Bunntyper fra sjømåling

Datasett

Datasettet består av over 62 000 datapunkter fra norske fjorder og kystnære områder. Datapunktene er samlet inn av Kartverket sjødivisjonen i forbindelse med dybde-kartlegging. Datapunktene gir indikasjon om hvilken bunntype man kan forvente (for eksempel om det er grovkornige eller finkornige sedimenter). Fordelingen av sedimenter på bunnen er nært knyttet opp mot de fysiske forholdene og forteller mye om det undersjøiske landskapet, strøm, bølgevasking og sedimentære prosesser.

Bruksområde

Bunntypen har stor betydning i mange sammenhenger. Fordelingen av sedimenter på bunnen er nært knyttet opp mot de fysiske forholdene og forteller mye om det undersjøiske landskapet, strøm, bølgevasking og sedimentære prosesser. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:5 000 - 1:50 000.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
janne.wesche@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Reidulv Bøe, reidulv.boe@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, aave.lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.2
  • Shape 10.2
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • WGS84 UTM sone 32, 2d
  • WGS84 UTM sone 33, 2d
  • WGS84 UTM Zone 35, 2d
  • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:5 000 - 1:50 000.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Hjelp

Bunntypeinformasjon er samlet inn ved prøvetaking med fettlodd av øverste laget av sjøbunnen. Data er innsamlet gjennom mange år. Nøyaktighet av både geografisk stedfesting og geologisk informasjon kan være noe usikker.