Vbase

Datasett

Vbase omfatter alle kjørbare veger (lengre enn 50 meter) og vegsperringer, representert henholdsvis som senterlinje- og punktgeometri. I tillegg, inneholder datasettet adresseinformasjon (som gir mulighet for kobling til matrikkelen og andre registre), trafikkreguleringer og gang- og sykkelveger. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og dekker fastlands-Norge, begrenset av riksgrensen mot Sverige, Finland og Russland. Vbase er tematisert etter vegtyper og attributter. Leveranse består av fylkesfiler og kommunevise filer.

Bruksområde

Transportplanlegging, -optimalisering, samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, overvåking, vedlikehold, fotogrammetrisk ajourhold, generell oversikt, m.m.

Distribusjoner

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Relaterte data

Tittel

Type

Dataeier

Åpne data

Kart

Last ned

Format

Kontaktinformasjon

Logo Kartverket

Metadatakontakt:
Tore Abelvik, Tore.Abelvik@kartverket.no – Kartverket

Faglig kontakt:
post@kartverket.no – Kartverket

Teknisk kontakt:
Tore Abelvik, Tore.Abelvik@kartverket.no – Kartverket

Distribusjon

Representasjonsform: Vektor

Format:
  • SOSI 4.0

Distribusjonstype: Geonorge nedlastnings-api

Geografisk distribusjonsinndeling: fylkesvis, kommunevis

Romlig referansesystem:
  • EUREF89 UTM sone 32, 2d
  • EUREF89 UTM sone 33, 2d
  • EUREF89 UTM sone 35, 2d

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Ingen begrensninger på bruk er oppgitt.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Andre restriksjoner: Ingen begrensninger oppgitt.

Sikkerhetsnivå: Ugradert

Hjelp

Vegtyper: Europa-, riks-, fylkes- og kommunal veg, privat veg, skogsbilveg, gang og sykkelveg, fortau og sykkelveg. Attributter: Bru, tunnel, planovergang, veg under bane, bilferge/fergekai, trafikkreguleringer, fysisk sperring (låst bom, bilsperre mfl.).