Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Datasett

Datasettet viser kartlagte forekomster av arter som Miljødirektoratet anser for å ha nasjonal forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav (funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer. Datasettet inneholder både punkter og flater. Data i dette datasettet hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart. Artskart henter og formidler data fra et stort antall databaser i ulike institusjoner, og innholdet i datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse utgjør en liten del av det totale volumet i Artskart.

Bruksområde

Datasettet gir verdifull informasjon til bruk bl.a. i den kommunale arealplanleggingen og annen planlegging av arealbruk. Samtidig gir datasettet føringer på hvilke arter som bør fokuseres på ved artskartlegging.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Miljødirektoratet

Metadatakontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Faglig kontakt:
Jørund Braa, jorund.braa@miljodir.no – Miljødirektoratet

Teknisk kontakt:
Miljødataseksjonen, wms@miljodir.no – Miljødirektoratet

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.5
  • ESRI Geodatabase 10

Distribusjonstype: Egen nedlastningsside

Geografisk distribusjonsinndeling: kommunevis, fylkesvis, landsfiler

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Andre restriksjoner: Data i datasettet er linsensiert av Artsdatabanken. Miljødirektoratet publiserer data uten endringer, men med tilleggsegenskapene Forvaltningskategori og Utvalgskriterium.

Lisens: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Datasettet inneholder: Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 1. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge) 2. CR, EN, VU i Norsk Rødliste 2010 3. andre spesielt hensynskrevende arter 4. spesielle økologiske former 5. prioritert art etter NML 6. fredete arter Arter av stor forvaltningsinteresse 7. NT i norsk Rødliste 2010 Fremmede arter 8. remmede arter