Gravbarhet

Datasett

Datasettet viser om det er lett eller vanskelig å grave i bunnen. Gravbarhet er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området. For eksempel vil sandige sedimenter gjerne kollapse fortere etter utgravning enn hva mer finkornig materiale vil.

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging, i forbindelse med installasjoner på sjøbunnen osv.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, janne.wesche@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Sigrid Elvenes, Sigrid.Elvenes@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.2
  • Shapefile 10.2
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • WGS84 UTM sone 32, 2d
  • WGS84 UTM sone 33, 2d
  • WGS84 UTM Zone 35, 2d
  • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:5 000 - 1:50 000.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Hjelp

Datasettet dekker kun enkelte kyst- og fjordområder. Datasettet har varierende detaljeringsgrad, og detaljeringsgraden varierer fra sted til sted.