Marine landskap

Datasett

Datasettet viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å beskrive de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen som er gjort her, bygger på Naturtyper i Norge. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning.

Bruksområde

Landskapskart inngår som en del av naturtypekartleggingen i Norge. Gode naturtypekart er en forutsetning for å kunne lage helhetlige planer for bruk og vern av natur. Kart over marine landskap kan også anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og så videre, eller som geomorfologiske oversiktskart.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • ESRI Shapefile 10.0
  • SOSI
  • ESRI Filgeodatabase

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:500.000 - 1:3000.000

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert