Artskart API

Service

API gir tilgang til funn av norske arter som er registrert i Artsdatabanken. Dataeiere kvalitetssikrer, bearbeider, tilrettelegger og elektronisk tilgjengeliggjør artsfunn fra sine kildedatabaser. Kildedatabasene inneholder data om fysiske objekter (belegg i naturhistoriske samlinger) eller observasjoner (krysslister, notater, toktdata, stasjonsdata, registeringer, citizen science, litteratur m.v). Formatstandarden Darwin Core Archive http://rs.tdwg.org/dwc/index.htm anvendes. Inneholder over 23 mill. punktdata om artsfunn i Norge fra 130 kildedatabaser og 35 norske dataeiere som institusjoner, etater og organisasjoner, samt utenlandske institusjoner. Bruker velger selv parameterfilter for uttrekk av data. http://webtjenester.artsdatabanken.no/artskart/

Specific usage

Artsdatabankens tjenester inneholder stedfestet informasjon om truede, rødlistede arter og fremmede arter som er viktig i saksbehandling og forvaltning i saker etter Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven. Dataene blir også brukt i forbindelse med konsekvensutredninger og miljøanalyser. Forskningsinstitusjoner i inn- og utland bruker data som Artsdatabanken formidler i forskning. Gjennom APIet gis brukeren tilgang til originaldata enten som xml eller Json

Distributions

{{ distributionList.title }}

Contact information

Logo Artsdatabanken

Contact metadata:
Stein Hoem, stein.hoem@artsdatabanken.no – Artsdatabanken

Contact owner:
Stein Hoem, stein.hoem@artsdatabanken.no – Artsdatabanken

Contact publisher:
Stein Hoem, stein.hoem@artsdatabanken.no – Artsdatabanken

Distribution

Format:
  • xml 1.0.
  • json 1.0.

Distribution type: REST-API

Get Capabilities Url: https://webtjenester.artsdatabanken.no/artskart/

Units of distribution: fylkesvis, kartbladvis, kommunevis, landsfiler

Reference systems:
  • Not applicable

Constraints

Use limitations: No conditions apply

Access constraints: Open data

Use constraints: License

Licence: Creative Commons BY 4.0 (CC BY 4.0)

Security constraints: Unclassified