Marine landskap

Datasett

Datasettet viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen som er gjort her, bygger på Naturtyper i Norge. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning.

Bruksområde

Landskapskart inngår som en del av naturtypekartleggingen i Norge. Gode naturtypekart er en forutsetning for å kunne lage helhetlige planer for bruk og vern av natur. Kart over marine landskap kan også anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og så videre, eller som geomorfologiske oversiktskart.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.2
  • Shape 10.2
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • WGS84 UTM sone 32, 2d
  • WGS84 UTM sone 33, 2d
  • WGS84 UTM Zone 35, 2d
  • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:500.000 - 1:3000.000

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert