Naturtyper - NiN

Dataset

Datasettet viser naturtypelokaliteter kartlagt etter Miljødirektoratets instruks. Naturtyper prioritert for kartlegging er rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge er benyttet for å dokumentere det faglige innholdet. Hver lokalitet er gitt en økologisk kvalitet, basert på tilstand og naturmangfold.

Specific usage

Datasettet er egnet til bruk i alle typer plan- og arealforvaltningsoppgaver, i enkeltsaksbehandling og som grunnlag for beslutninger i næring. Avgrensningene er jevnt over presise, og vurdert faglig presisjon er angitt for hver enkelt lokalitet (nøyaktighetsklasse).

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Miljødirektoratet

Contact metadata:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact owner:
Seksjon for miljøovervåking og kartlegging, post@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Contact publisher:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Norwegian Environment Agency

Distribution

Spatial representation: Vector

Format:
  • FGDB
  • GeoJSON

Distribution type: External download site

Constraints

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Other constraints: Miljødirektoratet skal oppgis som kilde ved viderebruk.

Licence: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Security constraints: Unclassified

Help

Den enkelte lokalitet består av én naturtype, som er beskrevet i instruksen. Naturtypen har en definisjon i form av én eller flere mulige kartleggingsenheter i NiN, eventuelt i kombinasjon med bestemte beskrivelsesvariabler (Definerende variabler). Lokalitetens økologiske tilstand registreres ved hjelp av et sett med beskrivelsesvariabler som er definert som relevante for den aktuelle naturtypen. Innslag av fremmede arter og spor etter tunge kjøretøy er eksempler på slike variabler. Basert på trinnverdier for variablene og regler i metodikken settes en samlet vurdering av tilstand. Tilsvarende vurderes lokaliteten når det gjelder naturmangfold. Naturmangfold vurderes primært med grunnlag i funn av spesifikke arter og funn av biologisk viktige livsmiljøer. Vurderingen av tilstand og naturmangfold danner grunnlag for å gi lokaliteten en samlet vurdering av økologisk kvalitet; Lokalitetskvalitet. Knyttet til tilstand og naturmangfold er det også gitt tekstlig informasjon.

Display Help