; Bratte skråninger og flat fjordbunn (helning), Ankringsforhold, Gravbarhet, Bunnfellingsområder. For å gjenskape et mer naturtro bilde av forholdene på havbunnen, er temadata presentert på bakgrunn av skyggerelieffkart. En betingelse for å utarbeide marine grunnkart er at det er gjennomført detaljert kartlegging av havbunnen i området.

Bruksområde

Visualisere og tilgjengeliggjøre tematiske data, som kan brukes for planleggingsformål i kystsonen, for akvakultur- og fiskeriformål, og for å ivareta det marine miljøet.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Oddvar Longva, Oddvar.Longva@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Format:
  • image/png 1.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: http://geo.ngu.no/mapserver/MarineGrunnkartWMS?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS

Romlig referansesystem:
  • 4326, 32633, 32631, 32632, 32633, 32634, 32635, 4267, 4269

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert