Bunnsedimenter (dannelse), regionalt

Datasett

Datasettet viser overflatesedimenter (jordart) på havbunnen i kartlagte områder på den Norske sokkelen og i Skagerrak. Jordart som egenskap beskriver løsmassenes dannelsesmåte. Datagrunnlaget for dette tema er basert på innholdet i kvartærgeologiske kart (løsmassekart) som foreligger analogt (målestokk 1:50000-1:500000), eller basert på digitale data fra moderne kartlegging. Kartlegging av løsmasser i sjøen er basert på forskjellige målemetoder, men refleksjonsseismikk og prøvetaking av sjøbunnen er vanlige maringeologiske kartleggingsmetoder som også er benyttet i kartleggingen av disse områdene.

Bruksområde

Datasettet kan anvendes som underlag i overordnet areal- og miljøplanlegging. Datasettet kan også benyttes som underlag i forbindelse med planlegging av undersøkelser innen f.eks. sårbarhetsanalyse, habitatskartlegging osv.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Norges geologiske undersøkelse

Metadatakontakt:
Janne Grete Wesche, metadataansvarlig@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Faglig kontakt:
Reidulv Bøe, Reidulv.Boe@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Teknisk kontakt:
Aave Lepland, Aave.Lepland@ngu.no – Norges geologiske undersøkelse

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • FGDB 10.2
  • Shape 10.2
  • SOSI 4.5

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d
  • WGS84 UTM sone 32, 2d
  • WGS84 UTM sone 33, 2d
  • WGS84 UTM Zone 35, 2d
  • WGS84 Geografisk

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Detaljnivået på datasettet tilsier bruk innenfor kartmålestokken: 1:100.000 - 1:500.000

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert