Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS

Tjeneste

Denne tjenesten gir tilgang til GML-data for datasettet "Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt". Støysonene er ment som et hjelpemiddel i forbindelse med kommunens plan- og byggesaksarbeid. Rød sone angir områder som er sterkt berørte av støy, der det frarådes å etablere støyfølsom bebyggelse. Gul sone angir områder som i noen grad er berørte av støy og der etablering av støyfølsom bebyggelse kan vurderes dersom det utføres støyreduserende tiltak. Nye støyberegninger skal gjøres hvert 5. år eller dersom det skjer forandringer i skytefeltet/skytebanen som påvirker støybildet.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Forsvarsbygg

Metadatakontakt:
Per Gunnar Ulveseth, per.gunnar.ulveseth@forsvarsbygg.no – Forsvarsbygg

Faglig kontakt:
Øystein Valdem, oystein.valdem@forsvarsbygg.no – Forsvarsbygg

Teknisk kontakt:
Per Gunnar Ulveseth, per.gunnar.ulveseth@forsvarsbygg.no – Forsvarsbygg

Distribusjon

Format:
  • GML 3.2

Distribusjonstype: WFS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyskytebane?service=WFS&request=GetCapabilities

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data