Tittel;Type;Tema;Organisasjon;Åpne data;DOK-data;Uuid;Wms-url;Wfs-url;Atom-feed Administrative enheter;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.elf-au?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AdministrativeEnheterKommuner_AtomFeedGML.fmw Adressepunkt-enkel, vektor;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0674c9d0-a72e-43b9-a9d4-327f374b2a32;;; Akvakultur;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;17c16f2d-7b44-49cf-b57c-8e8b3b6ef011;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.akvakulturgodkjentelokaliteter?service=WFS&request=GetCapabilities; Arter av nasjonal forvaltningsinteresse;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;a8456aed-441a-40c4-831f-46bcbe4e6ff1;;; Kulturminner - Brannsmitteområder;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;73f863ba-628f-48af-b7fa-30d3ab331b8d;;http://wms.ra.no/wfsconnector/com.esri.wfs.Esrimap/RA_BRANNVERN_WFS?request=getcapabilities&service=WFS&version=1.0.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Brannsmitteomrader_AtomFeedGML.fmw Matrikkelen - Bygningspunkt;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;24d7e9d1-87f6-45a0-b38e-3447f8d7f9a1;;; Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ab61e547-da05-4f4c-8828-9ad87bc20b0b;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/clc2012?; Digitale ortofoto;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;d5b180dd-0cef-4c4a-9174-ba5af69c3551;;; DTM 10;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;dddbb667-1303-4ac5-8640-7ec04c0e3918;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM10_AtomFeedDEM.fmw DTM 50;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;e25d0104-0858-4d06-bba8-d154514c11d2;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DTM50_AtomFeedDEM.fmw Dybdedata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;2751aacf-5472-4850-a208-3532a51c529a;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-sr?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; Dybdekurver;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;871960a1-0f01-4c47-8f79-5d338b65197e;;; Dyrkbar jord;dataset;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;8252baea-5bad-428b-8f18-fe236fa4ced6;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/dyrkbarjord?; ELVIS elvenett;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;3f95a194-0968-4457-a500-912958de3d39;;; FKB-AR5;dataset;Landbruk;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;166382b4-82d6-4ea9-a68e-6fd0c87bf788;;; N1000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6a21de44-5a66-49b3-89e9-88c8bd0b948f;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N1000Raster_AtomFeedMrSID.fmw N2000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8d52075d-6ef6-4120-8041-d0c0901f21f7;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N2000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N2000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3a62a8dc-39ac-4309-a9e8-9e03ff1bfa87;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N2000Raster_AtomFeedTIFF.fmw N20 Bygning;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;b187c449-04ac-42fe-9eab-83d81bf338bc;;; N250 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d2ae29bd-0692-40de-a173-833afcddfe22;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Raster_AtomFeedMrSID.fmw N5000 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7e1b827e-3ccd-48a8-91ce-cc8125d6e4c1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N5000Raster_AtomFeedTIFF.fmw N500 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;58e0dbf8-0d47-47c8-8086-107a3fa2dfa4;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N500Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw N500 Raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b466d866-8e32-438b-bb58-80e52fe85ada;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N500Raster_AtomFeedMrSID.fmw N50 Raster.;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1a7d4919-fc5d-4278-9ae9-45ee23f26808;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50Raster_AtomFeedMrSID.fmw Fiskeplasser - aktive redskap;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;33c6b359-1379-4b6a-9f42-4bd13c67616e;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.fiskeplasseraktiveredskap?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/FiskeplasserAktiveRedskap_AtomFeedGML.fmw Flomsoner;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;e95008fc-0945-4d66-8bc9-e50ab3f50401;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Flomsoner_AtomFeedGML.fmw Grus og pukk;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;a26e57bc-15bd-46db-8504-6c6ed1e7c501;;; Hovedled og Biled;dataset;Samferdsel;Kystverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;8ff1538a-a93c-4391-8d6f-3555fc37819c;;https://featureservices.kystverket.no/deegree-webservices/services/wfs.inspire-tn-wa?service=WFS&Version=2.0.0&service=WFS&acceptversions=2.0.0&request=GetCapabilities; Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder;dataset;Friluftsliv;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;91e31bb7-356f-4478-bcba-d5c2de6e91bc;;; Kulturminner - Freda bygninger;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;a4bfd879-120f-490e-9907-68ba870664b1;;http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden_WFS/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Fredabygninger_AtomFeedGML.fmw Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;420a0af3-135c-49de-bd14-e4dec9c858db;;http://wms.ra.no/wfsconnector/com.esri.wfs.Esrimap/RA_BRANNVERN_WFS?request=getcapabilities&service=WFS&version=1.0.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trehusmiljoer_AtomFeedGML.fmw Kvikkleire;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;a29b905c-6aaa-4283-ae2c-d167624c08a8;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.kvikkleire?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Kvikkleire_AtomFeedGML.fmw Løsmasser;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;3de4ddf6-d6b8-4398-8222-f5c47791a757;;; Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;e77e6fdc-591d-4b1b-91b2-bd9d13fb33b7;;http://www.nd.matrikkel.no/innsynapi_v3/docs/index.html#WFS; Mineralressurser;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;378d5f88-de1f-4d1e-b99a-7b0f0dd52951;;; Naturvernområder;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;5857ec0a-8d2c-4cd8-baa2-0dc54ae213b4;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Naturvernomrader_AtomFeedGML.fmw Navn fra Sentralt Stedsnavnregister (SSR);dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;30caed2f-454e-44be-b5cc-26bb5c0110ca;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Stedsnavn_AtomFeedSOSI.fmw Norges maritime grenser;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;e106adf4-c9d8-4fce-a9b5-7886a4126d23;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/MaritimeGrenser_AtomFeedSOSI.fmw Radon aktsomhet;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;dc0605f3-2301-4abe-a91f-6da42464c281;;; Reindrift - Flyttlei;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;f9c1e228-892f-4f1a-9e4e-b6d6149f373c;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/flyttlei?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftFlyttlei_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;6383f5a8-3a4d-48fc-8c67-f1eeec24fd8b;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/hostbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftHostbeite_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Trekklei;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;95b0d396-a6fe-462b-8753-120efd0b60f3;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/trekklei?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftTrekklei_AtomFeedSOSI.fmw Kulturminner - SEFRAK-bygninger;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;93f06149-037c-48cf-b294-d166f65b6838;;http://wms.ra.no/wfsconnector/com.esri.wfs.Esrimap/RA_SEFRAK_WFS?request=getcapabilities&service=WFS&version=1.0.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sefrakbygninger_AtomFeedGML.fmw Sjø terrengmodeller;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;39e022aa-c352-4351-b172-b980b03c578c;;; Sjøkart raster;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;09d3a23e-7652-4f15-8248-968afae350f5;;; Sjøkart vektor;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;19d0a0df-3320-4984-9340-f11f143ff14a;;; Statistiske enheter grunnkretser;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;75461f65-eaea-4495-b2ab-3bc04d261669;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Grunnkretser_AtomFeedSOSI.fmw Statlig sikra friluftslivsområder;dataset;Friluftsliv;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e08ad2cb-3262-4a78-bc58-2f3b5c5ccfd2;;; Støysoner Avinors lufthavner;dataset;Forurensning;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;1489f7f8-40c8-4dc4-83b6-bcf277b56506;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoylufthavn?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Flystoydata_AtomFeedGML.fmw Trafikkmengde;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;af2c4a0a-1978-4e62-b08d-ed1f36bd5023;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trafikkmengde?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trafikkmengde_AtomFeedGML.fmw Vassdragsområde;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;390afc10-ea03-46b0-821e-fad606a99a7f;;; Vbase;dataset;Samferdsel;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;96104f20-15f6-460e-a907-501a65e2f9ce;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs..inspire-tn-ro?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vbase_AtomFeedSOSI.fmw Verdifulle kulturlandskap;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;a6368bed-4896-41d3-92aa-cc2b4261adc3;;; Kartinnsyn Vest-Finnmark Regionråd;software;Annen;Vest-Finnmark regionråd;;;ceaeb29c-e91b-4aed-9481-b268f4283b82;;; Kilden til arealinformasjon;software;Annen;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9a4c1f6d-215d-4f8b-8b57-34a5f31e16ec;;; Kartinnsyn Hurum kommune;software;Annen;Hurum kommune;;;1fcbb097-96eb-4baa-a7bb-95533d9cbb2b;;; NIBIO - nedlasting av kart;software;Annen;Norsk institutt for bioøkonomi;;;491b3eca-b21a-4e1c-81ea-64e720fcda66;;; Kartinnsyn Skedsmo kommune;software;Annen;Skedsmo kommune;;;8e76c9b6-a5b9-40c0-b52b-df517914b431;;; Kartinnsyn Tana kommune;software;Annen;Deanu gielda / Tana kommune;;;3a36938b-abc7-43a6-9598-c60267194d39;;; Kartkatalog;software;Annen;Norsk institutt for bioøkonomi;;;0ad626f2-2e3c-4a2c-aa6c-200e69de3a44;;; NP Satellitt Svalbard WMTS 25833;service;Annen;Norsk Polarinstitutt;;;8bb10280-2419-4601-bf8f-720645ba65d0;;; Naturtypekart etter NiN (Natur i Norge);service;Annen;Artsdatabanken;;;ac2c87e4-c379-4f28-adf3-36f8e62ed987;;; Test nedlasting-api;dataset;Annen;Norges Geologiske Undersøkelse;;;7156cb1b-7ea1-451b-97ff-ee65f5af8c9f;;; Nasjonal arealinformasjon;software;Annen;Norges geologiske undersøkelse;;;07e8797b-a918-4865-9143-9a9ecdec7f3c;;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms http;service;Annen;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;;;849597c5-2a4e-4b30-bb6b-78346ef04135;;; Kartinnsyn Gjøvik, Land og Toten;software;Annen;Gjøvik-Land-Toten;;;428a4e24-bc20-4788-bd7e-af673769f2ab;;; Skjelsandskonsesjonsområder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fylkeskommunene;;;7b9270dc-1ddd-4012-aeac-0f1fdbdcd704;;; Sirkumpolære stedsnavn cache;service;Annen;Kartverket;;;b664d29e-95e4-491e-8588-e906d2ebcb43;;; Kartinnsyn Steinkjer kommune;software;Annen;Steinkjer kommune;;;bda6cd4c-3720-4f3f-ae93-0ab244e48264;;; DTM, DOM over Trondheim kommune;service;Basis geodata;Trondheim kommune;;;6b6f887d-ecc7-44ca-b9bc-7172392d2993;;; Barents test;servicelayer;Befolkning;Kartverket;;;eb0ff29b-621e-4afa-80fc-6a660f37fb7b;;; Gjesdal kommune - faresone ras;dataset;Basis geodata;Gjesdal kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;a5dae50d-e433-4a7d-954e-25f5ff540329;;; Særlig verdifulle og sårbare områder;servicelayer;Annen;Miljødirektoratet;;;3ffa635f-7ae1-462a-9fbb-0888eb99b8ad;;; Den Digitale Østregionen;software;Annen;Den Digitale Østregionen;;;b9313e87-8434-4382-ac00-ebcdc8c00645;;; Kartinnsyn Hole kommune;software;Annen;Hole kommune;;;f3a5e702-092f-4e40-8ed9-41b5ffe43707;;; Kartinnsyn Hadeland;software;Annen;Hadeland;;;49e56736-7849-47e0-8a24-7c2bb47ba2c6;;; Kartinnsyn Loppa kommune;software;Annen;Loppa kommune;;;565709bd-415a-4217-9ab4-b644e816cba8;;; Bomtrål individer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;bf17b380-de9a-4d3e-bab1-1854d07918f8;;; Primnoa resedaeformis WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;cd0c81f8-89eb-4a05-b9ec-281e30e940a2;;; Havstrømmer Barentshavet Kyst vann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;d7afa346-6a4b-449e-b27f-528a9f60a684;;; Paragorgia arborea;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;da4fc4f6-881d-4f25-b9a1-eb2a8b19a594;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;8288bbde-b916-464f-98e2-f736d4c3bff6;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e19e7e0f-07a8-4636-b3f6-4ba560b1136d;;; Reindrift - Oppsamlingsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;adee0d1d-502a-4829-a446-dc227829f019;;; Reindrift - Avtaleområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;dc13265e-bad3-4dda-a0b7-3987a4f9732c;;; Reindrift - Avtaleområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;b585053a-a0f5-4a4d-a503-e667659f1e68;;; Hardbunnskorallskog WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;a6fa3f8d-464d-46ee-a107-8be52337c86b;;; Kartinnsyn Midt-Telemark;software;Annen;Midt-Telemark;;;441fa7c2-a2a5-4a2d-85d6-6816c49ebe49;;; Slede individer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;0861a16c-32a3-46a0-aff4-a3c123193206;;; 1201FKB;service;Basis geodata;Kartverket;;;2a89505d-ac94-4491-8a2f-68ebb3e0a1b1;;; Reindrift - Reindriftsanlegg - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;a0e6d5aa-9818-47b4-affc-4df3fdb007e1;;; Reindrift - Trekklei - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;bca48668-fe4d-43a1-a5c6-2375d952c32f;;; Reindrift - Restriksjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e572ce5d-80d6-483a-9edf-f1a034b173f2;;; Reindrift - Restriksjonsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;0257e003-51c8-4a86-ba52-575e762fbabd;;; Reindrift - Ekspropriasjonsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;1de00b66-216e-44be-8724-04ac62f3f530;;; Reindrift - Reindriftsanlegg - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;42bba2c3-59ef-4ee8-9463-5bd9bdc8af9b;;; Reindrift - Restriksjonslinje - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;24afc316-de19-4dba-b85e-0bc8bd4096a6;;; Reindrift - Ekspropriasjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;cf0e40f0-6a8f-40b7-8c22-789a950c4559;;; Identifiserte korall områder WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;49b9439d-9dc9-4883-8e6a-9bfc6ee04c49;;; GisLink;software;Annen;Fylkesmannen i Møre og Romsdal;;;c9ab031a-cf9a-4bbe-85ea-7f9eff63fb31;;; Reindrift - Konsesjonsområde - WFS;service;Landskap;Landbruksdirektoratet;;;b430d8d5-7177-4e4e-8952-7d20ce15bedd;;; Kartinnsyn Øvre Eiker kommune;software;Annen;Øvre Eiker kommune;;;f3dfa277-fc78-4974-8eaf-b5d454c6b8e9;;; Kartinnsyn Lebesby kommune;software;Annen;Lebesby kommune;;;a2df5b1d-664a-416a-a361-0e1b52e10a4e;;; Svampspikelbunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;9bb72d8b-de45-4afa-b93b-02a9814567d6;;; Kartinnsyn Vardø kommune;software;Annen;Vardø kommune;;;fb53d102-c5d8-4efd-99f9-376527a189e3;;; Traktorveg og Skogsbilveg WFS;service;Landbruk;Kartverket;;;f38e7e46-bbe1-49ea-b221-e034c81fce1d;;; Kartinnsyn Bodø kommune;software;Annen;Bodø kommune;;;d7e4d0b7-069b-48b9-b7ab-ef7e05030d15;;; Sårbare bygninger;service;Basis geodata;Kartverket;;;5ca4add53a09a6b7bb96ace195a936d4daa412b8;;; Reindrift - Reinbeiteområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;4c462901-2c58-44ca-9987-15abf566ed51;;; BarentsWatch Fiskehelse API;service;Annen;Kystverket;;;7e48127b-83f1-4b2f-8a8b-7fa808a0580c;;; Kartinnsyn Vestnes kommune;software;Annen;Vestnes kommune;;;ce65b0f7-3a35-4d1f-ae26-038e6b6d6ca9;;; Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM35);service;Basis geodata;Norge i bilder;;Det offentlige kartgrunnlaget;819a7ab4-dad6-4db3-8096-32c18c429d38;;; Kartinnsyn Karlsøy kommune;software;Annen;Karlsøy kommune;;;e4126142-ea07-46e7-9b30-429b50d6302a;;; Grunnskoler WFS;service;Befolkning;Kartverket;;;b48ec4e6-03b1-4f87-bbfc-a1f203808642;;; Europeiske grunnkart cache;service;Annen;Kartverket;;;b1038fbd-cd9c-41a2-a44d-1901726c0ee5;;; Kommuneplan WMS, Modum;service;Annen;Modum kommune;;;99aeed7a-c41d-4e5f-bfe9-8378d336ad91;;; Stadnamn i Tinn;dataset;Basis geodata;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;7e94e810-9722-45ad-9cc6-60a0b58dbf8b;;; Regionale friluftsområder i Hordaland;software;Annen;Hordaland fylkeskommune;;;47c5825f-73f0-4600-a262-fb94c58952b9;;; Sentrumssoner WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;5247832f-9f6d-46c6-a1ff-9d0fa5371ec1;;; Kartinnsyn Midtre Namdalsregionen;software;Annen;Midtre Namdalsregionen;;;3329b5f8-3c33-478a-a7cd-4696c9de7ee3;;; Kartinnsyn Modum kommune;software;Annen;Modum kommune;;;cd9fd55a-a687-476b-8d42-4b7d270f3b66;;; Felles kartinnsyn Hemne og Snillfjord kommuner;software;Annen;Hemne kommune;;;129b5f0d-b0d3-4c1e-b4be-d076181c8d85;;; Vann og avløpsdata i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Basis geodata;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;c920f64a-8024-4080-b68a-11eaf94dae4e;;; Kartinnsyn Melhus kommune;software;Annen;Melhus kommune;;;02315b89-5e52-45bd-bc35-8a98a5449d64;;; Kulturminner - Kulturminnesøk;software;Annen;Riksantikvaren;;;7399496b-ea53-4e21-9c1a-279e504c2a4b;;; Kartinnsyn Nome kommune - arealplan;software;Annen;Nome kommune;;;d9d3d588-2e15-41de-8c44-36c7d424b77e;;; Geologien i min kommune;software;Annen;Norges geologiske undersøkelse;;;eb354d73-815a-4dbc-8180-47a0a16e4744;;; Kartinnsyn Folloportalen;software;Annen;Ski kommune;;;f4dede55-1717-4764-a769-f0a3081f377d;;; Nordlandsatlas;software;Annen;Fylkesmannsembetene;;;37284570-b942-449c-974e-6f77a6ff8c39;;; Corine Landcover 2012 (CLC) - Arealdekke - WFS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;;00f64065-9035-4ff4-8f99-c17d50227247;;; Kartinnsyn Gratangen, Lavangen og Salangen;software;Annen;Gratangen-Lavangen-Salangen;;;4ac1e350-f961-42af-be06-124346d64875;;; Kartinnsyn Indre Namdal Region;software;Annen;;;;d6479cb1-542d-4789-8249-4f86217b7386;;; Kartinnsyn Åfjord kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;ef2c3848-be8a-45a7-b425-de9620b56673;;; Kartinnsyn Tysfjord kommune;software;Annen;Narvik kommune;;;38fbdf5b-17b5-4d72-a0aa-15dd1a46eda9;;; Barentswatch grunnkart cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;424897be-06c3-4b87-a97a-5daa89ef1442;;; Ortofoto Svartisen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a4c55979-5b4c-44ee-b64e-0921eea226f9;;; Ortofoto Storforshei 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42364e00-22b3-42bb-afa6-9d2c8ee71e24;;; Ortofoto Stjørdal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a90d55d4-969c-44c2-be31-6d1287829bd8;;; Ortofoto Lørenskog 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dd9fa821-7a84-4e19-aa56-8dca39775069;;; Ortofoto Eidsvoll 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dc25cad7-b658-4d10-9e58-b97fbe4e7293;;; Ortofoto Stokke 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e2768048-2eb1-450c-9db4-bde6b0b15320;;; Ortofoto Stryn 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;300880d3-9c3c-4c0c-9d2f-0546add04d6c;;; Beitebruk - Tapsprosent storfe sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;7a28cf50-0830-4e5c-a404-eecf86120a2d;;; Kartinnsyn Ørland kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;292ccb63-bf8f-40ef-9482-6ab6785d6ea5;;; Jordsmonn - WRB-grupper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;19b263b3-f461-4284-a8f9-058c3d8991cb;;; Ortofoto Tokke og Vinje 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;05c0b927-c74a-4d6a-bb97-569e01c5e0f4;;; Ortofoto Strand-Risøyhamn 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c8259f3b-b358-448d-95c8-3b4372b02fcc;;; Ortofoto Stranda 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;950bc35c-b02c-4622-ac4f-97714fb65ada;;; Ortofoto Surnadal Rindal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;114195cb-b522-4693-a54e-f9213bc7c419;;; Ortofoto Trysil-Engerdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e746032d-2a5c-4a0a-b89e-a9f087de01d0;;; Ortofoto Tranøy 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;709b6a20-89d0-445a-8039-8f1c93d49216;;; Ortofoto Toten Hurdal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fa96ccc9-4086-4917-8578-80167a8e0629;;; Ortofoto Trysil flom 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c915c2d4-c3e5-4af9-ad04-b63d550d2021;;; Ortofoto Telemark 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2448d865-ae7f-4532-adbc-053bd089f2ee;;; Ortofoto Sigerfjord-Risøyhamn 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;10afb2fe-84f1-4816-82b4-74e6647da23e;;; Ortofoto Selbu-Tydal-Holtålen nord 1961;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;05fa3a1e-c684-4ded-871e-6348f0115374;;; Ortofoto Skauvoll-Sund 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e594fba6-5969-4319-86a1-37b05f7debee;;; Ortofoto Sande Svelvik 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ac276f69-3260-4a3b-9680-46f5f3e5ed10;;; Ortofoto Skien-Siljan 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a705f48c-2e9d-456b-812f-04e3e1e5908a;;; Ortofoto Skedsmo 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2d18a7cf-4bb2-4edb-addc-e8d549d284a3;;; Ortofoto Asker 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f925e21-ed20-4a0c-92a2-0d2d7183bc6f;;; Ortofoto Skaun 1957;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e2866c43-9494-4161-8512-045947ccc6e1;;; Ortofoto Vest-Agder 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d2ff262c-5464-492d-815e-dcf75a4e3676;;; Ortofoto Vesterålen 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1080214d-90ed-4b4a-95c3-e8c6eae38c6c;;; Ortofoto Tjeldsundet-Kåringen 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bb8683b7-0945-40fe-b889-850f405b6560;;; Ortofoto Tjeldsund Fjelldal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c1c63c11-ebaf-4bbf-a725-d475bfaa421d;;; Ortofoto Tjøtta-Låvong 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ea4f2959-d5b5-45f0-b206-317c85eec208;;; Ortofoto Tjøtta-Leland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7541a650-a172-47dd-b84d-30222195a09b;;; Ortofoto Tinn-Notodden 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5f2b2bb-3402-4d16-94fc-99d58db2824c;;; Ortofoto Verran 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;18da4944-a37b-4049-85e3-d6423c067d36;;; Ortofoto Tingvoll 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;94b3fe87-a32f-47aa-8a1d-3de00044a1bb;;; Ortofoto Lørenskog Rælingen Skedsmo 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c18edf5e-a699-40cf-91f4-e8a53e4d4901;;; Ortofoto Nedre Romerike 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cc341e13-bda1-446c-8468-38c9c2254f4e;;; Ortofoto Nittedal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f84f71da-c8ff-4d32-920f-d6c4251f7d11;;; Ortofoto Sørum 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;03f8f6c1-bca7-4e1f-8183-40938e5262aa;;; Ortofoto Bærum 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;04d58ba7-6e37-4151-9921-1527942d8c42;;; Ortofoto Eidsvoll 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;329a8976-2970-47dd-b259-eb33b3013ffe;;; Ortofoto Jessheim 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f7d9042a-f05c-4291-9b8a-50c5c31b7126;;; Ortofoto Asker 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf1a8a4d-414c-476c-a2b1-9226f4097911;;; Ortofoto Gjerdrum 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3717ddf-129f-45f8-b64a-7118a73b8aec;;; Ortofoto Sør-Varanger bebyggelse 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;547a8371-a6df-45dc-8b57-a88e6301d27d;;; Ortofoto Vang-Vestre Slidre 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0c45b828-0b80-4297-a142-acd38292e3d1;;; Ortofoto Sørvågen-Å 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fad6bbe9-00df-4e57-86d2-9fdd9c8de8fb;;; Ortofoto Valle 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4399b9b8-0734-434c-ba40-7427e7e98994;;; Ortofoto Såte 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6b5dfbbc-fb44-4e2a-b70d-aef82878fde4;;; Ortofoto Valle 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3f59b690-937d-449e-80ea-7c62f92166f6;;; Ortofoto Vennesla 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;039d2d81-fa45-4cc3-a006-964699e7d142;;; Ortofoto Vegårshei 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2dc9ba90-3ad1-4fc7-97d9-91cd5f46e7fe;;; Ortofoto Valberg 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f4327f0-7f74-4816-9b7d-7139685b51a9;;; Ortofoto Sør Varanger 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f4ebd07c-5a5b-4c43-89b9-8995bd82596f;;; Ortofoto Trøndelag 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2e9ffac9-b810-44e9-b070-14a2c2ad143b;;; Ortofoto Tysfjord-Ballangen RV827 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;23a41bfd-94ff-4d51-994b-cf049a2adb1a;;; Ortofoto Trældal-Bjerkvik 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f06c67cc-dc2c-47f7-94b9-48eb4674271a;;; Ortofoto Sykkylven-Volda 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3762a97d-5bb6-4102-a4f5-89e9f47bb6e0;;; Ortofoto Tønsberg 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;558fcfaa-b2c0-47c3-9956-53422d39bf1c;;; Ortofoto Surnadal Rindal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db54e5c3-7921-4307-83b8-153da6288dc3;;; Ortofoto Tysvær 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;59562467-7257-47c2-82d8-1efd43490eb8;;; Ortofoto SÅTE 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3cc826c7-3b7a-449e-bb51-01ac18028917;;; Ortofoto Sørum IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;82b815b3-fc7b-4d39-8e1a-bb0c0bc142cc;;; Ortofoto Gjerstad kommune 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c06f1d10-1230-470a-b5c1-13ecfdc54068;;; Ortofoto Brattvåg 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4b779f81-d054-48bf-a6dc-5ad518bd404c;;; Ortofoto Sørfold 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;864ca69d-9602-4704-abe7-87936cad887a;;; Ortofoto Søndre Land 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aef1d924-065f-4945-815e-9e020959fab5;;; Ortofoto Risør kommune 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a8540c54-76c9-44b1-9bf6-57bab46b65c9;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;156f4e44-21ae-4726-8d6d-9ad90b804a72;;; Ortofoto Grimstad 1999-2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fd760988-0a8b-49bd-9d5e-d61576c92837;;; Beitebruk - Lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;b7532a9f-af70-4cf2-abb2-205cc9f20c3a;;; Ortofoto Vestlandet 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;315a512e-9cfa-4a8b-9b01-ef7bdd693f49;;; Ortofoto Vefsn Fustvatnet-Granmoen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b9183255-1a0f-4dd3-8155-dca16ba3d3c1;;; Ortofoto Vestpollen-Fiskebøl 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9dab1616-dbbf-46de-bf05-9e089f8550f0;;; Ortofoto Vaterholmen-Verdal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9cb17dee-2295-4404-a008-5aed9b5a5ead;;; Ortofoto Fet Rælingen Skedsmo 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;98dfe0f8-cd1e-41c4-a222-923aae115a13;;; Ortofoto Vardø 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5e118162-5413-475d-9c5b-e6ce0f35c5bd;;; Ortofoto Sørum 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c446e792-5f83-4086-a77c-57c29ccf3d39;;; Ortofoto Varangerhalvøya 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;650b4e01-7ea2-4722-a6c2-d5223fb3652d;;; Beitebruk - Storfe sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;7605f390-4ecf-4cca-8e1f-0174135c3882;;; Ortofoto Snillfjord bebyggelse 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e55de0a5-5de7-4540-852e-3eacd306f216;;; Ortofoto Songdalen rest 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;848c060d-37c9-46da-bd72-eda8a6827ee3;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;78ff4aa6-5838-42f6-a001-63898140b8e1;;; Ortofoto Skjervøy nord 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;478a4994-5dab-4012-a134-4e6d488d4fa2;;; Ortofoto Skjomen 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4afe42e0-270f-49f6-9c6a-6333ae89c91c;;; Ortofoto Sørum 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c84dd518-6acb-43fe-903b-06a60311c735;;; Ortofoto Snillfjord 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;abf416c9-d272-472e-8222-030a2928d228;;; Ortofoto Vestfold 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;160aba01-b11a-4e03-b39e-702417a41951;;; Ortofoto Solund 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8a078ef8-0d45-46d8-a4bf-bbf58eedfc6a;;; Ortofoto Sortland-Sigerfjord 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ea0d0cd5-d241-442e-8ccc-90de7624db77;;; Ortofoto Stavanger 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e3aabce8-0de1-44de-b0dd-5e73e16b5a54;;; Ortofoto Norddal-Stranda 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8faf7135-98fe-4f14-9ac7-144b4d33d079;;; Ortofoto Steigen 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c9bba178-9bcc-421d-bdc2-873f86d09056;;; Ortofoto Surnadal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0269c567-5363-457c-90d9-eff1b5215e29;;; Ortofoto Songdalen 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;66445e7d-0f0e-4ba7-a000-e0ce3e9bf9d5;;; Ortofoto Smøla 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf610957-00d7-41e4-b1de-ed42a349dda5;;; Ortofoto Rauma 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;50809f2d-1b9a-4252-9a65-229267875b1b;;; Ortofoto Rauma 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;28c734dc-6cb0-4dad-a697-31d7f11a9c67;;; Ortofoto Svenningdalen-Majavatn 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3d46013e-c1b1-48a2-90ac-c0e24607f9e5;;; Ortofoto Haram Skodje Ørskog Vestnes 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;303164cc-993b-4e1b-871e-5c9bae721932;;; Ortofoto Kristiansund 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;53090f8a-bb3d-4ede-b260-385950029221;;; Ortofoto Fræna Molde Eide 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;13a386bb-2456-4e98-808d-79848107bcf9;;; Ortofoto Sveio 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0773e4bf-deb8-4b10-8d74-8d1eb9edd9f9;;; Ortofoto Sunnmøre 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;308100a7-8ee5-4062-9190-2eab07ed7e37;;; Ortofoto Sykkylven 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ee76969a-98fc-4f05-81e5-6376628bcb16;;; Ortofoto Aukra 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;924d7422-91a0-4b67-81d4-c26ae9956545;;; Ortofoto Rauma 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;18e41610-fefb-4746-bf3e-34ad73e56f8c;;; Ortofoto Vardø Vadsø Nesseby Sør-Varanger 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d6ab09d4-8f34-4b57-99cf-6a2a7034b736;;; Ortofoto Tvedestrand - østre del 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a30f0277-d12e-4020-93a3-a649dfbc90ae;;; Ortofoto Elverum Solør 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c238d805-54b6-41a4-a6bd-68f008601ec5;;; Ortofoto Froland søndre del 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;627f0476-853a-4f4a-bb9a-6d3da5e07b54;;; Ortofoto Rena 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;177cf0d8-796b-4737-bea5-9b6e2cb271c3;;; Ortofoto Nes 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;97c4c69e-c96c-4d89-a611-578fb0f8d778;;; Ortofoto Vegårshei 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5ad950a5-0800-4d2c-83e5-07400db85403;;; Ortofoto Stranda 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4a1fa0b0-7e89-45cb-868d-48a1e1b5ef28;;; Ortofoto Grimstad 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;265b3be5-5b18-46db-9244-d7021ff998e6;;; Ortofoto Hurdal almenning IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;39c07afd-020e-4807-8c44-4b67115d879b;;; Ortofoto Lørenskog IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;67ef005a-5d79-4c77-b0a7-1c22ecbe20ea;;; Ortofoto Nittedal IR 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e5de7bbd-3ea8-4aa8-b0a6-7c8ee4268b34;;; Ortofoto Nittedal IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b19366d6-d1ed-4842-91fb-331aa405c3d5;;; Ortofoto Eidsvoll IR 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a110b8c9-7c05-4713-855c-e7834be35435;;; Ortofoto Asker og Bærum IR 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;59510c17-aef1-496a-b32e-59bb96c3173e;;; Ortofoto Kristiansund 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9bf74c1e-8650-4440-b901-6dff5c6cf93a;;; Ortofoto Sørum 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b996c6a-c76f-42da-a34c-5341f047436b;;; Ortofoto Molde 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0f30aca2-78b2-4cab-8ed8-7a0631c5bef7;;; Ortofoto Romeriksåsene IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c006b69c-325e-44c9-97d7-8da8d4cde869;;; Ortofoto Molde-Fræna-Aukra 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f88268ba-4ec7-4ef1-b478-81721e9163d4;;; Ortofoto Midt-Gudbrandsdal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d17c6359-5fa7-4be6-8e31-6219eeaf4e06;;; Ortofoto Midt-Troms 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2fc579ed-dfc8-4652-8070-6bf0fd5b70cd;;; Ortofoto Midt-Telemark 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d06365eb-7098-4fc7-9367-88d8a81ed4a0;;; Ortofoto Midthordland 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6815f93a-c8b2-4e48-ac70-9606a1fcdaef;;; Ortofoto Romeriksåsene 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bed08995-55e9-44f4-b07c-8a53ea1e530b;;; Ortofoto Romsdal 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf4a70ab-fe3d-435c-9143-cd0fc33302ae;;; Ortofoto Modum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;462a926a-cee3-4834-b794-00298036ecd9;;; Ortofoto Møre fjell 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c9f5e52b-0a80-4ca4-9b98-1238008e1280;;; Ortofoto Møre 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a20c113-6bb1-40f1-b71d-f7c751c82776;;; Ortofoto Molde-Midsund-Aukra-Fræna-Eide 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;35676515-128f-4466-9903-7b529336bdcd;;; Ortofoto Porsgrunn 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bbeebcd6-f410-4aa8-8156-d849c135c1c0;;; Ortofoto Porsanger 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a1d5563-3940-4e3c-93c3-ba4fbfb9d044;;; Ortofoto Porsgrunn Skien 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bfb592eb-c16e-4b97-8f06-05dc36defb1b;;; Ortofoto Saltdal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a10bc061-bcc6-45f8-84d9-755f4e63a4db;;; Ortofoto Rauma 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;96fe0779-3abc-4b11-94fb-8fbe8bb7b5a2;;; Ortofoto Røros 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;10d62eb1-7eb5-47ee-974d-f34ff29d9cd1;;; Ortofoto Rogaland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4ef3697d-8dbf-445d-8aa3-455098fb62c6;;; Ortofoto Røyken og Hurum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;91a2d73e-4f95-4917-8bf5-302e854e03b9;;; Ortofoto Samnanger 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7f7d1c68-c904-4084-97d4-965a4dbae6b9;;; Ortofoto Rissa-Åfjord 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;506dbb6f-ffa2-4be6-877e-3d6c8658a262;;; Ortofoto Rissa-Orkdal 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4c1f0fd9-71eb-4c51-9b6a-2d86df3dd006;;; Ortofoto Rendalen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb854a1a-2be4-4047-a7aa-b6de254d6b05;;; Ortofoto Salten 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ebbf42d5-6fc0-47ae-852e-aeb79a0093ae;;; Ortofoto Åsnes 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c90c924-d14d-4e25-a9bd-e34ddb1ae114;;; Ortofoto Sel 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4a23bbef-2562-40ed-9826-193b91d6b2aa;;; Ortofoto Våler vest 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bc683699-c542-424b-ad4a-9790e7dc23b0;;; Ortofoto Narvik Elvegårdsmoen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e1d8766e-bd0e-419f-a983-a3a010eee48f;;; Ortofoto Ryfylke nord 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d385fb4-1ef0-4336-beb1-5b62b45b5dca;;; Ortofoto Melhus-midtre Gauldal 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;216a3e4e-faed-4529-b398-1ff6986050b4;;; Ortofoto Nea-Essandsjø-Stuesjø 1953;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6ee6e99b-14c5-48b1-aa77-cbd7ca9cbe79;;; Ortofoto Naustdal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7d6a7761-aaa4-4086-bd43-cf7500ceaea8;;; Ortofoto Hedmarken 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cdcb0c1c-123b-4a03-adcf-9c7d4fadd4d6;;; Ortofoto Nesseby 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0325543b-7633-43c2-9fb0-adc2a6d9baf1;;; Ortofoto Einunndalen 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7cd84904-2fa3-48ef-a4f3-5ca5299dfdc0;;; Ortofoto Fosnes-Nærøy IR 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7c4a98ba-9abc-47d2-9a1b-bddca54af824;;; Ortofoto Sparbu Mære 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;987d4c5a-69ab-4f6b-96f1-19cdb9c67a25;;; Ortofoto Steinkjer 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a052637b-9a96-421d-9e9f-2816195c6d25;;; Ortofoto Lørenskog 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6e1b1653-e25a-4fa7-aa3a-ba8753f5a458;;; Ortofoto Fræna 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6d3dd4b1-d518-4963-b838-227f3fa48dd1;;; Ortofoto Namsos 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7a33e34f-7133-47ce-8bdb-4f2d212b71cd;;; Ortofoto Meløy 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ec4813be-6d9a-41b2-8b22-8c264c613a0f;;; Ortofoto Rauma 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2342025b-bd89-44c0-a679-138d77226277;;; Ortofoto Gjemnes 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cfc1951c-4269-49e1-b6d9-1bd6eaa4793f;;; Ortofoto Frostating IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d41bd811-6138-46fe-ad8c-7b20e4d2fd8d;;; Ortofoto Namdal IR 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9bd0b1d1-1707-42a4-bd3a-32a8901f1c53;;; Ortofoto Husby IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;92c4df07-38e6-4550-b41c-da657d5ca3d8;;; Ortofoto Auran IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0bdd95b6-81e9-4246-8f00-c035a9264ffa;;; Ortofoto Nærøy-Vikna 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b0f60cd-2cb1-4b64-aa42-d1300efaf6c4;;; Ortofoto Rennesøy 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e77dbd74-914d-4fc5-8dd9-8d63df877db2;;; Ortofoto Figga-Vist 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0cabe682-a1bb-4f08-bb61-66c4c5f87a8d;;; Ortofoto Verdal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c294dcba-6c3f-49f5-8456-ad6f1db28200;;; Ortofoto Rennebu 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;695bf06c-dc34-414d-af1e-ca23f1f01fd5;;; Ortofoto Møre 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1859f844-e76f-464f-aacd-0df726ae4c65;;; Ortofoto Nord-Jæren 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3325eef0-48f4-4861-8e6c-ab341232a79d;;; Ortofoto Norddal-Stordal 2012-2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8c6406a9-6dec-4b15-80d9-da826afc5316;;; Ortofoto Nittedal 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e905f0a9-45d2-4cb9-9299-35e223ac8308;;; Ortofoto Nord-Rogaland 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;44dc5df3-c5a1-4969-bff4-86487ee75815;;; Ortofoto Rott 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34c56a25-07b6-430a-b299-df36d6d441d3;;; Ortofoto Nord-Aurdal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;11d9083e-42e6-454f-adf6-db1cce16f7be;;; Ortofoto Nes 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ba949d86-5540-4e97-8a62-5ee6010344eb;;; Ortofoto Sandnes 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc2a1257-4500-49b5-bc9b-537f168827b0;;; Ortofoto Lødingen Tjeldsund 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b597dcea-59aa-4893-8a5a-641105cc8f4a;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;37db0f7f-006e-4b96-896e-31ab27ba9dc9;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;171c700e-46a3-4ef6-ba37-87600aecd5b2;;; Ortofoto Nord-Jæren 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;83da80bb-c949-45c0-821c-30e7278ed3a7;;; Ortofoto Malangshalvøya 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2346996c-9811-4503-8dd1-3a720aa99b64;;; Ortofoto Nordhordland 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ba70052-e0a9-40a2-93b7-5a2605a360b2;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;20385393-1273-4952-8fb0-0a690caa98c5;;; Ortofoto Meråker 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;29e35b74-5be8-4aef-9199-ed2548c1621f;;; Ortofoto Verdal 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a34f12de-de84-4e61-bc3e-dc91b3a93ed8;;; Ortofoto Stjørdal IR 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;adb4985b-fb6b-4682-9aeb-130e5199cf62;;; Ortofoto Steinkjer 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d30e360a-d35e-4327-8282-0999e8e29337;;; Ortofoto Oslo vår 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;65265cb1-fec1-43ad-8801-5ef64ae0ce3e;;; Ortofoto Skogn-Frol 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;173897ca-201b-4306-ba3c-142374d76505;;; Ortofoto Namdalseid 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bb7a4c18-2144-4e64-b037-64fbb8be4eec;;; Ortofoto Verdal øst 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d014645a-b954-473f-93b1-a89fbc7388d8;;; Ortofoto Vattafjellet 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f38a315f-a583-45e0-a68e-f40fa9ac53ef;;; Ortofoto Steinkjer 1958;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9041a609-1d30-4354-ae24-250acdadb40d;;; Ortofoto Lena 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;36798462-3353-423e-b756-cc1d4ef8133c;;; Ortofoto Lillehammer sentrum 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ee3184f-e8e5-42be-84e9-a01a5c59e162;;; Ortofoto Sandnes sentrum 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f4243eda-9719-4525-8781-ec6de9c43568;;; Ortofoto Froland sentrum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b1fe06bb-2552-4689-aa93-1bc362d7607d;;; Ortofoto Kvam-Steinkjer 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55456913-0aae-4eda-b5e3-45a5c0d9ad34;;; Ortofoto Stavanger 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2b7265bb-5a7c-4fd9-b929-2e9f5aa2a80b;;; Ortofoto Namsos 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2c748bdc-d71a-4112-8b41-eacf13cd912e;;; Ortofoto Time 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55a9f903-125b-462e-b58e-ab84e90d544b;;; Ortofoto Leka 1979;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ef94d70-8e76-4409-8b99-f7193558a073;;; Ortofoto Klepp 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dd20ea9d-d612-4ad6-a4d3-2980b26ded1c;;; Ortofoto Risør-Tvedestrand kyst 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1db0723f-befd-4a97-80db-a54210a6cca2;;; Ortofoto Sigdal Rollag Flesberg 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;832a436a-1109-4356-a77b-c550416efa9e;;; Ortofoto Drammen sentrum 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fe2dfd55-4ca2-4c55-9154-343d4fc1e039;;; Ortofoto Rennebu-Midtre Gauldal 1961;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0df28ace-4b53-46f4-bb15-3e17666a5414;;; Ortofoto Austevoll 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;19aa9a16-64c3-4ae7-903e-f21360cfc19e;;; Ortofoto Hemne-Snillfjord 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;62e2e681-6968-4130-b420-44763a883759;;; Ortofoto Kongsberg 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;19af0791-8a7d-42a4-9642-7148a236210b;;; Ortofoto Ringerike 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e6d9ca36-00fe-4a4d-b932-1463ad173f10;;; Ortofoto Selbu 1959;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c8d52614-3724-4812-856a-4911b6bdf785;;; Ortofoto Lillesand sentrum 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ce276b2b-27b5-4a9b-a85f-4adb2e118134;;; Ortofoto Tana-Berlevåg-Båtsfjord 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;81c82a1a-8686-41b4-92cd-d9aab3729edc;;; Ortofoto Arendal kyst 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;46bd5459-a360-488b-b85b-238ade486a8f;;; Ortofoto Ringerike 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c851b578-a6b2-464c-b79f-24e905a37beb;;; Ortofoto Ringerike 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ac47cc0-8546-435b-9e17-59110addad12;;; Ortofoto Eiker A 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6eb673ec-f5e9-4d45-a4b3-1a37f07f32c7;;; Ortofoto Eiker B 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;22b999a9-534f-4f68-85aa-ee76b2c3c61a;;; Ortofoto Iveland 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4b9326ee-efd4-4ddd-8016-995d740bebd2;;; Reguleringsplanbase - Kviteseid;dataset;Plan;Kviteseid kommune;;;7cbb5a7d-197e-44c7-b655-a4eedb07b502;;; Ortofoto Uvdal IR 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e7551bcb-7b64-4ebf-8bb0-7b45a5f2ad7a;;; Ortofoto Fet IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b6854b93-5f90-4dc6-9b78-21bd24690237;;; Ortofoto Uvdal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0515961e-a8d9-4777-8979-692ef56fc67b;;; Ortofoto Arendal vest 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;35326b62-8011-4a22-b67b-44acb8196a91;;; Ortofoto Herefoss Vegusdal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;abca0725-130e-4375-a6b0-c22a4077fc6c;;; Ortofoto Sunnmøre Ytre 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3f43882-a9d1-49cd-a57a-1b5292e0faaa;;; Ortofoto Drammen 1939;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b14fd9b-6774-4a0c-96af-d631b266ae45;;; Ortofoto Hurum 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e504ddd-e625-483c-b159-1f2640e50316;;; Ortofoto Asker 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dcc3d911-c642-43b8-bd06-dbff06558796;;; Ortofoto Inderøy 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;40c84c93-3845-44c8-828f-f5ab4be4db00;;; Ortofoto Riksveger Midtre Namdal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3cf4b129-4638-4c48-bead-ea1ba25a8c76;;; Ortofoto Kongsberg by 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;61ac56c2-6387-4d7a-b16c-f52699523f6a;;; Ortofoto Meråker-O10 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3bbf411f-6ed3-44f9-b4cc-aac7611ce136;;; Ortofoto Ogndal-Steinkjer 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c9fbcd29-ae45-4dc1-a7ba-464cec276490;;; Ortofoto Stjørdal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;332b3549-d15a-4e62-bd1f-98d2352630d8;;; Ortofoto Rørvik 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;71e49581-5555-4ecb-a311-4aee03721f9c;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e8a22ef0-e6f4-4fbf-a12d-b1722064976e;;; Ortofoto Drammen 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2fffba76-65ed-497a-9535-af334a0b0bfa;;; Ortofoto Fosnes-Nærøy IR 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6987b15c-76d3-432c-b336-dc0c62414a33;;; Ortofoto Gjerstad sentrum 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cdb7e0cd-d222-4260-84ed-09eab5c81f86;;; Ortofoto Birkenes 10 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e7db6421-2a87-48cc-8055-55b3631d14dd;;; Ortofoto Inderøy 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5f3657e-0ff1-4dcb-8eb9-48d42b072095;;; Ortofoto Birkenes 25 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;194f2969-57c4-424a-9b4c-5d6a4c82daf9;;; Ortofoto Arendal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;80561857-8b6d-4045-bff8-83c46476de21;;; Ortofoto Setesdal 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e8cfff61-fc8b-4d8a-be3c-58c980cce025;;; Ortofoto Gjerstad 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bafc55df-dd6f-4d5a-9c4d-7fd0f65c0ede;;; Ortofoto Verran 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fff65475-72f6-4ffd-913e-a195a599b3b9;;; Ortofoto Skedsmo IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a3dd794-2e41-4102-b38b-e92e29e178dd;;; Ortofoto Grimstad sentrum 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ad6b9317-ebf6-49c2-890a-12e9d382e707;;; Ortofoto Oslo lufthavn 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9c747f87-fa18-400f-af4b-53d6725fb09d;;; Ortofoto Stranda-Sykkylven 1961;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7a894617-a1f5-4673-b5e7-088ca5d11ff6;;; Ortofoto Birkenes 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6187c415-a572-4b3c-9053-a42e5e16447a;;; Ortofoto Lillesand 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dabe3c22-7646-4a33-a977-2a2d5d16dad0;;; Ortofoto Birkeland 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a733bfd2-4bf1-4515-9f52-fcbb62433bed;;; Ortofoto Ålesund 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;23575583-7749-4411-a1d9-5f77fe4aae08;;; Ortofoto Åmli 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8a757369-7152-44a3-bfcb-038cb3eb89ab;;; Ortofoto Vanylven-Volda-Ørsta 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ae6c01e-879a-4f63-9583-d8566e291221;;; Ortofoto Trolla bruk 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4dc113c3-3925-47ee-8af8-26c049be9cac;;; Ortofoto Eresfjord-Eikesdal 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7de9c5f7-6965-4863-84ab-64d5607c4179;;; Ortofoto Halsa-Surnadal 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4066c3af-9524-4bad-9bed-960e42f8e084;;; Ortofoto Søre Sunnmøre 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;94018f09-e958-4b0f-bdbb-1625027ab6e2;;; Ortofoto Løkken verk 1953;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;026fed33-99ca-4355-aeae-54886ff0f150;;; Ortofoto Aure-Tustna 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e7421aba-989e-43c0-9590-53c4ebca2fbd;;; Ortofoto Hammerfest 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6112078d-abc7-447e-8941-8003de3db05f;;; Ortofoto Loppa B 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;163b4dfa-dcfc-48bc-940e-91143c44d1c6;;; Ortofoto Lofoten Tettbebyggelse 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6abab1bd-f9ba-4a2d-a763-4c118f447868;;; Ortofoto Porsanger Skarvberget 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;10a3f23c-fa11-4f2e-b89c-30979a8d5696;;; Ortofoto Porsanger 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;63366127-0884-4b62-bd6b-b3bc3f7a2c36;;; Ortofoto Selje A 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1f8b2944-c793-4301-af0b-1fbcef62c602;;; Ortofoto Vadsø 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c3a79b09-6400-4535-9c63-4ce9a9b91c54;;; Ortofoto Tana 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2bed99b1-7fa9-4dc7-a25a-2f9c5d800d4c;;; Ortofoto Porsanger 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75e34ce5-bd8d-425f-8fb7-c3b1322ff712;;; Ortofoto Selje B 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9a005de7-145f-4e00-a8ea-d57c941553f5;;; Ortofoto Førde 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6f5ea7f6-a3b0-40ce-a348-028eb1945c87;;; Ortofoto Salten 2004 tettbebyggelse;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c7ac9d7e-3f1a-4065-85ac-054d6286b9c6;;; Ortofoto Luster Sognefjellet 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e06a1884-c898-4001-bcae-39117142a831;;; Ortofoto Malvik 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cb538062-0efd-4b9a-9dc2-55b8830126d0;;; Ortofoto Meldal-Orkla gruver 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2f98f826-7b41-45d0-9f0d-0f048e1483f8;;; Ortofoto Helgeland Bindal 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a86bf9b9-7e08-4da5-9ea5-19a651cb8c86;;; Ortofoto Sogndal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e79fe7d3-97e2-4c6f-80df-b39db2f3cfd9;;; Ortofoto Jølster 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f8517289-9edd-420c-8bca-999820de3b3e;;; Ortofoto Beisfjord 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e36e0d15-18e4-40bf-9346-59b8a957a2c4;;; Ortofoto Røros 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8e53991c-b945-4bb7-95d0-e6e18af547cf;;; Ortofoto Kirkenes lufthavn høytflyvning 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a1bd2ac7-f00d-40e2-bd13-4392535a1b72;;; Ortofoto Krødsherad 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;adbb77a6-39a7-4601-ac4a-2d77485a6054;;; Ortofoto Ringerike 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8193c33e-9195-4fb0-97dc-be0420cbd8fc;;; Ortofoto Selbusjøen-Tya-Nea 1952;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f747a7a8-48e6-4f1c-b497-443861bd111d;;; Ortofoto Orkdalen 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c3c8fdb7-eb44-4e08-ba85-8934830439fd;;; Ortofoto Syltefjorddalen 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;525c1e0d-6b25-4c57-a7ab-a1631ba6377e;;; Ortofoto Austertana 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d07344a-5057-4542-b8e5-eca29d243815;;; Ortofoto Numedal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;539b4bb3-5922-455c-89cd-53e83ee90237;;; Ortofoto Alta 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3e23cf8d-b282-416c-b676-668f4a75cbcf;;; Ortofoto Ifjordfjellet-Syltefjorddalen 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dbbdae00-336a-445a-a0e4-8bf80367fd0d;;; Ortofoto Drammen sentrum 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ece6dd4e-e658-4350-bb81-e805bac33902;;; Ortofoto Samnanger Os Sund 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c778748f-5e50-43a5-a622-105cb19108eb;;; Ortofoto Ringerike 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;de3dddf1-3be8-4086-a9d8-8768af61879d;;; Ortofoto Austevoll 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2eae226f-7344-44a0-9b0a-01131eef2911;;; Ortofoto Fjaler 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;351ea851-cde8-4c3a-868a-31bdb81b00ca;;; Ortofoto Hemnes 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;04e264b6-ff91-4f0b-937a-6c98b6c95963;;; Ortofoto Årdal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5cd48095-c3bd-4a55-8bf6-83df25315a54;;; Ortofoto Drammen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;679c80fe-85a8-4304-b296-d2a74499b467;;; Ortofoto Troms 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;18dcbe5c-8049-4041-9067-e206c4b38696;;; Ortofoto Troms 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86904fc7-c5e5-4034-a1d6-49e85b558327;;; Ortofoto Troms 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2b133ad3-80a1-466c-884e-e50aa26f88f8;;; Ortofoto Trofors-Krutvatn 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;baf0b494-9a0a-4bae-ae2b-0be2530ea513;;; Ortofoto Svolvær-Helle 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a752ed41-d15e-4786-b7f0-fdadf6252200;;; Ortofoto Lebesby B 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9668e35e-f032-4a50-9c92-da70f523dc37;;; Ortofoto Loppa A 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8e611296-9875-4b32-bbbe-be424c4c60b1;;; Ortofoto Tranøy 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;04ecca73-e61a-4dda-a7eb-249800ac11b4;;; Ortofoto Flora 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b0ed6f67-d877-4a4f-b2b8-5e2ef20d1a3f;;; Ortofoto Nøtterøy Tjøme 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a994b96-fbff-4b93-956b-4bc1dbc9a5b8;;; Ortofoto Nord-Østerdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f46636ad-d8c7-4c10-8ff0-6a1119bf728f;;; Ortofoto Nord-Østerdal 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d62a250f-de58-47d0-9c0f-25c8892b35a7;;; Ortofoto Nordreisa 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;370c17b0-df42-46cf-9c45-e9e908f786be;;; Ortofoto Trondheim 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3307b840-5e07-4be6-b730-8c5b56913b72;;; Ortofoto Tromsøya 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;348deab2-370b-416c-a229-928a6e80c31e;;; Ortofoto Oppdal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d2f288fa-c27e-43d9-881a-52448035d7a7;;; Ortofoto Ofoten 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34a394e1-596d-4b77-ba37-d5f313d8e2d6;;; Ortofoto Oppdal 1958;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;570a7091-453e-4d76-99be-abf7ceb2f53f;;; Ortofoto Nordland Sør 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;17fe28a7-5054-48d8-9ee4-7c03224b385c;;; Ortofoto Oslo 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;442388a8-5385-4ca1-8f8b-57a580323135;;; Ortofoto Oppegård 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;25cfda4d-e3ad-4471-a4e7-3f57183c5a87;;; Ortofoto Luster 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3240edcb-25fc-4761-8656-89362ca6e707;;; Ortofoto Orkdal 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7a9ef892-e02b-4fb5-a244-91cbb4e4faca;;; Ortofoto Strand 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73c7bae3-a994-4f3f-bd72-04b60228f2cb;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb75afb4-03f4-4e8d-ac32-6baf0ee1d64f;;; Ortofoto Orkdal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;01c9d410-c228-4468-bbfe-99c8fc067b21;;; Ortofoto Orkdal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b16001e6-8889-4df5-abf4-a660bbc3795c;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9c74456f-fb54-4a00-9670-2c0ff9a5b61c;;; Ortofoto Nordland Sør 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55896a49-d71c-4600-9dfc-82e75690fc54;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1dc8ff81-2ebc-45c1-adea-3113a421fe78;;; Ortofoto Nordstranda-Festvåg 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dbcfc51b-d2fd-454f-a0e0-64aa9d0c4988;;; Ortofoto Sør-Varanger 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;44982765-d069-4aec-91b3-0dc263bd3a14;;; Ortofoto Naurstad-Bognes 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3b74073e-564b-4165-859c-1d7c173c17e3;;; Ortofoto Sør-Varanger 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5fb8382c-3d8b-404e-a3f8-34ade0ae8be1;;; Ortofoto Indre Namdal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;414e0711-7500-4c0e-9202-d3f5c88d1aff;;; Ortofoto Sør-Varanger 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c5f78ea1-0ba6-4e0a-a779-b45f6a37999f;;; Ortofoto Nordkinnhalvøya 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;336f025f-6adc-476e-997b-610689379589;;; Ortofoto Trondheim 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;41838cb1-48df-48c9-9e71-03b73e236f90;;; Ortofoto Midtfylket 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3d8f5e07-ff73-4a72-b1c6-a0da65bba161;;; Ortofoto Beitstad 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a26b1a7e-29c9-4ce9-abf0-664f142ec311;;; Ortofoto Midt-Gudbrandsdal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e79f681a-3bc1-4335-9762-12d17ccf4971;;; Ortofoto Trondheim 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7039dc6a-b6b3-4f46-a6c5-e8c6d50c7b52;;; Ortofoto Trondheim 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d0e6e09-dd73-4bf2-b333-92fd52f1775a;;; Ortofoto Melbu 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;902d790c-51f9-4a68-97c5-b4cdfd250396;;; Ortofoto Meråker-O20 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dcdcf33d-6089-4aa7-8791-5f7f0e2879a9;;; Ortofoto Sør-Varanger 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9dbc5267-c944-450a-991f-70b4cc180f81;;; Ortofoto Sør-Varanger 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d76d577-a3ed-4ce6-a652-5517d177233d;;; Ortofoto Lofoten 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f48a4b90-089a-4544-85a4-764315f6041f;;; Ortofoto Midt Norge 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5383be12-ce23-4f18-95e6-f5cada0299ef;;; Ortofoto Trondheim Strinda 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;54440067-7770-45f1-901e-7f80ad5afee4;;; Ortofoto Trondheim 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f0101d9d-cd60-405e-ae59-6d8721bcdb15;;; Ortofoto Åndalsnes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5344fdd1-352e-4f32-a3c9-7acbefa7d948;;; Ortofoto Meråker 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3316ad3c-a933-40b0-9ea6-3cd940d28fae;;; Ortofoto Meløy sør 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;879d1569-dd21-48cb-881d-44a4139e1b60;;; Ortofoto Storliheia-Tavlåa 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e15ad9bd-ef39-4abd-98a7-5c6073b243b2;;; Ortofoto Søndre Land B 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c4eb299e-954a-44c2-96d9-def8c5987bcc;;; Ortofoto Stjørdal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a7f7bc80-509c-4025-8a07-d0848183f75d;;; Ortofoto Levanger 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f15ff114-9535-4655-ba98-40829c6f8311;;; Ortofoto Stjørdal 1949;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4ce2f340-0d02-4721-9cd5-0f4062640b49;;; Ortofoto Inderøy 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42cb8ab4-e867-4d3b-8e0c-37286db3ca4c;;; Ortofoto Hafjell 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;95232fac-9e7c-4f34-ad51-fce3421bcfee;;; Ortofoto Rørvik 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4290f463-2d7f-43b2-99f9-884f8181f774;;; Ortofoto Namsos 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ed6f46c9-b2a1-439d-b80e-cc56914262d7;;; Ortofoto Trøndelag grense-Majahaug 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e65a762e-04be-46be-be9f-1dbf8ce49c46;;; Ortofoto Kjøpstad-Nordsandnes 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3c03f78-44e8-4c98-84d0-7da6397fb21b;;; Ortofoto Alstahaug Tjøtta 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d72aefda-53a5-467c-bd92-f2f4843f94f2;;; Ortofoto Gildeskål 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e2275200-cd26-4bfc-af1e-80276ae0906c;;; Ortofoto Sørfold 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1d675f6d-3ff8-4f3b-a3f7-e18ef93e7841;;; Ortofoto Gildeskål 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;27dd528b-c1f0-4b17-842b-50aec74dc6cc;;; Ortofoto Andøy 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f7d78829-01a0-41f1-b4c7-7a6d50dc26f1;;; Ortofoto Vågan 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a28cfd08-e325-4c1d-ad00-13b6b7b45dec;;; Ortofoto Land 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ea7affe5-f5ea-4deb-8e41-41f230eefb96;;; Ortofoto Surnadal sentrum 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f522be38-8bda-492e-9224-c3f4080098f0;;; Ortofoto Nord-Aurdal B 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5daf3170-fa04-4751-af59-965717437a99;;; Ortofoto Ålesund 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4b6d9c1d-5460-43ae-b96f-825a8e7dfeea;;; Ortofoto Meløy 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e6acfc3-c1b5-451e-922c-44f945fac6ec;;; Ortofoto Træna 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e81797be-7e1c-44f9-bf9f-67443864f8db;;; Ortofoto Lurøy 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aafa8c16-cb9c-4006-b3da-736d06e3dd61;;; Ortofoto Rauma 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ecb33ba-63e0-4983-a196-b0d66042dc10;;; Ortofoto Kvam 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ffa6557-b728-45db-a3f5-7d177a50ae5e;;; Ortofoto Herøy 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6e8c9170-d360-49ec-a349-1349949eac79;;; Ortofoto Jæren tettsteder 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d6436c7e-5ea1-4c1a-b3c7-b0cfe86e0171;;; Ortofoto Ålesund sentrum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e6a5bc4c-ea8e-4d6c-8cd0-a5f0e8e91208;;; Ortofoto Beitostølen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;48717715-878a-4ac9-8d8a-4e15c88d5517;;; Ortofoto Sandnes 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d4e941c4-81ff-4155-afaa-c67f125b55c2;;; Ortofoto Sandnes 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9adb42b8-cfd3-4209-8de3-344bde15adc0;;; Ortofoto Stavanger 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fd978b2b-b482-4b3a-977f-c45f02238ea3;;; Ortofoto Sokndal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6f8f94a6-6eed-41b6-985d-29b964440554;;; Ortofoto Sola 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a5ed54e-d027-4a4f-8d7f-88a3c071d6ff;;; Ortofoto Jæren 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;745d707c-56ed-4883-b086-8b561cc1fea9;;; Ortofoto Hareid-Herøy-Ulstein 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;04429c7d-c4b5-49e4-b09c-5dc64eb1cf5c;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal Skjåk 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bee161ac-7a25-4639-947d-a2436283c2fd;;; Ortofoto Rindal sentrum 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a2f5422-989f-438a-ab63-937250a4e727;;; Ortofoto Tingvoll tett 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5fff1979-a95a-4c59-aec8-d57ac61cb1e5;;; Ortofoto Midsund tett 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;06b3bc90-3f81-4d6d-bed5-de3652cfaa8d;;; Ortofoto Bodø by 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2b420bc3-913f-4bed-8073-d3c06102fea3;;; Ortofoto Rødøy 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;24cc9dde-6c39-4dec-adac-ab8db8b2b10c;;; Ortofoto Stord 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1e0cfed2-81bb-4e92-a1fe-b925d825cc41;;; Ortofoto Sunndal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;96e73586-452f-452b-ba24-b6be0e15bb5b;;; Ortofoto Dønna-Meløy kystområder 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;91d94e5c-3186-47d8-bdd6-530d09998467;;; Ortofoto Kristiansund 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5a52b191-c85c-4672-b6e9-015594e2a222;;; Ortofoto Eide tett 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5c4cce74-4db9-450e-a416-4fff5e7bc25a;;; Ortofoto Sandøy 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;67105d3c-fb7c-49f1-b002-393a45c209c3;;; Ortofoto Dønna 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c56bc64e-0713-49dc-8d1c-9eaa599a1af0;;; Ortofoto Molde 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8588d9eb-7755-41fe-b6b5-b24bb762093d;;; Ortofoto Aukra 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1c0e06ef-e334-46df-a3e4-bff35086b04a;;; Ortofoto Sør-Aurdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3147db79-06c8-4a75-994d-172cc535e520;;; Ortofoto Midsund 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;301df5de-172f-41e8-90ba-41466e39bb64;;; Ortofoto Haram-Vestnes 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;38bb6ebd-6a47-433d-a59d-e6202d89fe05;;; Ortofoto Haugalandet 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ed2b53b3-5add-49f6-86e4-5308586ceac5;;; Ortofoto Askvoll og Gaular 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;17bd1211-08ff-4246-a6c6-b29aa769a62b;;; Ortofoto Giske 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;84daff2b-fa1b-4306-be95-e91c6d0aa315;;; Ortofoto Gulen sentrum 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b13593f8-be82-40b4-9369-b1b1d8589512;;; Ortofoto Sula 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0d4286b4-8629-408c-a87b-3512674e2f1f;;; Ortofoto Sokndal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e83333ec-9f1c-41d6-a85a-cd2594baca19;;; Ortofoto Hyllestad 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bc142f95-4e8e-4903-8309-aa125ccb37bd;;; Ortofoto Vågsøy 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e4bea7c4-17ce-4877-9cbc-45ed2a895770;;; Ortofoto Stryn sentrum 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;84d0a008-2fcf-4a5e-a5bb-e3fdb3016310;;; Ortofoto Trysil sørvest 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ead2761c-8d7e-4fe4-96d9-06224360779c;;; Ortofoto Skogbygda 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;16e33112-c356-42df-a579-31cdd5698ace;;; Ortofoto Modalen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d51a831-cdc8-442a-a5b0-dd23df127144;;; Ortofoto Hornindal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fa0273ef-abe6-498b-8078-d3c09cfc4428;;; Ortofoto Sveio 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;14a783d0-108b-4a93-b296-7faeb7976d59;;; Ortofoto Bergen 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;371f7449-2be6-4d1d-a504-753fe45c0d92;;; Ortofoto Frøya 1954;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cc1eb622-a900-4b07-9c20-91898163d708;;; Seterdrift - Dyreslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;e96ae931-7062-4c13-948a-a7174fe2e9fe;;; Ortofoto Svartvika-Molvikneset 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a405c9dc-e168-46e4-a981-7ab22a2c4689;;; Ortofoto Orkanger 1954;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;549bc815-2871-488a-bce0-2ce87219630b;;; Ortofoto Rennebu-Meldal 1958;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d68250c8-193c-4a44-9bbd-1fbe73e4f289;;; Ortofoto Alta 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5f6573cd-18db-4398-91bb-36a043f5bd97;;; Ortofoto Orkdal-Meldal 1958;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7e2b55a1-8a8c-4f20-9718-ea654c1959ab;;; Ortofoto Haltdalen 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4a2921fc-2941-43bc-ad50-58fb392ce3ed;;; Ortofoto Bergen 1980;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f8e26f6e-37e0-4ea1-9455-75e3940b2396;;; Ortofoto Melhus 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b095b05-2c40-49e7-ad2b-7d5d59b3c276;;; Ortofoto Hitra 1959;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8ae5f416-1388-4b69-a4c9-cef5fbc19e21;;; Ortofoto Time sentrum 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ce61e3dd-c765-4048-95a8-ce3ab9c4cb4e;;; Ortofoto Stavanger 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c702bbaf-2eab-4df9-af85-980cd4982f49;;; Ortofoto Time 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a08514d-f673-4713-be34-0fe928772c40;;; Ortofoto Hå 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;21a8b021-ea8e-4b9d-8a7f-16138313010c;;; Ortofoto Etne vest 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b25ca8b6-54d8-4bf7-84c4-40adcb43ccb5;;; Ortofoto Kvinnherad 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8ff0389d-b1eb-4560-abef-315124c3290b;;; Ortofoto Stord 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fe041d07-e256-4fd1-9108-7e63cf9899dd;;; Ortofoto Bergen 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;85ad27d9-1fd8-4b8a-923b-e1bef92c7f60;;; Ortofoto Odda 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ce3c8e6-ef81-48a0-b4d9-a01baadefa6c;;; Ortofoto Sør-Varanger Neiden 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d08543c2-4242-4603-826c-3446722b18df;;; Ortofoto Gievdneguoika-Karasjok 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5af2aab1-6691-42f9-ac4b-75aa7bbadde2;;; Ortofoto Karasjok Valjok 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2a41eb5c-9ae2-40eb-8430-7c1901beb511;;; Ortofoto Sokndal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c4fcede0-1209-4587-9353-2fc8dd9d8211;;; Ortofoto Nordkapp 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;624c1265-ee6e-438f-b8fe-e5c7c09abcee;;; Ortofoto Sandnes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;66d621d5-98bd-440e-aa4e-f3ed01b43958;;; Ortofoto Klepp 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7511fbf0-18cd-48b0-8f02-d459928a76c4;;; Ortofoto Karasjok 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eeb2e9ec-66ea-41a8-85fe-d87b711c8409;;; Ortofoto Valjok 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7fb69b57-ede7-46db-b7e8-2e0328cb14b0;;; Ortofoto Førde sentrum 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;24667c69-5216-4d3e-902f-010f8ba216b0;;; Ortofoto Sandnes 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1629e0e2-f012-4818-9a53-9c9f1da41b87;;; Ortofoto Stavanger 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2d50c56d-c679-4f96-999d-529a6df52fb9;;; Ortofoto Stavanger 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c17fb4f5-7a05-41d9-9d58-882ae762fa26;;; Ortofoto Eigersund 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d06e3849-bfdd-4a84-a6c1-effb218d9274;;; Ortofoto Balestrand 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c3fc55fc-d477-4e5b-86ce-4efdc1ec4136;;; Ortofoto Flora 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6a3b7fdf-1139-4a2b-9f7d-a216a19898ab;;; Ortofoto Gulen 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;88c5fccc-f8d6-468d-a7a2-cf68e512b6ed;;; Ortofoto Lærdal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;68fc6798-6a67-4978-b760-88f139df18a6;;; Ortofoto Tromsø sentrum 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1508eaba-dcbc-4f80-823e-927e0168e681;;; Ortofoto Fyresdal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;836cbf8b-0183-4acd-afe9-38ab52f499a8;;; Ortofoto Skien 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a3f77c53-9354-4dcd-82c6-61b74976c2de;;; Ortofoto Stavanger 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e4fe57a7-a72b-46e1-9bc8-6482aed548af;;; Ortofoto Trondheim-Gauldal 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e9c9c28e-ffd1-41bb-b7db-ea35529dbbb0;;; Ortofoto Balsfjord 2000-2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;02f7e4f6-0768-4bfa-ad21-2f194431bc26;;; Ortofoto Sola 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;da7151a5-1680-43b7-9655-c7caa68b9f8f;;; Ortofoto Hå 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7a61cc73-721d-4b37-a54b-d19744075415;;; Ortofoto Røros 1953;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;80cf9910-4abc-4c9e-bd9f-13e5de417af3;;; Ortofoto Tromsøya sør 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;99001cfd-601d-499a-87cd-d9a3dfd9f9fc;;; Ortofoto Kvæfjord vest 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d48ecdee-a9b8-4f46-ba6d-0eb44a23d802;;; Ortofoto Andørja B 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;26207dcf-6ab4-4009-bfab-459ef2645d8e;;; Ortofoto Lenvik B 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b3818c6-ccc2-405e-a1b7-aacfb19fce1f;;; Ortofoto Tromsø 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ad59201c-efda-4cdc-8665-2ef349f7cf75;;; Ortofoto Lavangen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9671fad4-d918-4785-8757-867294119268;;; Ortofoto Tromsøya 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;adf5e55b-365b-45bd-8937-4373ebdeba77;;; Ortofoto Andørja 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;99a619f3-cc33-49d7-a511-3dd4fde75f37;;; Ortofoto Rolla 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;122b9ef7-0b90-4cc0-9cdc-7909a2701deb;;; Ortofoto Porsanger-Karasjok 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a09c3733-36c9-45a4-869b-13030a39873f;;; Ortofoto Karasjok Tana 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;64ccfc09-49be-48f7-91e7-22c5a7ec3ca0;;; Landskap - Underregion;dataset;Landskap;Norsk institutt for bioøkonomi;;;0d0decb1-3745-498d-8d3f-2947c5cd9020;;; Ortofoto Karasjok-Tana 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8560a0c7-7040-412c-a1d3-d437ee9b9077;;; Ortofoto Kvalsund 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc886186-9406-4159-9e76-96c92dac2891;;; Ortofoto Måsøy 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;22dbd962-83d4-4220-82a1-be402254d960;;; Ortofoto Jondal skianlegg 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5ff694a8-ef2e-44a9-bc1e-e1e6cc0a28e5;;; Ortofoto Indre Hardanger 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fffb50db-8668-4ece-a143-7a0142c39b30;;; Ortofoto Nordhordland 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f4ccd1b7-0d75-4277-8548-eeaf48ce4a43;;; Ortofoto Brannsletta-Bugøynes B 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;93ba3df6-374f-40e4-a903-e01316075714;;; Ortofoto Strandlykkja-Hamar-Elverum 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e3454a95-7e44-4ba1-bf69-3cdb425ff11b;;; Ortofoto Jarfjordbotn 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;648f3fea-dbcf-460b-84ac-56030b22ef94;;; Ortofoto Drangedal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dcfd9323-7edc-493a-89bc-0e50983080cd;;; Ortofoto Stor-Elvdal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;af94c7cf-e160-4781-beaf-a308151b3260;;; Ortofoto Kvalsund 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a834d07-4d11-4536-8786-7398db300d4b;;; Ortofoto Nome 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;16f2657b-91ab-46fe-9945-67bd6572507a;;; Ortofoto Hjartdal 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;934572b7-0edd-49d1-bb95-774f055d96b8;;; Ortofoto Tokke 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0bd20093-3fa1-4397-89d3-db15f4e6f409;;; Ortofoto Våler øst 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;06eebcab-f0cd-46d7-b8f8-e0c4f6bf2074;;; Ortofoto Rv24 Haraset-Rasan 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;542cc83c-8abd-42c8-a933-8525cccc052b;;; Ortofoto Stangebyen 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f1855757-f34e-4477-9540-78d9dfd2bf55;;; Ortofoto Tromsø 1952;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9fe48c98-1c7d-4124-a8c3-9c7ac4e881bb;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f3fa8ba8-0f1a-4602-8ada-9fb769335159;;; Ortofoto Kviteseid 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;12f02bc3-0238-421f-ade2-c5344f910bd1;;; Ortofoto Fyresdal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;44737d5a-dd6f-4368-b27a-1f7e7ff2d8c9;;; Ortofoto Bergen 1951;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f4774282-1bad-43d6-8e35-8742d557fb01;;; Vegetasjon - Beite for sau - Egnethet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;bb11056b-c019-4f42-8a4b-35606cc6b153;;; Ortofoto Ringsaker-Hamar-Løten-Elverum 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1f96fd30-7752-4dfa-ae0b-4f984015e519;;; Landskap - Landskapsregion;dataset;Landskap;Norsk institutt for bioøkonomi;;;c6cd5ab4-6392-45b7-9d25-414821ebebb1;;; Ortofoto Løten-Elverum-Våler-Åsnes 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6664dd81-056b-4213-b422-14430da0e7fd;;; Ortofoto Ringsaker 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;671778d1-505b-4840-9e7a-05af506b4bac;;; Ortofoto Jondal 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ca5c3e59-c775-4e1f-bbc9-754794e96338;;; Ortofoto Hedmarken 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;be44256b-3c39-4ac7-8252-14626c5ef4b3;;; Ortofoto Tysnes 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e7d445df-f1f2-4120-a825-2205bb03df82;;; Ortofoto Fitjar 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0c1aea31-352d-4fc4-853c-0185af694a90;;; Ortofoto Kvam 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0956efca-cb54-4a4f-b1f3-ff48cc93e4c2;;; Ortofoto Rogaland IR 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;84db72c1-0367-476a-8b69-be8b5ed05869;;; Ortofoto Lierne 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;813511d6-320e-4228-b8fa-c798fd70f1b8;;; Ortofoto Torsken sør 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0cd2ed23-c77a-48d1-8680-77e72a98ed72;;; Ortofoto Tromsøya 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;49777b93-3928-4ceb-b8d2-af5060f83510;;; Ortofoto Lødingen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4c876f7c-f3e2-47f0-ad38-a87486e8745e;;; Ortofoto Værøy 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5185dd50-2016-4597-82b1-b5c1db91cddb;;; Ortofoto Bø 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6145592e-b391-455c-b53b-f0040a6c6b8a;;; Ortofoto Skien 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;71a0e51a-a98b-4c58-982a-d80587e9b204;;; Ortofoto Siljan 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b0f8f7b6-8fbf-40e6-b17f-4ee069dcc78c;;; Ortofoto Fredrikstad sentrum 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;57e56993-73ed-43ba-912a-5d30d62f1a58;;; Ortofoto Bamble Porsgrunn 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5fe3353f-2870-46eb-8e1d-83475480d2a4;;; Ortofoto Moldjord 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;72f7471c-4889-49c5-b3c2-3b7140da0a71;;; Ortofoto Eiker 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5b06ad5e-b873-4ccc-9a2e-550a89b98eee;;; Ortofoto Bygland 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f8f9d8b-6cb0-444f-a27b-3ba3919b5220;;; Ortofoto Valle 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;31b01ede-0394-4ae7-9a1a-893fa8e0083b;;; Ortofoto Askim 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ca9b6479-ea62-468a-9374-d1dc59f2f729;;; Ortofoto Fredrikstad 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7a1dc97d-9202-4598-b6e8-63e77a7365c1;;; Ortofoto Ringsaker 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7288f358-9a1a-4e5d-abe7-eafe53c6b289;;; Ortofoto Snåsa-skogtakst 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cb3870f6-883d-4914-9b55-bc1e4e1d71a6;;; Ortofoto Lierne-Sørli 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cbefebcb-9c31-416a-b491-91b972c6eb30;;; Landskap i ruter;dataset;Befolkning;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9235d441-5b28-470b-930b-b09f12adb16c;;; Ortofoto Verdal-Øra-Vuku-Vera 2000-2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;33389e71-ffdf-4e80-95d2-c7852a452e98;;; Ortofoto Kautokeino 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;14665aee-b371-44d7-b351-6860ee20ce51;;; Ortofoto Tønsberg 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f1be88a1-54dd-43a2-80db-53c2649d94b5;;; Ortofoto Harstad 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ce6f8cda-0a2e-486a-8138-cabfcac6d2d3;;; Ortofoto Nøtterøy 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ccfff72-6235-419f-a120-c03d7e9b9596;;; Ortofoto Rauma 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d3d3165-87da-4718-80da-436b0c278be1;;; Ortofoto Nordland Nord 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f1d4d80-2b04-4f26-80b8-8e67ce4f4132;;; Ortofoto Ifjordfjellet 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2df655a5-584d-4e39-b0d5-b2a91d7cd51c;;; Ortofoto Indre Sogn 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a0b29e07-c4f7-4e41-ae62-266db88becff;;; Ortofoto 5 kommuner Vest-Agder 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c68b8c10-c952-45e1-9a9e-703151df5912;;; Ortofoto Tromsø sentrum 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4dbd976d-3b1b-432c-bd0a-f146936c9db9;;; Ortofoto Sørkjosen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4e174b94-ae50-4089-b1ed-9c2d2c979127;;; Ortofoto Tromsøya 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c0295a3f-6c8a-44fd-8083-c60508414f75;;; Ortofoto Lebesby 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e17f2c1c-2b41-476a-b3d8-4c5b3cafa6ac;;; Ortofoto Sandefjord 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9b0b771b-91d2-467f-bcf6-872396d5aed2;;; Ortofoto Varanger 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a4cdefe5-7a73-4275-8535-20ea04c41d81;;; Ortofoto Sør-Hedmark tettsteder 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75c25bff-7827-45ab-91fe-86af1b758dd8;;; Ortofoto Sandnes sentrum 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7f3d9fdb-c5c9-4249-a240-954f8064d7a2;;; Ortofoto Nord-Gudbrandsdal 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;df847492-d5ba-4f99-97c2-3319fe98f615;;; Ortofoto Trysil Innbygda 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;df29e79a-c79a-4327-8853-90d410f67531;;; Ortofoto Arendal 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5095f312-6959-49de-a11d-c998df8f433b;;; Ortofoto Kvitsøy 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dfefcb80-0967-4598-b5a9-3ccc72149c40;;; Ortofoto Flekkerøya 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;45d0b786-243b-476a-b564-de46c5648875;;; Ortofoto Hadeland 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;12e4655f-a5d3-463b-a113-8cddec1cb374;;; Ortofoto Saltfjellet 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b4534812-343d-40ac-94f6-fcac155feb35;;; Ortofoto Hitra Frøya Agdenes 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ed6f9be4-9dbd-4e52-922a-2f9e324be536;;; Ortofoto Andalsvågen-Vistnes 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;de726869-d5ca-42f0-b017-9575ea54a617;;; Ortofoto Sirdal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a0c7b1bf-fae5-4acf-9d2d-92550cb6a207;;; Ortofoto Valdres 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6d6efee7-e1e8-48b5-8bab-bfb9f45a3f7e;;; Ortofoto Eidsvoll 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d5fdf28c-94f1-4984-9876-2d64c01a78e6;;; Ortofoto Oppegård 1998;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;de4de017-30fe-4526-8f74-19a9ff1edf6e;;; Ortofoto Stordal 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;01eebfa6-a2d1-455f-8f4c-ce19aeafc7e5;;; Ortofoto Fet 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e4791850-ae1d-4850-af1d-d636b5b3360a;;; Ortofoto Lågaros IR 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aca15f7f-740c-4119-b175-d844a0d20f24;;; Ortofoto Polmak 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a333b61-1651-4935-9283-60a1bf8aa68b;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;81446828-fb43-4fa3-9368-b8da3ba30264;;; Ortofoto Andebu og Lardal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ceb47b4b-b3fc-464f-b3ab-70c2e7d554c1;;; Ortofoto Sørum 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a423620-4895-4342-8d56-e1faa39c0b6e;;; Ortofoto Karlsøy 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9632f902-0b76-48d8-bfc0-a36e7d5636a1;;; Ortofoto Nome 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b311095-f613-4aff-84f7-12a2dfee9654;;; Ortofoto Skien omegn 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;918490a7-d532-4f9e-b8bb-530c0620fcf4;;; Ortofoto Bamble 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3cda8532-0f96-4264-91c1-f82884660f13;;; Ortofoto Sørreisa 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc8022e7-813d-4436-9199-96a8e7134211;;; Ortofoto Rv2 Ullensaker-Kongsvinger 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4526811a-6a30-4f0f-999d-d284929e0990;;; Ortofoto Troms øst 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a534821-025f-40ee-8d6f-8619f9fb202c;;; Ortofoto Kvænangen 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a80bd9b3-8a85-49da-8b6a-d1307b022b8f;;; Ortofoto Lyngen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d5c5aa9-26e4-48c6-bf9f-df47044bc0b0;;; Ortofoto Målselv 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3080bff0-b4de-4ff5-9eda-0ec88ec351a3;;; Ortofoto Lenvik 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0866d003-dd04-487c-a8d9-6219146e4360;;; Ortofoto Kvalsund 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;64f8be7e-cc2f-4652-972f-fc14bfa5cf30;;; Ortofoto Eidskog 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cdfcf42f-031f-4281-9523-9abbd28c28b6;;; Ortofoto Lierne Røyrvik 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3e0ce439-dae4-41d7-b41d-6839f1b49f9e;;; Ortofoto Troms-Finnmark 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b273c593-f4d4-4785-8b7a-a799634c9c06;;; Ortofoto Smøla Veiholmen 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6a6bc12a-f7b0-4d3e-8923-104cdc7ebaa0;;; Ortofoto Froland NV 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e37fa8e-0781-4105-ad63-231b9af41148;;; Ortofoto Sør-Aurdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;15434432-ad33-46b3-b133-26c45c2a154e;;; Ortofoto Nordkapp 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;62778515-2760-4adf-ad7b-10d24efc2d68;;; Ortofoto Hammerfest 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3b40279-2f5b-41f6-9746-e9677d256e86;;; Ortofoto Meløy tillegg 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db63c206-473a-40ed-9886-4280e5584562;;; Ortofoto Vågå 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c0656cdd-80ac-4eea-81a9-2ddecf244b6b;;; Ortofoto Flekkefjord Kvinesdal 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;65b8f3b1-5929-41da-a60f-3af9c24c3922;;; Ortofoto Målselv B 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;14cf37e1-f50f-453f-a3f0-d48f7de9eea8;;; Ortofoto Auskarnes 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fa899ba3-86b3-430a-aa18-962b59f878d7;;; Ortofoto Hønefoss 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;284c7d31-724b-4f57-9ebc-5d88f7498b7f;;; Ortofoto Stokke 2005 Farge;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d74b07ba-8e80-4ca2-929c-447d63e66fa6;;; Ortofoto Lebesby 2 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a2910486-95af-4c63-a60c-fee07d6fee04;;; Ortofoto Smøla 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;141b02e7-9f85-4cff-80b3-d04e2867092c;;; Ortofoto Nes 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;53cbf5bf-cb9d-49bb-b7f8-41f9c7b43e53;;; Ortofoto Alta 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1025b5bc-d11d-4151-b252-1457d30f95cc;;; Ortofoto Sogn 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4900ec30-1137-4675-a9f1-b36adaac89e6;;; Ortofoto Bygdin 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;938562ab-11af-444e-a60f-9b086639209c;;; Ortofoto Sogn 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;de25ea0e-210a-4fa5-ba74-019955360d03;;; Ortofoto Sandefjord 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4026b0d6-681f-4f11-a92c-7c1a9bbca6c7;;; Ortofoto Etne Åkrafjorden 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a30af723-330c-4f96-bfa9-86bbcdf223ab;;; Ortofoto Nærøy nord 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e47a1b91-df3c-4fad-9c23-66d905ff732e;;; Ortofoto Re 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;97666783-ac8b-4b07-b8ef-3ffa2cf02c22;;; Ortofoto Søndre Land 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9af74d30-8d97-400e-87b0-c8b6c1aae112;;; Ortofoto Aure-Tustna 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2faac425-7027-4039-92a5-ad657866273b;;; Ortofoto Karlsøy nordøst 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;409a9c3a-1e5d-4435-a676-beb719d6f2b0;;; Ortofoto Andøy tettsteder 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ba47743f-b4a4-4566-811e-217f8ab0847e;;; Ortofoto Alta Stjernøya 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b6c3190a-255b-4287-939e-8b696f4c4e07;;; Ortofoto Mosjøen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5b9a6381-585c-4904-abeb-f357c1738489;;; Ortofoto Skjåk 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;52f98741-499d-47bf-a8b3-7f8edf8cb917;;; Ortofoto Sør-Fron 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f295e477-1469-4da8-b911-2077abf1e7b0;;; Ortofoto Snåsa 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;89280112-27f7-4f39-96ac-eabee288ce2d;;; Ortofoto Stokke 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73d5dac1-bb75-4800-868b-f0d8ca679e2a;;; Ortofoto Åsnes 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b6d6e63c-35ff-4a27-a4ab-2284741494dc;;; Ortofoto Lørenskog Rælingen Skedsmo 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;57bf72ab-d36d-48ea-a769-a26cf93eeb3d;;; Ortofoto Alta Saga 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;867c8d60-f606-4246-b9ed-8467d210383a;;; Ortofoto Lebesby 1 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;323b8068-e6ad-4433-bae6-a812ed11299e;;; Ortofoto Kautokeino Masi 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fa268511-5d37-4feb-91b7-d735730172e8;;; Ortofoto Steinkjer-nord 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8f26fe67-40d7-422e-95ff-4ceb68224e06;;; Ortofoto Frogn-Vestby 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8c0ce2f9-fa77-45fd-a2b6-aca83a754444;;; Ortofoto Nannestad 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;499cf2c5-4eea-439e-af9c-87c88761d270;;; Ortofoto Skåbu 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;77831765-cc4e-4e39-ab34-d6e8fe642bae;;; Ortofoto Enebakk 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e02ad8f-f94e-497d-b3bc-660c3a1ea116;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;18d6edb0-724e-4c44-b46c-44b85195bb63;;; Ortofoto Møre kyst 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c682f668-c80f-44fe-9730-7387cef12d34;;; Ortofoto Storfjord Skibotndalen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8db905d5-dc2f-4cd3-9547-008efa4b891e;;; Ortofoto Storfjord vest 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;964344e9-7cb8-41e2-87d7-76988e88d5b9;;; Ortofoto Skånland 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;069e1e9d-4be8-4010-9ead-5a52706e4517;;; Ortofoto Balsfjord 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a6e94f0-d58a-41f9-a880-4e5e3975eec8;;; Ortofoto Målselv 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b569de3b-959c-43f6-9f27-91b6fc862cc4;;; Ortofoto Bardu 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e6b04796-c23e-47b7-9e09-5106a7643343;;; Ortofoto Spot Agder 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;be8cc60a-b65e-41f9-aca3-f283022cce27;;; Ortofoto Sommarøy-Brensholmen 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7fda1b88-2905-43d0-b72b-5cd21892f7eb;;; Ortofoto Stryn sentrum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d1511ac2-e591-445c-a650-4b5803d3def9;;; Ortofoto Moss Rygge 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ffc5da2d-c3b4-45f1-8f29-e8d21e6de002;;; Ortofoto Tromsdalen 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a6d3eb9-c587-4e59-8860-95dbd035ee5d;;; Ortofoto Tromsdalen 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;534d6b16-d1de-4f4b-9c15-100428396e80;;; Ortofoto Kvaløya 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5db227a5-aa92-4a0a-a567-413de167a26b;;; Ortofoto Harstad 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a0a839a8-e388-4ed3-9c31-58b69881921c;;; Ortofoto Målselv 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4b2c07db-a04f-4146-b09d-49a4ef808416;;; Ortofoto Tynset sentrum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6ecfaa51-af0e-4902-8293-f01f22d177a1;;; Ortofoto Nord-Trøndelag-Tillegg 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;971eb1cb-79c4-4c44-816e-23b6711309e2;;; Ortofoto Bortelid-Ljosland 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6a1411a7-e2ea-4b0c-8e39-1c956cac5ccf;;; Ortofoto Vennesla sentrum 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ca2f3573-23f6-4f1b-a200-dad8c398ae70;;; Ortofoto Farsund sentrum 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;794f7280-be01-4de2-a614-3e32df9ac40f;;; Ortofoto Askim Spydeberg 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8d2a1012-6f0d-42b3-b398-942897a6b314;;; Ortofoto Tromsø B 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f1dbfdd-bc1c-4c34-9690-9785906b0aca;;; Ortofoto Kvinesdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e464552f-0b6e-43fd-aa30-14bdda4d6b53;;; Ortofoto Halden 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b4c1b97d-4071-4297-bff3-545cf370cfaf;;; Ortofoto Tromsø A 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b3735b8e-a3b9-43ee-92da-584d68f646df;;; Ortofoto Hardangerjøkulen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;39d95075-525f-4ee7-ba23-5a3e264d3f7a;;; Ortofoto Kristiansand sentrum 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0c006537-6874-4fcf-8748-5b14d5b3c63a;;; Ortofoto Songdalen sentrum 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a7c416ad-f212-44dd-9fd1-632e72b79d37;;; Ortofoto Kvinesdal Liknes 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;836dfe5f-a40f-4f19-885d-2d1b5cd57d48;;; Ortofoto Mandal sentrum 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f5e1daf9-835b-4959-a35c-6e73cf3d3822;;; Ortofoto Lyngdal sør 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d8b4c16a-836d-42c3-8b40-6c81e27c56aa;;; Ortofoto Kristiansand 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1b3e28b2-3bd5-42b5-95bb-3672d009b232;;; Ortofoto Vennesla 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;62498b5e-147d-4805-9d07-dadc3f35c1fe;;; Ortofoto Lyngdal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9949c53c-411e-4f5e-baef-a4220addc8eb;;; Ortofoto Møre kyst - korrektur 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;729fb69d-0894-4d6e-b187-34ba3371f447;;; Ortofoto Skjåk Stryn 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;005bfee4-b549-4368-ae97-3cbb4e28dbe2;;; Ortofoto Troms 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f9180e59-90d0-41ac-a314-23474f0cf935;;; Ortofoto Vardø 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1973574b-0400-448b-82d6-88e912cc37b9;;; Ortofoto Troms 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73315a9b-7600-496b-ae88-d556439557f0;;; Ortofoto Søgne sentrum 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a4f049b9-722d-4672-b92c-2211d6792267;;; Ortofoto Kristiansand 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aa4d89f2-be2a-4a65-8026-6afea13a1337;;; Ortofoto Kristiansand 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc980a7e-dc68-4551-b9cb-44ff60c608bb;;; Ortofoto Søgne 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8d0cf912-5c28-4bdf-b2ef-078763912f11;;; Ortofoto Farsund IR 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;45b97def-aec2-4474-8e6c-0c22f10f9437;;; Ortofoto Møre fjell 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f75c5720-d4fc-4428-9fff-9542663559df;;; Ortofoto Indre Sogn 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9f458480-7cae-4bc5-91c5-9deeb0ff2e85;;; Ortofoto Hol Bygdin 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c1dde89a-9012-495c-a15b-fde961a2dfea;;; Ortofoto Alta sentrum flyplass 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;042f4cdd-725a-4bc9-8562-cfbde6e53737;;; Ortofoto Sør-Varanger 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;500f61ee-6fda-459a-8a53-563f23a3e5e6;;; Ortofoto Hasvik 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2c4cf8d9-9a67-48b6-979f-b13e01aafbc6;;; Ortofoto Hidra 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d68a6e82-eb0f-49a0-927f-e7b38f45ba1f;;; Ortofoto Vestfold midtre 1954;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bd54cafe-9b42-483d-adc7-4146305792fd;;; Ortofoto Børgefjell 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f731a2fc-c3bb-43c4-86bf-a885d2970899;;; Ortofoto Bekkarfjord-Hopseidet 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0f985827-ed70-4868-ade0-e898c3c3532c;;; Ortofoto Lyngdal Lindesnes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1d8475c0-1fec-4be2-9d85-13266d28ceba;;; Ortofoto Alta Nerskogen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4faac0ae-6191-4fc8-8850-d2028b9711a3;;; Ortofoto Alta Eibydalen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;49b1d34c-8efe-4475-b814-f2de8bbe891e;;; Ortofoto Tømmerneset 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b92888b5-628c-4983-a3f9-b061fd720612;;; Ortofoto Songdalen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a278aa79-d72e-4267-8dd9-56a4deaec6b6;;; Ortofoto Coavddatmohkki 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ee0b1b1-829e-48bc-b036-e485a48e44ce;;; Ortofoto Larvik 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1b68a21d-d1a6-4491-a0ef-f5c6712699f0;;; Ortofoto Orkdal 2002 bebyggelse;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2c96d5c8-f53b-48e0-bfc8-50c5655148c7;;; Ortofoto Bjerkvik Herjangen 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;871741f3-d30f-497a-90da-17da42579f1f;;; Ortofoto Sortland 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bfb77afb-4688-474f-92df-85f465911d6e;;; Ortofoto Holtålen 2002-2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a04039d7-eb56-424c-a400-ad95871aab15;;; Ortofoto Narvik 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;54f1f86f-f00c-4ae3-a236-a45aeb3fd284;;; Ortofoto Lomsdal-Visten 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;17b9217d-6b10-4142-a19c-e0b49c69d57e;;; Ortofoto Evenes 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8c5a8fee-c05f-4ce9-bab2-8a6919b69f19;;; Ortofoto Hemnes tillegg 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;32193b6a-202d-4bbe-a461-ee244fe0e44b;;; Ortofoto Snillfjord 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;051cbb3b-e91d-4874-86fd-824572ccb104;;; Ortofoto Trondheim tettbebyggelse 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f0aeec3f-13ab-4f75-abf8-808b01f724f0;;; Ortofoto Lillehammer detaljert 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5261cd79-0255-41f8-9d76-cd2db6480652;;; Ortofoto Lillehammer sentrum 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3fc7b31-0595-47bf-8700-4c4bc7249aa2;;; Ortofoto Midtre Gauldal vest bebyggelse 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a9a4db71-78af-4bc7-ac63-6dc19e312f89;;; Ortofoto Rennebu bebyggelse 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;21bc9e01-7949-475f-ae35-c728fc9d30ba;;; Ortofoto Røros bebyggelse 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c2628ff7-2807-4c91-b8de-fd7650b88049;;; Ortofoto Røros 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e3df84e7-b253-45f6-b860-9a5c76b47cb9;;; Ortofoto Lågen flom 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;678b5058-74ac-4439-9e70-32b76cf789d5;;; Ortofoto Kvam flom 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0cdd2719-4072-47d5-874c-2cce5909e353;;; Ortofoto Selbu-Tydal-Holtålen sør 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ee8f1d64-9eca-4702-b49d-e0eb642ce204;;; Ortofoto Malvik bebyggelse 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b64b15e0-7519-4692-bc31-f1c011080c34;;; Ortofoto Frøya 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e4dce86d-ecb7-40ca-8543-52cbcf49188a;;; Ortofoto Agdenes bebyggelse 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;38bcf86b-17b1-4288-8185-eaa25864060e;;; Ortofoto Klæbu bebyggelse 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ce44f57-4135-436a-b124-931a788f3c06;;; Ortofoto Agdenes 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8c62bde3-6527-475b-92d5-d192c4296df0;;; Ortofoto Malvik 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5bab8739-eb66-43c7-921c-3054f1e7a2b7;;; Ortofoto Hemne 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9b44943c-580a-47f7-b72d-80bd42a21b46;;; Ortofoto Gudbrandsdal flom 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;238db7e8-b1a5-4d8c-b414-be66258088a5;;; Ortofoto Oppdal bebyggelse 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;605c3f3a-06e9-4e43-aeb4-a51f3dc7e472;;; Ortofoto Oppdal bebyggelse 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6cf48cc9-eb2a-4844-9d84-b575baa5af4a;;; Ortofoto Orkdal bebyggelse 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c7902e6b-be14-4c2e-8298-f771964132a7;;; Ortofoto Midtre Gauldal øst 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2c9da726-0065-43ed-8ffd-f59a9be85853;;; Ortofoto Midtre Gauldal øst 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d323072c-8bb2-44c5-8788-8aa9363984f0;;; Ortofoto Valdresflya 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7c7c2f4e-a372-432d-8761-7d5c5c47ec1b;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0795fc9a-a472-426c-8317-7898090a379f;;; Ortofoto Roan bebyggelse 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;87489089-4354-43f6-8e9c-d3bc84ad8107;;; Ortofoto Rissa 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1d3f232c-4eea-4367-a6a0-82b29b3302df;;; Ortofoto Bygdin 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3f48c91a-8f5f-42ef-ba5f-8a4e71b141c8;;; Ortofoto Lillehammer 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5266e444-a979-4058-9ef9-a5ed6f132ace;;; Ortofoto Trondheim 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;08db0757-c45e-4c65-ad8c-8fc4f0e01c23;;; Ortofoto Hemne 2001 Tettbebyggelse;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;536e42d8-a936-4943-91fc-495a22845d34;;; Ortofoto Tydal bebyggelse 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;730de433-d67e-4012-b363-9e702d33837f;;; Ortofoto Lillehammer 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a7474587-3450-432d-a00b-434e9b8dab30;;; Ortofoto Etnedal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eadfab19-9f09-4a4a-b047-bd9688c09e5f;;; Ortofoto Tydal 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;95203973-89b3-4161-847d-c773ed4edd30;;; Ortofoto Roan 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;045d6a0f-ccc6-4c2e-87fd-248ecd2db6e0;;; Ortofoto Flakstad Vestvågøy 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;21b2dcf8-7dcc-4a8c-b2c2-dacfb5302615;;; Ortofoto Arendal-Tvedestrand 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fee26ad1-9f30-4bdd-911e-908ed8c123f2;;; Ortofoto Trondheim 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8dc0e073-a6da-42e1-9891-fc657e49fd04;;; Ortofoto Åfjord 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8fb27ce3-ddb8-4634-b7fd-155edcba959b;;; Ortofoto Osen-Roan 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3e1508d7-26e5-4e90-832c-01efe84f7133;;; Ortofoto Porsgrunn 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;90485f56-7774-443c-a4ab-faa01dc95054;;; Ortofoto Hitra 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;53a38bf1-6497-453c-baed-c16cbce60731;;; Ortofoto Notodden 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fad1f758-ad2d-4b47-9bc2-6cf323fb04a9;;; Ortofoto Seljord 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8067a66d-ab73-44f2-a340-f32b6db66497;;; Ortofoto Porsgrunn 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f50ad1b1-8547-4f61-a1ff-55a2c8b219f5;;; Ortofoto Nissedal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e437ab8b-7373-4933-a7fc-c3aa29fb2107;;; Ortofoto Rakkestad 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1727f96c-965d-4942-9e6c-48db36ece4bf;;; Ortofoto Drangedal-Nissedal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1281415c-b1af-43d3-9d8d-ef69804d0a5d;;; Ortofoto Askim 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b405dde5-bc0f-4050-95f6-7fb80e05fa75;;; Ortofoto Tokke 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0cba21db-c5fb-41b6-8ac1-3e4d5c31bcd8;;; Ortofoto Hobøl 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8504bda8-0c02-45b6-b5df-7be976970d58;;; Ortofoto Vestfold Kyst 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;10067481-1730-4733-90ad-39693544972a;;; Ortofoto Skien-Porsgrunn 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8c48262e-5e45-4330-9e4e-794aece430ce;;; Ortofoto Trøndelag 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;363008d9-b933-4ad3-9997-347e5b84ea54;;; Ortofoto Drangedal Nome 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42f88b6f-0c0c-454c-b176-e57e527b6056;;; Ortofoto Porsgrunn vest 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;781bcca8-d573-4797-99eb-8216a79e2609;;; Ortofoto Hjartdal Notodden 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9a1d737f-c9bf-440d-8b0e-34cbf1a663a2;;; Ortofoto Porsgrunn øst 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1339ef4b-be8f-4f5c-9577-1e99fcd44187;;; Ortofoto Kragerø 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f5a59b62-134c-4917-a10f-12586568eaea;;; Ortofoto Notodden 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0816b37e-2771-4f1a-ac83-2126211c01e0;;; Ortofoto Roan 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;edb69699-429f-48ae-94a4-faf2bf04272c;;; Ortofoto Skien sentrum-Porsgrunn 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b40fc170-bc5b-4a19-b10e-ebead9bdacb1;;; Ortofoto Trondheim sentrum 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1d5bb2da-3c8c-4a1e-91ac-a06b94174990;;; Ortofoto Sauherad Notodden 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;48c36879-3ae8-47b7-af80-17bb32c6f3d1;;; Ortofoto Fyresdal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4103a152-f334-43df-a36d-8d600c36bf58;;; Ortofoto Porsgrunn 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b1681b9-530d-4a70-ad15-4e5fbbd88ee7;;; Ortofoto Seljord 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1315ca1e-2e97-4265-aae5-615d8f6aa5e5;;; Ortofoto Bamble 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;be79d8d2-c9b1-4278-bf77-b3cf124f9dfa;;; Ortofoto Tinn 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb821b5e-f46d-4793-9258-30e3533eb0dd;;; Ortofoto Skien 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;76e9093e-f728-45ed-af12-36415a833bdb;;; Ortofoto Notodden 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b035f678-6f2e-4ed6-8f9a-fc37ef4f3111;;; Ortofoto Lillehammer-Gausdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;63a7e486-a4d0-4afc-ac10-082944bde2bd;;; Ortofoto Rennebu 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7d5a131a-c2f1-4b41-bacd-1598497e5069;;; Ortofoto Eidsberg Marker 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a130b221-7f66-4560-bcad-aa1d555cf35c;;; Ortofoto Skiptvet 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a1cd438-de74-46a5-8d94-5906da408bcf;;; Ortofoto Oppdal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;577007f7-595f-4dbe-b27f-cda1a2610495;;; Ortofoto Rygge 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ae32128-7ffc-449d-84c9-c720b2619530;;; Ortofoto Dokka 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f408bb98-79c3-4014-a631-a5175b3156f9;;; Ortofoto Nord-Fron 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5bd4223d-a39e-4198-b9ad-a012db913937;;; Ortofoto Vestfold Innland 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb02cba5-685c-446c-bd0f-e4131e4d07ed;;; Ortofoto Hjartdal Notodden tett 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1525cf40-07a0-40f7-8085-4ab0016bcbee;;; Ortofoto Frøya bebyggelse 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8ff24dde-3e8f-4e1e-9e88-5573ed4db8e2;;; Ortofoto Vang-Vestre Slidre 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;33085a53-5e37-4db9-b81b-1df42d4967a0;;; Ortofoto Kvæfjord 2001-2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1e98943f-d612-4255-b420-5b95443a3c88;;; Ortofoto Bardu 2001-2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;876dcd5c-5196-4946-8f39-8bd18ee9113b;;; Ortofoto Ringebu 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;00ac43f3-019c-4604-9f29-8c19f0d0cea5;;; Ortofoto Lunner 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;19c1f065-3fc2-428c-8549-e3be18e7e75e;;; Ortofoto Tarva 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;363750fc-33f5-4e03-8f06-7cff618d577c;;; Ortofoto Skien omland-Bamble-Kragerø 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cd155280-90ee-4873-ac24-3c1008e9ef36;;; Ortofoto Osen bebyggelse 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5fd2675a-957e-4589-9504-8af23170ba7a;;; Ortofoto Roan bebyggelse 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0351c5f5-2b77-49bb-a9ec-436bd29d4600;;; Ortofoto Aspnes-Hatten 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;efc75bd4-58dd-4484-9add-7828efd2f165;;; Ortofoto Alstahaug 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;44ecf3c6-d532-4db9-9656-d7df021e44b2;;; Ortofoto Fagernes 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73e1e243-3324-4ac8-81e0-3f976a7fbbaf;;; Ortofoto Tysfjord 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e7f5427f-56ce-4711-b4ab-b333834fdd17;;; Ortofoto Snillfjord 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;beabd267-c9df-4741-ac59-6d0244c427ce;;; Ortofoto Gausdal 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b51d739f-1e2c-4fd0-b6a8-f6c1d89fcc0e;;; Ortofoto Osen 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;086b7923-230c-425d-ab8f-908ef3a28ff9;;; Ortofoto Verran 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ae973660-ab9f-4241-b5c8-1aa4f870decd;;; Ortofoto Leinesodden 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6562449d-0bb0-4933-92d0-77608657e81b;;; Ortofoto Hemnes 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d60d5d18-0266-43f6-af5f-6345b1eac97b;;; Ortofoto Helgeland sør 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3334eaaf-2eb8-4387-b50e-c6d291a56efa;;; Ortofoto Nesna 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;933a41a3-7795-4f51-9996-c5f17769644b;;; Ortofoto Tydal-Røros 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;716a396c-e22b-4de8-bc01-270e6a16a780;;; Ortofoto Hesthagen 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;66dd0b59-9487-4f9a-b35a-922172c5ae9f;;; Ortofoto Farsund 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b0d08e74-95bd-47ab-9619-d2695fae3c2c;;; Ortofoto Tinn 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a04de427-e390-4d06-91b2-e27ba7beb630;;; Ortofoto Sel-Dovre 2005 B;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7e689d43-8ad4-4f58-b4c8-3c5f02323702;;; Ortofoto Trofors 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;becb4b96-c06e-4afb-90d6-d77d1cf06467;;; Ortofoto Lesja 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;daeb2b9c-20ee-4a04-82da-dd653f4fc410;;; Ortofoto Sel-Dovre 2005 C;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;836a45f4-f3b7-4d33-b717-ce786e1d27ca;;; Ortofoto Molde Nord 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ec3528e2-e0dc-48d3-86ec-a39c047d76f3;;; Ortofoto Nittedal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aeb0beaa-7783-4096-9607-2d38ef3c3935;;; Ortofoto Soknedal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e8cef424-9420-4fbb-a942-74791226247c;;; Ortofoto Ringebu 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;259b5851-bbb8-4fb1-97d8-5f7d66b8fa25;;; Ortofoto Rindal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;96b98e6a-3f27-48ec-8b61-7c4676f451a2;;; Ortofoto Midtre Gauldal skog 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;15ab92b7-2cb9-4a12-a55b-768eca002fd0;;; Ortofoto Meldal bebyggelse 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5cc62ba2-5498-42b1-9d1f-d38bc1eeb2ba;;; Ortofoto Bjugn bebyggelse 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;918ab326-5e2f-40e8-9d54-d2e59db2eeab;;; Ortofoto Nesna-Utskarpen 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5b7d7388-6bd5-493d-a886-f7cb04a04275;;; Ortofoto Røros sentrum 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b64f5cc6-58d2-4ddb-88b9-7e6dcefba3ce;;; Ortofoto Bjugn 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;85f348a8-3960-498e-9935-c26bf636abf8;;; Ortofoto Meldal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;420ffe20-cf36-4a30-b384-2c99a1afc1df;;; Ortofoto Holtålen 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ed87980-94d8-47c9-9cdc-767717b710eb;;; Ortofoto Hitra 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ad885c1-7570-40ac-8f93-8506aec178cc;;; Ortofoto Fauske 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dd2a61db-8919-4867-9514-f2488d052896;;; Ortofoto Tjeldsund 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;775d651e-76dd-4408-ba9f-1b990cd97204;;; Ortofoto Klæbu-Malvik 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;59928b26-6955-4662-8f3d-e7a69ef23146;;; Ortofoto Lillehammer 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c4d5729-3682-41b8-aec3-adb844d2853f;;; Ortofoto Lillehammer 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;16662a7b-136f-47cb-b535-02296f59596a;;; Ortofoto Åfjord 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;265cefd8-6056-494a-a074-d7e341523a07;;; Ortofoto Frøya 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6207e178-9669-4a23-a486-2f0d94195ea7;;; Ortofoto Roan 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db7042bd-598d-4543-b129-4416360469dc;;; Ortofoto Osen 1972;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d4560ce3-3de4-45fc-b74e-3a7976c137e8;;; Ortofoto Kristiansand nord 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6e38cc8d-b0a5-41db-a811-a811d3831580;;; Ortofoto Bolga 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9150e8c6-f6e5-4f67-b4bd-e5cf98f1346c;;; Ortofoto Kviteseid 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7060274a-1879-4134-851e-4019ebf5a06f;;; Ortofoto Snillfjord 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2222cf3a-5920-4db2-98b1-0d5f5f8bdca7;;; Ortofoto Nissedal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d12b1eb2-26e0-4658-b49f-3eade85cccea;;; Ortofoto Drangedal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;894f15eb-b773-4e44-b383-96893120fdb1;;; Ortofoto Koppang 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e5e12c16-c6f8-47ff-8909-c362300e5eed;;; Ortofoto Gausdal 1959;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1027cce9-9f1b-4693-8b4e-d3d7edfa8805;;; Ortofoto Steinkjer 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;658dbcc6-639b-434a-8da8-e947e15a57fa;;; Ortofoto Sila-Nordfjorden 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a35a1634-ad70-42c5-9488-1703375ae365;;; Ortofoto Oppdal Gjevilvatnet 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86518bf5-5015-4232-863b-924067dbbadd;;; Ortofoto Inndyr 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2e102cff-475c-4117-b368-00cd2f99b78c;;; Ortofoto Arnøy 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;50c82781-c787-47a3-a017-3aa9961de24d;;; Ortofoto Biri-Vardal 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;65f5c88c-3c93-40f1-8a25-d103c3227089;;; Ortofoto Brønnøysund 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e51fc5f0-eb48-43eb-9638-c542a456d9d6;;; Ortofoto Hitra-Agdenes 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;60133d8f-8072-48f0-8e6c-d339a861d736;;; Ortofoto Oppdal 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d7c53c7f-baf2-4e09-a4c0-90baeb2e44ce;;; Ortofoto Røros 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42a8dc05-cb19-4f07-81f6-aa5a74603b35;;; Ortofoto Lindesnes 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ee145c1b-cc7a-487f-a61b-9e1d5d088d13;;; Ortofoto Hole og Lier 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d9cf635e-3e95-459b-9a23-ff2f7a41e142;;; Ortofoto Hjerkinn C 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;53fcdeeb-3fdd-4a57-942c-1d78839aaaf7;;; Ortofoto Hjerkinn B 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;43890759-ea4b-450d-b6e6-8dd871fbd109;;; Ortofoto Bjarkøy 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf30ca57-f19e-4514-836f-764b2a5a7834;;; Ortofoto Bjorli 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5c673d2b-7e54-4395-b08e-6610e1eaac1e;;; Ortofoto Norddal 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;92016f3c-b97a-42ba-b96c-d0d76d7c09dd;;; Ortofoto Hemne 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;74016547-556d-48c9-bb2d-66c9091fc576;;; Ortofoto Frei 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;10d95e46-f1d7-4ac0-a6b3-28cb33c9435e;;; Ortofoto Bodø og omegn 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;56cdb013-ffc6-43c1-b63e-ba6da0615957;;; Ortofoto Sandøy 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a1a2b60-b25c-4662-b7e7-c7a33bf96ad1;;; Ortofoto Vadsø sentrum 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1c010437-37f0-4f0b-aeac-8ccaae98bbb0;;; Ortofoto Frosta-Åsen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;52ff70c5-341b-4c01-9363-7d3dd992b40b;;; Ortofoto Sykkylven 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f1910bd5-ab39-44d1-97de-10cb14d2b7cc;;; Ortofoto Stjørdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4b693409-16fd-40c0-8a51-2f7f224cfe60;;; Ortofoto Tonstad 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c095931a-f222-43ff-9c3d-b8cf956ca169;;; Ortofoto Leka 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf39e2c9-97f6-45b9-9021-7ca9f79b6dbc;;; Ortofoto Nes 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a54428bc-13bb-4e51-a2fc-8bbf543625e8;;; Ortofoto Kongsberg sentrum 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2e90ddbf-8bb1-4ee0-8f51-c08853d23e50;;; Ortofoto Kleppstad-Brenna 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;536e061a-bc6e-40db-9800-f624ba733afd;;; Ortofoto Kongsberg 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42587884-9992-4773-a36a-3da0a6cc0ab3;;; Ortofoto Gjøvik-tillegg 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dc292228-99af-42e8-b357-10b3edf813f5;;; Ortofoto Kongsfjorden 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;38b8b7b6-3ee6-4744-8aaa-2d4b648f25c7;;; Ortofoto Kragerø 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7002ebc9-2ffa-47db-8363-a3d92ffb191b;;; Ortofoto Sunndal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5f26ac0-cf9c-41d6-893d-ed4f6b5208aa;;; Ortofoto Fosnes 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7d123129-abc5-4b5d-b7f7-abacb05779c2;;; Ortofoto Halsa 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2191f8db-44da-432a-a25e-eddae1e3843d;;; Ortofoto Klettkoven 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;98bbad6a-ee7b-4d96-a531-c34ba54fab75;;; Ortofoto Kragerø 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;32b47df6-9114-4687-b902-798fb0763208;;; Ortofoto Kragerø 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf64717a-b0d0-4daa-94d4-368d3f08a78e;;; Ortofoto Frøset-Mære 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;21eda217-0cc5-4638-a061-4967b1fb6618;;; Ortofoto Lom-Skjåk 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8f1fc160-6bb0-4a81-8900-984ebdf7150d;;; Ortofoto Kragerø 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5f1853d-87ff-4c7e-80f6-341474a06822;;; Ortofoto Tingvoll 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2c8464bc-587b-4ebb-bdd6-ae537d1ef2ca;;; Ortofoto Vålebrua 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;54e77a2e-da15-4b17-8df0-75251fe465d1;;; Ortofoto Averøy 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9a8a03d5-0d4e-4fc9-8a2f-c626cff7b3f4;;; Ortofoto Nord-Odal 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;53b47e7b-73d8-493e-83c8-a2096f280287;;; Ortofoto Kristiansund-Averøy 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;37bc8900-9fac-4325-abeb-0cef49f7dea8;;; Ortofoto Kvalsund 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;577bb45d-8b16-4c84-ab8b-28e984aade18;;; Ortofoto Kvaløya 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;28c61842-1aed-4afe-a172-7b0de66229bf;;; Ortofoto Vang heimlier 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4fb9ba6b-0c53-46e9-a9cd-eea1c39a2376;;; Ortofoto Krødsherad 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3329db4c-1823-47c1-998e-c6d8498be91d;;; Ortofoto Gloppen 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cb8f2374-67c2-4b19-a06f-900133afb269;;; Ortofoto Førde 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86ce98de-8254-4f78-8b42-f45df7e8282d;;; Ortofoto Dovre 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;385950d3-622b-46d1-8c16-6ec72d19609e;;; Ortofoto Follo IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ea0d4846-5706-4721-a04f-ed0f47e8468b;;; Ortofoto Saltfjellet 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5e687c4e-a4dd-4717-8a5a-e70e6def2731;;; Ortofoto Kongsfjorden 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d55f08f-1748-4fe0-a34d-7a72be0cfd8e;;; Ortofoto Sunndal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;518a9b80-6350-47e9-ab4e-4c7290d2f697;;; Ortofoto Rygge 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;43f77b5c-5453-4ba0-9658-e0b3e1867f76;;; Ortofoto Galbajavri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;01e0fe9c-eb81-4c23-abbb-015e228e89d6;;; Ortofoto Siljan 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d9a32184-995b-4f12-acca-33c9d6717755;;; Beitebruk - Sau og lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;3c4652a5-45d1-4704-bba7-07bc324534db;;; Beitebruk - Sau og lam per km² tilgjengeleg areal;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9b1ca3cf-435d-41de-b989-2b5d5a4a8edc;;; Jordsmonn - Driftstekniske begrensninger;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9b7a45c5-8a32-401f-9938-a7c1b3cc3feb;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse Vårraps;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;c17c6467-093d-4b2b-9674-f0ec70559115;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse Vårrybs;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;dbc2fb34-4854-4d55-9e33-41d6b887b9ee;;; Ortofoto Finnøy Hjelmeland 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f60d4ca0-0d73-4fd8-9f8a-ef47ae7d393d;;; Ortofoto Gavdnjavarri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d71f5485-42ae-4d6c-9552-06b2ee86106f;;; Ortofoto Verdal 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6b5fe32d-9daa-4445-a9c3-95b7227d705d;;; Ortofoto Galmatskaidi 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bedd7207-dec1-4c89-949e-13e9a0afe63c;;; Ortofoto Rana 2001 og 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ad18da21-7b90-4cd5-b850-7511ac04734d;;; Ortofoto Gjerstad 1990;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;16f036ca-3340-47c2-87d0-1272cbc52036;;; Ortofoto Vesterålen 2003-2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7615a0f3-b945-4a81-addf-ee2317b5291e;;; Ortofoto Bjorbekk Longum 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4ee18062-b018-4785-9428-4f7be582fa4a;;; Ortofoto Ski kommune 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7031c12b-3443-4eab-88d5-a6d27d3a9ce2;;; Ortofoto Helligskogen 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;26aa665c-3a29-4146-a8ee-e29e689a0cfc;;; Ortofoto Gårzevarri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;79775b94-3163-48e4-9578-10372b5a47b9;;; Ortofoto Gransherad 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8a56fe58-20a2-4616-b00e-f8d7d7298ddf;;; Ortofoto Helgøya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4cfdf3e6-308a-4b49-b1f1-6078095db0e7;;; Ortofoto Hedalen 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;be8417c5-4793-4d22-83c2-97f945b87419;;; Ortofoto Gol 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c09a267c-e029-460c-810d-be56ef485fe8;;; Ortofoto Grue vest IR 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dedf124c-e6db-4521-b5b7-711f41e1e532;;; Ortofoto Grue vest 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c03eae35-f174-4378-a0e0-4904a188ab79;;; Ortofoto Lillesand - Grimstad midtre del 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4cf37cc3-5168-4ed6-950b-37f4e4a2a0ab;;; Ortofoto Kvinesdal Hægebostad 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;46a30e96-df8c-4df3-bddf-e3e2a033b2fc;;; Ortofoto Lier bebyggelse 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86b23cac-5e08-43a3-bd0e-fecc9c92cef5;;; Ortofoto Kristiansund 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ad662bc6-2bc0-4c64-83df-d2dffd6a98ad;;; Ortofoto Misvær 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5b3dd889-4604-4595-9f80-eba27cd9a76b;;; Ortofoto Kvam 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6daa72fd-215b-4156-b074-8cefbdac32db;;; Ortofoto Gråfjell 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e23281d1-dda2-44d0-b00b-c2a95792379e;;; Ortofoto Elverum 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a738dbf-3bc1-4c73-a1c7-8066ab5196bc;;; Ortofoto Sarpsborg Fredrikstad 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f32f58a6-5df2-4530-bdcb-51bae295143f;;; Ortofoto Suvcaganvarri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;93b1b373-a7b5-43ce-a7f1-294481a18760;;; Ortofoto Urdevarri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3fb8e197-0f64-48fc-982a-cf0c06e04245;;; Ortofoto Hemsedal 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c30d7618-f846-4e43-96d0-5dd229738399;;; Ortofoto Hjartdal 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fbab719c-48f2-4a1b-af19-2bb14bdb07b7;;; Ortofoto Holsen 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db3a6c1c-966b-41dd-a23a-83066f312053;;; Ortofoto Tana 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e0aca567-90fa-44ac-99a2-4a91b871f44e;;; Arealplanbaser- Horten;dataset;Plan;Horten kommune;;;738b5a9b-4db9-4b64-8940-90c688ac0dcc;;; Ortofoto Risberget IR 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0f9254b8-0598-4691-afa6-2871dfc27b20;;; Ortofoto Åmot 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;505cf284-bb0e-4707-81ac-66744c573309;;; Ortofoto Hedmark Nord 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2151591b-d894-4ddc-b9ee-2f26baf3ab0e;;; Ortofoto Vegårshei og Hillestad 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;209ae1ff-76b6-4f11-8570-497f572283ba;;; Ortofoto Sandnessjøen 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f41bcba5-3558-492a-8d96-32408f0a6335;;; Ortofoto Straumen 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f8fe58d0-5229-4583-94a7-515712429e64;;; Ortofoto Kristiansand 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9d48f004-b705-48dc-91d0-7508aa7dc153;;; Ortofoto Lillesand 1999-2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;386fb5be-c53e-4bee-9d1f-b401e7b91cbc;;; 1617 Kommuneplan;dataset;Plan;Hitra kommune;;;9b2cab38-7461-40e7-bad6-bd4ca29c1de7;;; Ortofoto Narvik 2010;dataset;Basis geodata;Norge i bilder;;;b87ddb8c-98c5-4668-96e2-154b39de1fe9;;; Ortofoto Trøndelag 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;313a9cbc-b9ef-4cfb-ae9b-60295b3ad02c;;; Ortofoto Gjøvik-regionen tettsted 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bd5688b2-32b1-423f-a429-f365dc255122;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b9ad75ea-3ecd-46fc-a6de-db9177c38c51;;; Ortofoto Bergen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a61b37cb-be63-4419-8038-50e9d8384923;;; Ortofoto Gråkallbanen 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;64aa3eeb-b2bb-463c-a590-54fb2ba6a405;;; Ortofoto Drammen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dda0dd69-ad40-4b8b-8005-b33c974ea510;;; Ortofoto Horten 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8637a69d-669b-463f-bb72-36a1801c64e4;;; Sidenedbørfelt;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;8a0545fe-025c-4afb-a3ab-5b8cb922ef03;;; Ortofoto Trondheim Elgeseter 1937;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ddd1271-9f0e-46d1-8586-f51eb214f4cc;;; Ortofoto Fet Gjerdrum 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;58cccd3b-ef39-4fac-b2c6-a910f7f1f9f1;;; Ortofoto Kvaløya A 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a977993e-8875-486d-ad7e-5f89e0ec3169;;; Ortofoto Tromsøya nord 1998;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bfda3b0c-c743-4cb2-a142-d4aface0528f;;; Ortofoto Nord-Østerdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;811cd78e-8a97-4d49-aff0-68bffc346a42;;; Ortofoto Kvaløya B 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4050d0ca-e954-4a31-9492-2f28a7662d66;;; Ortofoto Lier 1947-1948;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;23b9bc29-c498-4244-b87c-8cbbb355863e;;; Ortofoto Røros 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f0b2a27-8405-4baf-b48a-ecde709af342;;; Ortofoto Lier 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;caadb19b-aa2d-443f-8514-570850a982ce;;; Ortofoto Nordhordland 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1c83b40e-5804-40d1-8b11-2db5773c93fd;;; Ortofoto Fredrikstad 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e5ee8709-33bd-4c9b-9ea4-db5e489d6250;;; Ortofoto Valljohka 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;80b4cc63-1b12-4f5c-b7cb-dc7d764a35c6;;; Ortofoto Troms 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4fd3e026-4ddc-4120-aa8b-b4fd1647f01b;;; Ortofoto Namsos lufthavn 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f46069d9-9788-46a5-854b-d01ec037252d;;; Ortofoto Førde sentrum 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fa7542eb-9a41-4919-9c93-e95a0c6962dd;;; Ortofoto Sør-Rogaland 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;189baf10-fc20-49a8-a300-ade713ce9b05;;; Ortofoto Moss 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e037a38a-29f3-4816-859a-c21ff55c395d;;; Ortofoto Radøy 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;adae5a6e-a087-414b-8e1a-d2b5ce758b30;;; Ortofoto Rindal-Surnadal-Stangvik 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f8f1be83-82ed-4b1d-8f06-d62461edaadd;;; Ortofoto Kautokeino 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3bead556-b078-414e-91be-ed5478081b32;;; Ortofoto Skjoldastraumen 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d4f21d1e-b53a-45ef-871a-249fe22b7761;;; Ortofoto Rana 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ae0255dc-ecee-4445-a12c-7089d4569a3a;;; Ortofoto Skoganvarre 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;112c2be9-ee9d-4183-b98e-441faa8608bc;;; Ortofoto Smalfjord 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c1cedd1d-290b-4efd-8d6e-a2f9218c88dc;;; Ortofoto Seljord 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c82d8f95-c119-43cd-9ce0-8b5a88f6fa53;;; Ortofoto Sandøya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;56205c48-42ad-4190-a55a-d15869cce64b;;; Ortofoto Slidre 1993;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;885e0143-9d05-436e-8cd3-3598c0ea58f2;;; Ortofoto Hamar 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;16b02e0b-eff6-4904-ac4f-861d32239d8b;;; Ortofoto Namsskogan-Røyrvik 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34deeea6-8a76-40c8-ba8a-27cb9c321f14;;; Ortofoto Kristiansund-Averøy 1972;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a5aecbc-eff2-48f9-8a4d-eca2fc22a2b0;;; Ortofoto Haugesund 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d7a6b96a-5daa-4570-8a93-bf8d95ada035;;; Ortofoto Vanylven 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;68c95a2f-1ec5-48a7-949c-e9d0377ea21f;;; Ortofoto Førde 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d411e5f4-d776-4de3-969a-cc1bfe4a68b5;;; Ortofoto Osen 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e1e95b27-c6eb-45c8-ad5e-732894333238;;; Ortofoto Toten 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5c20b601-be2c-4133-822d-207ce2dad492;;; Ortofoto Karmøy 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e053fe44-2b25-4fa9-87da-354866933be6;;; Ortofoto Steinkjer IR 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f163bf70-a5c0-4ef5-904d-b32bbe05aa8e;;; Ortofoto Telemark 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e2e747ef-9f50-4588-9b84-d15b7549d3e3;;; Ortofoto Varanger 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1308db4d-eab3-4c3f-94be-d35e0afa925a;;; Ortofoto Årdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d7806906-290f-4c36-b1e2-20e51d225a1e;;; Ortofoto Jessheim 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;afb7f360-ce9f-4087-9681-6ac5374bb837;;; Ortofoto Jærlinja 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;82ad666b-c1cf-4000-8c4e-27ea1eff74fd;;; Ortofoto Levanger-Verdal 1950;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ff961b60-09c9-48d4-9070-af84adbb302d;;; Ortofoto Haugalandet 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;41f59800-e0f4-4708-aa85-6053646ca9aa;;; Ortofoto Gloppen 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2b397922-e675-4b24-9df8-d5ba380ca85d;;; Ortofoto Namdalseid IR 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a56ef6fa-f221-4a62-b670-7b86dcf3e15a;;; Ortofoto Finnmark 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;28954595-a9be-4413-9070-8eabe64b1bb2;;; Ortofoto Finnmark 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e4dcab94-1bc8-48e2-b468-989d3b52397e;;; Ortofoto Finnmark 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f75a9b56-ccf5-4a6d-a2be-46e60c8d9cf3;;; Ortofoto Ballangen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1be5157c-4bd7-4c0a-aee8-cc1fe567f1f3;;; Ortofoto Farsund 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;963db089-aab3-4ef3-b03e-9172d326c472;;; Ortofoto Lier 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fe9f8807-d877-4732-987d-6a53df2e5ae3;;; Ortofoto Farsund 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fd2d313f-c631-42f8-b638-a144a73036a4;;; Ortofoto Fedje 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ba620aa2-d5f2-4a66-95a5-790efac673aa;;; Ortofoto Børgefjell 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;755fd472-65d9-4de9-b693-710031d75525;;; Ortofoto Borge-Gimsøy-Ørsnes 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c8844f3b-d2e1-4726-9513-990a250e0dbd;;; Ortofoto Brannsletta-Bugøynes 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;348d5a38-4f96-488e-8299-4efde2cb5ef8;;; Ortofoto Ballangen tillegg 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b0aae2d7-7764-430d-a210-bad88b4dee18;;; Ortofoto Drammen 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5ed56c00-0ff2-475f-8f8f-3030a29fdf0d;;; Ortofoto Drammen 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;021d04fb-61f9-423b-9a6b-5abfd5e24079;;; Ortofoto Stanghelle 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;82de3547-7c7b-4df5-ad77-60e74553ee27;;; Ortofoto Suossjavri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;83fbf546-851c-4a50-8f51-f9114701d700;;; Ortofoto Dovrefjell 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4212d1e9-dd7d-4c74-a3b0-963b42a3f631;;; Ortofoto Elverum sentrum 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3b11e593-bf9b-4dca-9be9-257ea2ff3015;;; Ortofoto Bamble 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3b489bd3-2029-4024-8722-9af74fb73b5f;;; Ortofoto Eggum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a3c611ca-1d7b-4a12-919f-53f86c12ad05;;; Ortofoto Bergen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6b6a7aa0-2fc4-4fd2-922c-4dcc8ea7c5dc;;; Ortofoto Berg 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;df16ee24-4d67-4d61-8404-3d7525085d62;;; Ortofoto Birkenes 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f8662cb9-38f5-4fdd-ab36-f3d87a31cfcf;;; Ortofoto Dyrøy B 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a1de1d8c-688f-49ca-a90f-08c93bd45c61;;; Ortofoto Drangedal 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2282430d-4894-4be2-8769-f64b62496798;;; Ortofoto Eid 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;077f1031-c39d-4757-bb7b-20cf857e1d34;;; Ortofoto Elverum-Solør spredt 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;492c4075-c339-44c3-abbe-12a5fbdc5ee9;;; Ortofoto Bjerka-Mo-Storforshei 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6534989c-d222-485c-8e5f-7b4317b40360;;; Ortofoto Bygland 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ab3b8ca7-d15e-421c-b2d8-0debdbe72e93;;; Ortofoto Bykle 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8fb1c04f-8c54-4330-b403-d938f1948f1e;;; Ortofoto Elverum Solør 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;27c2e892-4592-48fd-90aa-9e69003ba6cd;;; Ortofoto Nærøy-vest 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc5c6442-7454-424b-905c-2fce51d824bd;;; Ortofoto Etne 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;319eb535-27e9-4e63-b08c-8a0c8c1d861e;;; Ortofoto Berlevåg 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75442841-c0f4-4f15-b75c-6acc6df67eb4;;; Ortofoto Bykle 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;46b6a823-0d32-4f98-b52f-38c65997c242;;; Ortofoto Inderøy IR 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dfcbdaac-b481-4bd9-944b-ac6afb2ea888;;; Ortofoto Vesterålen 2003 Tettsteder;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;63fb7cbb-c0e5-4817-8b70-353f55386e04;;; Ortofoto Enebakk-Solberg 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f36ac4b8-77ad-420c-8901-5076365c19a9;;; Ortofoto Gratangen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8783eab2-cc4c-4ec0-a227-60bf0a2c80f2;;; Ortofoto Evenes 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;09903775-f4a8-42a6-a274-5c883afd31d4;;; Ortofoto Etne Kvinnherad 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aee04dc3-dddf-4cbb-b686-a478795beae4;;; Ortofoto Gjøvik-Toten 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;400ae465-812c-497a-bbf8-b828430a2c52;;; Ortofoto Evenes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0f06e07d-1c8b-49d1-85d9-ec5a1c83e352;;; Ortofoto Lindås 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a92b6372-d67d-4996-82e6-d5e6ff0fc5bf;;; Ortofoto Brønnøy Sømna 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8a96c417-42fd-47e5-be3b-c3e6d75272d1;;; Ortofoto Brønnøysund Horn 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;920fa356-f6b2-4b27-b54a-14144cc6d4e2;;; Ortofoto Frøya flyplass 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c08b8148-58a2-4af0-b47a-f2ba0971d514;;; Ortofoto Dalselv-Sjånes 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bc690106-e5e7-4c44-b016-1d35fe2c0b4e;;; Ortofoto Båtsfjord 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;91e4517b-73ae-4ea9-891c-aa5263ca982d;;; Ortofoto Bærum 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cef8d1f3-c9d1-46ff-8b66-d6696dce25c5;;; Ortofoto Bremanger 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e111e2f3-3723-4723-9a05-93884c580100;;; Ortofoto Bømlo 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b6000097-7031-43dd-bffc-3712868cfe93;;; Ortofoto Bjugn 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9ed1d37e-3f09-4de7-a846-f67babb83e7e;;; Ortofoto Alta sentrum vest 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0b8dcbba-c678-4998-ab29-5066170ba6d8;;; Ortofoto Midtre Gauldal Øst bebyggelse 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;022a6942-7ab0-4bce-994c-d251cb220599;;; Ortofoto Bortelid-Ljosland 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bfe93475-ad20-48f2-8940-39d8a4ff56e0;;; Ortofoto Tønsberg 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9988ed73-0249-4c24-9e1d-1debf535eece;;; Ortofoto Hornindal 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;512192f6-ca43-4e37-8a23-346ff057903f;;; Ortofoto Jevnaker 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d2171c4-b954-4aee-91e9-131bc9126ee3;;; Ortofoto Stokke 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5f5e1d4-2d9c-4384-86ee-953c40f59e29;;; Ortofoto Askøy 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;38fad31a-828c-4307-9fca-7569b82e8a52;;; Ortofoto Ulvik 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a6a84680-2b1a-4214-a89b-7d6aa0d4af09;;; Ortofoto Kjølaberget 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2473f36f-46f8-4bcc-9d1c-477038b60665;;; Ortofoto Risberget 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c5ed104-e229-45f1-8087-56d33086bcda;;; Ortofoto Alta sentrum øst 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;51b2c749-7861-4050-9ab7-eb9fe473efbf;;; Ortofoto Verdal-Inndalen-Sandvika 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;413d9bc4-e490-4837-8481-669bbd0d4620;;; Ortofoto Andenes Bleik 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d4e9f0c-9c2b-44b2-b178-ddc51dc08652;;; Ortofoto Nøtterøy 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;434114df-ec77-4069-b23d-2ff70acd0d91;;; Ortofoto Lutnes 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c897e1ed-5c70-4e20-9c33-0189dd6c5dab;;; Ortofoto Sinnes 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;51563f89-453b-4dad-8c4f-b1ad8b35713c;;; Ortofoto Gran 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;418e3247-26d1-4d5a-923e-458a601bf87d;;; Ortofoto Romedal-Stange 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;af4a77dc-032d-4376-aa89-5c8aa05b92b4;;; Ortofoto Hamar sentrum 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;78b57c33-dfaf-49ff-becf-43a6f24593c0;;; Ortofoto Sør-Aurdal 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f37c6f92-4409-4683-9dd4-c024ce4ac04c;;; Ortofoto Fredrikstad 1998;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a082434c-fd5b-40c7-9286-67faa78135d6;;; Ortofoto Oppdal-Vognill 1998;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;00b93fd1-10e9-4dc3-aef8-4908a3686c4c;;; Ortofoto Songdalen 1998;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1521104e-7773-4419-a84e-e541f18ec786;;; Ortofoto Ringsaker 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9968489e-2c7c-47b2-9451-f5ba31dedace;;; Ortofoto Stryn 1997;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ecba8285-05e0-49cc-a28a-70ea7a3790d3;;; Ortofoto Bokn 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;97347e1f-d5a0-4a14-b5e8-f9a0b7e6d6cc;;; Ortofoto Lesja 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b3da1286-028e-41a5-863a-65867a2cad74;;; Ortofoto Sør-Varanger sentrum og tettsteder 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;82357cc7-a0a8-4e52-9dbe-21b9e6d3ac01;;; Ortofoto Kristiansand Vest 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cf065bfb-b4ed-4144-96e3-2ed21cf449c4;;; Ortofoto Bygland sentrum 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eab39ae8-c250-443b-9555-5d71e3d345a5;;; Ortofoto Sande 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3268e097-57bc-4699-b900-70bfa248a99a;;; Ortofoto Mandal øst 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7be281bf-d48c-47a1-ab56-700732db5040;;; Ortofoto Søgne sør 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5d268de-dad9-442d-8922-4c1b7193ce33;;; Ortofoto Kongsvinger 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a9c74972-9aa0-4f1f-9413-f9eb801699ed;;; Ortofoto Rena 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b239b2ce-759d-4861-8cf5-4dc8e178bc74;;; Ortofoto Nes-Ringsaker 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;edbcd2a6-901a-479a-8163-381a174fa4d3;;; Ortofoto Haram-Skodje-Ørskog-Vestnes 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5407ef99-df0a-4b57-9606-52f857768703;;; Ortofoto Stjørdal 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;24b20b44-3da5-4aa6-b1fb-f9af81dd7a75;;; Ortofoto Midthordland 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c5e9e2c-8718-4231-b5d1-f21754d73f0b;;; Ortofoto Beitostølen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e2506e35-63fb-4ac0-9ce8-ab192a98c9e9;;; Ortofoto Røyken 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f21f292a-3594-4e7e-8220-c51ac00feb8e;;; Ortofoto Åmotsdal 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a1666da8-b722-48d2-ab26-d6886e5698ce;;; Ortofoto Rissa 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0eb585ef-f866-41b8-b456-ca5d91597995;;; Ortofoto Alta 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a41dea84-8de4-4182-bb1f-ed180ad23d44;;; Ortofoto Mysusæter-Raphamn 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ecc13d8-3bfe-47cc-9b56-7b9174ae9f0d;;; Ortofoto Telneset 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0cf7efa0-3754-42b0-8095-88eda14ccffe;;; Ortofoto Sandefjord sentrum 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2b4228c4-9039-4e8f-9197-7a5e53ba5b7c;;; Ortofoto Osen Tettbebyggelse 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2cf07418-4ba7-4816-9fcb-8fb7d02ade26;;; Ortofoto Sandefjord 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c972e794-0a74-4cfe-9ec4-5f5166639f37;;; Ortofoto Velfjord 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;32fc10e9-9979-4453-bc51-2b5fcbd35eeb;;; Ortofoto Vadheim 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7f753590-ed2f-429e-a915-3542b3c2929c;;; Ortofoto Helgøya 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;027c10fa-ef76-41bc-a54e-4186627500d3;;; Ortofoto Ål 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d57ab6a5-9be8-4bcd-a024-a38dd190b9c3;;; Ortofoto Verran IR 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a606702b-245b-4304-ba9a-ee6ab1276eca;;; Ortofoto Finnmark 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;396a24fe-e04a-403a-8650-9167b274ad97;;; Ortofoto Andenes-Nordmela 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;495d6c4b-b6aa-46cf-a7ea-47405900c9f5;;; Ortofoto Kongsberg sentrum 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a17e01e6-bd3e-4812-8f6d-cf7a780c1754;;; Ortofoto Grimstad 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7901b71e-4838-42e6-a560-da3ba18e07d0;;; Ortofoto Risør 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3f057c9-8485-4b8a-80b0-ed2a830b0eb9;;; Ortofoto Snillfjord 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a78f3f0f-b143-4258-a2c8-3f308270f56d;;; Ortofoto Hedmarken 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8aa28347-dfea-46d0-b148-1d9c12671feb;;; Ortofoto Åseral 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;66bf29f9-b4bd-4847-a2ce-6f9da647a762;;; Ortofoto Aurskog-Høland midt 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;69e2b198-2409-40f8-8786-6d98fbe81b83;;; Ortofoto Arendal-Tvedestrand 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0967ec84-9ca3-4cae-9a06-f8afd99ec5d1;;; Ortofoto Audnedal-Marnardal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34494100-fd13-465c-a4b9-dd98490fd672;;; Ortofoto Aure-Halsa-Smøla 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;687032be-8818-4420-9d3e-f161b2d0970c;;; Ortofoto Aurland 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;522776b7-2935-42ea-8654-2347dd98b1ee;;; Ortofoto Astafjord 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d51f6fb3-794b-4bf8-a8e0-7d3088193114;;; Ortofoto Asker og Bærum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d37e25e2-9db2-4863-8407-78436050f76b;;; Ortofoto Auran 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;193ef38e-a0db-471d-b346-3da02dc9625c;;; Ortofoto Arendal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;07fe5415-a654-4ce7-a31b-f93b31cdf6e1;;; Ortofoto Aurskog-Høland utkant 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;851fe576-3261-40ec-9f2a-e1db03c150cc;;; Ortofoto Harstad og omegn 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55d9eefd-dc4c-465b-908f-417ed86505bd;;; Ortofoto Haugalandet 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;997dfd1f-8b2b-4d8b-9684-4458ee15045e;;; Ortofoto Frogn 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8cb52c75-f116-42b5-aaf8-a9b360ea9e50;;; Ortofoto Alta 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4e025968-3f38-44ae-9849-6ab640043cfc;;; Ortofoto Hasvik 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;018160d8-3f90-4d90-bfd0-4b3c982f976c;;; Ortofoto Alta 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f5fec8d3-00a4-4870-b493-9a578c50279c;;; Ortofoto Alta 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;138c1027-3f28-4b14-be5e-d1594731d3a3;;; Ortofoto Agdenes 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9178d97e-7d55-492d-985b-f1210ac1d037;;; Ortofoto Finnmark 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7297578a-6711-4c0d-a520-b9c355a3a1b0;;; Ortofoto Hareid-Herøy-Ulstein 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9ed947b1-95d1-42e2-805a-28cd3c8855be;;; Ortofoto Hammerfest Akkarfjord 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5f3e41ef-480a-4e10-bb23-29d6fb9eee96;;; Ortofoto Hammerfest Forsøl 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8ee9f75b-b912-4ac6-8234-31e2309926cb;;; Ortofoto Hamnøy-Reine 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;553e0ca7-5090-41dd-8495-fcc1b0a7f52e;;; Ortofoto Frosta-Åsen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;85e8b7c1-68b2-4a5e-b12b-69e80f24e1b6;;; Ortofoto Frostating 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c1b17c97-28c0-4b01-b73c-470247d316c9;;; Ortofoto Finnøy 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;22cf528d-db11-460e-913c-7cdbae95c987;;; Ortofoto Harran 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0f1232d7-2488-4e81-8287-114abee39c9c;;; Ortofoto Alta Kvalsund 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7d743d97-71ae-4c49-b094-4882729608ae;;; Ortofoto Alta tillegg 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f2fb0d72-6fab-4748-90b8-87b3ef8f3d90;;; Ortofoto Finnmark Vest 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9d5b39f4-318c-4ea6-8dd6-105d7c48d8a2;;; Ortofoto Flå-Nes 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b125f6de-7d89-49e9-b138-60201611c980;;; Ortofoto Follo 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0515ae58-14a5-4ad0-8484-11f338076187;;; Ortofoto Forsand 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2d7bbfb8-de96-4b1f-9e52-01e24b9adbf4;;; Ortofoto Drammen 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c179166b-db0b-4660-8ec3-842234404af6;;; Ortofoto Flå_Nes 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;be84da24-b49f-4c99-8a26-36dec90f06bd;;; Ortofoto Flora 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55a1e16f-dfea-4e5b-9bdb-db71e9c881ba;;; Ortofoto Flakstad Mølnarodden 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7e4bfd22-57fd-43e6-ac8b-49e80b9a73b7;;; Ortofoto Bodø Tverlandet 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4533398e-e7f0-4274-ba60-ee9f476acda2;;; Ortofoto Fjell_Askøy_Øygarden 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ae239bb-c462-42e8-8d4a-0aff1117a3db;;; Ortofoto Hammerfest 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b78c58fe-2f63-480d-9642-ef5dcb885e16;;; Ortofoto Flesberg-Rollag 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8a3e7f8b-e358-47a4-b5bf-a85a8a71c609;;; Ortofoto Nesvollberget 1995;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;63be293b-9e3e-4da1-9cd3-bebc2cab311b;;; Ortofoto Nieidavarri 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f0d12512-1532-4223-b0ad-e532c3424c88;;; Ortofoto Masfjorden 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7dac99d0-1776-4476-a719-429d40e39e3e;;; Ortofoto Nesna 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4bce936a-3c86-4465-83a2-8c7a2716915e;;; Ortofoto Varanger 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;31f2d84d-7ed1-49b2-9df4-965657b6eadd;;; Ortofoto Hattfjelldal sentrum 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d2bb5fc5-0917-4f7e-861d-6786d6c82026;;; Ortofoto Sandefjord sentrum 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6ee41267-cd07-41e9-9815-b57dd1ded1cc;;; Ortofoto Hadsel 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;832e05cb-ff97-434e-8e99-20bcfd2fd427;;; Ortofoto Hurdal almenning 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7e54ccce-2ad5-48d9-8a25-2474f825cefa;;; Ortofoto Horten 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a9198b1e-8ca3-4bf1-b5c5-aef96f8b5644;;; Ortofoto Njuolasjåkka 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bf95af83-0fbf-4314-abd7-95a4bae51e84;;; Ortofoto Nissedal 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c30419e5-c5ed-45bd-91f9-66bec9ef2484;;; Ortofoto Noarvas 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3bc9ca73-f2f3-4237-a932-77c5baa144bb;;; Ortofoto Hemne bebyggelse 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8d703b3a-f905-422f-8588-e7e771bb35ae;;; Ortofoto Hobøl-Spydeberg 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4cef0850-7239-4859-a216-8079d846759f;;; Ortofoto Haram-Skodje-Ålesund 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb26d6cf-1418-4169-b05b-c592d32242fe;;; Ortofoto Ifjord-Kunes 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4b481ee4-0ddf-41d7-8c66-51d157b86d71;;; Ortofoto Hårskallen-Sønningen 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;72624bf6-b723-488d-bff2-3efe309d0a69;;; Ortofoto Hønefoss 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;256bcd2c-f5dc-4be2-854b-c4f5ccedc8cb;;; Ortofoto Holtålen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d5777749-9d44-4062-a706-68e1639bd915;;; Ortofoto Hole 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;085c9bd8-1ea8-4105-a705-b37ecd370ea1;;; Ortofoto Hitra 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;da83ed5e-408e-4d38-8dec-a03713588cb7;;; Ortofoto Hordaland 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;05ce45de-93a0-4ae8-882b-62f7bb6b86a7;;; Ortofoto Holm-Kollbotnet 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fea3a3f2-4cda-4887-80d8-2245dbf12a64;;; Ortofoto Hornindal Stryn 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;160f9e5d-cb31-4db8-816f-40aaf4045a77;;; Ortofoto Grimstad sør 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ece3c12b-fc9f-4609-9a96-9b62f2930fc4;;; Ortofoto Gjøvik-regionen skog 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6c9e2504-be6d-4d47-ae33-7e86e73ef91b;;; Ortofoto Hadeland 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;17055dc9-94c7-41bb-be0b-c114960c1486;;; Ortofoto Hadsel 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;741d21f3-fb4f-4d8a-bd08-9bcb3f24188f;;; Ortofoto Grimstad 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d37b220f-b653-4e4c-a479-475b16350a8e;;; Ortofoto Gulen 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2c6c13e7-7a6a-46e1-a00b-b5a70e734d34;;; Ortofoto Frøya-Vikna 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55bd2cec-d469-4318-a3ee-45ad98ecb514;;; Ortofoto Frøya-Vikna 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2e50b07e-15cb-4855-9488-162faaac35b2;;; Ortofoto Hornnes-Iveland sentrum 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;96b16b82-0dc7-412c-ae57-0c60328f3724;;; Ortofoto Giske-Sula-Ålesund 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e1cf1294-3906-4d6b-9a4b-f12279876732;;; Ortofoto Gamvik 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d8b6657-5a90-4cd7-87ac-90243d8286e3;;; Ortofoto Hjelmeland 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ad95d7a3-1861-4dad-bed4-b80172522dd3;;; Ortofoto Hadeland 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3e12738b-cb05-4c6e-aa32-41955b85309a;;; Ortofoto Førde 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;150597d3-0d0f-4d00-9092-c6a944508d5f;;; Ortofoto Frøya 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eabf1b32-2021-4a3f-9252-ad7bdd658920;;; Ortofoto Gjøvik-regionen spredt 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;424cabaf-9a5f-4995-a62d-b92b6a1f23a3;;; Ortofoto Naustdal sentrum 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b17a5845-fdd1-4b7d-83d0-7424f63d5999;;; Ortofoto Hof-Holmestrand 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;efbe57f1-fc82-444e-a1b1-7b8d5215d29d;;; Ortofoto Gjerdalen 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;da563f41-8e53-4435-ba36-188672fa00c6;;; Ortofoto Gjesdal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;33b584af-ea7f-4fb7-94ec-3090fdd7fa5b;;; Ortofoto Naustdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;048d4db3-beef-40fd-9105-9f87b906f4a1;;; Ortofoto Arnøya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b43bc28b-bb68-4e32-bd89-eff8fb9e6bb7;;; Ortofoto Addjit 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e05ffc4-f3cc-432b-ae3a-884e3b72b713;;; Ortofoto Aurdal 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ece83130-0586-40f6-9f43-a0edb1e53cf9;;; Ortofoto Junkerdal-Graddis 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5c055168-9195-473a-980f-a35ae1474c24;;; Ortofoto Kvænangsbotnen 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d8a15334-aacb-459c-ad50-bdcfbe6943a1;;; Ortofoto Kvænangen 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ad103d8-c391-43e5-8498-76706277c14b;;; Ortofoto Elsfjord 1993;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4498f756-503a-4cb5-9c66-362705798271;;; Ortofoto Lyngstuva 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3dfde78c-a9dd-4e3a-8cbe-0fa4525c73c1;;; Ortofoto Lavvoaivi 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;931983ac-17ca-4699-8804-639ab4fa2e3c;;; Ortofoto Jølster 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9500b0d2-79e4-4397-84ec-ac16e52f6869;;; Ortofoto Evanger 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a9648e9e-e8f5-4243-9001-7e8d061e0b36;;; Ortofoto Etne 1993;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d722adf7-61df-4251-aeb8-efa8001957a9;;; Ortofoto Hedmark Nord 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;472a218c-ae20-4311-89ff-7ff6bad9eeb3;;; Ortofoto Hasvik 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fe7bb13c-a831-4c4f-b2bf-87b41949bbeb;;; Ortofoto Rebbenesøya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3bb35c99-eda2-4cd6-a17d-e16eab0a86ca;;; Ortofoto Nordagutu 1990;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f54f55fc-351c-48a1-8db2-3f649ca99825;;; Ortofoto Nordreisa 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c94634a-e0f7-46e0-b8be-a1ce0c0c6f29;;; Ortofoto Fugløya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3773c1dd-ddd8-4f7d-8bec-0c28936366be;;; Ortofoto Hedmarken 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a3bc2b1b-7d7a-42e2-88e5-6ef446d5c950;;; Ortofoto Reinøya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;33366c84-1847-4e4d-9e0a-df3dd884ab51;;; Ortofoto Plassen 1995;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75d846ec-62c7-4b34-874a-7fa7d407cd5c;;; Ortofoto Bæivasgieddi 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;724b0a00-bca2-4368-974b-f5137cfc9930;;; Ortofoto Coahppejavri 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;72b9f760-be7c-4550-a69c-649fe007ab60;;; Ortofoto Risnesøyna 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;535dc838-594e-48fd-9ba0-c3454c5514fe;;; Ortofoto Roavvoaivi 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;727b3306-5598-4e8f-90d6-15eac6894d6e;;; Ortofoto Reisadalen 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4edf7b28-cc6d-431b-84cf-73700b3e1e2e;;; Ortofoto Rotsundet 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e52418a9-1d88-45c3-af1e-f36d52beda50;;; Ortofoto Bygstad 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;51d8a954-dc26-409d-98d4-73525fde227a;;; Ortofoto Bø 1990;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c26a893-36b3-46ee-8d12-4f724e225697;;; Ortofoto Dale 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;808e4da3-1afa-4d00-b017-b8cde7dd0503;;; Ortofoto Keiservarden-Løpsfjellet 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dc34228d-6ced-42f4-9cc9-8f2f11b749b6;;; Ortofoto Kilboghamn-Tonnes-Sila 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;874feb03-c59a-411d-817d-d9ea314e8905;;; Ortofoto Klæbu bebyggelse 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bba4b8ac-90f3-462d-91cf-2969051dafde;;; Ortofoto Karmøy 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2af0aedb-164e-4829-8030-7a1cbceab85d;;; Ortofoto Kongsberg 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c519e8f5-2ad0-48df-9759-0a8f2a1de59a;;; Ortofoto Indre Østfold 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ddcfa4d6-0589-4630-b059-2933bbc048f8;;; Ortofoto Iesjåkka 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cab8f841-137e-41a0-81e0-b2c29fa2104f;;; Ortofoto Husnes 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;62b74dca-6345-482c-8938-a50aea1c7145;;; Ortofoto Klepp 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aaa7fdd1-74a0-4c86-a492-657b43f39cd8;;; Ortofoto Hedmark Sør 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6c87e812-0ca9-41ee-840a-ff4bd786db08;;; Ortofoto Hallingdal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b36dedb6-2def-4655-9b2b-251441de843d;;; Ortofoto Hedmarken 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6a8f077c-a3e9-4c53-8cae-df53aee9243b;;; Ortofoto Helgeland nord 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7df33a16-dec6-4bcf-9002-da68863f822a;;; Ortofoto Halden 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bc3c5b3c-2693-4cc1-bfa1-7e370e70ac91;;; Ortofoto Hemne kyst 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2348e367-004a-4a80-a78b-4c4bd63e9664;;; Ortofoto Hallingdal 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;66188bdc-5725-42f2-8a22-2c86ac25b51a;;; Ortofoto Hemne 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;068910b7-ed56-43b4-bf2d-3bd0fbd60c5e;;; Ortofoto Helgeland-II 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db3758d3-3e93-4490-8fe7-dac8f4074c28;;; Ortofoto Frøskeland-Elvenes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;61fff217-dd9f-4d1f-ae56-7e306177e094;;; Ortofoto Hamarøy 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;48d9a067-8310-4452-bcf4-8ddfd08d1b78;;; Ortofoto Hamarøy 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8016b07f-0d3e-47cb-974a-b019bd4cd5ae;;; Ortofoto Brattnæringen 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ef01211-2c65-4bdd-8893-9b73cdc56ce5;;; Ortofoto Sandnessjøen 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a5d394b7-82ae-49bc-bc8b-bf943fd90893;;; Ortofoto Basevuovdi 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5a3a9029-b0c7-4d1f-b0e4-bb761959deeb;;; Ortofoto Hammerfest 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ccc08cd-9c56-4321-bc8c-948f3fbe3057;;; Ortofoto Bruflat 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;606b36da-ad08-4b19-83b0-ed496be6c933;;; Ortofoto Bandak 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2511fb6f-1abe-4e32-a3f3-ccd2629825c0;;; Ortofoto Hammerfest 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;33c881d2-1e78-4e15-8298-e21cd51fcb2c;;; Ortofoto Karmøy 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e1801d5-0c47-465a-b8b9-24a9218d1832;;; Ortofoto Brønnøysund 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;103cc75b-50f0-4672-919d-ec49900c0646;;; Ortofoto Karasjok 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;89cada6d-3cb9-4235-be1d-56bd94be624a;;; Ortofoto Kvinnherad 1993;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d7d41a9a-e71b-439d-be7a-61c54b4428c9;;; Ortofoto Krøderen 1990;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;25dc522e-29c0-4374-a54c-848f7260fa37;;; Ortofoto Karlsøya 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b88837f0-927b-4bcc-8897-fd5efe99501f;;; Ortofoto Korgen 1993;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc55c106-5cba-455e-8c26-4e687a187d5b;;; Ortofoto Froland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;991e4352-14d4-43b7-8513-7daf14d5bb35;;; Ortofoto Lebesby-Porsanger 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;346ef8ad-6294-43cd-b480-f2fbeb7af594;;; Ortofoto Leknes med omland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8bde5163-53d0-4b3d-8128-6e695fc8164b;;; Ortofoto Lebesby 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;26e92e81-431b-4cdc-8b7e-daec563da266;;; Ortofoto Høyanger 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;50d7a1ec-db79-4a04-91e6-c4140ab9f2ba;;; Ortofoto Levanger-Verdal 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bcd014df-51c1-4bc7-9943-fc644e9ade48;;; Ortofoto Kvalsund 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;381e5d7e-36e8-4b0a-b494-ba8964401cf8;;; Ortofoto Leksvik 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;92ca65d0-e086-45c8-9980-d8130f62dcc6;;; Ortofoto Kvaløya 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6ae0a9c1-304b-4a4e-bf19-a8ebb46bd353;;; Ortofoto Lebesby 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;052c8bfc-7f05-4b6f-ab18-eacc75cd2cc0;;; Ortofoto Bokn stripe A-G 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a1584175-4160-440a-8afe-5a92a094aea1;;; Ortofoto Bjerkreim 40 cm 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3b6deb5f-02ec-4e1a-90f2-c111ed4e48f8;;; Ortofoto Tvedestrand Sør 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ecd3e6f9-0696-479f-88c0-b088e30afb46;;; Ortofoto Rælingen 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42003d02-10c5-4baf-bfcc-0217a4139fd0;;; Ortofoto Trondheim 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dbad2cdc-e3ac-469a-9f2a-dbd68034b200;;; Ortofoto Bjerkreim 20 cm 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4f2ed681-134a-4e3c-a23e-8a0082dedbb6;;; Ortofoto Strand - Gjesdal 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3d394051-3dee-4410-b9d9-1ddff9b99de0;;; Ortofoto Strand - Gjesdal 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e6b2abb1-aa06-463f-8290-4b08ee925a3d;;; Ortofoto Trøgstad 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9cdb074f-b1ba-4cb6-938f-fa2fc0825f65;;; Ortofoto Stryn 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d397e714-7487-4649-a756-fecc709aeccf;;; Ortofoto Porsgrunn Siljan 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;33f3c89f-b872-4f31-8e91-62347e161aa5;;; Ortofoto Sunnfjord Høyanger 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e18f1f49-db04-4ab3-8ad9-1ec44a3203d4;;; Ortofoto Lurøy 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6ba6e124-28dc-462e-a07b-173fe05fa280;;; Ortofoto Bjugn-Åfjord 1950;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f40a1028-f2b3-49e2-8ca6-d8beed021ebe;;; Ortofoto Stavanger 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;291a24b1-389d-470b-9666-fdeedfa409ee;;; Ortofoto Luster 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;84cf6ae4-6b0b-41a9-9c48-7a1554bdecb9;;; Ortofoto Skjeberg 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;108206e2-a00f-4964-be7f-d424e5291117;;; Ortofoto Skiptvet 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e20db77c-c820-4da3-be2f-0cc422a2506c;;; Ortofoto Bremanger-Vågsøy-Selje 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a52cbede-0e85-42de-8475-f28dbbdebfe3;;; Ortofoto Levanger-Verdal-Inderøy 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d669a08e-b597-4442-a129-5d3c40ddee1d;;; Ortofoto Brennåsen Kjos Kvadraturen 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;47f0efd8-2c77-4f84-8a68-e4e1ff344ac3;;; Ortofoto Lier UAS 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5f0dee2e-65ac-459a-b872-c9ade99d3686;;; Ortofoto Bokn stripe H 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;54a12ea2-a337-4a6e-af0d-3eb09f78c647;;; Ortofoto Larvik 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;24fb202e-ba52-468f-952c-f6f52de0a8f6;;; Ortofoto Lillehammer 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;01d45673-71e0-4b9d-8e27-2daf2bcfc74d;;; Ortofoto Bryne - Klepp 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5d025d31-e9ec-4760-a775-3e89e246b009;;; Ortofoto Lier 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8f3db3ba-5495-4184-8c1c-2fb7acb769f3;;; Ortofoto Lillehammer detaljert 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bc4bca0f-3cae-4383-a2d2-8528ccddda3b;;; Ortofoto Hammerfest Melkøya 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86062489-be4b-4d99-9bee-fee3826530b0;;; SAT-SKOG - Alder;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;90c5ffb6-2e0d-4df8-84e7-49d2e0c69f5a;;; Ortofoto Karasjok 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2f9eee14-e842-4b79-962d-389d26fe4320;;; Ortofoto Lillesand 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1274070b-5284-4d8f-9296-c1d4892ec16c;;; Ortofoto Lindås 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e0972cf2-fbc0-4b46-9432-5d05680b3da7;;; Ortofoto Ljørdalen 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9bbbc390-1888-4a65-ae96-b5bd8edae6ab;;; Ortofoto Stjørdal 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2774deb8-3550-4ff3-96d6-df81bdbe820e;;; Ortofoto Lofoten 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e390fd99-0d5d-4549-98fa-9833adccfdc0;;; Jordsmonn - Jordarbeiding (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;1a97120d-d9e4-4ae7-b211-5bd0c13b1039;;; Ortofoto Grimstad Arendal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d14d0b3d-05dd-4edd-beb4-a188f789d152;;; Ortofoto Sande-Vanylven 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d0bf8c25-3dd5-4390-805c-48fea9cbd414;;; Ortofoto Kvænangen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bf561cbf-5f0b-4d25-bdc0-333c81bd4986;;; Ortofoto Narvik 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d2cffe4e-8298-4881-adf9-da5461b091de;;; Ortofoto Kåfjord 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;89d71441-2fdd-4125-8871-397488413b5e;;; Ortofoto Sandar-Sandefjord 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e97510a9-47f6-4b40-add1-8a6a5ffe7589;;; Ortofoto Hedmarken 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0be2089f-7872-4343-a81a-02343da7375a;;; Arealplanbaser- Siljan;dataset;Plan;Siljan kommune;;;e868c2e1-3ce9-4955-99ae-77a26169b0f7;;; Ortofoto Alvdal og Stor-Elvdal IR 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;44b475a9-6b02-4966-abff-aa05661efb89;;; Ortofoto Eidfjord-Ulvik-Granvin 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d8476f9f-02e2-4adc-b896-c305e5c681b6;;; Ortofoto Bygland øst Åmli vest 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a87ff85e-661b-402f-ab79-a05640bf86a0;;; Ortofoto Vestby 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;66c3c711-f1ce-4a02-9583-540e6e032443;;; Ortofoto Vågsøy 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d163e7c7-f738-4126-9654-9ffb65ffaa4c;;; Ortofoto Åmot - Stor-Elvdal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7af0b086-bb45-4d46-bb87-944a1163fc77;;; Ortofoto Fet 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dbe753c1-86b8-4cb9-9041-dc4a6a0b69ef;;; Ortofoto Flå og Krødsherad 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0bc92460-fa76-42e3-afbd-6bf5f1856397;;; SAT-SKOG - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;3a6837cc-174f-47f0-800d-3008eea85c14;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert korndyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;77f6b446-d308-4d7e-a454-8c23566271c8;;; Ortofoto Oslo Rest 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a8b5233-8c77-430f-97c5-1262df5cca01;;; Ortofoto SÅTE skog 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e02fd90b-85aa-46d4-aa36-79a24c39a601;;; Ortofoto Ramsund Ballangen 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c7af9994-3c07-4b88-9f83-2d8ac4107b74;;; Ortofoto Kirkenes lufthavn 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1abff911-56ff-4e87-bbf3-3e9a42f55611;;; Ortofoto Risør Tvedestrand 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f48a388c-7330-4ea7-a8af-1b10eaca1f7b;;; Ortofoto Lier 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c82ed0e0-02c5-45a7-8749-9f582f02ebe2;;; Ortofoto Vestertana 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;694ea9b7-1b66-4089-b338-7284f95a3df5;;; Ortofoto Ringerike 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;18d83464-489d-483a-afc0-52d020d6fefe;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert potetdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;4b304f4f-7178-4d73-9baa-c8bdb1625e16;;; Ortofoto Nordland Sør 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f3ebfa23-64c6-4de9-9b14-d16a0c40873d;;; Ortofoto Møre 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9ef61ee5-6eee-4057-9fe6-ad392828de14;;; Ortofoto Melhus-Trondheim 1986;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4dd49325-3cf7-4e47-aab2-ae80336d7285;;; Ortofoto Kristiansand Øst 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;72c161ed-1258-43cd-86c2-5945500139f3;;; Ortofoto Frøya 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c74753d1-5ec1-4130-8175-5516cf0f98f5;;; Ortofoto Bodø 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73e8c67f-5458-4927-a915-b26ad39ba0b6;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d8b9d46d-b115-414a-9ff3-5b0b52e06d24;;; S100 Raster;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;b493eaf0-403c-4b94-bfdf-848093024daa;;; Ortofoto Åsenfjord-Husby 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3e22cea7-a97e-4881-82d4-919f3add4388;;; Ortofoto Gansdalen Fet 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3a1c6951-3aec-436e-bfe8-fd7116270478;;; Ortofoto Kristiansand 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;70bd4a54-c222-4a29-abc6-2fab14822224;;; Ortofoto Tromsdalen 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1646bb9b-84f5-4b00-a4f4-15a089e443a7;;; Ortofoto Eidsvoll 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34f016ff-46e1-4385-8f89-7a1991db3515;;; Ortofoto Vadsø 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;70ccc0b4-442e-43b4-8828-dd8f2506ab73;;; Ortofoto Åseral 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d38bbb73-a223-4058-adab-721c4878c603;;; Ortofoto Hemne 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;55b675b2-a81e-44de-bfd2-82025bf2da92;;; Ortofoto Hole 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;82a9a3d9-d450-48cf-a907-cb3bf1b1b9a5;;; Ortofoto Namsskogan 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9f54908f-beea-477c-9873-e252e0b4e8d6;;; Ortofoto Narvik 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5b9f2ea6-76a2-4f61-8f9c-06ed79cd26e5;;; Ortofoto Måsøy 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5ea2f36f-4f94-408b-a135-5b1220bad472;;; Ortofoto Elverum-Solør 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c40cd179-4fec-4b26-bbce-bb68f9d5b102;;; Ortofoto Bykle 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0b935f83-8e02-4be0-8b7e-3005eb67b794;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b9fa8acb-6a9b-45d3-b986-4ad2c8231acc;;; Ortofoto Nedre Romerike 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3087b01f-9927-4c0d-b32d-d3bda0714046;;; Ortofoto Rakkestad 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b617ec0-7240-4500-9214-45ed1d514d6a;;; Ortofoto Osenvegen 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73f4d5d4-89f3-4981-a8a3-e16d7a847f78;;; Ortofoto Rælingen IR 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;388f7144-3f15-43e9-81d6-93e473554467;;; Ortofoto Sarpsborg 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b750f296-176d-43e7-aa1a-68955713ea79;;; Ortofoto Ringerike 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5396d22d-1540-471c-a5f1-6f3ee15e11df;;; Ortofoto Vadsø 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d30685b-adbd-46a5-a5f1-d0be30569312;;; Ortofoto Osterøy 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;69d32991-360a-489c-89e9-a945b5c95555;;; Ortofoto Oppdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bb2b126a-6506-4281-b864-8bffa934da3e;;; Beitebruk - Tapsprosent lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;594eda46-e1fd-4087-a082-8c5a3e1314bb;;; Beitebruk - Sau sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;e4899b15-79e6-492d-b27b-308964fd8fcb;;; sjøis-type;dataset;Natur;Meteorologisk institutt;;;5058d889-9afd-4d25-b45d-90ae4de44808;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;11613592-f8fb-4414-957f-44786b477d12;;; Ortofoto Meløy-Rødøy-Lurøy 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a7350cdd-bb5c-494d-8e26-d716b60d54da;;; Ortofoto Ulstein 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fcf8cde4-6e00-49a3-b0d7-d231376ac6dd;;; Ortofoto Asker 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e8959c7-468d-4093-97d9-b0677c2d3926;;; Ortofoto Vågan 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;af54ca11-fc63-4587-aa8a-baecaee58f17;;; Ortofoto Aurskog-Høland 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;31d9ad30-8f03-4534-ba44-f0e69b9c5a2d;;; Ortofoto Søgne 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;230c907d-5bc6-41d0-b16b-8dd48af40136;;; Ortofoto Åsnes 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b079f14b-c745-4e50-881e-afe3842d0f3b;;; Seterdrift - Setertype;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;38ab995a-95cb-42dc-8720-74c83ac20be7;;; Ortofoto Nord-Jæren 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c6ba91f2-a9bd-44a6-b9f6-e6bf724b4ee9;;; Ortofoto Nordhordland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;81bfc308-4ca6-4a53-91fa-7ffb533b5e6d;;; Ortofoto Karmøy 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3865d2db-5dd8-4912-b765-843df7eed8fc;;; Ortofoto Odda 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;70d7ef18-1cfc-416d-98e1-f59695e2012b;;; Ortofoto Ørsta 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ed0f242-f8e1-43bb-82ef-c74417c67f4c;;; Ortofoto Eide 2000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ab549162-2f07-4fe8-a066-b23a3527a422;;; SEAPOP Relative bestandstall for sjøfugl;dataset;Natur;NINA;;;16eadf10-d9fb-4a46-997f-3411f7a074eb;;; Nasjonale laksefjorder i Finnmark;dataset;Kyst og fiskeri;Fylkesmannen i Finnmark;;;1480a012-ba90-43c1-92bd-cc6977b5e7cf;;; Metatest;dataset;Annen;Bø kommune - Telemark;;;238f0235-1e5c-4914-8482-458de3493d19;;; Ortofoto Røkland-Evenesdal 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;43143a6e-00dd-4cef-a0d1-0175a9111111;;; Ortofoto Kautokeino 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;02d1e1ab-6e35-4373-a5bf-65250d89935b;;; Ortofoto Steigen 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a2201d1a-9236-4258-83e7-2ff413b3e92f;;; Ortofoto Namdal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;788df1eb-70d5-4a5d-b1fe-a484a7e4089f;;; Ortofoto Bømlo 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7543e9f0-0bc4-4777-b438-2c3df2dcac21;;; Ortofoto Lenvik 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cd7a7dc8-f289-461c-a3ad-659ad37a06a9;;; Ortofoto Mandal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1909ec8e-8970-4301-a6c6-7ceff412a702;;; Vegetasjon - Beite for sau - Utforming;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;69f30af6-e3bc-4df4-b856-0619d1ba1823;;; Hvalrossliggeplasser;dataset;Natur;Norsk Polarinstitutt;;;d7603f38-b48a-4fef-ae95-238b45d4ae4a;;; Ortofoto Ytre Sogn 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;add7fa64-9213-4d0b-b674-9bd802b3ba0d;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Vevelstad 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;445df729-d75c-4e1d-b513-cb1f0547ea14;;; Ortofoto Sarpsborg-Fredrikstad 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2fc949df-e9a0-4b8f-947d-de56a9e36968;;; Ortofoto Ytterøy-Hestøya 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75dcf90f-f5f0-448b-bbd9-9a1106e2df19;;; Ortofoto Drammen sentrum 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;12003aa8-1472-4ea0-b35b-d9b582a24232;;; Ortofoto Oslo sommer 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ba5d3424-2172-4e31-a055-5ec3e99206fa;;; Ortofoto Voss 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6a96f42f-47ea-4a11-aec1-a3f47dd76706;;; Ortofoto Øksnes 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;26219620-df12-43f7-b1c4-8bb10901f42c;;; Ortofoto Ørland 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f032470c-9f80-44b4-8905-f17b54277b32;;; Jordsmonn - Lokale jordressurser (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;f3a6c924-e818-4072-b8e1-4736c5a48a1e;;; Ortofoto Ørland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ee463392-afd6-4c2d-b8b7-71cbfc70a60a;;; Ortofoto Trondheim-Meldal 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7f641a74-7f87-459d-862d-afec6d6c8970;;; Ortofoto Bodø 1946;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f83b302a-f281-4822-bc9d-20c60c83f2ac;;; Ortofoto Ørland 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cb532890-dbdf-4984-870a-2ac52d0225cb;;; Ortofoto Nittedal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f744bd1f-6933-48e6-abfa-536f619ca290;;; Beitebruk - Geit sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ca0e5e6a-2eb1-42c0-b426-0ad79ad81d24;;; Atlantisk laks;dataset;Natur;Havforskningsinstituttet;;;228c1abd-b567-41cd-88a1-03e59631d4c9;;; Arealplanbaser- Nøtterøy;dataset;Plan;Nøtterøy kommune;;;7a93fa6e-94ef-4526-890d-3fa8e610d69d;;; Jordsmonn - Jordressurs - Potensiell tørkeutsatthet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;943d3490-faeb-4340-a060-863a5c253c4b;;; Ortofoto Nordland Nord 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7545c3f5-8eff-412f-997b-d133bfadb009;;; Ortofoto Finnmark 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cb2f451a-0e6f-4ef8-8aa8-75b4b7e76b66;;; Ortofoto Nordkapp-Porsanger 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;100d3035-5bf5-4677-9a65-0cef2dda0d31;;; Ortofoto Rennebu_E6 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75730e50-5e25-4715-8be4-b5364d7a62c1;;; Ortofoto Sør-Hedmark 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;605915e2-3163-47c3-9360-136ec34250b7;;; Arealplanbaser- Nome;dataset;Plan;Nome kommune;;;3edc2e0b-7760-4ffc-bd0b-d0e6fdef0ab4;;; Svalbard DTM 5;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;010bfb4a-65aa-4d30-aba9-7d090a432df7;;; Ortofoto Øyslebø-Bjelland-Finsland 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a6ae2bac-93de-4fdd-b255-27a31f30b881;;; Ortofoto Øvre Romerike 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4a07662c-36be-4669-aa0d-dd376f0ebc62;;; Ortofoto Øvre Romerike 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;501fa2ab-7486-4a6b-a7d0-c5263b94334e;;; Ortofoto Øystre Slidre 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;832c6908-d46c-43ca-8191-5c402cd574b4;;; Ortofoto Øyestad 1984;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9e0e4a01-acf9-468f-bf1e-bd70a9c2fe6b;;; Ortofoto Øyestad 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c2697f09-76e8-473d-8aa5-2c02477ca61c;;; Ortofoto Vennesla 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;370b1ba2-5bcf-43e7-bb11-08c529e2ccb7;;; Ortofoto Østlandet øst flom 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ecb8a816-aeb4-482e-bdaf-38d12993719a;;; Ortofoto Østlandet vest flom 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;73c871c2-4b15-4d20-b3de-e960b73cb8b0;;; Ortofoto Kristiansand øst Lillesand vest 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0099eac2-0e3a-480e-94c7-4957621f8f41;;; Ortofoto Søgne vest Songdalen sør 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b9ada516-7b36-454b-b543-7d3026e2dbd8;;; Ortofoto Ljosland Bortelid 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;92b8431b-4bd1-46cd-98c2-a0903e3da220;;; Ortofoto Bjørnestad Ovedal 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d6434dae-7d5e-4cc0-932d-439d4f266065;;; Ortofoto Tjerland Liknes 1951;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ed170393-4c5a-4062-8a17-087cebfd44f6;;; Ortofoto Evje Hornnes 1972;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9bd7bb37-1f41-4772-bdbc-25d380e2e942;;; Ortofoto Åseral sør 1972;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2f336d98-4233-4d32-bf86-e01da43d3cfa;;; Ortofoto Grimstad 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3c9a89b6-8b9c-4039-9d38-91c4b44a3523;;; Ortofoto Åmli 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d4c48698-fd39-4624-87ab-e0736980aa27;;; Ortofoto Hedmark Nord 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;74f7509f-ee3d-47b9-bbdc-402b4b8b9b97;;; Ortofoto Ørskog-Skodje-Vestnes 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bcf4aa03-50fd-4f0a-82d6-6f13638d3273;;; Ortofoto Ørskog-Stordal 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a076f9ed-f0c2-491e-88fd-e8f301d324c1;;; Ortofoto Tromsø 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ef99c62-0170-406e-80bc-66ac80def203;;; Ortofoto Ørland Bjugn 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a49d79c-7d20-4d95-b961-9a46632796ee;;; Ortofoto Leikanger 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c79262b3-30be-425f-b446-b6b19ded7a52;;; Ortofoto Sandnes 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b069a6ae-963e-4b69-9322-1b3486ceb245;;; Arealplanbaser- Tønsberg;dataset;Plan;Tønsberg kommune;;;996b09bb-5960-4e35-835b-ff4a0d2c75ee;;; Reguleringsplaner - Stokke;dataset;Plan;Stokke kommune;;;f23cec9e-30ce-43d1-a8f5-53f5b9bd34fb;;; Ortofoto Stavanger-Randaberg-Sola-Sandnes 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7228d960-9bbc-4166-8923-f52b17c1cb78;;; Ortofoto Valle Bjåen Grytestøl Rv 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;211a1938-f621-450a-b68b-4ae883d14226;;; Ortofoto RV 9 Storstraumen Helle 1988;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5fa4868c-8707-4b58-944a-5fc4fdd68e39;;; Ortofoto Østerhus Hasseltangen 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;56666561-074c-4a4c-afc8-35692c14c36c;;; Ortofoto FV 172 Rykene Omholt 1991;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fcb9727d-32dc-411f-8bc1-76646c94424e;;; Ortofoto E-18 Haslestad Moland 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ab26c4e7-33f6-4616-934e-72a00301f080;;; Ortofoto Hægebostad nord 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;76ad4ade-9147-4164-9259-0138f58acc0e;;; Ortofoto Øyer nord 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;41aacd34-14b0-4274-b8f4-f1930494534e;;; Ortofoto Øyer 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;92cc0bd9-3fac-4a1c-8af8-1359a1171a33;;; Ortofoto Egdeholmen Lundevatn 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;44e0a58c-2634-4d6e-86a8-bf4363a8790e;;; Ortofoto Kvæven Ådneram 1980;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;243da374-32a4-4b9b-bccd-d71ac36c8ab9;;; Ortofoto Birkeland Samkom 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;403e08d9-1ce7-4c6e-a0fd-9b4f65a149fc;;; Ortofoto Valevatn Kvinen 1980;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2adaaab3-c5a8-4257-9323-b3058996ce06;;; Ortofoto Flekkefjord Sira 1949;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6df423fb-ff3c-4552-a4e7-536b404410ec;;; Ortofoto Farsund sentrum 1949;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5c8b3b54-564c-4bdd-bd71-c4dbd5641ef7;;; Ortofoto Sirdalsheiane 1981;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5191447b-11b0-4cea-8e1a-f101d32c8ee2;;; Ortofoto Valle vest 1957;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c47545bb-1f10-4123-afde-6f5bc6181a82;;; Ortofoto Risør 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;35c06a74-c0be-4cbf-af1f-c7def766a250;;; Ortofoto Arendal Flosta Gullknapp 1985;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d181a24d-30d7-4228-83db-f62968953b9b;;; Ortofoto Brennåsen Kjos Kvadraturen 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a17ab85-e5fa-45bc-b280-d58ecb0c8034;;; Ortofoto Longum Haslestad E18 1983;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0ad06463-fbf6-4bd2-9b8e-0c08a59123ef;;; Ortofoto Kyrkjebygda-Ljosland 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4e4644b8-7068-43ac-89b6-3de1a164bf7c;;; Ortofoto Stavanger - Randaberg 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;639d04e7-a2cf-4582-b776-ab0b97134002;;; Ortofoto Arendal Strengereid 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5003304f-3217-4632-bf49-6f119e75b6ac;;; Ortofoto Trydal Bykle 1987;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;576dd9a8-69dd-4036-98bd-46a71214fbcc;;; Ortofoto Sira-Galdal 1977;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b817e543-c7d4-4ed1-9599-badec6153d4e;;; Ortofoto Hægebostad 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;81356a81-f4df-4a67-bb4d-745d8b3e584a;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Skogbonitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;596180d5-1e0b-4409-8cc1-8e073535f015;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert korndyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ce4b9578-0f23-4a59-8bee-3ca5d7ede037;;; Ortofoto Vest-Telemark 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6cf17e49-f5d4-425c-903b-066876e98428;;; Ortofoto Volda-Ørsta 1961-II;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9ef540f0-b6e4-4194-af44-493ed937f80f;;; Ortofoto Volda-Ørsta 1961-I;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5e9d6f08-d640-497f-8f43-a0b36c1c4f29;;; Ortofoto Volda-Ørsta 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dd805e51-ea6f-4fbb-a6e6-dea2ee29d1fe;;; Ortofoto Volda 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;63f9f802-5d31-44df-b2a8-292a9e3aa7d8;;; Ortofoto Voie 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4fe46127-18aa-439e-94fa-37eb4d4cffff;;; Vegetasjon - Beite for storfe - Egnethet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;44a9aa68-bd02-4d1e-8ad3-462b21b64e6f;;; Ortofoto Østfold Vestfold 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f76d4569-2ee3-4244-a3be-17d16ef7bae6;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Alstahaug 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3415662e-5fef-45a5-9bec-05c444995357;;; Ortofoto Vigeland-Holum-Try 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;94df2780-7ed9-44b6-b6fd-848f33ca7028;;; Ortofoto Vestvågøy 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cdf7d934-7474-450c-b4c0-c26b8e548a22;;; Ortofoto Voss og Vaksdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34a0bd17-7112-4d50-9a8b-4c7e8dda62f1;;; Ortofoto Østfold vest 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;64a47d35-680a-44cf-bc95-1332b04a1d9c;;; Ortofoto Østfold syd 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b6ce8a8b-ea4f-416a-a209-e88bc300ae80;;; Ortofoto Vigeland 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ed43a94-6adb-4147-b66d-514a7f63983d;;; Ortofoto Vik 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;043a1fd9-b6ed-46ac-b755-e1a28948a407;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Leirfjord 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;520453e4-f344-4ec3-b81a-318854e771e8;;; Ortofoto Ytre-Helgeland tettsteder Nesna 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5f1059b2-b342-4dc1-8439-f30ecb0f880f;;; Ortofoto Vindholmen Tvedestrand RV 1983;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ce4e8ef1-897f-4124-8d96-fa6db180ac21;;; Ortofoto Vinje Rauland 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42757a13-662e-47f7-9131-1a10b286bf42;;; Ortofoto Vinje Vågslid 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;554ae50c-ae36-458d-913c-f30391910fc2;;; Ortofoto Volda-Ørsta 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1d063040-f263-4471-93e7-758a7cc5e3d1;;; Ortofoto Vindafjorden 1992;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6d6b9db9-d999-40b6-b6f7-967d2734c526;;; Ortofoto Østhassel 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7787aa15-bfc4-4a74-beaf-978513829d5f;;; Ortofoto Voss 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;57685966-c33a-48c0-bfa3-3b8555ef1ec2;;; Ortofoto Østlandet 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5eb9af4d-4ee5-4457-a331-055917f58c24;;; Ortofoto Østlandet 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9105ce6c-b444-4096-872f-ed50b873254c;;; Ortofoto Østlandet 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bd7036da-4ff2-4cec-be45-7989469a286c;;; Ortofoto Østfold nord 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;126974f7-23de-4b2e-aee1-24770d1f7f93;;; Ortofoto Vindafjord 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6f30afb4-344a-4f25-944b-db272643a056;;; Ortofoto Østfold 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0737983c-23d5-4d3f-a26c-7d6b56b3a03c;;; Ortofoto Merdø 1982;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f4fe941b-605d-4978-a6b0-82f70656e15d;;; Ortofoto Voss 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8542949a-41c3-4286-aeb6-e29069733024;;; Ortofoto Østfold 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8f9b3d5d-95c5-4f1a-a948-ef900e55dacf;;; Ortofoto Vikna 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cfdc45fe-9602-4ada-81e4-9a2973d15a39;;; Ortofoto Arendal Tvedestrand Vegårshei 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;17082ed3-bde2-4b03-b346-44576723e53d;;; Ortofoto Vindafjord 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;caae45cb-218e-4705-8413-9de87c42541c;;; Ortofoto Fjotland Virak Bjerkreim 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;989cc4e2-18c1-4c40-b1d9-64c71b54e78f;;; Ortofoto Frolands verk Eydehavn 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a62573a4-5192-46af-b317-e00120b2f10c;;; Ortofoto Vikeland Grovane 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a4b9d37d-8ea0-4e45-b2da-0ac6fbd04373;;; Ortofoto Vinje 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ef39b391-4b77-4820-bf6e-e2d7da2ad618;;; Ortofoto Vikna 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d46fa99a-2735-4487-8290-9c6ce865cac8;;; Vegetasjon - Beite for storfe - Utforming;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;e6d306bf-8de2-4405-bdf6-06e18c5f1cb0;;; Ortofoto Frøya - Halten 1996;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1f8c4789-fbdf-42a1-8630-f010d32f86fa;;; Ortofoto Audnedal Marnardal Finsland 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;384ff8a6-7e00-4be5-8476-b3d719782726;;; Ortofoto Grimstad Arendal Froland 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ac666056-a291-40ed-93dd-2854b7e04ea4;;; Ortofoto Rekevik Josdal Salmeli 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d43f40bc-2ed2-4018-a7c3-c0416ce30ab9;;; Ortofoto Birkeland Herefoss R41 1961;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;04bdb83a-fdc6-4fbb-b570-7bf9aec36680;;; Ortofoto Samkom Rona F405 E18 1961;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;717f26e8-4b9a-4be9-bfa9-aa7f4ce9af3a;;; Ortofoto Konsmo-Bjelland-RV9 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4fc31faa-e6b7-49bf-a18d-d3bec5a790dc;;; Ortofoto Lillesand 1946;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9d7aed75-80b6-46ae-b7e7-f45566e937b8;;; "Vær og klima; Værprognoser for norden";dataset;Natur;Meteorologisk institutt;;;ba074571-565e-4e47-b658-829ae6591144;;; Ortofoto Liknes-Farsund-Lyngdal 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fd0432bc-bb3e-49dc-8296-cfada8905cef;;; Ortofoto Sinnes Knaben Austad 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c44ca0d4-2dac-42a8-8859-4af41548139b;;; Ortofoto Kile Byglandsfjord Rv 1958;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;752e73bc-62b9-44a9-8c24-cabf8330e587;;; Ortofoto Blåka Foss ekstra 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b2045045-5c1c-4bf6-a253-9b5326bd0322;;; Ortofoto Kristiansand sør 1979;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;72da4eeb-31dc-4041-bfbf-6c6c0b250e3f;;; Ortofoto Brekka Kilsund 1986;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2bf2d63a-7e56-43ba-9c96-34bb54462dde;;; Ortofoto Løddesøl 1987;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d0b2b388-6d3e-4047-b187-f715533f984e;;; Ortofoto Arendal 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;992a0c7a-8ca7-4906-a9eb-ac21e4ccef61;;; Ortofoto Grimstad 1946;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;41f6fc29-6dee-4fd6-97f4-202ef7bc122d;;; Ortofoto Arendal sentrum Gullknapp 1982;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2f4edcf2-780f-4db0-be5c-1a3eca430a07;;; Ortofoto Gjerstad Risør Vegårshei 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d3b91f2-a249-4b21-b2a1-fbc559af2fb6;;; Ortofoto Gyland stasjon Snartemo 1972;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;19275a7c-667f-4902-8ddc-29b5ae40ded5;;; Ortofoto Kristiansand Vennesla 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb5cd80a-0407-484a-97f0-078ff877b530;;; Ortofoto Vennesla Kjevik 1977;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cd35bc28-a269-4798-bdec-aae1df35ff25;;; Ortofoto Ousdal Ljosland 1979;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cea23e73-3e9a-4a42-a55d-bc546c8b78bb;;; Ortofoto Knaben Tjørhom 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6dda4835-6be2-40a3-8b3b-ca73e5ef1045;;; Ortofoto Lund Justvik 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;67bdd1b0-aeb8-41cd-be1d-d033dd3da1d9;;; Ortofoto Borhaug 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3deb9718-3103-4d5a-b902-59299799376b;;; Ortofoto Birkenes Grimstad 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0aa60cf2-44d0-42b4-90e2-da4ba02fee56;;; Ortofoto Arendal sentrum 1990;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;585e3b6a-4e11-498e-814d-b4176f03a6b2;;; Ortofoto Haugesund sentrum 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;49c4825d-e392-4e90-9d98-fbaa3b08e239;;; Ortofoto FV Arendal 1989;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;644691ec-e509-4451-9269-f182d53a392c;;; Ortofoto Toftenes Ime 1961;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a4fec1f-481b-4804-80e2-89bbfd8276f6;;; Ortofoto Rannekleiv 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b5955e01-7436-4a26-9de1-2883da8a273e;;; Ortofoto Korshavn 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;61371a82-d16b-4833-9f58-139b4a619435;;; Ortofoto Sirnes 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;846cb45e-fd9b-4817-a835-eb923f0a742c;;; Ortofoto Arendal 1946;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eeaee682-999f-46a2-b347-d56949c109c4;;; Ortofoto Byglandsfjord Vegusdal 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;383d4e42-7dff-40be-949f-e06d99291139;;; Ortofoto Gyvatn Landeskogen 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6a13f102-b134-406a-80d2-5825968aa00e;;; Ortofoto Vegusdal Mykland 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4ed55354-1bca-46db-a11d-7893b8f04ef3;;; Ortofoto Bjønnes Longum 1979;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4e01a0cd-84e5-40df-a169-156ad66b7422;;; Ortofoto Kvarstein Grasli 1946;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;acaf855a-2b29-4fa7-ba9d-77d64de0f1cd;;; Ortofoto Hå - Bjerkreim 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1025b279-bfec-4274-a1aa-159ff519b37d;;; Ortofoto Oftenes Lunde 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7a5a375c-9472-4a1f-81fb-11b759dbe283;;; Ortofoto Froland 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc45a1f3-fdd5-411e-b64e-f9af8651b96b;;; Ortofoto Gjesdal 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a40c996-3b2c-448b-8a07-8405828d0714;;; Ortofoto Hartevatn Bjåen 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;22fc2630-cbc2-4876-b849-3e87206632b7;;; Ortofoto Arendal sentrum 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ef0fce30-2bc5-409f-8774-d7cd22858921;;; Ortofoto Sola - Tananger 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1696003b-4265-4fc5-a012-d8cb37ee75bf;;; Ortofoto Tysvær øst 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;922fbde1-3177-448c-b3ad-34e9d07aa9f9;;; Ortofoto Arendal vest 1949;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3ad4d78b-0ab6-40d8-b8ab-cd4f27401ce7;;; Ortofoto Flekkefjord 1972;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5a03b5ba-2413-4595-b3aa-0dfbbba56134;;; Ortofoto Froland 1983;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;371d10a1-1578-421c-a4ac-b875ac8c36a4;;; Ortofoto Randesund 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;acd9e9b8-cf2d-4499-a1f8-df40a1770fdf;;; Ortofoto Mandal 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5cda1e87-34f3-4941-8d03-db832f33083e;;; Ortofoto Stavanger 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2fa1856a-d104-44dc-8276-17ce65c50ad7;;; Ortofoto Færvig Eydehavn 1993;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e9369f03-8724-434c-909c-af6083a98a87;;; Ortofoto Arendal vest 1984;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;979e9504-e6d3-44b5-af76-d5ce0b3cead4;;; Ortofoto Farsund sør 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c7c30ea0-7190-472b-b3a1-2173e097f133;;; Ortofoto Tysvær vest 1970;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c0b1b271-3711-45dc-a67d-5288c114dea4;;; Ortofoto Bøylefoss 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;54ce9bc9-4ac6-48af-8e9c-18b4d74feee2;;; Ortofoto Bjormyr 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;80458c86-1eee-498d-9bc4-4c902c5f620e;;; Ortofoto Arendal 1994;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;08514fb2-908d-430a-a78d-85c8020e7334;;; Ortofoto Lista 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;19fc11a8-4ddb-4793-8e40-aa8c65ae5194;;; Ortofoto Kvadraturen Odderøya 1956;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4fa667ca-ac47-4bf9-a0b3-0f859fe71807;;; Ortofoto Bråstad Gullknapp 1982;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db30ef66-391b-4594-85b9-a3ec2a168d01;;; Ortofoto Fidjeland Blåsjø 1957;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4aedcee3-5636-436a-a7b6-1b76f0381b67;;; Ortofoto Longum Haslestad 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a0e155a9-8961-4d37-8740-50a2dfd98b93;;; Ortofoto Lindesnes sør 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2a4a5d14-0e24-40a2-aad1-ef9cd48d75f5;;; Ortofoto Bykleheiane 1957;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4ac8f2e5-474e-47bc-996a-d5da2d3f50f2;;; Ortofoto Spangereid 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;809e4259-86e3-4980-a484-176a29b900a9;;; Ortofoto Forsand 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2fb864c3-7895-48f3-9728-ad97354cf38b;;; Ortofoto Sinnes 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b2045c44-6866-47ad-a6f6-688d8815d9b9;;; Ortofoto Sømskilen Stoa 1963;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;dfd3c266-912c-405e-8257-7f5ced634c39;;; Ortofoto Flekkefjord Loga 1960;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;616fd9d6-5d7e-44e9-9ab8-508017356f76;;; Ortofoto Vennesla nord 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;262e4f9c-eacf-49d1-aee9-a517aac97ca3;;; Ortofoto Ose Brokke 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;87ecec5a-e9a8-4a00-a333-aa08edd8b8f0;;; Ortofoto Åmli nord 1977;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;75c874e9-bf47-413e-bd5a-49520408905f;;; Ortofoto Brattekleiv 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;94443837-d204-47a6-baab-f6a9dbe2f98a;;; Ortofoto Engesland 1976;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fd2c25ea-889d-4241-85dc-fe8c5af97226;;; Ortofoto Orrenes 1977;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86183ace-5d52-4486-9a9c-62f989d3906f;;; Ortofoto Valle 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;042931db-31bf-46e5-bfb3-798de18b2799;;; Ortofoto Vegårshei Gjerstad 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e3428ecd-01bd-405d-bec8-a4a2c01e4cfb;;; Ortofoto Lund Vågsbygd 1946;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;db18d927-dba6-42fb-a1ce-271abe2db365;;; Ortofoto Høllen Tangvall 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;32ecaac7-de97-442f-b806-939bf370ff06;;; Ortofoto Valle Bjåen 1965;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4fe67eb9-4d41-42fe-8f2a-7452ffbcbb38;;; Ortofoto Hoslemo 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a855bcf3-6de4-4581-8fff-723225ad3dc9;;; Ortofoto Bjønnes 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;31bf239f-18f6-4e8e-bdae-b8ccf6e69baa;;; Ortofoto Sunndal 1971;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc88260e-ca13-46a0-b66a-ad390cd2bf4a;;; Ortofoto Hisøy 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fd44cdd5-03d2-4321-aa10-a4071f2faef0;;; Ortofoto Bokn 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a4a24e67-1a25-491f-93a9-0f501c70be57;;; Ortofoto Ørsta og Volda 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d3c32498-ce07-400e-a71d-b902636649dc;;; Ortofoto Selbu bebyggelse 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0a851a5a-b49b-4a8c-9677-464ccd2c97d6;;; Ortofoto Bærum 2004-2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1c43e840-f8cc-4fc3-9762-e18085ab3b3f;;; Ortofoto Trondheim 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;03e22b85-c765-4b9e-9119-d468b611a5d3;;; Ortofoto Kvås-Vigmostad 1973;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1f961705-5226-466c-8855-1bf1edca6bf3;;; Ortofoto Iveland Birkenes 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d0f7ffa1-d403-44d3-b36f-d4d3f82ffdfa;;; Ortofoto Liland Kulivatn 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;12f8db40-455d-43fc-b20a-e3174a965fbd;;; Ortofoto Sokndal - Lund 1969;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1a65e818-2cac-4b76-b2aa-b1025d3d33ae;;; Ortofoto Tromøysundet 1975;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b0c27ec8-a1fc-431d-9cb5-33cabbb017d9;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for vanningsbasert grasdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9682eb0a-7ef9-4a0e-bd53-773e0c7036fc;;; Ortofoto Sørlandet 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3d47df29-78b8-4b71-99c4-c955b494a77a;;; Ortofoto Sogn 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2551e7ba-4d63-4b6f-966a-fad38278893a;;; Ortofoto Melhus Skaun bebyggelse 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4698bfb3-c074-401d-a2cf-e490bcdd3b66;;; Ortofoto Ullensaker 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8d4e449b-6ee3-4a80-baf1-320115e0780d;;; Ortofoto Høylandet-Grong 2001;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;94ca8267-3a41-4568-9e0e-36072d9187f8;;; Ortofoto Vefsn 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6f47b562-b901-40e1-9979-45191a588eeb;;; Ortofoto Follo 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e50b2358-4533-4b78-a783-f72e09db519c;;; Ortofoto Selbu 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;12690abe-b5af-4bb8-82d2-013dee8e1440;;; Ortofoto Vestlandet sør 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fb2f77cb-62e1-4ca9-b3ad-8b17921bd806;;; Ortofoto Vesterålen 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5655c696-d6de-4d5a-81ab-03c65a2bc7d7;;; Ortofoto Moss og Våler 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b97ef855-8f59-416d-ba6a-e30f18c0c958;;; Ortofoto Nesodden 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;900762ac-c49f-4ef5-8864-140b3fe040e8;;; Ortofoto Bergen 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;990ce5e1-7d3b-42a6-a1c6-c8df11d3871f;;; Ortofoto Nasa 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a337c12b-2161-41ff-9250-6f85ad4ecaa7;;; Ortofoto Kvinesdal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;860ac413-9604-496b-aee1-757a8fb480da;;; Elgjaktfelt i Finnmark;dataset;Landbruk;Finnmarkseiendommen;;;0ad4fda9-f952-4105-a764-6003e86dd389;;; Reguleringsplanbase- Lardal;dataset;Plan;Lardal kommune;;;99b2fc09-8aa3-41b4-aef7-ccbb965ec7b6;;; Ortofoto Troms Finnmark 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;95b089a5-eff2-406a-9f05-42233a77c81d;;; Ortofoto Rogaland 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;967ac3ad-55a7-4981-90c8-541f88a31ebc;;; Ortofoto Sogn 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;18b047f1-4f3b-49c3-887d-0b862e634bdb;;; Ortofoto Rana Vefsn Nesna 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a5ea088b-33a1-4a90-b108-3df57729ee24;;; Ortofoto Ryfylke sør 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;be028c96-5f8a-482a-81fe-a2e1fb6e1850;;; Ortofoto Kvinesdal 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;13b0af18-bb36-4857-80af-7cc5f6674948;;; Ortofoto Nittedal 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7153d3db-7b19-4cd3-b415-ba0e09bc4150;;; Ortofoto Sarpsborg 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;97127234-e8f4-4bc7-ad3d-7baad797b58f;;; 1617 VANN OG AVLØP privat;dataset;Basis geodata;Hitra kommune;;;56b72d03-a17f-4a68-b074-3c46d05bec1e;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Grunnforhold;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;739810c2-ac22-4fb1-b5d4-19014194804b;;; Biotoper;dataset;Natur;Norges geologiske undersøkelse;;;6121ce08-156f-480a-a6e4-d1f664d6ab00;;; Ortofoto Vestlandet Sørvest 2007-2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d19e003b-2dc7-4c9a-bbad-a6c2022a4032;;; Ortofoto Telemark 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ac6e999-b7d2-42d1-96a8-694bdfe8c52d;;; Ortofoto Telemark 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a90c1ed0-ac3d-4b50-ab92-4ca451dac79b;;; Ortofoto Tvedestrand 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;470ac7ef-7658-4131-8c00-669d47976853;;; Ortofoto Ski Sentrum 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3621104d-cea8-455b-8aea-e01a3ce3df05;;; Ortofoto Flakstad E10 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;97247faa-80c5-48b8-96f1-c7664311635c;;; Norges maritime grenser tillegg;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ce2292be-e181-488f-8ccb-b9ef82385d58;;; Ortofoto Oppland 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1ba80bdc-ed7d-4c68-b4df-bc0a43a5f016;;; Ortofoto 7 kommuner Vest-Agder 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aef6af8e-8465-47df-8116-11e543da7f54;;; Ortofoto Herøy Dønna 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;11da37ab-6d75-4167-be44-85567be9fd79;;; Ortofoto Hattfjelldal 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fb3b630f-925b-489e-917a-a7cca209578e;;; Ortofoto Utsira 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9e8462f3-73ab-4200-82d9-e5c7a654788d;;; Ortofoto Lindesnes 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b6ec64b3-9301-4aab-a82b-8e32b74a230c;;; Ortofoto Ås 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;57710e7e-fff2-4944-8fb1-8177001be874;;; Arealplanbaser- Hjartdal;dataset;Plan;Hjartdal kommune;;;7f40ec89-11ce-4799-8367-4a394e7e862d;;; Vernskog;dataset;Landbruk;Fylkesmannsembetene;;;1ee8b824-809a-41f9-8877-01bb717cbd8f;;; Ortofoto Midtre Gauldal bebyggelse 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e03dc38-882b-4e87-8b23-947ccc3026c0;;; Ortofoto Rv17 Tverlandet-Reitan 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;127a232b-9db2-499f-a84b-b5bb210afcd8;;; Ortofoto Bjerkreim Gjesdal 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;928b97b1-8855-472f-86c3-834a1eab5918;;; Ortofoto Lørenskog 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aca95c9f-0a34-4cd3-b796-e4e342267eeb;;; Ortofoto Oslo 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6fafbdc0-165e-4310-919d-1089e32e6af6;;; Ortofoto Træna 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;aaf93921-a515-47a8-b31f-b338fd9b8b92;;; Ortofoto Nedre Buskerud 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;52f2c4db-c5f7-4de4-b1ca-ac8799e0a05b;;; Ortofoto Larvik 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3b8f49e7-48be-475d-8574-476ad7c15b10;;; Ortofoto Randaberg 1979;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1772ccc7-5cf1-4d6b-9c83-e6512828a56d;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse Mandelpotet (Oppdal kommune);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;3667edbe-1cb7-4a63-8422-807cf3f9dacb;;; Ortofoto Vesterålen 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2b25b62d-2d47-448e-af65-89e5ae34f200;;; Ortofoto Valdres 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8eb95c91-3dab-4c58-931f-d982b5f1bbc5;;; Ortofoto Molde 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;c14d0f7b-546b-4ff5-b4d5-6d8a4cba9b6b;;; Ortofoto Tana 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;692f0c62-52b5-40b4-9ac3-f48d87359c43;;; Ortofoto Vestfold 1959-1979;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0856fca3-7b03-477f-b488-b97683195167;;; Arealplanbaser- Bø i Telemark;dataset;Plan;Bø kommune - Telemark;;;cabd0bcd-0f54-43c1-87eb-1fbeb50295dd;;; Arealplanbaser- Sande;dataset;Plan;Sande kommune - Vestfold;;;6c511567-51d9-4e81-8d4c-835a20290177;;; Jaktrestriksjoner i Finnmark;dataset;Landbruk;Fylkesmannen i Finnmark;;;175f7d04-f24c-41c8-844f-001d498cb836;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse grønnsaker (Kun Vestfold);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;213accf3-a3db-4166-80fa-f68e55eaabd9;;; Ortofoto Vestlandet 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;01882d6c-85f5-4752-9b61-b90692cb21e5;;; Ortofoto ÅnaSira Flekkefjord Feda 1967;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eedc17db-fb3c-4657-9f6d-33c4c2446eaf;;; Ortofoto Rissa bebyggelse 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a7bffd9d-ce83-4c57-beae-b8eb6c20b8c3;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cddb5ccd-4d2f-45ce-8bbc-5af126abfd2c;;; Ortofoto Nordre Land 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f362d108-a5d5-4095-9df7-de9d86480d4b;;; Ortofoto Bø 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a5227da1-81e7-4899-bf1b-6c3981c38f40;;; Vernskog;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;7f854c3d-4c65-4581-ab94-087a76564ee2;;; Reguleringsplanbase- Nissedal;dataset;Plan;Nissedal kommune;;;fa4b45e9-b251-4298-aa05-a22bb5e4e0e2;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;12531460-8eae-4a9d-aa1e-8538de3b71f4;;; Jordsmonn - Teksturgrupper i plogsjikt;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;d4b64eaa-6beb-4bca-8432-e1cceac2e019;;; Ortofoto Sauda og Suldal 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;04c24b04-313f-4535-944c-e485b280f539;;; Ortofoto Ski 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b2bfba35-e885-49a0-8799-594550358138;;; Ortofoto Haugesund 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ec7cbcc0-bdb6-4f9c-8cc0-7071bcdd40d1;;; Ortofoto Ullensaker 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d81ba523-57a2-4b4d-a2d6-ef9a3eb60dc5;;; Ortofoto Steigen 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d2e4a010-5d9b-4e99-9eaa-546c73d27cc7;;; Ortofoto Trysil-Engerdal 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;222e3837-b061-4e12-8a0c-d67a409892d4;;; Virksomhetsstatistikk på ruter;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;c8c7f433-ce61-4089-b67b-f5250172643f;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Jordsmonn - Jordkvalitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;112d6261-f649-4668-ab3a-8d6ed3fc63d9;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet?; Jordkvalitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;35c38144-c0a0-4ed9-a66f-21b80bc17fa7;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/jordkvalitet?; Ortofoto Østlandet 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;19f1c916-acf1-4127-8296-b8cb53bff1e9;;; Ortofoto Vestvågøy 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;138ce128-51b6-4af0-915a-f41c7856c1ea;;; Ortofoto Haugesund 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;822af94f-cfca-4f06-8a1a-9bb472dd0b3c;;; Ortofoto Kongsberg kommune 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;5be72948-1536-448b-95c0-bb6813605203;;; Ortofoto Åmli Froland 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;93802c98-dec5-441d-abdc-c13667515dd4;;; "Vær og klima; Værprognoser for europeisk Arktis";dataset;Natur;Meteorologisk institutt;;;697b637a-e7ba-4c1d-887e-c63cfed9ece3;;; Befolkning på rutenett 250 m;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;Det offentlige kartgrunnlaget;fa79e0b3-3b66-4fd1-8d0c-07fd59a7e168;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Ortofoto Sørlandet 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e0afabe0-ae29-400f-8345-620e607b9b54;;; Ortofoto Nordland 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8bdd00f6-49f9-4819-9391-4bc27ec37518;;; Ortofoto Ålesund sentrum 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;36c3386c-4538-41d3-8f39-738a13854ef5;;; Ortofoto Gjemnes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;414078a0-7348-4371-97d0-924248fda91c;;; Ortofoto Oslo 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d104ee11-5f0a-4044-a93d-948f8d348732;;; Ortofoto Vestfold 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;d30bdd71-fc64-4324-a54e-e4494804988b;;; Ortofoto Fusa 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;89aa1aad-0608-431a-b865-3ed137a8a5e5;;; Befolkning på rutenett 5000 m;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;4ab88050-f07f-48ee-927b-e178f1548b1b;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Arealplanbaser- Kragerø;dataset;Plan;Kragerø kommune;;;b1cd216b-1077-47a6-9c80-b6625b380661;;; Ortofoto Kristiansund sentrum 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;32efc706-f6e3-44a0-86b6-41f4bb39d6d8;;; Ortofoto Vestre Slidre 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;60201ea2-589e-4993-a143-a654f5eef946;;; Ortofoto Midsund 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;34a06b01-acab-46d7-b033-1ed4d4a896a5;;; SAT-SKOG - Volum Lauv;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;c2343fc4-ac17-41a9-97f8-5d581de17bbd;;; Ortofoto Oslo 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;91c02071-2258-421a-9deb-843a2d032793;;; Ortofoto Varanger 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;015073ff-bffa-4327-960e-a69ada9eb91f;;; Beitebruk - Dyreslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;dffe4dfe-8fc7-408c-ac6d-a744c0512f05;;; Arealplanbase Seljord;dataset;Plan;Geovekst;;;03110067-4fbd-44f3-9076-21e29b4e4ce8;;; Ortofoto Midt Norge 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f2684574-5ad5-4e05-9f1c-84dec9f87230;;; Ortofoto Forsand Sandnes 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8531564d-849d-4521-97ec-aa927c40a983;;; Ortofoto Hardanger-Voss 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4889661f-986c-42ed-8f84-c2c5f319c5ec;;; Ortofoto Brønnøy tillegg 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9ec30c00-37e3-40f0-b73f-5d4d67864712;;; SAT-SKOG - Volum Gran;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;dac25429-3029-4dae-bc0d-c8d869baea89;;; Ortofoto Agnefest Rom 1964;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;8d9b9897-79ae-4ba5-840c-20ca83232785;;; Ortofoto Masfjorden 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;25fed804-2c20-41d9-bf66-d7bd35c85c2a;;; Ortofoto Bærum 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f3f03baa-4c87-4aa8-8e48-76313ff2c301;;; Reguleringsplanbase- Svelvik;dataset;Plan;Svelvik kommune;;;90d10087-235b-4dbc-8b87-4a22814206e6;;; Ortofoto Vestlandet nord 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;102a0c32-6590-4492-a74c-1d80a0979f32;;; Ortofoto Troms 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bc6f3dc9-6c86-4ee3-b76e-76604a5baf64;;; Ortofoto Skien sentrum 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b70faf25-75d7-46a2-acfc-0ae64a185590;;; Ortofoto Ullensaker 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;3d10998b-5b7c-466e-9951-54016139dde3;;; Ortofoto Lørenskog 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;00b99065-9fa4-4700-a4c1-4ee31d68d3b9;;; Ortofoto Overhalla 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;81dee174-db0b-4788-bd5d-eb819aace22e;;; Advarsler mot sjømat;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;1594a50f-c114-4a6f-855a-5b7e7c8a22b9;;; Arealressurskart - AR50 - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;04b6aa8e-ac46-4303-baba-0149403a2acb;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - AR50 - Dyrkbar jord;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;fd4f0d98-3667-4910-8afb-933629cc1c00;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - AR50 - Skogbonitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;e95e0c36-1651-4724-951b-eaef54394248;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - AR50 - Snaumark;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;3bca1b39-934e-474b-b684-e9de9885ed9a;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - AR50 - Jordbruk;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;76255ebe-2a0e-401e-87c8-7618dd196cf2;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Ortofoto Svartisen 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;053f2ffb-0361-4f6e-b470-66a778fd1c88;;; Ortofoto Fauske Sulitjelma 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e7476f4a-36df-447e-a2e3-3976e506f4be;;; Ortofoto Leikanger 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;df234bd5-3c16-4553-86e1-e465a556c793;;; Fiskeplasser - passive redskap WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;94140c9e-bf9a-4018-aecd-46c683321533;;; Ortofoto Stavanger 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6779da08-da0e-419a-a505-21372c2e9991;;; Losbordingsfelt;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;f0083871-0d21-44e2-945f-9de9ea94d484;;; Forvaltningsplanområder for havområdene;dataset;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;1af22776-7e05-47f4-9699-48a7d3eba42d;;; Norge i bilder WMS-C (Mercator);service;Basis geodata;Norge i bilder;;Det offentlige kartgrunnlaget;f640cbb7-64e2-44a5-a375-d6e93ba1c80f;;; Kartinnsyn Malvik kommune;software;Annen;Malvik kommune;;;4afc6008-6488-4e8c-9727-b71b1979cabb;;; Høydekurve-5m;dataset;Annen;Kartverket;;;9dc66ebe-cae5-4157-a953-f11fdac34ac4;;; FKB data Stavanger;dataset;Annen;Stavanger kommune;;;33ca3117-08ad-4c38-86c2-f467db7f2ca7;;; Kartinnsyn Kragerø kommune - arealplan;software;Plan;Kragerø kommune;;;9d48069a-a6e7-4f3d-8e86-6a294a7797f6;;; Baerum WMS;service;Annen;Bærum kommune;;;8bd6e28f-1bb0-4175-89ab-7717e2ca18ae;;; Ortofoto Rogaland 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;87e9f6e9-1204-4adf-a03e-7c901f98cbb4;;; Beitebruk - Tapsprosent geit sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;1b6ec0dd-e4c6-4b86-b680-9e81a03ec894;;; Inspire - Protected Sites WFS;service;Natur;Miljødirektoratet;;;c7c60343-b7e6-4ce5-babc-7e1d8a404fce;;; Riksgrense Norge-Russland fra 1947-1984;service;Basis geodata;Kartverket;;;b41a996d-ccac-464a-a8f5-107008388638;;; Særlig verdifulle områder i havområdene;dataset;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;1bf63cd3-3cde-4f81-b4f6-535677da1079;;; Kartinnsyn Meldal kommune;software;Annen;Meldal kommune;;;e5fcdbb2-13ce-48fd-95dc-686d139223ae;;; Kartinnsyn Horten - arealplan;software;Annen;Horten kommune;;;b68c584f-f2f1-4693-9eda-374d24613504;;; Kartinnsyn Svelvik kommune - arealplan;software;Plan;Svelvik kommune;;;a8f8ead6-257b-48dd-b6aa-74986257d979;;; Digital 3D-bymodell Trondheim;dataset;Basis geodata;Trondheim kommune;;;b3af4052-f734-4a2b-9b46-04c10e0f473f;;; Verneplan for vassdrag WFS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;12da1291-545a-4ebf-9c4d-bd230c8aa8c1;;; Fjesing WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;d3b130ea-4f71-413d-8e55-d166c6aaa3f7;;; Reindrift - Tamreinlag - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;299941c7-ec8b-4c88-9045-967712591c72;;; Ortofoto Åfjord 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f8c1ea8a-6835-48e9-a766-821a2444ed44;;; Reindrift - Reinbeiteområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;0882168b-3bb7-4c21-8c88-1473ba4745fc;;; Lyr WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;62d1ffdb-0652-48c5-8071-2afa608a3f97;;; ELF cadastre;service;Annen;Kartverket;;;a23d2d48-dbce-4da9-8ccf-72f6051412c2;;; Helgelandskartet;software;Basis geodata;;;;4290676d-04bf-4e84-a520-0f01fdc575e9;;; ELF basemap;service;Annen;Kartverket;;;3674fdd2-bb9d-469f-a69b-e87b2a7d560f;;; Marine landformer;dataset;Natur;Norges geologiske undersøkelse;;;5e8d9286-4d94-4e95-8546-2ef4b891c007;;; Ortofoto Birkenes 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;256d9dff-125f-47dd-8425-88b8a4721e0a;;; Ortofoto Ranheim-Muruvik 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b581e688-db3c-4230-9a2e-e74b0437e056;;; Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WMS;service;Plan;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;14db463f-50cc-4531-8c00-8d48a9f00643;;; Kartinnsyn Aurskog-Høland kommune;software;Annen;Aurskog-Høland kommune;;;692660f6-aec9-4505-9da8-8aafad6c2200;;; Kartinnsyn Tromsø kommune;software;Annen;Tromsø kommune;;;ae8941c5-c52a-41d0-91a7-441271c0ad29;;; Kartinnsyn Røyken kommune;software;Annen;Røyken kommune;;;f9d38767-7e8f-4de9-9f11-bac4f04dd0f7;;; Reguleringsplanbase- Fyresdal;dataset;Plan;Fyresdal kommune;;;8c8a79fc-9445-4846-bf7a-8c45e0f47f1b;;; Traktorveg og Skogsbilveg WMS;service;Landbruk;Kartverket;;;e45aea66-5d98-4703-8026-692c782eb5b0;;; Artskart API;service;Natur;Artsdatabanken;;;42b59f02-2a61-4d4e-b0bd-358e26094a4f;;; Jordsmonn - Organisk materiale;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;6898f450-01ea-4b1c-b284-194308de1445;;; Ortofoto Trondheim 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;359808d1-a9a8-4ec9-9374-a9a4eab3bde8;;; Ortofoto Stavanger 1968;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;eb9d3457-393d-4984-8ac0-5005bfd94400;;; Kystverkets WMS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;768a3ca6-0655-45d5-8cd5-76bd7e0e59d2;;; Sjøkabler;dataset;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;101c2686-a57a-4a4a-9b77-654accc3a967;;; Hallingkart wms;service;Basis geodata;;;;71a67b3b-4c42-4759-bf39-d8a1f00c542b;;; Sjøis 2008;dataset;Natur;Norsk Polarinstitutt;;;e5b92be2-90f8-4ec8-89f8-63e378d041f2;;; Kartinnsyn Hadsel kommune;software;Annen;Hadsel kommune;;;e46da5da-6276-41e3-84f3-b053351b9b84;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Arealtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;280bbd7a-5ce9-4c83-9e15-ac162cabd8a6;;; Jordsmonn - Miljøtiltak (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;1dc0fa1d-aa2a-468a-8358-ffaf9d930de6;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert grasdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;30e2c3de-fc1a-43f9-b43a-de770c0ba534;;; Kartinnsyn Alta kommune;software;Annen;Alta kommune;;;e2864091-6185-4775-96ef-c3f50a554340;;; Tilgjengelighet - friluft WFS;service;Annen;Kartverket;;;e9bb34bf-5bc0-43b0-a406-4c6066ff2490;;; Kartinnsyn Verran kommune;software;Annen;Verran kommune;;;50c76af0-c41e-4451-922d-af62232b6085;;; Dyrkbar jord - WFS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;0f3b4fa0-48ff-461c-b1d0-e36a27d0aa6b;;; Kartinnsyn Tinn Kommune;software;Plan;Tinn kommune;;;cd8b93b2-e16e-432c-82cd-62c155688993;;; O-kartregisteret;software;Annen;Norges orienteringsforbund;;;84a17d4b-75d3-4182-9349-ef260d648b82;;; Høydedata Ørland 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9543fd00-5773-4e68-b64c-35a284beb71b;;; Høydedata Gråmyra-Vist 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e2c6a662-652c-47c4-89e9-10a4abbb75a0;;; Høydedata Oslo Marka 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f8750f45-c6c7-4d74-8b4d-646120e268f3;;; Høydedata Trondheim 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;acf5b543-4331-42ac-9ea7-c675150e97b6;;; Høydedata Trondheim 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;42278d2d-c6c0-4b22-bba7-4392ed1a3452;;; Dyreposisjoner -;software;Natur;NINA;;;fb0161e7-6c3b-4ba6-b5a8-39b58412694d;;; Korallrev - forbudsområder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;e8c675c4-ada7-427e-8103-abf891b824b9;;; Kartinnsyn Re kommune - arealplan;software;Plan;Re kommune;;;dc117a12-04b8-421b-952b-5c49f1855563;;; Geonorge atom feed;service;Annen;Kartverket;;;bbacf1b5-9170-4b06-93e8-1069feba73e0;;; Høydedata Fv715 Roan-Namdalseid 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;86c7675d-8336-4a65-887b-b53d0c4810d2;;; Høydedata Falstadskogen og Lyngsnesengan 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2883bc67-3c4b-4337-b4b3-96643059d9f9;;; Høydedata Oslo Byggesonen 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0423aa98-e7d6-4cd2-ad41-407ac4cb6a5c;;; Høydedata Oslo 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;553526ec-bc59-4476-97f1-83dfb10f888a;;; Høydedata Helgeland 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dde21471-0054-4e7c-a667-42aafd25cdd6;;; Høydedata Vinje 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;40416a84-183f-4d23-9cfd-96c0211739cd;;; Høydedata Lofoten 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2298bb38-9f23-4ffa-a4f3-d25b6a77ba75;;; Høydedata Tokke 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c640a9d5-b663-4f10-bad5-fc294e6a0207;;; Høydedata Rana 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8da7cb96-0976-45cc-baac-499cdca6c292;;; Høydedata Trøndelag 4pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2f48eb81-a0aa-41a1-8c75-b8bcb3d9cad4;;; Høydedata Nordhordaland 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;89ce2fc7-299f-4121-b1cd-964eca421504;;; Høydedata Nordhordaland 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fcc86b98-bd4b-4da0-99e7-43bb797f2bf8;;; Høydedata Drevja-Elsfjorden 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7e76dd72-56e1-41bb-ab8a-d922669754b5;;; Høydedata Verdal sentrum 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2ff83810-e8c3-4191-bf51-328de09b30ae;;; Høydedata Svenningdal 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;be4d8b78-7065-419e-9763-e274b1622a8d;;; Høydedata Grenland 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ee17306d-8e87-4250-b305-4eb50b41417c;;; Høydedata Salten 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;79e63778-00dd-4c96-ba50-e3e79f8d7478;;; Høydedata Tinn 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fc5db5b9-3ad1-401c-b87e-53de04f1630e;;; Høydedata Sande Svelvik 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0dfa1050-9544-499c-b829-32ad137fc406;;; Høydedata E6 Lillehammer 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0beced7d-522e-4ba3-b0b6-5915b18f3eca;;; Høydedata Hedmarken 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;25da71fa-03b7-45fd-96d2-435cd8a53958;;; Høydedata Kittilbu 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;43eee019-68c6-49b1-ac5d-551a01e1a4e5;;; Høydedata Drangedal 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8e44a84a-2978-45c6-a576-c56bc845706d;;; Høydedata Nissedal 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;161092c4-75c4-4bda-99d7-478ccfb3de4e;;; Høydedata Nittedal 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8d85b6e2-243d-4045-8d74-c7d7dea28a9b;;; Høydedata Bærum 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a2529f5e-7712-4f98-9e11-c73df23de11b;;; Høydedata Frosta 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c9cc4553-07f3-4b2e-8d64-23bf3c52d483;;; Høydedata Sør-Salten 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a2e9d25c-3755-4f53-bf09-374b2e5d91d6;;; Høydedata Sande 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5740fe6d-6e54-442b-9064-82f55011e612;;; Høydedata Nord-Salten 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a15961f3-22da-41aa-bf7c-55055a9952bf;;; Høydedata Troms 8pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9e47ab8b-044f-4f40-b4a1-f68f28d4c998;;; Høydedata Lardal 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4bb7a0ec-3a7e-44db-9785-1cfa3786961a;;; Høydedata Nissedal 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bdb8199a-3ee0-40b4-8198-e1730df46889;;; Høydedata Fyresdal 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6e2e7940-ac8d-4d5a-9945-a75ae8c55007;;; Høydedata Namsos 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;78f0b320-bdc2-4e61-afb7-647209e205f1;;; Høydedata Meløy 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9340dd56-a2bc-4ffb-98e3-20ca577fa051;;; Høydedata Aurskog Høland 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1c2afd23-e6fb-4818-af6e-c4dd4aa4e1f5;;; Høydedata Frøya 1pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;19b90bbf-83e6-4a77-bb23-a593e469ccee;;; Høydedata Såte 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1ef146c1-2a79-49d6-a475-85d4f1ff7814;;; Høydedata Vellamelen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;20275b85-2088-4801-95a2-409035c7395f;;; Høydedata Balestrand 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2a11ba00-4942-4df6-b0d8-bd84c91212c7;;; Høydedata Tønsberg 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;780a2857-1f12-418f-a5dc-8a9bb8e7a52f;;; Høydedata Romerike 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;344c48fe-2192-4e40-9a9c-236a7daf676f;;; Høydedata Drammen 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c50243a9-bfd7-44fd-adee-252e2f71f928;;; Høydedata Troms 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2c190f74-706a-4d4b-ac3e-13e6867ef291;;; Høydedata Oslo Kommuneskogen 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;34200215-d597-403f-a0a2-225c6f52fcfe;;; Høydedata Hitra og Ørland 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;76801c94-53eb-4aac-b6c2-6b1a8fcdbc3a;;; Høydedata Steinkjer sentrum 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;da66d958-c49a-4db0-9e20-5d9508ef0749;;; Høydedata Ekne Markabygd 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9e935629-15ba-4f9f-bdbc-dfcd65fca59b;;; Høydedata Skatval-Ronglan 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e0c9beb8-b2f9-4c5f-a64d-715b70479f69;;; Høydedata Rogaland 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0d0f9233-b36a-43ab-b186-9cb9fd18f90e;;; Høydedata Nysetra 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c33e1843-23b9-471b-9573-38a0d20abc0e;;; Høydedata Innherred 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;91844142-3d72-4ef8-9117-49d41e583c9d;;; Høydedata Valdres 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;787fe317-8415-4f2f-bb13-fbf88df3622a;;; Høydedata Gjøvik 07pkt 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;72d0e726-5b94-445c-b3a7-09d64acf3766;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;56c4f49f-556d-46df-aff7-f96079d65d47;;; Høydedata Rondablikk 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;af5091df-9c15-479f-bf1e-11aa4e3c4688;;; Høydedata Lågen Gausa 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7d1480d7-5276-4ea0-a512-f4142324c584;;; Høydedata Ullensvang 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;19a5cf7d-38c8-4ee9-a460-b8bc0b80530f;;; Høydedata bremanger 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d8cc2342-5487-4aa7-ad2b-bc0f1536baba;;; Høydedata Stjørdal 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;587d547d-2ec9-43fa-9210-e8093ff0f398;;; Høydedata Rogaland 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7db26006-fe52-4741-a9b5-48c1e048c727;;; Høydedata Kvam 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;51aa26e7-97aa-4244-a882-f92457b47cd7;;; Høydedata Oppdal 12pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;869a1a00-cf03-48f4-b9b0-a2669e04d931;;; Høydedata Tingvoll hele 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a77b2157-08a7-4675-ac2c-9e3976f6cf00;;; Høydedata Rindal Surnadal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;daa3c01b-1be4-496b-854b-403c4b33e6c5;;; Høydedata Voss Vaksdal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4c8e93e2-70f9-45e9-9535-ff8dc25836e1;;; Høydedata Hemsedal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e1950088-220f-4540-ae89-464898ac522e;;; Høydedata Andebu 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;16fce525-cf41-4148-9ebc-7362e9f171d1;;; Høydedata Froland 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;827f6acf-e57b-4e7f-a37d-3478811c8151;;; Høydedata Oppdal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b7934212-2099-403a-ad79-3bf8b5d62495;;; Høydedata Åmli 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;da46a800-61cf-495c-bfcd-f51a35e10220;;; Høydedata Nordhordaland-Samnanger 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1090fe6b-f749-4982-bcca-6e44239859e0;;; Høydedata Førde 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5600f35c-97c9-4aeb-953e-8a87bea04436;;; Høydedata Hårskallen 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b900fe8d-f57f-4f90-b52d-6c712d10e735;;; Høydedata Hammerfest 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;aea5aae4-ee91-48b7-98f7-97ec916232c8;;; Høydedata Follo 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3bff6516-4893-42fb-8ea5-cc893bb23227;;; Høydedata Valdres 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;354c31fd-9c04-41ad-b7ea-4aa53bcd9939;;; Høydedata Hvaler 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2760f509-62b4-4859-abdc-68567d815373;;; Høydedata Dovre 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;41be6f9d-ee11-49b1-94d4-a7a6bf25236f;;; Høydedata Etne 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;af466e74-979f-44e4-8c07-c710c178e4a1;;; Høydedata Ullensvang 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a547d50d-e207-4e1a-b68b-21108ee8c811;;; Høydedata Songdalen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9bf03b8b-6a4a-4761-a029-c1f30b895400;;; Høydedata Flesberg 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;eb046ec5-0485-4afd-a4a2-b18b4e065e42;;; Høydedata Nærøya 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c9cf1438-7504-49e3-99e4-930d69b198f5;;; Høydedata Sunndal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e44a6677-2c74-48cb-824a-fd2968fbcc6b;;; Høydedata Agdenes 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0b9055e2-b0fa-43f4-88ec-267804687ee0;;; Høydedata Osterøy 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d4e13a71-4520-4b1e-b461-b2b4165a5d9f;;; Høydedata Modalen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9c0142e8-3ab9-433b-bcbe-2bea6f80a5ef;;; Høydedata Hitra 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7eaf461c-abd3-47e2-b475-9f91f3ba2960;;; Høydedata Midt-Telemark 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;407f4fe3-c582-4eaf-a6f2-0b61ecaa335e;;; Høydedata Leksvik-Mosvik 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bae987b6-2d29-4887-b12f-fe1f5b0342ec;;; Høydedata Harran-NesBru 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;99ee9b51-d9ba-4124-b52f-0e3238e5dd06;;; Høydedata Snillfjord 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;00c4e946-61e5-41a0-bdc8-8b5219af4ec0;;; Høydedata Lørenskog 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;37175e2a-7f80-471e-a133-66884badce99;;; Høydedata Nittedal 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1c36a647-76c8-4565-b8b8-962201737a2f;;; Høydedata Verran 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e1fbb74a-6652-46ec-970a-343442483faa;;; Høydedata Røros 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;55d39488-47a1-45f4-bafb-45052b2e8c01;;; Høydedata Hadeland 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;478504cf-63a8-40d6-8b2a-8e1d104757a4;;; Høydedata Kristiansund Gjemnes 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ab46cc2b-9a97-442d-904c-8968d0fa19d8;;; Høydedata Kvernberget Vågå 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1bd786b6-2771-4bf8-85d4-3deab1bfd241;;; Høydedata Midtre Namdal 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9139fafa-88ad-4d03-9b22-a0ba820fbc1f;;; Høydedata Jæren 5pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;481b2f07-ff99-4548-badb-627869074dba;;; Høydedata Stjørdal 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e517526c-4d0c-4ce3-9391-17f219c85aba;;; Høydedata Re 1pkt 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;004277d9-009a-470a-b486-511bf5e00cf9;;; Høydedata Eidefoss 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c2f3ffa5-8594-4649-839d-88c8754e46c8;;; Høydedata Meløy 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fa3fe6b2-eb4c-4cf0-84b6-599a3b6ce121;;; Høydedata Asker 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e668e47a-8f2f-433e-aee2-71fae4a751d3;;; Høydedata Fyresdal 2pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c4098b1a-c141-4014-a6cb-7665455a7449;;; Høydedata Fyresdal 5pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;31d0a1c6-2e7a-4711-98c0-4292f96cf65d;;; Høydedata Troms 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d1bf28f2-7f3b-4487-a525-86848bfd3dd1;;; Høydedata Stjørdalselva 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cc708703-1451-469b-a284-aab8a469a99d;;; Høydedata Troms 10pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;96ca0400-0250-4625-b8ee-8044ec43ad73;;; Høydedata Nøtterøy 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;492abb0a-56de-4c47-9396-5afeb648fb66;;; Høydedata Porsanger 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d73b645e-29c0-41d0-a9bb-c73b412ac258;;; Høydedata Follo 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2c2f3ddb-5d1f-4a27-9c43-dd0fd265af86;;; Høydedata Gulen 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b4c258e6-cba6-4f10-9a04-7e2a9c7bad29;;; Høydedata Malvik 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1a483163-61e8-40a5-8974-b078f6b61fb2;;; Høydedata SÅTE 07pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;874c0113-5f42-421a-99a7-b4669603da95;;; Høydedata Sirdal 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0c3d186e-db25-4c68-9149-ba85a19e2277;;; Høydedata Kvinnherad 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c548bb63-a39d-466c-a40c-166f58256b5a;;; Høydedata Trondheim 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;983720a8-266a-4742-a37f-ffd6b6330730;;; Høydedata Høyanger 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;da418cd3-b69b-4110-94f3-1340f404f6ef;;; Høydedata Steinkjer 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4a6284e9-1fe6-4ad6-8df0-dba2888cd409;;; Høydedata Rygge 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;663c8fa7-1a79-42dd-8847-e443e7d0108e;;; Høydedata Askim 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5f7c04c1-b9b3-4ff5-81ab-b76647689323;;; Høydedata Sessvoll Hauerseter 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7622c301-433f-4dab-9e40-9b04e6153a78;;; Høydedata Klæbu 07pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;81bbb50d-81b1-48e3-86c4-e340296494c7;;; Høydedata Sunnhordaland 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;93db933e-8773-48d3-a646-452abfc25b81;;; Høydedata Hægebostad 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f304fefe-4ed8-4f85-b1a8-c02e0580b3a8;;; Høydedata Kragerø 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;105e862f-d83d-4963-b81c-8d9c46bbbc78;;; Høydedata Eidsvoll 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;03aa5cdf-7caa-4d54-9b11-ae76d45b7fa7;;; Høydedata Måsøy 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;192bf2ec-6fe3-472d-a1ac-d03c274e05d0;;; Høydedata Frøya 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;83c7190c-de63-4509-9cb0-6a77da4861f1;;; Høydedata Odda 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ebf47f41-cc61-4b4c-9058-513f51fb3923;;; Høydedata Skien Siljan 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9c2996b9-2b80-414d-b7a2-e961c70b6f6e;;; Høydedata Finnmark 10pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3f3a4417-c394-4bc1-ab31-e4a7399469b0;;; Høydedata Frosta Levanger 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6fe98784-c301-4bc5-8992-9e008333784b;;; Høydedata Verdal 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1a5ce872-946d-4114-8a7a-a79133fe6278;;; Høydedata Hornindal 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3ae26b6b-8cb9-4fe9-a91e-47dab79814d2;;; Høydedata Utsira 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d19df146-f34f-4a11-a3a8-f557fb1cafb2;;; Høydedata Horten 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;194d02c8-a993-4ca1-8fa0-0897d0e44dad;;; Høydedata Kvam 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;234804ae-a2f9-49fe-bed6-117cfbce6801;;; Høydedata Hoset 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4d076ff8-c97b-40c4-afa1-5ce4a42d11ee;;; Høydedata Porsgrunn 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;89210f89-4706-41a6-9d1c-d9ea24b14c73;;; Høydedata Elverum Solør 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e72298a7-9480-4a1b-bdf3-d809eca7b832;;; Høydedata Luster-Stryn 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;de1d5bd4-ced0-43bc-99d2-da3d9dc86027;;; Høydedata Eigersund 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;36e89b84-6abf-4388-9045-42676eaa83aa;;; Høydedata Grimsdalen 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0c498b8c-3427-4aeb-bd03-64b7a303c02b;;; Høydedata Flatanger 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f463ad6e-3f2c-446a-8228-f9fadbfe7a7a;;; Høydedata Overhalla 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ef45976e-a2b5-42ca-9f6a-dd8fccd64c80;;; Høydedata Solund 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f26ec7e0-e8a2-438d-8777-90a9b8c9bbe8;;; Høydedata Nes 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;40e727ca-0d2f-499f-9cd2-643a5cd4eaec;;; Høydedata Kristiansund 10pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ebf212b3-dc68-4834-a5a9-3bc095d6979c;;; Høydedata Rømskog 07pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c762ab7e-60ee-4358-900c-c39ab7f5a26a;;; Høydedata Holtålen 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;988f7f5a-5298-4676-8e58-0fcebfd892db;;; Høydedata Stavanger 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;24db3c05-2eeb-40b0-a8aa-1edb438b3c97;;; Høydedata Flora 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;aa262e85-9f68-4c98-8528-0c77c8ffcde3;;; Høydedata Askøy 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;03c1e1b7-aabb-4cd1-b9a1-25c991d87e3c;;; Høydedata Enebakk 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fba4ebfa-ece3-4ab6-b183-5983a11fc6c0;;; Høydedata Gulen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8c5ad3d9-ba80-4847-99f4-1ce41f38d45b;;; Høydedata Jondal 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;af647470-304b-439b-98df-87820a1486df;;; Høydedata Larvik 1pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5e019d1a-b442-43d2-b98b-3f899d3e0740;;; Høydedata Eidsberg Marker 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d19fd2d5-e6fd-49ce-8d5b-23f7d1d81a64;;; Høydedata Hadeland 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;338af261-928e-479b-a94d-5655a448b81f;;; Høydedata Verdal-Sandvika 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;573c8352-3bf2-452b-ab36-679773413eb7;;; Høydedata Rogaland 2pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ee44f652-3b26-48e1-b4b3-c35e34f98c25;;; Høydedata Rogaland 1pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7e7989dd-0be6-4f89-9e3c-f7bc1c9c9127;;; Høydedata Setesdalen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;245388ee-2764-4ea0-a304-0bdd48035139;;; Høydedata Snillfjord 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0270bbca-5973-42a2-b2d3-87a0a0d6c87d;;; Høydedata Tromsdal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cd8f61d7-bea5-42b8-95ff-c30426d84034;;; Høydedata Jotunheimen isbre 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1188034a-9fc9-4d77-9656-b86cec11226e;;; Høydedata Sogndal_Fjærland 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;58a9b611-fb1a-4dd4-830c-cfd9f89a0acd;;; Høydedata Sunnhordaland 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fbcd354f-ebc8-4678-8246-c6a601bd4fd8;;; Høydedata Selbu 2pkt 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b1999110-be36-4a73-97cd-cbc4f65541f3;;; Høydedata Finnmark 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7728c411-ea48-4ce4-bc01-e9bcb9d55626;;; Høydedata Hallingdal 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8a120c98-adef-48c7-9c44-8a1cc1b606d0;;; Høydedata Hommelvik 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;95b9a394-ff8b-462a-95fe-985a6e105d4c;;; Høydedata Midsund 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b199d4e5-589a-4634-8ff6-3c726c5226b5;;; Høydedata Bjugn 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;05a4ff1e-9602-4236-969b-78062f032fa5;;; Høydedata Nordfjord Sunnfjord 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fc3b707a-46aa-462e-9478-a302c9ca2615;;; Høydedata Aurskog Høland 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;479939b6-b167-41bc-b557-9966576532e7;;; Høydedata Ringerike Hole 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a87d9a12-76e5-419b-8507-a4fd7ba1fc73;;; Høydedata Røyken Hurum 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;efc78e7b-eca0-40cc-bc00-cd483f45f243;;; Høydedata Ringerike 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;75957418-d7ea-4503-b0c3-f7b3b63ab31b;;; Høydedata Tingvoll 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a491df07-85b5-4306-83b9-92a10510dbfc;;; Høydedata Meldal 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0286beb2-dd72-4161-8649-8a54d288b0cc;;; Høydedata Modum 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f43bb0e2-fbbf-47f7-91fb-1cf5cdb5fd82;;; Høydedata Sund 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9c853abb-4461-4e7e-bfeb-e347ff72ad0b;;; Høydedata Stjørdal Nord 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bb172f5c-6758-4168-a813-40eb7e5a1c93;;; Høydedata Åseral Audnedal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2648964c-cc84-49ee-a846-871382e9c079;;; Høydedata Aurskog Høland 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9be9ad3f-f679-47f7-9543-7d4a612319ea;;; Høydedata NDH Ibestad 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;34384584-42bb-490c-8e08-03cc6d92d86d;;; Høydedata Romerike 2pkt 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4f472842-597d-488f-a6e8-9fbcffc6a9ce;;; Høydedata Roan øyer 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5b58871b-0a48-45a1-af3b-8e5d793b1f33;;; Høydedata Nordhordaland 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e2e445c8-1918-48de-85b2-f9f928c84e6c;;; Høydedata Nannestad 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;74d9f428-4194-4762-a03a-20091cec63c9;;; Høydedata Husby 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;986dc280-7161-4853-b8d8-0009cc68fcad;;; Høydedata NDH Tjeldsund 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8bfdffb8-f232-4ecc-a480-8fa6f8c68f44;;; Høydedata Romerike 07pkt 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8500f4df-96af-4c32-815c-28dcebbc6e52;;; Høydedata Klæbu 2pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b6191d63-76a3-4985-80dc-7ba38dd9340b;;; Høydedata Hordaland indre 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fff48c30-dec4-4fa1-9ef3-6eb2f634bf02;;; Høydedata Holmestrand 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;abbafaa2-3d70-403e-95f8-8de81633b95f;;; Høydedata Sandefjord 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a73bb82a-d09b-425d-bacf-d101a1ec1825;;; Høydedata Tønsberg 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;752ebff0-c226-499c-8ca3-bb1fdc8eeee4;;; Høydedata Svorka 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;beec53d1-9a8f-45bf-bba7-8427e9d0e792;;; Høydedata Hidra 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3b69a983-f3e9-4946-be3a-ceaf8d2766da;;; Høydedata Steinkjer kulturminne 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dd4e0f75-f31b-42b1-a05c-cd88ad21c90a;;; Høydedata Nøtterøy Tjøme 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;616f75a6-7e95-4ed7-9a26-2ed389fe744d;;; Høydedata Askvoll Naustdal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;955ec782-0c40-4882-a3b4-854fe6ad723e;;; Høydedata Nordland 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b0b024f4-d70d-4ced-821d-cdcef3c48f56;;; Høydedata Skaret-Istad 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f15656b0-f18b-45a7-bf55-0bded6ef1f83;;; Høydedata Sør-Varanger 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;954bc491-e0c8-4609-9365-dfa1a52d31cb;;; Høydedata Midt-Buskerud 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9330d1f3-5d9e-4cd1-96be-c01f8746ab7e;;; Høydedata Bømlo 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0d18016d-4205-461e-9691-b3df9ecdd69f;;; Høydedata Fet 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ef811dbd-2ded-4264-80db-0b7fc6ae7683;;; Høydedata Ringerike Ådal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a98435fc-49fc-44c7-a280-1b969ad60008;;; Høydedata Vanylven-Sande 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4129780d-88f5-42a2-adfd-80e217b87439;;; Høydedata Øygarden 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3e6be234-0c2b-49c1-b243-ede48e4c08a4;;; Høydedata Rollag 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e9e4d610-7cbc-4403-a5a5-e76d7c3121d2;;; Høydedata Bærum 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6b0295fc-a5c2-4e19-bcca-f1e366f99f97;;; Høydedata Stokke 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c0a63c46-7d67-4dbe-9cfc-803d82af8e6c;;; Høydedata Klæbu 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;af9eae92-b4cf-4426-ae8f-4dbf561a6ba8;;; Høydedata Lier 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a81db68a-11cb-4f58-88b1-0835f32b8d29;;; Høydedata Rissa 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;aa1ef8e8-4360-4e0d-916d-076cf1a650ab;;; Høydedata Hemne Snillfjord 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c53b00dd-f47b-48aa-896d-0cee7769dd04;;; Høydedata Romeriksåsene 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;78924972-56cc-4242-a952-7d5b9d7fc4e3;;; Høydedata Sigdal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;102664b8-5fbd-4457-a018-a4c34ff88fd7;;; Høydedata Troms 2pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fb63f005-b4c5-4d45-94b8-bafdd674089e;;; Høydedata Ringerike 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9872000e-a029-4bde-8f24-38c3ed40dfd0;;; Høydedata Rakkestad 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;695c934b-2bcd-4033-b6da-fe1342385c72;;; Høydedata Ringerike 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;755b2044-f2f9-426d-81fa-ce027186489e;;; Høydedata Stranda 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;30fa9559-69fc-4862-b434-5286359ba087;;; Høydedata Bykle 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0f8aadc3-8642-40d3-88ad-ffd4d68052e2;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3dea3c88-29b6-4ed6-ab91-17ff3ed22bf6;;; Høydedata Oppdal 07pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e0c86879-98c1-4682-8456-bcbef098c14e;;; Høydedata Re 07pkt 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;abe7977c-5f2e-4f36-8e05-3543e6994b8e;;; Høydedata Lindesnes 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;99fd99b8-9d0b-484a-bec4-44393392eafa;;; Høydedata Hurdal 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0cb27761-f1fb-4244-8882-0b30e2ec41e9;;; Høydedata Granvin 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7a3d1c9f-983f-43fb-8013-b38109676812;;; Høydedata Eiker 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;446cf864-a534-4f28-b2e8-10f601ad5757;;; Høydedata Orkdal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5b5bdccd-72c9-4eaa-be72-44940b750a8b;;; Høydedata Osen 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;de1c6792-6d40-460d-ba93-c5f346c6bfc4;;; Høydedata Sauda-Suldal 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a84de78b-e7bb-4a42-ad4f-0e75b4a23ab7;;; Høydedata SÅTE 5pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;aa1c553e-1ca7-4bc1-957c-b1c31e44fb10;;; Høydedata Ringerike 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ab9b5169-d927-4f35-87b6-1e31e68ed4c1;;; Høydedata Eigersund 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c31d24fd-4a6f-4061-8dd4-caa78f54facb;;; Høydedata Gloppen 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ae319616-ce9b-4829-9599-bb6f46505dfc;;; Høydedata Gloppen 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;72631953-906d-4a26-97fd-ad8435231a73;;; Høydedata Oppdal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c62f2ccf-641a-4315-a034-6b19eef2b7a3;;; Høydedata Verdal 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8b3ac9dd-0355-41ef-931c-0781c40be027;;; Høydedata Åsnes 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f38f3fe4-20eb-4cf4-ab84-d1fc8397d202;;; Høydedata Høyanger 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3758023a-272c-4405-85b7-188698b32070;;; Høydedata Rogaland 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6c1d2a6a-2fec-42d4-8be2-125585dc3c6e;;; Høydedata Larvik 10pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;658d20da-7043-4ca7-94a0-2e45030d0d48;;; Høydedata Norherad 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;562f5b8c-38bf-4f90-9d00-6af1e845af2f;;; Høydedata Skred Sørum 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ba51a373-6754-46d8-af96-290dc78fb62a;;; Høydedata Årdal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;64229d99-1136-449e-8329-1aef1cc58daf;;; Høydedata Skaun 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1c0d9422-fe31-44fe-a4c8-ea9510da3bc3;;; Høydedata Voss 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;96e46424-28a3-4160-8210-f5e65207ece8;;; Høydedata Gaular 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;43b1eeb0-ab61-4ad4-ac72-d93cc5063396;;; Høydedata Tjeldsund Utvidelse 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b93c3a12-e8f5-46dd-8cab-6ccdcd0f6871;;; Høydedata Olstappen 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c896c9d7-4438-4915-8978-347e505ec019;;; Høydedata Leksvik-Mosvik 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dc6c88f0-585c-4260-8f0f-55e2b0a4a319;;; Høydedata Elvegårdsmoen 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;08690a40-c034-4cd6-a800-d7667877297d;;; Høydedata Ofoten 4pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d72a6fbb-4036-419f-9c05-5d0e5b2e863e;;; Høydedata Stokmarknes 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;20d029c7-aab5-4a70-ae40-18ccddf16dc7;;; Høydedata Gålå 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;15c912fa-f899-46d6-b1d8-607564ee54d5;;; Høydedata Fauske 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2ce2cdcd-3614-43f2-9bd6-5bfdff6462c5;;; Høydedata Skogn 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6d91af05-1a0d-443c-a65f-1826c528b8a0;;; Høydedata Nordland 2016 - Bindal;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;66d4f8e8-4702-4d05-9bf3-738defa7f6b7;;; Høydedata Ofoten 2pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1adaaa75-2fe2-4ee8-9a69-14baf5086133;;; Høydedata Elvran 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;69a5f08e-10d4-4b7b-9efb-008780a22230;;; Høydedata Vesterålen 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c9ecf6ed-d4d4-4e9d-a5de-899cfabcb3e1;;; Høydedata Helgeland 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1a2f8661-c90f-435d-b56c-866442aee5d5;;; Høydedata Hamarøy 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fee4aa0a-382e-404a-9b48-a24c31d39e26;;; Høydedata Bindal 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;da10fe1e-97d5-4a9f-a886-4ac369eb17d8;;; Høydedata Time 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;93c6710e-fcec-4770-b81d-056ed5df01e3;;; Høydedata Eid 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0b17cef6-8ab5-49c4-b2f1-a702bd6921ad;;; Høydedata Selbu 024pkt 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2ff2cb42-7d22-4e83-8572-99a2166e2400;;; Høydedata Sunndal 2011-2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a01b3cf0-2b90-4c6d-ad12-e4acbc3df128;;; Høydedata Finnmark 3pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;429cd68a-1926-469d-88c9-ccc01c5f67d9;;; Høydedata Sør-Salten 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d7b1ec9a-a649-4b86-8db5-5920daf527f6;;; Høydedata Kongsberg 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3a87912a-8390-4b86-b4cd-a9988031f08f;;; Høydedata Flå Nes 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;90532f98-3408-404b-a9f7-5b21e9a49c1e;;; Høydedata Verrabotn 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1b3527ff-c1bc-495e-98c1-0f7cf2b83e7d;;; Høydedata Naustdal 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1d0b1a93-2fc5-47fe-abff-49ea7c9b5973;;; Høydedata Lofoten 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;40bdf376-2e35-4216-9bde-3e0de1ad61f9;;; Høydedata Lillehammer Gausdal 02pkt_2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8f4c8c1d-969e-46cb-9533-082e60036f96;;; Høydedata Selbu 5pkt 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;de9a1e61-941d-4d91-9b28-04609e1ae42e;;; Høydedata Stjørdal 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;de0465c3-67da-4216-afcd-0287d0159d8d;;; Høydedata Hordaland 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7149b066-802e-4310-98ca-f3a4d8f1ef1a;;; Høydedata Bygland 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;83ccbb0a-0ae1-4d54-a55b-fe012d3d5d18;;; Høydedata Bærum 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fc5db5d3-ad5d-46ce-8201-73d7316b8113;;; Høydedata Hobøl 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;541d600c-7b94-446c-88f9-ba4058cde6c8;;; Høydedata Sola 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3bf3619b-5f05-4f2a-bf94-ea2d2280662c;;; Høydedata Ål 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;23bfb775-26f4-4d42-88bf-b5313fe29cc9;;; Høydedata Drangedal Nome 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5e79ba6e-b1f9-4481-9df9-cac3649022ae;;; Høydedata Bergen 5pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f234a4b6-5c6d-4b04-bdcf-c69f7fae213f;;; Høydedata Krødsherad 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;15a28e63-9598-430c-9b49-5541befd9107;;; Høydedata Lørenskog 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;185e677f-fb17-4758-8aa0-3d424d121dfe;;; Høydedata Bamble 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ab4c0b3c-bf3a-4c1c-9091-63ea48495640;;; Høydedata Byneset 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6a00f80c-2a74-4ef6-a028-f6e93df48eb8;;; Høydedata Asker 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;33437237-5418-4f96-afed-be81a4d16129;;; Høydedata Notodden 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6981cce9-e3c4-480b-abb2-33f493e3e0a0;;; Høydedata Tinn 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d5c81914-87ef-4970-964e-0980bb2ad1b5;;; Høydedata Midthordaland 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;44a43f88-dadd-4744-bc72-07d99b212f4c;;; Høydedata Grimstad syd 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d5e0300d-869a-4f93-8b31-73c517569367;;; Høydedata Nord-Salten 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e845cd3a-460c-4ead-9970-496170d8ba31;;; Høydedata Namsskogan 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6bc346a9-06c7-4cac-8524-5ab21a3b9878;;; Høydedata Sauherad 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c19477d1-af6a-4fc7-bbc7-438e95397f0d;;; Høydedata Hafjell 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5908cd97-b0d2-4aec-afe2-a0c68818d5c6;;; Høydedata Vaksdal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e5e6db41-a35d-40b3-8b35-dfea8bc6a4ec;;; Høydedata Rollag 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7c423d76-9642-4b49-8e54-3c7381944ef6;;; Høydedata Mandal 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cf637524-6f3c-46dd-bbe3-fc066be46bac;;; Høydedata Nordland 2016 - Øksnes;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;18a1858e-2466-4a9e-bbd9-499045ce1422;;; Høydedata Høyanger 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;71590787-3ad6-42a9-87bb-d8d44446abf1;;; Høydedata Nordland 2016 - Vega;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2fded425-2aa0-4cd4-8bb8-ada32bc0e876;;; Høydedata Rømskog 5pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;330da462-d260-48b5-8e70-bfaba3ed406f;;; Høydedata Sortland 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;49629a76-6ce8-4baf-8c3e-127d98ec9f7b;;; Høydedata Karmøy 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cc2c41bf-93ce-49ca-9749-c11838cf3357;;; Høydedata Fjaler 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;07181193-2dd2-4fe2-bc04-c0e91b9b82a3;;; Høydedata Saltdal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;15ad093b-0667-4008-926d-7448393b0ad3;;; Høydedata Vik 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;512f1995-96e9-4833-bfac-05d0b50ec6f6;;; Høydedata Midsund-Eide 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0dbc7ec1-b56d-4e89-8e55-b999ec5910a7;;; Høydedata NDH Ballangen 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6e92632e-f54e-4579-a187-4845a8f34b55;;; Høydedata NDH Evenes 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b02e71d0-b231-4889-8274-5ae1a8553847;;; Høydedata Skien 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bd16a2d6-a81e-4e71-8f43-19f4a95c25db;;; Høydedata NDH Stordal 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0f8b630c-9ddc-4a0f-9e35-52a02958e47d;;; Høydedata NDH Gauldal 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;79649a3c-f90c-4af2-b610-3b304f03fecb;;; Høydedata Ogndal 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fccaee48-e062-4887-b6da-362add4ac2c9;;; Høydedata Træna 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;da403ff1-5fb4-46aa-ba93-dafedc330559;;; Høydedata Skaun 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1a3d42d6-ca76-4426-82e5-803e931f3d40;;; Høydedata Bergen 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;44a6a23f-89a3-40d0-8522-25832b7b33c4;;; Høydedata Bodø Samkopiering 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;56b1339f-b0d6-4516-b927-2e6506810f6d;;; Høydedata Vardø Vadsø 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d8777cc0-303e-409a-9c3b-28110e54c466;;; Høydedata E39 Jærlinja 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ff81ae7c-0166-4b29-a644-a57cf9a0ed9a;;; Høydedata Askvoll 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d456a6e4-f3fd-4024-b325-34c771dc8a29;;; Høydedata Bodø 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6cdbf4cf-4ed4-4f33-b7b8-100fda3d3447;;; Høydedata Namdal 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;79b525de-d71d-44e7-979a-41b582f24807;;; Høydedata Fjell 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;73c4e3fa-2677-4b54-9a15-51589185ecc6;;; Høydedata Hof 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9527c6b9-d335-4edd-be7f-4a16e5707d91;;; Høydedata Hjartdal Notodden 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c404a4d7-7cf6-4428-a43a-1e9234272e7c;;; Høydedata Vest-Telemark 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;345e51de-d136-4392-bf53-ff91a8fa04dd;;; Høydedata Drammen Eiker 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;12f4c046-4199-4925-85a4-36b720e0c5f1;;; Høydedata Åmli sentrum 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;72e913ba-85c7-41f6-a37e-61b8d9b80e29;;; Høydedata Vesterålen 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7649d021-86f9-4ae5-ab4e-0ce758caf8ea;;; Høydedata Bergen 2pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5a061f37-d50d-4eb1-a891-bca0884a40d3;;; Høydedata Birkenes 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ea848158-eea9-4f10-8171-075c1e66281d;;; Høydedata Narvik 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c9119d11-8065-4d3f-aaa6-ada72fc5f50c;;; Høydedata Moss 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6112fbfe-d7c9-493c-aaa4-75542d8f0cdf;;; Høydedata E39 Leirvika-Stokkjølen 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a20dc035-2c66-4530-a0cc-204ae722a89e;;; Høydedata Lierne Røyrvik 2pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;eb9d0a29-399b-4aec-80a9-3708840e4896;;; Høydedata Tinn Notodden 2pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b871345c-5efa-4dd7-af37-4ab179165bc6;;; Høydedata Nordland 2015 - Tysfjord;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3b2b8295-d11c-4811-b94d-92cde1bb23ad;;; Høydedata NDH Skånland 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c8ed9a00-59c5-41f3-a646-300c90c53a4b;;; Høydedata Molde 10pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2ec8173d-d6ef-4507-a8ea-d78bf81ef4d7;;; Høydedata Hammerfest 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b7d0ea4e-315e-425a-b7c8-12f4553b706e;;; Høydedata Masfjorden 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;079261be-5755-4451-a87e-31a6acce62b4;;; Høydedata Søgne 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ff6f4e5c-828e-4a61-b61c-5b01ca0d5429;;; Høydedata Hallingdal Hemsedal NoreOgUvdal 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;62c202ce-b5da-4cb7-9840-c13e459a69d9;;; Høydedata E39 Livold-Ålgård 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f3794edf-957b-4ecf-8dde-0246c9f00126;;; Høydedata Overhalla Grong Høylandet 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;df56d01a-c3ad-4221-88a4-e61cd72bf45b;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Skog 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8d3c1182-6964-4bcb-81fd-eec32fa222d3;;; Høydedata Midtre Namdal enkelttre 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e9fc3b96-e9ef-4a86-939c-8851b6a16004;;; Høydedata Nordland Nord 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4a255036-61a6-4853-8625-cae4e7a3b834;;; Høydedata Elverum Solør 2pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;389693ef-4195-43c1-a77b-af9560a789f8;;; Høydedata Søndre-Land 07pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d79000cb-6992-484a-8905-bfdebfd36121;;; Høydedata Melhus-Skaun 2pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d9c64b13-4534-43dd-8440-939bad6e3f82;;; Høydedata Østfold Sør 2pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1f668262-c1ea-4d35-b34e-779c76fa35a2;;; Høydedata Lierne Røyrvik 1pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9401a768-b5a4-46c2-bac2-17fae045b8d9;;; Høydedata Rauma Sandøy Haram 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6c661420-032d-468b-afbf-424a478e136a;;; Høydedata Lom isbre 03pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5024c762-3346-40bd-aebe-ff488d80b9f6;;; Høydedata NDH Ballangen 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2f574bf3-11da-4cac-9b18-4dd3b14ecdca;;; Høydedata NDH Evenes 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a5b31986-3ee2-46bd-b71c-36fca6a779a5;;; Høydedata NDH Harstad 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a7f7d278-17be-4ca9-be9e-2f48bdff4140;;; Høydedata NDH Ibestad 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;683fffd0-c05f-439d-8d64-e2a1ec273909;;; Høydedata Nome 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9863d81d-61cf-4bff-a733-394f0ed109b6;;; Høydedata NDH Skånland 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;931283f4-4122-4407-94e1-dd267b073fa9;;; Høydedata Bergen 2pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b0f1f8af-1b48-4414-bf62-ef61535788d5;;; Høydedata Gudbrandsdalen 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e4feae18-c649-4822-8668-df573c08e386;;; Høydedata Korsmyra RV63 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;49d28390-cc48-4f0f-94d7-c3c7c0222cc8;;; Høydedata Sande 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4ea8b165-b9e6-4455-88c6-03e8b7bfd3be;;; Høydedata Oppdølstranda 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b8708500-434f-44ee-a55f-2159809430c8;;; Høydedata Kristiansand 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a655b7fc-a07e-4b7c-80ae-0d91bbbbf814;;; Høydedata Vaagstranda 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a621b73c-7f32-4605-838a-48dfaedfc905;;; Høydedata Tussavatnet 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;884c8604-60be-489b-9d2b-95df6b8615af;;; Høydedata Bømlo-Austevoll 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4fd9bd96-c20a-46a2-9324-2d86193fceca;;; Høydedata Bergen 2pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c2e59b39-1744-4a4e-95a3-f5864f7c0c39;;; Høydedata Sogn og Fjordane 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fb209ef8-5102-4bd2-ac27-ac6ce559b6fb;;; Høydedata Bergen 2pkt 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7bcd88a1-0dc2-486b-99b2-c3dd9986e99f;;; Høydedata Bø 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;20ebb574-25e4-4425-acca-bf8393f800f9;;; Høydedata Sandefjord 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;beee188c-58bc-4cfe-b646-e6f9403a193b;;; Høydedata Tjøme 2004;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d64d6947-15e0-48c6-b67d-d13c697fcdd8;;; Høydedata Rauma 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;809eae04-15c8-44f5-960f-ba7960018068;;; Høydedata Bø 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;45e40dba-5979-4f7a-a186-dba34a2625c2;;; Høydedata Ullensaker Nes Nannestad 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6f128f6a-d123-4e83-8bdc-2148172b94be;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Smådalen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;90a4ef2e-bff4-4017-a826-2de4cd2c450c;;; Høydedata E39 Møre og Romsdal 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;93171412-a8b1-4ae4-9513-25fc0c60f78c;;; Høydedata Sør-Trøndelag 02pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3bb06fb1-107a-41f6-82b1-f22362d8930f;;; Høydedata Sør-Hedmark 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;29ceff70-1da9-41a5-bd77-14765221ea5a;;; Høydedata Østfold Syd Våler 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bd082dbb-10d5-46be-9496-49006cd2ac4f;;; Høydedata Halsa-Aure 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ebedfc8e-db47-4dd3-ac6f-aaf51f419616;;; Høydedata Bø 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;48d4bcfe-e433-4451-8c0e-3fa351479402;;; Høydedata Aukra 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5588ed24-c773-4c70-909f-f3922ce2ac68;;; Høydedata NDH Høylandet 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6729ea02-2ac5-45bd-85cf-550bfd05c2d3;;; Høydedata NDH Skjervøy 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;71ccb0aa-4819-471a-9796-cb2239edfae1;;; Høydedata NDH Sykkylven 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cf2f70f3-411a-43c0-906e-4b480815f245;;; Høydedata NDH Luster 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1b2386dd-1f23-4fbd-b448-ff6ee194fe2c;;; Høydedata NDH Rena 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;88cd6398-69b6-48a2-b3c0-4ea0e41cdadd;;; Høydedata NDH Kviby 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7c514821-61b8-4468-bc4e-fa2a6199ca15;;; Høydedata Rauma 1pkt 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bf7d085c-6f23-4a9d-b96a-19305f25b62d;;; Høydedata Sunnmøre 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d425953c-7bfb-430d-9354-02d70727c8ad;;; Høydedata Sula 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;02e57d1e-386e-4319-810c-a553d9950bc7;;; Høydedata NDH Østfold 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;963210b1-7e72-4195-8b33-0b8bc6e37663;;; Høydedata NDH Østfold 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e112e2c7-7372-4cca-ace9-34efec66f257;;; Høydedata NDH Koppang 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;52e76015-48e6-428d-b596-10bb7b79902a;;; Høydedata NDH Elverum 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;52202b80-4c0f-4c88-bd16-bd3a4eb7dd97;;; Høydedata NDH Akershus 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1aaba63e-a78e-4d71-ac3d-5917d3997745;;; Høydedata NDH Orkdal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8c7413a8-9c89-4359-9f75-ca799f87c1bd;;; Høydedata NDH Leka 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0edb4365-c2e4-4c18-9b8b-3acf546aa9af;;; Høydedata NDH Opphus 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a676a634-e61e-413f-984a-fb6c7616a310;;; Høydedata NDH Vega 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ffc0276b-d123-4cc8-82d7-e728ced63316;;; Høydedata Nord-Trøndelag del1 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3edeb3ef-59a7-47c8-804e-03a975c564b2;;; Høydedata Bamble Porsgrunn 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;321d82cf-031d-4a35-8a87-ebeb69816311;;; Høydedata NDH Brumunddal 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bb713198-b443-457f-9e02-26ed6c9ed240;;; Høydedata NDH Alvdal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0ce6b17b-2e6e-4e85-a623-ecab4b82fd78;;; Høydedata Tinn Notodden 1pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ae5fceab-2c99-4d92-b6a3-51335e04eb69;;; Høydedata NDH Flisa 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c6152e29-e72b-4205-84fa-192437bae6d3;;; Høydedata NDH Alvdal 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f158302b-172e-4ebc-8ce8-826b1dc55eeb;;; Høydedata NDH Vadsø 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bb9456ed-7796-4d5c-b5fa-60d9342a1ad6;;; Høydedata NDH Voss 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;12e6995f-2d1c-47e0-a766-83347c74140d;;; Høydedata E18 Tvedestrand-Arendal 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f1f9af28-58a5-4972-a72d-8da0636241c0;;; Høydedata Trøndelag del2 3pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;64dd38d2-e713-49c3-b005-5a8cd4668247;;; Høydedata Herøy Hareid Ulstein 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9b7414f9-37a5-4d2c-84e2-22f706a6a05e;;; Høydedata NDH Vestfold 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0b2ffe7b-2b89-46e4-97ac-c72466eedaad;;; Høydedata Hole Bærum Ekstra 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4dc2d2f0-64b8-4a97-bb33-620437d6841c;;; Høydedata NDH Akershus 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;55ac6531-db40-4658-b679-eea16827b2dd;;; Høydedata NDH Elverum 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e48e6ed7-98fd-4dbe-a2e8-31bcbe34788b;;; Høydedata NDH Stange 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6032fcfd-0a0d-4613-9209-960320009586;;; Høydedata NDH Beiarn 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e1821d44-4859-46fa-9078-bc6a8eac739a;;; Høydedata Trøndelag del4 3pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;21bb8edc-aa59-4135-a927-9c05823d198f;;; Høydedata Trøndelag del3 3pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;73ed6f9f-b272-4642-9e0c-e66806e9b66b;;; Høydedata Sør-Trøndelag 07pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8c967666-a58f-4fbc-9843-71ad13c47762;;; Høydedata Østfold Syd Marker 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;91c14369-c5c3-40b2-8046-2443bd670e36;;; Høydedata Østfold Sør 1pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d93d3c93-a914-4935-9709-23c81157a876;;; Høydedata Nordland Sør 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;db7a260b-2e4f-406b-83d6-d49002caa3a7;;; Høydedata Sør-Hedmark 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;900a87ac-d535-49ff-a336-d46cdff3f46d;;; Høydedata Midtre Namdal skog 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1061852d-6f0c-4b03-bba7-95bd58025f28;;; Høydedata NDH Atna 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3f2018a6-e80a-4e42-9ef3-edd6714f90a7;;; Høydedata Risør-Tvedestrand-Arendal_Grimstad 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;47552bfe-fe2a-466a-b3c8-fd392f61086e;;; Høydedata Østfold Syd Sarpsborg 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;16d6ae43-0af8-4426-9899-27cdd7055cf8;;; Høydedata Sør-Trøndelag 2pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;87d473ef-7459-4329-b9b1-e024aa89e1d3;;; Høydedata Breheimen isbree 03pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;22883015-da54-4d38-8dae-eaf9ccbb0dbf;;; Høydedata Midtre Gauldal 02pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;671adf54-2105-42f4-a80c-4bec1bd6c285;;; Høydedata Midtre Gauldal 2pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b7e4045a-5566-4746-99d4-0cfa2702bba8;;; Høydedata NDH Holtålen 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bffc3427-2216-43e8-8a53-ac9114bd54ba;;; Høydedata Midtre Gauldal 07pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bcc6e343-fa4f-4786-b8a0-a155fe99a371;;; Høydedata Lom isbre 10pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2f5bd7b4-412d-4614-b0f9-8a9ea5cf7a28;;; Høydedata E18 Tvedestrand-Arendal 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3adb3c48-863e-4960-9a46-1bd979ebfad3;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 01pkt 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0f2014e8-d6b9-4183-84ee-a0a24e980597;;; Høydedata NDH Sennalandet 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;622aa711-90bb-412b-8266-48b14705f9b0;;; Høydedata NDH Trollheimen 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dee3087e-044e-411b-ae04-4caf2eb057b2;;; Høydedata NDH Oppdal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0967fa2f-5f2c-4a16-9ced-1ce975e11bcb;;; Høydedata NDH Saltdal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;297457ba-9d28-40e9-ab61-e9fae8347c52;;; Høydedata NDH Vadsø 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2687b3cb-c751-43f3-aec8-a8e0844b9e43;;; Høydedata NDH Atna 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1d52a570-86fb-4637-a55b-b4bd3616331d;;; Høydedata NDH Fet 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;810738ac-0ab4-4cad-a647-b61a7d66f2ec;;; Høydedata Lødingen Tjeldsund Narvik 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1e38fc8b-1c25-436b-96d2-2b2edb073dfb;;; Høydedata NDH Kvænangen 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b2b4b48c-2a59-404c-873f-bdae5d88b09e;;; Høydedata NDH Brønnøy 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;eff32fe0-48a4-4521-8cd5-5fdebbdced5d;;; Høydedata NDH Hamarøy 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0182da9b-bd0d-44d7-a83a-fe433bae9c93;;; Høydedata NDH Rogaland 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;feded90a-23a1-4c46-aa5c-b96782d3ce02;;; Høydedata NDH Meldal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5980f87a-df38-4704-b73a-c60a89f77312;;; Høydedata NDH Røros 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e9a2122d-e117-4c24-a9c5-6fcc5c521b3b;;; Høydedata NDH Våler 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a157c39a-130f-4b7c-8199-da0840253a7f;;; Høydedata NDH Rena 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7f9a1034-de25-47ea-a7a3-e20fe9540d00;;; Høydedata Trøndelag del1 3pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b7100837-79c6-4e01-ad02-232dd4e491a3;;; Høydedata Askøy Meland Lindås 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fab743f4-038b-467c-8f3a-aa82573de05e;;; Høydedata Melhus-Skaun 1pkt 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bcf249a6-c081-4103-8bf1-90dc887946d3;;; Høydedata NDH Drangedal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;78c6603b-17b7-4a91-b7e1-900ecbeac8c6;;; Høydedata NDH Drangedal 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3ae51fc0-d9e5-4f2c-86ce-9ccf4103bd82;;; Høydedata NDH Eidskog 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b57c2930-5286-4962-8e96-89674884c271;;; Høydedata NDH Bolærne 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ed1f69ac-ce24-40de-b32c-a5614a6ceae2;;; Høydedata NDH Skien 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4d63eaa7-688c-4c4d-8e03-da9f1b7d1e50;;; Høydedata NDH Voss 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9402e141-681f-4052-ae17-c95f7f47a7e1;;; Høydedata Hasvåg Halmøya Villa Sør-Gjeslingan 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;050e5416-3a74-451d-a275-ddc9b3f2efc2;;; Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 10pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f55c5c47-ebb5-4425-89d9-463da968ceda;;; Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3d2fcc60-f755-4aad-9e2b-637233954306;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Flom Ras 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f9bc21fa-5159-46f8-9e9b-e276d7ba2249;;; Høydedata NDH Evenes og Harstad 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e30f777d-72be-411f-aaad-85d2a85d4eca;;; Høydedata Lørenskog Rælingen Skedsmo 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d4ba9961-15dc-4b80-abd3-dfdc9d785934;;; Høydedata Såte RV3 Rena Koppang 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;97c11cf1-6071-43cc-8ea2-459cf3261eac;;; Høydedata NDH Fevik-Tromøy 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;eb7b2bfa-9e34-46c8-a60a-e3fa8e87c045;;; Høydedata Melhus-Midtre Gauldal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3e8c8155-0c27-4ac4-b29b-294022994e7e;;; Høydedata NDH Bømlo-Stord-Fitjar-Sveio 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;54a80df2-23f0-468c-8f0d-d428edb4ef27;;; Høydedata NDH Krødsherad-Ringerike-Hole 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;700f8e52-cc58-4bf2-84ad-8148de9d5daf;;; Høydedata NDH Høyanger-Vik-Stølsheimen 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ce59b067-922e-409c-a68c-599c0a63fd46;;; Høydedata NDH Skien-Nome-Sauherad 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;732ed0bf-8e4d-4b66-8592-cb0499bd74dc;;; Høydedata NDH E6 Setermoen-Heia 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;100a2705-1616-44c2-b9a9-fc844fd34358;;; Høydedata NDH Halsa-Tingvoll 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;09d7b506-7932-4a65-b2ac-b9f0e9ee64bd;;; Høydedata NDH Beiarn-Skjærstad 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;71e02af5-807c-46d5-8fe5-3ff7cc8b9cd3;;; Høydedata Molde Aukra Fræna 10pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d296859b-4007-428a-ba3e-e0b616879d67;;; Høydedata NDH Tysnes-Fusa 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;baf81110-9234-4265-8b68-43b342535dae;;; Høydedata NDH RV 85 Gullefjordbotn-Langvatnet 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1cdaf23a-d52a-446f-a4bf-e695af8595a1;;; Høydedata NDH Kvalsund-Sennalandet 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;913d45bc-af9b-473e-adf8-d935887452c9;;; Høydedata NDH Agdenes-Snillfjord 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;364569e4-093a-470c-a7bf-2c4be7ead511;;; Høydedata NDH Surnadal-Rindal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a23986b0-6c56-4639-8dc9-15182cb4d144;;; Høydedata NDH Evenes og Harstad 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8fb95b09-7160-4863-a257-60cd19c7ed35;;; Høydedata NDH Ringerike Nord 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a211ebab-1b97-46b1-af07-df6f127bda1c;;; Høydedata NDH Nordre Land 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c147bb12-7a67-44c9-a6b9-80c9311961d9;;; Høydedata NDH Hitra-Frøya 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;66570844-b6b4-4dd2-9a14-8c1e56c75e37;;; Høydedata NDH Koppang 2 pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;39b1bba2-f567-44a0-98f9-9b29a19c8c14;;; Høydedata NDH Malvik-Stjørdal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c951a5ec-f32b-491b-ac16-9f3da36301ea;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen 07pkt 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;75513e51-aefa-415f-a6e4-c7a103fe84a4;;; Høydedata Bamble Porsgrunn 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3f60702f-0c93-4076-ad4a-04ae5f0dee18;;; Høydedata Grimstad nord Arendal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1a5eb7a5-a63f-43a9-8e2a-00a137f30db5;;; Høydedata E39 Møre og Romsdal 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ebc218dd-8533-49b3-bdf4-3c55364a4226;;; Høydedata NDH Flatanger 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;56172c12-309a-4fab-99ec-8f3cfdee22eb;;; Høydedata NDH Eidskog 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6e33350b-c0c5-47ed-91a2-ad90c4655c1f;;; Høydedata NDH Opphus 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f2ec0f87-612b-47f8-b404-3688e1481401;;; Høydedata NDH Jølster 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3a1b15a5-f85e-45d1-959f-b3af417933f3;;; Høydedata NDH E6 Oksfjordvannet-Alteidet 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;53915c1e-fc27-4968-8fa1-08c1d97afeb3;;; Høydedata NDH Averøy-Eide-Kristiansund 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3ce843ff-c3b5-4776-9b6e-77ad5bef4cbe;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Flom Ras 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;df3362f7-efcf-4990-8781-13a709a997e1;;; Høydedata NDH Laksvatn og Nakkedalen 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dc1365da-a2e6-45a5-a83a-31789692926f;;; Høydedata NDH Repparfjord-Skaidi 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6b073dc6-3651-4965-a253-390f3cc22cf9;;; Høydedata NDH Kragerø-Drangedal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;826bc230-ef61-4085-9f6b-611639fbfc7a;;; Høydedata NDH Skien-Porsgrunn 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;67894eef-4f18-48a7-af0e-0a4d5b3d1eb1;;; Høydedata NDH Repvåg-Magerøya 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bff2dcbc-73f7-47b1-a82e-f1c8aa8ab603;;; Høydedata NDH Sunnmøre Nord 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fd19bddc-1ada-4636-9cc5-40e9e9b23406;;; Høydedata Lillehammer Øyer Stor-Elvdal 02pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;89b61908-98e3-4bd2-a3af-e0c6d8fdc066;;; Høydedata Nord-Østerdal Tettsteder 07pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0835f022-b427-43e7-81d0-7f858b4dc402;;; Høydedata Haram Skodje Ørskog Vestnes 5pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;83366a24-b40a-4bb7-9801-4d93cbbdb355;;; Høydedata Lillehammer Øyer Gausdal 07pkt 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d778d6d5-f620-4459-9752-8f0a818980dd;;; Høydedata Søndre-Land Nordre-Land 5pkt 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;33a1a7da-bba9-410e-bf83-d549cfbe4ae5;;; Høydedata NDH Oslo Nordmarka 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7e58d011-e4a5-4db5-9101-27190ca6469d;;; Høydedata NDH Smøla-Tustna 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;886a18be-1287-4a90-82b6-285aaef2ac53;;; Høydedata NDH Tysnes-Fusa 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;522b344c-9309-4aa5-a575-d8f684fc0f71;;; Høydedata NDH Hemne-Aure 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fbd42717-01c2-4fb2-b730-11a05c514ac2;;; Ortofoto Østfold Vestfold 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b4bd2086-11df-4de9-87ce-32030db803b2;;; Høydedata NDH Gjemnes-Molde-Rauma Nord 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;aa3b093f-3895-46e9-b3f7-f2fdf00990df;;; Høydedata Verran Steinkjer Namdalseid Flatanger 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9ad140ad-4bbd-4971-92bd-d087623f4930;;; Høydedata NDH Ytre Søre Sunnmøre 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;887eaa9b-a00d-4ac3-93a2-11e324d5c7d5;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen Bildematching 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a64d20ff-5759-48bf-91ba-de3e57b41f4b;;; Høydedata Molde Aukra Fræna og Rauma 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8f8c4515-7bfd-42a6-942a-1a2e56d41720;;; Høydedata Kristiansund og Fræna 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;081b51ef-0acc-4fdd-b166-5dfbee8962f7;;; Høydedata Åmot Stor-Elvdal 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;85de8424-c05d-40bf-8287-4fddafd3c93d;;; Kartinnsyn Våler kommune;software;Annen;Våler kommune - Østfold;;;36baebee-4197-472d-80ce-995d22a17b30;;; SAT-SKOG - Volum Furu;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;b2c0d7a4-7e1b-40ea-8462-738137d7ecca;;; Høydedata Haram-Skodje-Vestnes-Ørskog 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;08475ab2-8847-4475-9ca0-b8ed64050eec;;; Høydedata NDH Grong 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d2a9d149-415d-483e-b4fc-c20385cad560;;; Høydedata Sør-Hedmark 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4622ef7e-37e7-4886-b9bf-37d260f6f0ce;;; Høydedata Halsa-Aure 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d951fdb2-3465-426d-9a0f-466c90c98387;;; Høydedata Valdres 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6ec783fa-23d9-4a39-b18b-7f80b7d8a469;;; Høydedata Molde 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5f4f0edf-3a51-4be9-9972-f2ef9e31739e;;; Nedbørfelt til hav;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;f637a925-28b5-457b-846c-f5000b3c2b00;;; Havstrømmer Barentshavet Polar front WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;40cda225-8fed-463e-b743-aec2f23fdb19;;; Radon in indoor air in Norway;dataset;Annen;Statens strålevern;;;20b933c3-c17e-41e8-8fc3-ea264b199639;;; Ortofoto Vestfold 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;856f9f11-440a-46d7-94b2-03d07c0fa1e8;;; Høydedata NDH Harstad 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5253390d-3491-4cd7-a0e4-6533117a6016;;; Høydedata Garberg 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6196d398-f6c4-4f9e-b9ce-048b3b3c49d3;;; Høydedata Smøla 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a6cb4b97-3def-4427-841e-bfcc2208ef2d;;; Arealplanbaser- Drangedal;dataset;Plan;Drangedal kommune;;;2eb36ee2-5557-404b-bdf2-025727f1d819;;; Kartinnsyn Levanger og Verdal kommune;software;Annen;Verdal kommune;;;d9e2c8be-8994-4c1a-bd58-f55c9a10af3b;;; Kartinnsyn Vestvågøy kommune;software;Annen;Vestvågøy kommune;;;fbfed917-275d-4f6f-94c6-fc255fd497de;;; MOB;dataset;Annen;Kystverket;;;0a5ecd08-3d0e-4f47-bdc9-f99e55215f14;;; Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG);dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;bf45a463-434d-4b4d-84dc-9325780ab5fb;;; Høydedata Trysil Engerdal Skog 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;45015155-28ca-4b73-8fe5-90c5c6081f6b;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;68f9570c-1602-4e43-bcc5-e85a29b4588d;;; Høydedata Elverum Solør 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e48d3390-d7fd-415c-a1b9-210b41405aa8;;; Høydedata Nordre Land 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4f7389d7-ecb0-4fbd-9d82-c0c5a94fb4de;;; Høydedata Hurdal Toten 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;afd1b197-335d-48ba-8f58-2ec0e36fe591;;; Norge i bilder WMTS (Mercator);service;Basis geodata;Norge i bilder;;Det offentlige kartgrunnlaget;1b690a65-4fed-4e5e-ad77-1218e2bf315f;;; Kartinnsyn Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå kommune;software;Annen;Lom kommune;;;fb0f305d-e8e5-4313-a30e-ba67c3449e56;;; FKB Metadatakatalog;software;Basis geodata;Kartverket;;;d21c682f-b749-46b7-894f-d47972ac941d;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Stor-Elvdal 07pkt 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6f3ccc43-ff43-49f8-9d2c-8d0b22c6dc4e;;; Høydedata Midt-Gudbrandsdalen Stor-Elvdal 02pkt 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f4845b2b-93b1-4b0a-8ab8-1c13f936519d;;; Høydedata Nord-Østerdal Tettsteder 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3dd833aa-b33a-4679-8e40-390503375a42;;; Høydedata Trysil Engerdal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;90efa888-b155-4081-92d1-8fa0699a5b2c;;; Høydedata Sør-Aurdal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;21eb6456-fce7-4ef1-944a-98d83cecafcd;;; Høydedata Stange 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;48391ee9-cd50-4ad7-bdf6-89b856736649;;; Høydedata Toten 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c1a9d4c7-5c58-4ae4-8c14-9ac929bef38a;;; Vannkraft WFS;service;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;4d65f0a5-e2c5-493c-b641-73c24577f685;;; NP Basiskart Svalbard WMTS 25833;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;c4d0693a-d723-494c-9c90-42f72139b876;;; Ortofoto Kongsberg 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;14d8a154-718a-4b2b-a1b3-29ee9d91bfbc;;; Høydedata NDH Nordkjosbotn 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5bef17c2-e8b3-4a8d-a39a-01b475a4e37f;;; Høydedata Bygland Jordalsvatn 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;db81d280-1af5-42b9-a7f1-0b51a601d379;;; Høydedata Farsund Lyngdal 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;63fdceb9-147c-4dd0-a975-4eb15b8d3492;;; Høydereferanse-modell (HREF NN2000);dataset;Basis geodata;Kartverket;;;71a73064-59a5-4f03-a0b8-fa5c649c3fc9;;; Kartinnsyn Froland kommune;software;Annen;Froland kommune;;;51599647-1eff-4bdc-9394-67f755acc385;;; Kartinnsyn Karasjok kommune;software;Annen;Karasjoga gielda / Karasjok kommune;;;b0ba4512-13a7-4ebc-a270-866e41e22d50;;; Midt-Gudbrandsdal;software;Basis geodata;;;;0e705e2e-08f2-4e0e-b42d-0a6d35cf5657;;; Kartinnsyn Andøy kommune;software;Annen;Andøy kommune;;;12d1501f-1163-4e66-bef1-2dc88c7ff2a0;;; Ortofoto Oslo 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;070f4e17-4d38-4543-a6c4-6c46ea04c48e;;; Ortofoto Nesset-Sunndal 1974;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;28a03d07-0884-400f-a2b1-211ae23582c8;;; Ortofoto Siebe 2003;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;2af802bb-f572-412c-a7a6-7147c254e75a;;; Ortofoto Tinn 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1135c5d8-92c4-4155-b510-dfb2280960e3;;; Høydedata Steinkjer Skei-Hystad 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0cfe7984-1e1c-47f2-ae1c-673375208edb;;; Havforskningsinstituttet sin WMS / WFS geoserver;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;22d9bcde-ef8c-480e-a16b-d69278402948;;; SAT-SKOG;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ee232937-578e-4e4b-b35c-c50c0473fc25;;; Bomtrål biomasse WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;18b5c0c5-7e20-4d78-ac3a-c7702c6ff31d;;; Kartinnsyn Bø i Telemark - arealplan;software;Annen;Bø kommune - Telemark;;;ce9e3996-6d3c-4d67-b3fb-eab951b9a1af;;; Skogbruksplan - Miljøregistreringer i skog - MiS-figurer - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9ae66d3b-8ea0-4e0c-8e25-01511a98e683;;; Ortofoto Trøndelag 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;14d19fc7-c1bc-433c-814f-41497a9c7c70;;; Ortofoto Blokken 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0c8b6d0d-a8e4-4a76-b1c7-ba77bb4e3c82;;; Ortofoto Vennesla 2008;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;202af826-c1fa-48ba-94b2-fde5897c5338;;; Høydedata Finnmark 2pkt 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;11a362f3-9d78-447a-9f81-d730dba5a63b;;; Høydedata Kvitfjell 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;28057520-417a-44cc-8b5b-28c1a78202ea;;; Høydedata Fedje 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0a3f0507-21a2-4998-9eae-13befee94df8;;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane;software;Annen;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;;;027eda52-2ed1-423f-a5c3-6b1abca3837e;;; Bomtrål arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;02d041d2-e928-4340-8493-a93a1e0368ee;;; Høydedata Søndre Land 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;96cbf23f-1221-43ac-894a-31f56f60ba29;;; Høydedata Nordre Land 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;32b63611-42ac-4509-8268-bec50ad21887;;; Høydedata Hadeland 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a82d0d91-3fb4-4da4-bc72-77954a9166cc;;; Høydedata Fron 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4ccd91f8-d828-4f54-84c8-9511811a70a7;;; Ortofoto Halden 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;29aff0a6-6320-483c-be71-e2b9242a3dc8;;; Tilgjengelighets WMS;service;Plan;Kartverket;;;b139a2c3-bdc3-4420-9def-4ce1080fcf0c;;; Primærnæringsstatistikk på ruter;dataset;Basis geodata;Statistisk sentralbyrå;;;30446aa0-049f-47f7-b416-463d89ba3fea;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Boligstatistikk på ruter;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;1d267604-5275-4c7a-91e4-9135f7e22cfb;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Bygningsmassestatistikk på ruter;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;f1affbab-396c-462b-a413-5e7f9c1485b1;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; REGINE enhet;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;8721cdac-f959-4adc-9d54-d3b770e5fa1e;;; yr.no;software;Annen;Meteorologisk institutt;;;66c0bf7d-6bbc-442d-8a3a-f3b735f91369;;; Digitalt markslagskart (DMK) - Historisk datasett;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ee64e4fb-70b2-485f-9d98-cec0b7d41deb;;; Ortofoto Troms 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;cff30369-fd15-4f9f-b1c9-0344300a0a64;;; Digitalt Markslagskart (DMK) - WMS - Historisk datasett;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;;af6bb75c-b10b-4ef4-8fed-1ea01b6d37c6;;; Ortofoto Vikafjell 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;716a1838-42ec-4a16-9f71-08f3b5d72b25;;; Høydedata Hedmarken SVV Tillegg 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fb067a2e-a559-432e-a818-4b96c4053d3d;;; Høydedata Ringebu Sel 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3f7e07e9-742f-4910-be31-2c1520814b95;;; Høydedata Einunndalen 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c6e67819-6dcd-4666-af6d-8172791a0b8b;;; Arealplanområder Svalbard;dataset;Plan;Sysselmannen på Svalbard;;;982c1c55-b96c-4021-aad1-a4a2d1bdbdee;;; Ortofoto Trondheim rundt 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ced9f055-0f2b-4abe-b2c6-4546fc5d4a84;;; Ortofoto Sunnhordland 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;c5efae99-2406-4a4d-add3-787c2e083db3;;; Høydedata Østre Toten RV33 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3a26dfe3-a8a7-4f16-9a2b-a0933b143a3c;;; Høydedata Fron SVV Tilegg 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3cd9ad7f-63bb-43da-8b4d-65d9e5abdc3f;;; Høydedata Lillehammer Sør 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5c97e3ef-4309-41b5-96ef-898e8e8e9b6f;;; Høydedata Gjøvik 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d27308f9-e5ec-4336-8d8d-64c3127319b5;;; NP Basiskart Svalbard WMS;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;0c5bb880-bcbe-4297-841b-0a1680950d7b;;; Kartinnsyn Rissa kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;8e791054-8b5e-4919-99f3-640e8a032f5d;;; Ortofoto Stjørdal-Frosta-Levanger 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;37a800d3-9106-4ee2-9945-1acca51de247;;; Ortofoto Steinkjer 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fe5beb1b-eb0d-4257-9326-37f7caca1e04;;; Ortofoto Stjørdal 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4d8de147-735e-4c52-ad9b-847d08de8e19;;; Ortofoto Sørreisa kommune 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;24636ec5-4d21-4b34-ba7a-4ff4b2f18b6f;;; Ortofoto Storfjorden 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;9b9a5534-840e-476e-a0d8-4b3fe64fd847;;; Høydedata Smådøla Åsaren 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;90f5c3e5-8e95-4de6-937f-06dbe04747a5;;; Høydedata Lillehammer Øst 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e0217864-5b49-49c8-a84b-0fb3978069f3;;; Romsdalskart;software;Basis geodata;;;;e4d7e129-bb10-416f-9e46-edab77a72f94;;; Quadrants (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;;9b56e878-98d7-47f7-8392-bf2262dde3ca;;; Production licences;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;a2dffbcd-1a6a-4b20-81d0-ddca6cf56c32;;; Business Arrangement Area;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;7a565562-7c75-49eb-8725-2c5ec5d7d564;;; Discoveries;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;8b846f28-dc35-43c6-8e0d-6b356ad8eac5;;; Surface facilities;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;180ed23d-e229-4d8b-95f3-c702108ec6a1;;; Letebrønnbaner;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;283c5da6-3955-469a-9ea8-529adbc901f8;;; Vindkraftverk WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;9960bcf1-de21-46c5-a4d8-ec4e1dddc362;;; NPD FactMaps 2.0 WMS;service;Energi;Oljedirektoratet;;;89d006f0-864b-4b94-af08-b0beb7cca963;;; NPD FactMaps 2.0 WFS;service;Energi;Oljedirektoratet;;;21b50118-857f-4c9d-806c-27cd1d864e41;;; FKB endringsanalyse v01;service;Basis geodata;Kartverket;;;54cea5e6-e15e-4914-bcbe-4afdc7898a7a;;; Vindkraftverk;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;ac249604-cd82-490c-83cc-9cd24fe18088;;; Måleserie;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;fa5e17ee-ed0c-4786-bb5f-25619b7ac3fb;;; NP Basiskart Jan Mayen WMTS 25833;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;32165035-2d7b-4ac4-ba97-881b616e31b7;;; Area with stratigraphic licencing;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;f60de3d2-62f5-4041-9762-d796b42b5f0f;;; Seismisk innsamling;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;522550de-3c58-45dc-9cd4-791263c2b8c9;;; Rørledninger;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;3a31a1f1-f836-4565-937f-731286fb8baa;;; Development wellbores;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;34daec0a-f727-40a7-bf2d-4681474219d2;;; Fields;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;b6155f32-ed42-4e96-ad64-dd8ab559ecae;;; APA open;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;9daa76dc-837e-418a-a8ee-bf53b58d3ce6;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;;b1966b1e-8920-4405-bf0e-b8e7394ec8d5;;; Høydetransformasjonsmodell (NNTrans);dataset;Basis geodata;Kartverket;;;87bb4a75-d2f4-47a2-b520-4b4200489bb2;;; SÅTE;software;Basis geodata;;;;f1ac8000-c16f-4691-9a70-b865e9489aa4;;; Noregskart stadnamn;software;Basis geodata;Kartverket;;;d0940f8e-4bdc-4572-859d-2a8c9aeab55a;;; Numedal;software;Basis geodata;;;;bfc8ccb0-72a2-4061-ae57-9fc98db0ea78;;; NP Basiskart Jan Mayen WMS;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;6bf84018-1724-4ba9-9c25-879b5d204a19;;; Høydereferanse-modell (HREF NN1954);dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9219f396-b9e9-47e7-a8de-d7ea03e29e5e;;; Helse WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;1a19e1e0-f97d-4ce8-84af-ec40f4809ad2;;; friluftsliv_kartlagt;service;Friluftsliv;Miljødirektoratet;;;0e937264-abb0-4bcd-b690-73832640a44a;;; Corine Landcover (CLC) Norway - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;;372ee653-4453-404e-83d1-c3be7b87478c;;; PAH 16 WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;7f9c2b13-7957-4e71-b6d4-a31bac122c78;;; PBDE sum nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;c12565a5-9491-446f-bbb8-f747177cb0b7;;; Matrikkelens GeointegrasjonsAPI;service;Basis geodata;Kartverket;;;fd905fcc-f5c3-450a-83d9-f35880aae1d7;;; Perylen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;ee674b14-cc1c-4d37-853c-05d009526cda;;; Naftalen nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;b06e24a1-b8b5-4257-8573-a75e2f3f223d;;; Turkart Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Friluftsliv;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;8cd5937c-65aa-4d25-9dd1-7fd60fe3e619;;; 1617 Friluftsliv;dataset;Friluftsliv;Hitra kommune;;;94f33cee-1cf2-4c64-b849-41c0fcda76a7;;; PAH-nivåer;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;e6e8ffe3-8345-4c2c-8ac7-99624ffdf086;;; NPD nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;cd1c79d7-3714-456f-808d-69ce419357b1;;; THC nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;07ba2870-bfc8-4971-ac0a-3f02772d72a5;;; Fenantren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;7ca5dac1-37fc-4153-9ad7-b53ab13498c7;;; Pyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;b24a48d0-2346-4237-ae1e-ffe6dc88261f;;; BenzApyren nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;baf8dad7-e987-437f-920c-282be4f00762;;; O-kartregisteret WFS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;;;8d1550dd-34d8-4171-8a1e-544af46a8093;;; Spesialavfall Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;3005424f-1c4e-45a9-85ec-5c855388e1f5;;; RADNETT - doseratemålestasjoner;dataset;Forurensning;Statens strålevern;;;e379ef5e-8851-4305-b900-44a4587cf14c;;; Avrenning fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;fc6f710b-0196-4afd-9df4-5d472841516a;;; Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;cbb8b9d7-4012-4b28-be8b-246af3b5478f;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;60d160c9-559b-4ff9-a761-c236025b9599;;; Forurenset grunn i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Forurensning;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;6757fc57-8686-44e6-b1fa-24c0c91257bf;;; Kjemistasjoner pr år Mareano WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;bfd149c3-c37c-477b-b77c-5adc6040392e;;; Utslipp fra landbasert industri;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;8f42b9c5-eaf2-4e6d-997f-5558cc4a5632;;; BDE 209 nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;fbe2bdf1-ceeb-4b49-9ea1-0406a372bb11;;; Antracen-nivåer WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;4bdc8251-c3be-46a7-b86a-f433f6794f65;;; Marin Geokjemi WMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;0008ba93-e528-456d-9687-c405b3ad6da8;;; Bergrettigheter WFS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;;Det offentlige kartgrunnlaget;0f0967bf-05e6-4dbc-b483-3ce342e4993a;;; Kulturminner - Brannvern WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;eb6f80e6-c226-4a96-8c55-7bffe2fd1d8f;;; Kulturminner - Brannvern WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;6cbea7c0-885f-41c9-a931-3551fd140b01;;; Kulturminner - Sikringssoner WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;6ee27514-1982-42ff-a2b2-27bd14ed6745;;; Gamle hus i Lillestrøm - Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Kulturminner;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;3bb16596-83ad-46e5-9fa3-f2d2640a13a9;;; Kulturminner - Brannsmitteområder WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;cbe4baab-94c0-449b-bea9-ce1084cf373d;;; Kulturminner i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Kulturminner;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;880d0855-0e06-42cd-b26b-34c328566026;;; Kulturminner - Verneverdig tette trehusmiljøer WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;68eb7647-cd2e-4d76-ad0c-44ff459b7656;;; Bløtbunnskorallskog WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;acf16629-f89e-4eb8-9e29-b95b70c0dff4;;; Grabb arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;bd20ee32-2c15-446d-8f6b-3d1dcc4ad93f;;; Grabb biomasse WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;7a9fa02b-d067-4053-a819-0f87233f8290;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;674aa14a-1c61-478f-9230-f2417baea240;;; Kulturminner - REST-API;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;1e9b83e3-40e7-43ee-a96a-b9a084edc212;;; Industriarven Rjukan - Notodden - Verdensarv;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;86f6dc5a-e4c4-4a36-9038-5d7318d1dd91;;; Industriarven Rjukan -Notodden - Verdensarv;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;;192a6fbe-218b-4f79-9c83-afada37acbbc;;; Norsk Hydros hustyper på Rjukan;dataset;Kulturminner;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;f4adaf87-3fd0-4a2c-9e22-43b6236a9201;;; Havmus WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;febc694b-6331-4017-b7ef-4548842187fd;;; Glassvampsamfunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;64cb0374-6c4d-4945-8feb-7bb2973ec6b2;;; Tare - høstefelt WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;4f2e6663-62dd-4dbf-adb1-d199ffc0605a;;; Sledge biomass WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;26541c84-bd97-4525-8a5c-959a2e62af23;;; Grabb individer WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;7723206c-5f38-4376-a0c4-7a0c3aaa1932;;; Isidella lofotensis WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;fdfe382a-539c-47f3-ba5c-4a20df5c23d2;;; Radicipes WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;04a4d61b-f584-430e-9a46-dbf580d6275f;;; Antall Arter Fra Video WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;0c23ce38-1f42-4b56-b61b-e0ffeefdcd53;;; Svamper WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;a6cfdb4a-d732-4ce5-88dc-97dd1cf2e34f;;; Navigasjonsinstallasjoner WMS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;80b7eab8-d5da-4136-8ec6-2002867a2b2b;;; Navigasjonsinstallasjoner WFS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;73e46cf4-d9f5-4d75-b148-bb5edf888c4a;;; Sårbare naturtyper WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;af3b64f5-0f43-4c9d-b839-cb48af737dec;;; Paramuricea placomus WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;c24bf2c6-89e9-4aa9-9114-8f96e4dd4f9e;;; Havstrømmer Barentshavet Arktisk vann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;606a3e36-3a15-4ff7-a54b-06b3f05a3476;;; Korallrev WFS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;4e3c59b4-528f-4806-ada3-e9455c9b7d4e;;; Slede arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;47d63cb6-ce6f-44c2-a75a-55c814b07694;;; Artsutbredelse Fisk WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;f2231766-e5f2-4076-b7f8-b45a02bf7221;;; Låssettingsplasser WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;81261f68-0895-42fa-ac81-99c6341608fb;;; Reindrift - Flyttlei - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;ebe05e74-0665-42e9-a4c1-f713010d61a7;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e9049a30-a333-44cc-9ef0-c3d5d9e5bba5;;; Arealressurskart - AR250 - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;3b6d11f2-065d-46eb-bd7c-0febfa03a0b4;;; Jordkvalitet - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;f575582b-a181-4f5b-989a-50bad6e90687;;; Umbellula bestander WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;20297393-0564-4178-bdef-021dd9820cbd;;; Svampskog WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;06b02787-3bef-495c-a52a-835cf40e031c;;; Beitebruk;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;8fcf0b83-c86c-4b0c-97c5-952f1f9704f8;;; Nasjonale laksefjorder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;a2408b67-1e66-4393-b258-e78ee3853fe2;;; Seterdrift;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;1a3ba516-84e8-41d2-9448-0a85e14581cb;;; Arealressurskart - FKB-AR5;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;243751e8-5803-4627-898c-d0ddabe82056;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;cbe491fd-59cd-496a-bcd6-4e074de68d50;;; Jordsmonn - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;20497e23-38f5-442b-b001-bdf181b1028e;;; Arealressurskart - AR250;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;544abd7d-2cd1-43b6-a9df-a2931c761eb3;;; Reindrift - Oppsamlingsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;fc042eab-9694-4ec8-ae50-64a7afdc4893;;; Jordkvalitet - WFS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;144b1a0b-f3c0-4e7a-83b6-332a1dc1209d;;; Vernskog - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;6b58021d-9c91-425a-9c67-7e424f007c1b;;; Vegetasjon;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;cf86c8d3-5fb6-44eb-9ae3-a33897447f05;;; Reindrift - Konsesjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;10a1d85f-399e-4c33-92be-66cf52dac21f;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;b9cb06f7-0a87-4a55-8399-9c8118705b63;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;2c68e458-8b2d-44c3-8aa6-2a5cd742738c;;; Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;4a121d8e-e271-4f47-b063-17cc9347b4f6;;; Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;6e9802d8-d2ef-470c-8d68-57f6086f0743;;; Reindrift - Beitehage - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;c007d5d8-5abb-40ee-a5e3-c29a44ab3500;;; Vann-Nett;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;65107f31-eaa2-4a53-a038-d07df7e8901b;;; Reindrift - Beitehage - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e324a2da-b7d5-40f7-9f9a-2e045174dc80;;; Reindrift - Siidaområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;524a5dfb-be65-4a8f-a25d-f753917eb12a;;; Viltområder;dataset;Natur;Trysil kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;7e7fef1b-001c-4753-964c-7d8a4ec9c185;;; MarinNaturtyperWMS2;service;Natur;Norges geologiske undersøkelse;;;83aa05eb-aa2f-42e0-8775-daa474883120;;; Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;31c7b0c7-0e76-45e5-8f52-3ec50d18fa39;;; Reindrift - Årstidsbeite - Høstbeite - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;bfa4fb1f-23f6-4d22-872b-b56dac559cbd;;; Verneplan for vassdrag WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;e98a6c16-efe4-486c-87d4-8dfd06b822b3;;; Reindrift - Siidaområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e08b5bc3-59cf-473f-89e1-30fe02795629;;; wms elvenett;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;d847521e-cca5-4934-a2cf-0cf134757f09;;; "Hav og is; sjøis-konsentrasjon (automatisk analyse)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;;;1d75750e-b742-463f-a137-32cdcc58b727;;; Artsfunn;software;Natur;NINA;;;7a62f16f-9aeb-4c39-bf5f-e710232fa366;;; Sjøfugl - utbredelseskart for utvalgte arter i norske farvann;software;Natur;NINA;;;7a7187fc-1253-44ef-b880-24aa7239ba45;;; Artskart fremmede arter WMS;service;Natur;Artsdatabanken;;;010e6d6b-5ba7-4d1c-9b2e-e5dc6133fc79;;; Artskart fremmede arter WFS;service;Natur;Artsdatabanken;;;7ef006f0-8229-4ba3-a3b6-06249fbd1a72;;; Landskap - WMS;service;Natur;Norsk institutt for bioøkonomi;;;19f5d1b3-1007-48e5-b762-183ce51b457b;;; artnasjonal WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;;;74de64a7-14b2-4582-984b-631ee4dcfc9f;;; Årsavrenning linje;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;aedf60a4-dc8e-4f6c-9342-335f4232914a;;; Biogeografiske regioner;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;;40558d42-4636-46e1-8132-4c136777a341;;; Innsjødatabase WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;a7cbda94-e62e-471e-8f47-cca1c6228535;;; Viltpunkter;dataset;Natur;Trysil kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;e4c08213-ff4e-478f-9651-422015fc8e79;;; Arter av lokal forvaltningsinteresse;dataset;Natur;Trysil kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;d44658d9-c834-4ecb-a41b-08b24cc88aec;;; Hydrologiske data WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;e5e2e820-adea-456a-821d-5de3d38d2fbe;;; seNorge.no;software;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;a9817ec7-76cb-474d-b555-b1c40a0b6ecf;;; Predikert utbredelse og tetthetsfordeling av sjøfugl i åpent hav;dataset;Natur;NINA;;;41ccca92-2ae9-43c9-9a45-b3d6424d1633;;; Årsavrenning punkt;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;85a3486c-6d30-4cfb-957d-ae776e473ba1;;; Plandialog Trondheim kommune;software;Plan;Trondheim kommune;;;c97348a9-2fb3-464b-9e1c-afd8f02a2ddc;;; Kommuneplan Skedsmo Kommune;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;aa531713-9f92-4f33-86c1-80d6fcd3beda;;; Arealplanbaser- Vinje;dataset;Plan;Vinje kommune;;;859fc0d8-26fc-40e4-b930-ec335b2cb58a;;; Kartinnsyn Siljan - arealplan;software;Plan;Siljan kommune;;;35754126-40a0-4987-b2dd-2ff85849e547;;; Planregister Trondheim kommune;software;Plan;Trondheim kommune;;;21c83653-b9c2-4931-bad0-a67e4c0f6be6;;; Arealplanbaser- Re;dataset;Plan;Re kommune;;;da551bf4-c057-43d8-8b1a-90019c98f96d;;; Kommuneplan wms, Røyken;service;Plan;Røyken kommune;;;83bdd13d-3799-40c2-affe-cf51353e4977;;; Reguleringsplanbase- Tjøme;dataset;Plan;Tjøme kommune;;;31534069-cb7e-497a-b66e-03b6ca725ffc;;; Kartinnssyn Porsgrunn - arealplan;software;Plan;Porsgrunn kommune;;;97a81136-6718-43fc-a6a7-5ccc29d058d2;;; Kartinnsyn Hof kommune - arealplan;software;Plan;Hof kommune;;;ac3390a9-b787-49fd-8fa2-2d6014c4638c;;; Konsesjonsområde fjernvarme Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;95867501-5b48-402d-8cb9-1d8a9b1c7bfc;;; 1617 Reguleringsplan forslag;dataset;Plan;Hitra kommune;;;f1e872b5-273b-4736-af3c-016817aa0482;;; Kommuneplan - Arendal Kommune;service;Plan;Arendal kommune;;;e2eb4ee1-2853-46eb-964e-515aea796c85;;; Steinsprang - Atksomhetsområder WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;77749f6a-7eb3-4ac3-9f51-0d511d7abf62;;; Kvikkleire WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;e4aed7d6-a0ef-4e48-9628-fadaa3e7f53b;;; xGeo;software;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;b67c2a83-a72d-41b9-a42a-f556cdc1157d;;; DSB kartinnsyn;software;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;;;a192a05c-0b9c-44ab-972e-428aa1ff9ada;;; Graveforbudssoner i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;84a81fde-9fd0-441e-b1bc-b260903a01f5;;; Arealplanbaser- Tokke;dataset;Plan;Tokke kommune;;;ca343a0f-2771-464b-9429-0fca8979798e;;; Kartinnsyn Bamle kommune - arealplan;software;Plan;Bamble kommune;;;b677ccd7-1e86-450f-b724-6859b9d18e4d;;; Kartinnsyn Andebu kommune - arealplan;software;Plan;Andebu kommune;;;579e8fe9-d257-4b8b-98d4-50cf9c578944;;; Vedtatte reguleringsplaner og planforslag Skedsmo kommune;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;0395b91c-4560-4517-a445-5a96041c88c1;;; Snø- og steinskred - aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;18258934-0a8f-491b-9607-a3cb5754fa12;;; Steinsprang - aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;0cf7a167-4cd2-4ea0-8c06-445597a99cf6;;; IUA - Interkommunale utvalg mot akutt forurensning;dataset;Samfunnssikkerhet;Kystverket;;;c9a242b5-43dc-469a-8b06-12c151d7fd12;;; Jord- og flomskred aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;b1de138e-e482-4089-864c-8cb7f10dc1fd;;; Sivilforsvarsdistrikter WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;;;951593f0-414e-4df7-b330-f27a417c6ed3;;; Sikringstiltak i vassdrag WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;8214dda0-8a22-41f6-8ba1-76a778ad86ff;;; Beredskapsdepoter;dataset;Samfunnssikkerhet;Kystverket;;;e2475b7c-798b-4e5f-bd0e-a5fb9b0ad3b0;;; kostholdsrad (WMS);service;Samfunnssikkerhet;Miljødirektoratet;;;658e776a-bdbf-4916-9760-d60b1b342fea;;; Skredfaresoner i Tinn;dataset;Samfunnssikkerhet;Tinn kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;8fb84157-37a3-4e2c-8364-f2593a517dff;;; Sikringstiltak;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;bc27d7aa-afaf-43c2-802f-6a47f792b2aa;;; Skredfaresoner WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;f5f79615-8ce0-49d5-995b-0674f046f435;;; NVDB Ruteplan nettverksdatasett;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;;;8d0f9066-34f9-4423-be12-8e8523089313;;; Riggområder;dataset;Samferdsel;Kystverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;91a9a937-3c03-44e2-9dd8-c347031e52a9;;; Snøskuterløyper i Finnmark WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;;;1fcf58bd-4073-43fc-af65-ddf68edd1d10;;; Barmarksløyper WFS;service;Samferdsel;Fylkesmannsembetene;;;e62be970-977b-4e5b-911b-3d31102c2679;;; Transport Networks - Water WFS;service;Samferdsel;Kystverket;;;290e3e93-2811-4859-9b5b-08c608e4678f;;; Stormflo;dataset;Samfunnssikkerhet;Kartverket;;;fbb95c67-623f-430a-9fa5-9cfcea8366b3;;; FKB-Servitutt;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7e39afd2-5af6-435f-a859-5a86d136945b;;; Vannforekomster;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;b203e422-5270-4efc-93a5-2073725c43ef;;; Høydedata Vennesla 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8e50cf4c-b262-4b99-bb0d-13108a125aa2;;; Vannkraft WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;2dcecff9-70b6-4f14-b934-af377bff88d9;;; Transformatorstasjoner;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;ae55f901-480d-4fdc-8f1e-58ef3004d169;;; Opplagsområder;dataset;Samferdsel;Kystverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;14771301-a73b-4c95-8270-5822f9b1510c;;; Havbunnsinstallasjoner;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;9d64dbe8-50e3-4019-a239-f8a9f00ad438;;; TFO Omsøkbart;dataset;Energi;Oljedirektoratet;;;be11a863-e7c3-4b00-8a48-3578db7cd924;;; NPD FactMaps 2.0 REST API;service;Annen;Oljedirektoratet;;;357eeb15-0f08-4cb3-86ab-363c71acaa02;;; Snøskred - aktsomhetsområder WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;b9ac457d-9158-49b2-96dd-4bcba0c641c0;;; Markagrensen WMS;service;Plan;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;06c4bef8-cfe9-4996-870e-49e38bb61833;;; TromsAtlas;software;Annen;Fylkesmannen i Troms;;;68e79212-cd2f-443a-9e04-307b5cba5de8;;; Ortofoto Ulvik 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;141ef6ff-66e9-4642-86d8-1a7448a54262;;; Artsutbredelse Fisk (WMS/WFS);service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;2936eac3-8ab1-413f-82dd-5ef19d6b5566;;; Totalnedbørfelt til målestasjon;dataset;Annen;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;ac1c71db-9850-4e89-8162-2baba8b980e7;;; Høydedata Troms 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;70395b2d-fb00-4fa0-86ac-bfdc0bd8d13a;;; Fargeleggingskart;service;Annen;Kartverket;;;fbf38ff5-e562-40b0-84e4-c0f70255300e;;; Stedsnavn WFS;service;Annen;Kartverket;;;0ed31290-808c-487a-9baa-7ce3cd633d53;;; Høydedata NDH Leikanger-Sogndal 2pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ac889cc2-ac60-41dd-86f7-a48535789187;;; Høydedata Løten Stange Hamar 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;478930c8-23ae-4874-97cd-90c379396c2b;;; Høydedata Bergen 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;894bae5d-82fd-474a-b2a8-76b584d103a8;;; Høydedata Sør-Fron 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dcdaf6ab-f775-4234-9139-d5bf9900f76e;;; Høydedata Skåbu 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dff6d1b1-3b88-41f0-b49d-53a23b0015c8;;; Gyteområder WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;f1eb6110-66a7-4e8b-a55a-4e43ad347443;;; Kartinnsyn Asker kommune;software;Annen;Asker kommune;;;45bab301-0769-4c39-8a24-2f541e4d17a4;;; Se Plan;software;Plan;Kartverket;;;37c878f6-c318-47be-a6e7-dc0356ee680a;;; Havbunn grunnkart cache;service;Annen;Kartverket;;;a0a8faa1-dfda-4cd3-8bda-269dd3ffdafc;;; Ortofoto Troms 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;7b61031c-c0c9-4c7f-8b07-208ee8c9377b;;; Ortofoto Giske-Sula-Ålesund 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;76e13dfa-4b4b-4fbe-8080-b305595dab77;;; Ortofoto Stavanger 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e9955482-b17b-4a26-8ed1-769e6829bf82;;; Ortofoto Mjøsa nord skråfoto 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8283686c-f5f5-4d12-9ed1-e8dedc7d853a;;; Ortofoto Elverum skråfoto 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;7c1f1a79-e38e-4e6e-85d5-ee0aeb2b6f3e;;; Flomsoner WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;fc5f7878-8696-47f3-a9a7-d8bf51068203;;; Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen WFS;service;Plan;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;c5b83478-8eaa-4fb7-a5a8-2ce99a89790e;;; Store fjellskred;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;17149f79-1289-4e3c-b964-94113eeb14c8;;; Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 1988;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;200afc94-5d12-4d23-9c49-b965c4819d2b;;; Ortofoto Tromsøya 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;028e2383-8aed-401d-a791-a27d8ba66168;;; Ortofoto Sandøy 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;f3f4f3be-2dda-4e68-ab41-084f6b5ebdae;;; Ortofoto Trondheim 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;23133baa-1fea-4aae-95f7-20340f4e8928;;; Ortofoto Valle Bjåen 1959;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;33bc8fce-fb5c-4da7-84bf-3905b08b47f3;;; Ortofoto Halden 1948;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;259d4c39-2b4f-4f42-aa67-0407f4e794bb;;; Ortofoto Skjervøy 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;d207d45b-4be7-49c5-8f3b-f0bb9f7c7a6c;;; Ortofoto Kvænangen 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8e2f1649-e376-4b50-9575-f2fdc03985e3;;; Arealplanbaser- Larvik;dataset;Plan;Larvik kommune;;;6ce4cb30-f257-4a7a-b78a-46fbbd90bfa8;;; Ortofoto Berg og Torsken 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;87dde76c-e5d1-4c2a-825a-873535864d5c;;; Ortofoto Averøy-Eide 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e12348ff-bbea-414b-926b-01fd2b29b2ad;;; Ortofoto Fiplingdal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;7896e995-00d6-4309-a4ec-c5c6dac9a573;;; Ortofoto Tune 1952;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;201f5334-17ef-43d4-a1f3-a13ccd4ba85d;;; Ortofoto Østfold Sør 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;a43aaab2-e8e6-431b-aea4-5e056ee01ff6;;; Ortofoto Asker og Spikkestad 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;659bdf29-796e-4e88-8eca-576799bfc353;;; Ortofoto Øvre Romerike 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;00f80bcd-ff75-4e52-bf95-5c3ff4dbeb83;;; Ortofoto Berg og Torsken 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;0a9ca3a4-696c-4426-938b-02387f0657a9;;; Ortofoto Karlsøy 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;61959fe2-3782-4ace-a4b4-bfa19e9a3498;;; Ortofoto Gamvik Lebesby Tana 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;389a7585-bea5-402e-af0b-804743d0b2dd;;; Ortofoto Furutangen Trysilfjellet 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;23dc6ff8-141f-4cda-b4fb-88fb0459f410;;; Ortofoto Nordhordland 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;357ae2c4-a2ce-497a-ae30-bab7bb5f9e4f;;; Ortofoto Lørenskog 1999;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;a695c83b-7bd4-42ab-85da-dcc556172024;;; Ortofoto Alta 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;c506cf6d-0e72-4ee6-bf84-ebf7ea9cadce;;; Ortofoto Flesberg og Rollag 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;b72454de-2edd-4cbd-952a-6ca4ceb698b6;;; Ortofoto Tromsøya 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;3f6c4d3c-0d34-4b51-ac26-ea28389029f0;;; Ortofoto Tromsø 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;a467e0fa-9667-42fb-9e2a-fc4f0e487f37;;; Ortofoto Sørum 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;39f53498-7f8d-4d8c-9b4e-9267f1778bba;;; Ortofoto Hedmark Nord 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;68304a09-875f-4d11-b3a0-397484c4487d;;; Ortofoto Berg-Skjeberg-Borge-Torsnes-Fredrikstad-Sarpsborg 1962;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;96a169e1-a163-489e-aadb-e68dda49f0bf;;; Ortofoto Kvalsund Alta 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8d734bd2-d7b3-4588-9c55-d2096b378069;;; Ortofoto Midtre Gauldal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;c8019191-f38c-4554-b142-bdcfd08d2cfd;;; Ortofoto Vadsø 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;633e3690-7f33-4e29-a1a1-dc706461ce07;;; Ortofoto Hammerfest 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;2ddec8ec-1029-4894-a9d9-f7e0d545893b;;; Ortofoto Kongsberg 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;c51e8429-3633-4a2a-be6d-4a8ac7423248;;; Ortofoto Lena skråfoto 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ff1598a1-7a69-43ef-86fb-81735a5d8ae9;;; Ortofoto Fredrikstad 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8077d94b-0eb7-429b-acb6-628842e1673f;;; Ortofoto Elverum og Våler IR 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;eedb61b3-93d2-4759-9aea-0349c478bdd4;;; Ortofoto Sør-Varanger veg 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e23685ef-2925-43ac-956f-47f5b11de45c;;; Ortofoto Fredrikstad-Sarpsborg 1947;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e7eb0611-522c-47b9-9fa8-3953bba2c08e;;; Ortofoto Sør-Varanger 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;06d20c1b-b322-4508-8bea-32d01e81e3c2;;; Ortofoto Skjeberg-Sarpsborg 1957;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;29248ba2-87dd-4a13-a80a-a47eff81a7ab;;; Ortofoto Fredrikstad 1978;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8e66c281-c75e-4c7e-b6be-f868eac59738;;; Ortofoto Flisa skråfoto 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;5762e30b-9aa4-42de-a563-05cbdcd47962;;; Ortofoto Sarpsborg Sentrum 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;9e1f046f-cdc7-44a0-b95e-c3f0cf504743;;; Ortofoto Sarpsborg nord 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;c2c236de-10c2-48dd-a23e-cba788b8b5a0;;; Ortofoto Finnmark 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;9e308a1f-f8e9-4958-ade9-ffc61e3713ae;;; Ortofoto Lauvsnes og Årgård-Levatnet 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;5c039c65-94b0-4eb1-8d1a-3698daeecb96;;; Ortofoto Hareid-Herøy-Ulstein 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;cdfaaa0f-4fd4-45dd-b4de-0057156d444e;;; Ortofoto Sarpsborg-Skjeberg 1939;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ded9cc66-425e-4553-b858-c9ed569af833;;; Ortofoto Skjervøy 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;3f060fcc-2052-48c7-a78b-d847e7946bdb;;; Ortofoto Kvænangen 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;db1620a4-fba7-42af-9f95-6599ea0bb0c3;;; Ortofoto Karlsøy 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;f011012c-c69a-404b-80bc-daaf9a41ba8c;;; Ortofoto Telemark 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;46354f65-ff96-4b8b-895b-f3603632a0b7;;; Ortofoto Skarnes skråfoto 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;3b599158-be64-4246-9db7-05baecb94060;;; Ortofoto Nordland-Nord 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ad04891e-a3b0-4f75-bb65-ac7a543c3eba;;; Ortofoto Ålesund sentrum 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;5d98c3a9-c6c3-4f35-ac3b-ffc7163043a2;;; Ortofoto Hedmarken 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;9a7c82ae-7f52-4f36-a7cf-c5aaf5830ae2;;; Ortofoto Tromsø 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;56cc3e3c-0b03-4633-9aec-5e1e94dafb1c;;; Ortofoto Lenvik 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;4eded787-5514-4034-927a-ebc83d845d8f;;; Ortofoto Tingvoll 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;1a0adfcd-fd8d-4dfa-98a5-85944a4b31a0;;; Ortofoto Follo tett 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;2aafbb4f-f0b0-4112-b9a0-b4b24182744e;;; Ortofoto Follo 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e6b776ef-b294-47ba-947e-2f372dfd12cb;;; Ortofoto Lenvik 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;82f903e0-0495-4a88-a0ef-40add2904e0e;;; Ortofoto Nord-Trøndelag 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;5e7b9bef-4662-4012-b48a-d42ce2875cf9;;; Ortofoto Mo i Rana sentrum 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;38b915bb-65e9-4866-a840-4e2abe95e770;;; Ortofoto Steinlandsfjorden 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;024b806b-6f71-4f57-a6fe-acb1bcf3ac24;;; Ortofoto Nesna sentrum 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;584e531e-e8c8-4a50-86bd-1a21766aa11c;;; Ortofoto Hemnesberget 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;41159345-5742-46fc-9187-eec4fc79cfdf;;; Ortofoto Nordkapp 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ea958e9d-1c6b-4179-9e63-259c0ca9b1b7;;; Ortofoto Bindalseidet 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;6261c4db-6921-4bd7-bb21-baeced658948;;; Ortofoto Brønnøysund 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;d1100793-8c79-42d8-8c65-c550c5e304d9;;; Ortofoto Nordre Land IR 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;61e3572c-3ffa-4f9b-9a4b-6ea384e48a92;;; Ortofoto Eidskog IR 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;d93afe35-d56f-4818-a62b-b92800b10258;;; Ortofoto Nore og Uvdal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;47008322-7262-4022-89e2-1120e8aeb6a9;;; Ortofoto Hagaheimstølan 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;813239d8-e3b6-4274-be7a-929095c1aeff;;; Ortofoto Øyjord-Bjørnfjell 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e07f929f-e222-4d2b-a285-e33b29fab336;;; Ortofoto Hommelstø 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;1be158c6-7214-4ced-bd12-a445eab121d7;;; Ortofoto Mo i Rana 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e2f428e2-c821-4f1e-95f3-13c38b7f8d5a;;; Ortofoto Børselva 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;160fd4c3-cf1a-478b-aa4d-7d8f995a6390;;; Ortofoto Terråk 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;cd78c0f7-c23e-442d-a67f-3a17dbe33795;;; Ortofoto Buvatnet 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;589e662a-4b94-4443-95f6-242c2c7b0940;;; Ortofoto Tunhovd 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;efdd0182-313c-4a05-9b44-6a8aeae94e45;;; Ortofoto Hallingdal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;b1bb20fc-a073-4332-97f1-fac4d97af2ce;;; Ortofoto Drevland 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e04426d4-3a3e-4c45-9962-c80a666895a9;;; Ortofoto Sømna 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ae3f401f-342c-4cdb-bb26-0ebbefa8db54;;; Ortofoto Vega 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;fc57dffe-8512-44d2-bb22-cc5958cbad4f;;; Høydedata Hedmark Øyer 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;78802d0c-92df-41f7-bd8b-b99f6c957eb7;;; Høydedata Lillehammer 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4b935e41-209f-4db0-b9a1-bf72bb7b3c4c;;; O-kartregisteret WMS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;;;b9c31c0a-b2b4-4c35-b94c-0db14bab5fec;;; Ortofoto Narvik 2002;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;fc0a1a30-6e01-41ae-b7d2-655067dc52aa;;; Høydedata Hedmark E6 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ea7c47b7-43fb-459f-9017-7c9f8651b65f;;; Høydedata Hedmark 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a7486ad8-286c-4e15-a838-5a7e7875565e;;; Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt WMS;service;Forurensning;Forsvarsbygg;;;0cbd8848-834b-4774-bfe6-522863a0765e;;; Høydedata Lurøy 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;eeecaf85-d898-471a-a7b2-40410f036e17;;; Høydedata Vefsn 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;49d82ca5-a243-4a4b-982a-4f1e79e489d1;;; Kartinnsyn Midt-Troms;software;Annen;Midt-Troms;;;a100aee2-8e32-425b-98ee-aff6361c2cfe;;; Se Eiendom;software;Annen;Kartverket;;;b3a794d7-f2e7-485d-a8ea-9ae179c15489;;; Havstrømmer Barentshavet Atlantisk vann WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;48f6d4f3-67e8-4ea9-915e-4f487b256992;;; Ortofoto Kvalsund Måsøy 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;e14dbb9c-13ec-4cec-b207-c51bbc27ea73;;; Høydedata Kongsvinger Eidskog 2006;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;94c97a01-846c-49e1-9232-07bfd8cc20c9;;; Høydedata RV2 Kongsvinger Nes 2004;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;867a752d-89e9-4a3b-8fb4-ef836424798c;;; Høydedata Åsnes 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;864b4dcc-ad68-4154-9304-44689426fd2e;;; Høydedata Drammen 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f78209cd-1518-4d0d-b9e5-5c38d44c17fb;;; Forsvarets skyte- og øvingsfelt WFS;service;Samfunnssikkerhet;Forsvarsbygg;;;82770fd4-633d-48cc-9056-3d5fba5891c2;;; Kartinnsyn Skaun kommune;software;Annen;Skaun kommune;;;f60ce50c-a06e-4973-a67c-073d0ede265b;;; Topografisk norgeskart 3 gråtone;service;Basis geodata;Kartverket;;;1a612f92-29fd-4a2c-9355-f9385fbdbd50;;; Villmarksnatur Svalbard;service;Annen;Miljødirektoratet;;;1d590469-411f-4d1a-a459-5c7d35a19fb9;;; Ortofoto Bodø 2009;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7b00b083-4ad0-4ae9-bf69-c910ef56fbfb;;; Reindrift - Reinbeitedistrikt - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;4899555a-d270-4e08-8b72-ae1963a19e34;;; Høydedata RV3 Stor-Elvdal Rendalen 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dc59e184-a6d8-4d87-9c1e-4f6c9bcdeeae;;; Høydedata Mjøsa lavannstand 2003;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2ca9ef6f-d857-4cca-b268-286be01fe657;;; Høydedata Troms 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5b73d6ae-da45-4d64-997e-cde71a7dc15b;;; Høydedata Lillehammer 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;871fffe5-84d2-4826-a21b-86dcf5517352;;; Høydedata Espedalen 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1dcc9b3c-cd0d-42c3-9e6c-b56bc1b71b20;;; Nordfjordkart;software;Annen;Eid kommune;;;ec306dd6-4c0a-429e-98f2-57d4a25beaad;;; Høyde DTM helning grader WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;0511648f-1e55-46a9-92b3-10bcbcff3477;;; Fiskeriaktivitet Norske fiskefartøy kvartalvis 2011-2016;servicelayer;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;6fbe0d1d-89a0-46e5-9de3-2f9b4f0185c4;;; Høydedata Sarpsborg Halden E6 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bcfb92f0-a32f-47be-9b5f-b381e90978a4;;; Høydedata Gjøvik 5pkt 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ab93ce7c-b400-4051-a4b9-11c8b3f61f1b;;; Høydedata Vindafjord 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ac0fd17f-4fce-4c9f-b59e-3671a2c642c8;;; Høydedata Ringebu 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;50a03345-fbf8-4505-8411-26b4bd90be45;;; Høydedata Sel 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1111487e-ee06-4794-b98c-05e2d084cc76;;; Høydedata Otta 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ca173817-400e-4c63-b036-3299bb2eb166;;; Tilgjengelighet - tettsted WFS;service;Befolkning;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;3bec7256-86c2-4d43-a122-0760a6a21790;;; Høyde DTM skyggerelieff WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;892d016e-6cc7-48e1-b82f-7bd82ebbeabb;;; Kartinnsyn Orkidé-samarbeidet;software;Annen;Orkide;;;ffa9be8d-fd9e-430e-a71b-79d649d9b761;;; Ortofoto Øvre Romerike 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;9ee1ae4e-59a1-4914-9465-5d8a7abe7ecf;;; Kartinnsyn Eigersund kommune;software;Annen;Eigersund kommune;;;947f4c4e-e278-4f3d-abc3-373106ab02c4;;; Kartinnsyn Lier kommune;software;Annen;Lier kommune;;;b726ebc9-4aa4-4485-8464-baca9c59f379;;; Gårdskart på Internett;software;Annen;Norsk institutt for bioøkonomi;;;74d2b5d5-6c4d-4c13-af5b-32524d59c6ba;;; Kartinnsyn for Sør-Odal, Nord-Odal, Grue, Kongsvinger og Eidskog kommune;software;Annen;Eidskog kommune;;;b9d91302-c15c-4bde-84e4-fb6b52b60c3f;;; Kartinnsyn Hamar, Ringsaker, Stange og Løten;software;Annen;Hamar kommune;;;b1361544-b5c7-454d-ad18-cc236df1d545;;; Miljøstatus Kart;software;Natur;Miljødirektoratet;;;625c3a8c-aa74-4b11-8289-58478bb586c1;;; Dybdekart;dataset;Basis geodata;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;9285f93e-d6d7-498c-a289-35700d795fc1;;; Fiskerihavner;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;fabfe189-06b5-4a3f-84ba-3c48b02ce6de;;; Kartinnsyn Værnesregionen;software;Annen;Værnesregionen;;;838dcf15-c561-4ff2-b9f7-492456b010a1;;; Webinnsyn Kvam herad;software;Annen;Kvam herad;;;a9c8153c-6a9e-4ed2-84c8-1acbd4208051;;; Matrikkelen Web Services (SOAP);service;Basis geodata;Kartverket;;;56ec841f-fc71-4d0c-b4d4-5dec833dd01e;;; Havvind;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;eebb5348-a2cf-44f2-a09f-7f715fcbdc08;;; Naturbase;software;Natur;Miljødirektoratet;;;5740dc33-a27b-48ea-a4e8-28a7d2849af5;;; Kartinnsyn Sarpsborg kommune;software;Annen;Sarpsborg kommune;;;fbcff977-09d7-4bd8-a4ca-780be21bb3a9;;; Kartinnsyn Larvik kommune - arealplan;software;Plan;Larvik kommune;;;ec935367-4215-4d12-8cf7-ed22abd88ad4;;; Kartinnsyn Rauma kommune;software;Annen;Rauma kommune;;;bb523c50-8946-4b89-875a-a1cce4624559;;; Ortofoto Hardangervidda 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;a702d7f8-25fa-4121-a455-24d89c585e6f;;; Nedbørfelt WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;269ed5de-d561-4420-a996-61d294da93df;;; Høydedata Øyer 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8f635c16-092d-4313-8578-9d6928b602ad;;; Kommunale data - Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;;;4afd09a8-7139-48a4-8324-713b36298782;;; Kartinnsyn Orkdal kommune;software;Annen;Orkdal kommune;;;5165a12c-7708-45bf-ab46-6dd1088c2d4b;;; Kartdata2;service;Basis geodata;Kartverket;;;678a94c7-4ede-4bc3-a96b-5931792d6e3b;;; Barentswatch stedsnavn cache;service;Annen;Kartverket;;;7b178c1e-5eb9-4846-81b8-47af7e3ccd7e;;; Høydedata NDH Søre Sunnmøre vannoverflate 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0b75bd0a-5591-498b-921d-1031975dae7b;;; Høydedata Vestre-Slidre Valdresflya 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b0af983d-e724-46bb-b76c-8e51451dd94c;;; Høydedata Vågå Vågåvatn 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3733c356-357a-4826-9759-498b48ae46ed;;; Høydedata Tyinkrysset 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;63944735-cb58-4d71-846d-b59c09aff052;;; Rovbase;software;Natur;Miljødirektoratet;;;c13efe1e-c3f9-4b6f-b8f1-357304d86565;;; Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM35);service;Basis geodata;Norge i bilder;;Det offentlige kartgrunnlaget;5ff24214-87ec-4154-9de3-73df67a2d66d;;; Bergensregionkart;software;Annen;Bergen kommune;;;b844c3cf-3c97-4c96-91c7-a8539a02f889;;; Transformasjon- Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;;;b0a3c1e7-36a8-4329-9c78-e8722145fb40;;; Fjellskygge cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;cca7c129-fe66-4c96-9091-40d92290dd81;;; Ortofoto Oslo-Østlandet 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;6d9505f3-8f70-4b1c-956a-2ef42361b1e2;;; Høydedata Bakkebygdi Lenningen 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f40e397f-0c1a-40e2-90e4-51954b106db4;;; Høydedata Sør-Fron 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0ce2103f-f6b8-488a-a6a7-1bfe8a669605;;; Høydedata Trofors 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;959f7743-8d6c-412c-8e62-b8092d811e04;;; Høydedata Rogaland 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1f906426-ee8a-490b-b360-3fca10c57350;;; Høydedata Narvik 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1686734b-f536-4c87-951f-2cc8171b7b9c;;; Høydedata Tesse 2005;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;3e44b866-af59-4ec0-b72f-6c03bb9ff626;;; NVE snø og klima WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;073b334a-5778-46b4-906d-d28427821ecd;;; Bærumskart;software;Annen;Bærum kommune;;;97f29dab-e890-44b9-9051-d798d6eb91e8;;; Høydedata NDH Møre Vest 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;61d6da1a-5acd-45ae-8ef8-39321b259260;;; Høydedata NDH Tydal 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;47b8be59-b4fe-46ea-b164-f70ef01d3b67;;; Høydedata Sør-Salten 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bba64b08-970c-4d6a-b072-c94f49defc56;;; Høydedata Sulitjelma 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5db78066-e5a6-4233-81cb-b1ac1d2fd353;;; Høydedata Mjåvatnet 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fbecf6d0-36c5-44d1-bb39-89c9578a9bcf;;; Høydedata Lindesnes 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;11230d46-36af-4a3a-90f2-b044a16242aa;;; Høydedata Grane 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;990d7a44-df55-43d0-b76c-0a7bb64ff60d;;; Høydedata Troms 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;64810e2d-7334-4172-b7ac-bef6439aac25;;; Kartinnsyn Notodden kommune;software;Annen;Notodden kommune;;;15aca022-e83c-4a20-b5bc-356820ccdc1d;;; Skred kvikkleire WMS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;f8007522-2b73-4702-bb97-50c720e5c3f8;;; Høydedata Sørfold og Steigen 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;59143051-bd15-4c4f-8417-d0cf42377614;;; Høydedata Lurøy og Rødøy 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b0204802-2382-460c-87f5-eba73b84e87b;;; Høydedata Dypingspollen 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;886566ca-b9d5-430f-9184-1ef626c74582;;; Høydedata Vefsn 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1b3c2446-402c-4b87-8356-99f1c1748432;;; Kartbladinndelinger wms;service;Basis geodata;Kartverket;;;948b4251-f84b-4073-8aa1-92ca3be2005b;;; NP Ortofoto Svalbard WMTS 25833;service;Annen;Norsk Polarinstitutt;;;4ee8f4e7-437f-4a5b-8ce8-7ef86f9f6698;;; Kartinnsyn Stokke kommune - arealplan;software;Plan;Stokke kommune;;;d104fdf8-20c9-4de3-8a54-99377e928a17;;; Mattilsynets WMS;service;Landbruk;Mattilsynet;;;cf630753-508a-4e7a-99da-ae1111090248;;; Høydedata RV78 Drevjo og Leirelva 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;32081f9b-1317-488f-8b36-f054bd14176b;;; Høydedata Hedmarken Samkopiering 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4ad28dae-ad8d-4926-8044-888a392557b5;;; Høydedata NDH Klæbu 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4a4f784b-c75f-4b9c-a3c0-227220c6aaab;;; Høydedata NDH Selbu 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;aa95aecc-7288-4cae-b4b2-ae1381ee9617;;; Høydedata Vefsn Nord 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dcb340c9-130a-4989-9380-661c07735a1f;;; Høydedata Bodø 5pkt 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cc48824c-d9d8-47f3-882c-7cd9ce94e442;;; Høydedata Vefsn Syd 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f8122b35-13b8-4bf1-8ddb-3a23ff7ef3b5;;; Kartinnsyn Fet kommune;software;Annen;Fet kommune;;;54a0b38a-8e0b-45e1-98de-78e5a2f3b0b5;;; Eidsvoll Kartportal;service;Annen;Eidsvoll kommune;;;e5c04da4-2e41-43ac-b5b1-8662922ab956;;; Ortofoto Bergen sentrum 1951;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;42921816-7198-4dee-8935-d9ac2fbd75dd;;; Høydedata Svenningdalen 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;8aa3bc87-a5c3-4e28-83b1-5bb6f64a79cc;;; Høydedata Fauske 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;08384ec2-cdb3-440c-b55c-cdc39b6ba280;;; Europakart WMS cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;525650f8-1eb7-488c-8b6f-259f8f71f1e5;;; Kystinfo - Farledsforskrift;software;Annen;Kystverket;;;5ea430a8-989f-4b24-ac6f-e57fca705466;;; NP Basiskart Jan Mayen WMTS 25829;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;7ec994a8-c971-42e7-8658-f5232491bc3e;;; ELF Administrative Basemap;service;Basis geodata;Kartverket;;;778180e9-c5ec-480f-aab8-1193fa93a08b;;; Kartinnsyn Roan kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;7baf452d-0568-47d7-87ff-690e620cd1f0;;; 1617 VANN OG AVLØP;dataset;Basis geodata;Hitra kommune;;;6330e991-7c19-4104-b550-72a11dfd3ee1;;; Ortofoto Gjerstad 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;03e6f02e-46e2-4d0a-986d-fd5cab8e304e;;; Høydedata NDH Eidsvoll-Hurdal Totenåsen 5pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;951b2f35-b95d-47c0-b5e9-da050a3ae456;;; Høydedata Mjønes 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;99ee49c6-1830-4593-9176-95de3f7d6ec2;;; Høydedata Os 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;d850afb3-d34f-4d13-86fd-2db6de2cff3f;;; Kartinnsyn Bergen kommune;software;Annen;Bergen kommune;;;e6a27184-51b0-48ea-aaac-cd09cfb376ab;;; Sjøfjærbunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;bcce03b3-40e2-4876-a40b-b47a8d3ceb7b;;; Norgeskart;software;Basis geodata;Kartverket;;;cc1465d3-d89f-416a-936b-2fb90da19394;;; Vegnett cache;service;Samferdsel;Kartverket;;;b124f553-4f55-4111-bc1f-4abed634b65e;;; ELF Road Transport Network ELF;service;Annen;Kartverket;;;f6451bea-403e-4fa3-9648-a87d542e9a33;;; Svalbardkartet.;software;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;b2b8868e-5a2c-4096-9031-97d296f02f26;;; Høydedata Bodø 2pkt 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ad210ff1-f76c-4c50-9db4-eed75a39e452;;; Høydedata Førde 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bd78e005-e888-45b6-97db-fb016f685e63;;; Kartinnsyn Arendal kommune;software;Annen;Arendal kommune;;;9fb7dce4-ea66-4503-b348-a52469d13ad5;;; Forvaltningsapplikasjon for stedsnavn (SSR);software;Basis geodata;Kartverket;;;124176c0-b283-4771-8294-2fbadfb6c0cf;;; Transportnett Avinors lufthavner (punktdata);dataset;Samferdsel;Avinor;;;22485273-dc0c-4484-a8be-357105d65689;;; Matrikkelens EndringsloggAPI;service;Basis geodata;Kartverket;;;232eee00-951b-4ed8-8d0d-81fbb6f3a160;;; Arealstatistikk for Norge;dataset;Plan;Kartverket;;;ce353b52-910e-404b-8a61-f7805b021bc7;;; Kartinnsyn Narvik kommune;software;Annen;Narvik kommune;;;e98f9e84-b1e7-41d3-8182-5eef63a7fa85;;; North Atlantic currents;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;b1980b24-70fa-420e-972a-7aa070a72240;;; Sjømålingsdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2fe7b56c-334d-4660-ac50-6fcf973a0f70;;; Ortofoto Jotunheimen 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;02a79701-9881-405e-985c-f5e89dbc36c5;;; Vannforekomster WMS;service;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;46515853-2672-42a3-b665-7a82c6174629;;; Beitebruk - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;a236c695-cf01-430c-a23d-42ed36dc4e33;;; Høydedata Kvinesdal 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;86ec725c-86aa-48d1-8cbc-7d2ba2ff5adb;;; Høydedata Sandnes 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;855e6a87-9b7e-4ea5-964b-974f9d9222ab;;; Kartinnsyn Grimstad kommune;software;Annen;Grimstad kommune;;;c604ee94-a134-455d-94c5-f542f351034c;;; Grunnforurensning 2 WMS;service;Forurensning;Miljødirektoratet;;;9f51ffea-549b-48a7-9d6e-19cf7c84cc40;;; Kartinnsyn og plandialog eKommune Sunnmøre - Publikumsportal;software;Annen;eKommune Sunnmøre;;;9ff8e258-2120-4e8c-94c3-0556d3762db3;;; Ortofoto Eidsvoll 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;427419a7-9a3c-40d2-a221-2a4db219921d;;; Høydedata NDH Midtre Gauldal 2pkt 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;7d86cf43-a8c5-4023-9792-79a5ac211af5;;; Geologisk naturarv;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;52a55a3c-bcd2-44d7-ac21-2f4550161937;;; Høydedata Rogaland 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;e548a439-48b9-4680-bbf7-da2259134408;;; Ortofoto Flom Nidelv 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;d1908c37-a995-4c45-acfe-f45ae6a736fe;;; Fjordakart;software;Annen;Fjordakart;;;5cf0742e-baee-4602-a058-0cc15fe71f46;;; Topp 10 arter WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;f26b04a2-403f-4fce-b147-ec514252f522;;; Dekningsoversikter - ortofoto;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4a3c2af7-4826-4322-9fb4-926f0c68a37e;;; Markagrensen WFS;service;Plan;Kartverket;;;bd4c56e8-383f-4048-acd5-86aea32e457c;;; Ortofoto Lyngdal-Ålgård 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0f48ffc1-44a0-47a2-95ed-68a697cc0a08;;; Ortofoto Flom Eggedøla 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;962113cc-08e2-45cc-8e35-3d4b515ef7e3;;; Kartinnsyn Kongsberg kommune;software;Annen;Kongsberg kommune;;;6518d240-72b3-4172-9c19-8e169e9a2b1f;;; Kartinnsyn Oppdal kommune;software;Annen;Oppdal kommune;;;7135b165-a682-441f-be5a-8a9c064cc95d;;; Kystinfo Beredskap;software;Annen;Kystverket;;;9915c864-8321-46d8-b916-26a7716e2c83;;; Kystinfo Fartsforskrift;software;Annen;Kystverket;;;778df04a-3ab3-4ec9-bef2-86d0b6572390;;; Topografisk webbkarta;service;Basis geodata;Kartverket;;;69dfb64f-dbdf-4c4a-96d3-64ee3325c319;;; Sjøkartraster cache;service;Annen;Kartverket;;;72044503-938b-4955-a931-9e5a7eabf28e;;; Arealressurskart - AR50 - WFS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;a7949917-033c-4e78-8c0f-e30323ce353a;;; "Hav og is; Globale sjøisprodukter (analyser fra satelittdata)";dataset;Natur;Meteorologisk institutt;;;773678c8-57cc-457f-aa31-7b50e0c5cdb0;;; Høydedata Mevik 2010;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;91ecf5c9-a485-4b0f-853a-787d35b4c1de;;; Lufthavn - Byggerestriksjoner (BRA);dataset;Samferdsel;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;e0db7ab9-c1fc-4a52-b381-1e5273204ef9;;; Fiskeplasser - aktive redskap WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;c6082425-8133-4f4d-bc46-8960c78232ce;;; Nettkonsesjonsområder;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;890fe9ea-5111-459b-aebd-450480c7713a;;; Barnetråkk i Skedsmo kommune - lokale data;dataset;Plan;Skedsmo kommune;;Det offentlige kartgrunnlaget;9881bf73-1a5a-4df6-bfb9-dadf8ede03f6;;; Topo2 gråtone cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;9fa51238-d1b1-475d-932e-1199f21283f0;;; Værdata API;service;Annen;Meteorologisk institutt;;;169ba527-36e2-41e9-913f-25cb0fda4b03;;; Løsmasser forenklet kart (N1000);dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;fd37fe85-ab6d-4e9e-8ca8-f09fffdba86d;;; "Hav og is; Bølgevarsler";dataset;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;;;73bc1af3-5a14-4480-9b9c-2b7edda20fef;;; Ortofoto Evje og Hornnes 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;86cf1825-668a-4508-bcf7-e8f8c0d671e7;;; Tettsteder WFS;service;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;eb184454-2df6-4a5c-b2a6-2382ea2f61c3;;; Nord-Troms;software;Basis geodata;;;;3fe12169-d666-48f3-8cea-3f2ffd056eac;;; Kartinnsyn Stranda kommune;software;Annen;Stranda kommune;;;f1d730eb-044f-4007-adea-923aa433ba30;;; Norge i bilder WMS-Prosjekt;service;Basis geodata;Norge i bilder;;;77785340-1208-4fe8-9afd-00b83c6f5e93;;; Norge i bilder WMS-Mosaikk;service;Basis geodata;Norge i bilder;;;705ef837-09a6-4d89-b451-76ceafdedd19;;; Kartinnsyn Sortland kommune;software;Basis geodata;Sortland kommune;;;804e96f8-f04d-458a-9b77-bae546a26a95;;; Reindrift - Trekklei - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;1baa68c7-d248-4825-95d7-421a31f496db;;; Ortofoto Midtre Sogn 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;eb3c2efa-8e0d-454a-949a-101e7c19a52a;;; Smartkommune;software;Basis geodata;;;;3bbe04f4-2a77-4d05-b6fe-d3436e9230e6;;; Høydedata Vest-Agder 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;89ca1df9-0cfb-4d70-b970-e8d23477f62e;;; Høydedata Hovden 2009;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;046f0790-b33f-4f5b-8e5d-2fca8b7f4dcb;;; Kartinnsyn Gausdal, Lillehammer og Øyer;software;Annen;GLO-kart;;;7afb04d1-c6a0-41f1-adc7-549ee2105856;;; Havvarsler for de nordiske hav (døgnmidler);service;Kyst og fiskeri;Meteorologisk institutt;;;207c9621-0066-404a-bd30-82a9a10ad0e5;;; "Hav og is; Iskart i arktis";service;Natur;Meteorologisk institutt;;;d0452c81-39c9-4a21-a85a-cb1d67f8d29f;;; Høyde DTM multiskyggerelieff WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;2b3d2911-ab9a-467d-8636-fde7adf3cb84;;; RadonWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;e43d4fd2-cfad-4feb-ac35-b020be19eb98;;; Lakseregisteret;software;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;b97c3584-2308-426c-8b42-1a1658c58666;;; Ortofoto Leksvik Mosvik 2007;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;192a45be-102a-4003-87ed-e2e2112e6dfc;;; Høydedata Evje og Hornnes og Iveland 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;690fe61a-8a6e-422e-ab5c-7a189adb6c26;;; Høydedata Arendal 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;cdcf3da5-444a-448c-bdf8-8ba1c9d84d4c;;; Støysoner Avinors lufthavner WMS;service;Forurensning;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;7dc3bb2a-8929-49d5-a465-9af965fb556a;;; Støysoner Avinors lufthavner WFS;service;Forurensning;Avinor;;;4540f3cd-115d-4a35-951e-5da4a4dc8944;;; Kartinnsyn Holmestrand kommune;software;Annen;Holmestrand kommune;;;eacfef8b-48db-43da-8525-af2bd5438d2b;;; Kartinnsyn Skien kommune - arealplan;software;Plan;Skien kommune;;;7839f77a-5aa8-4cf6-b379-087db4c97652;;; Kartinnsyn Nord-Østerdalen;software;Annen;Geodatasamarbeidet i Nord-Østerdal;;;68525136-af44-44bc-8729-a29236dc8e01;;; Kulturminner - Askeladden;software;Kulturminner;Riksantikvaren;;;b05e2fc7-1f16-4533-99b0-737fd7cfedc9;;; Sognekart.no;software;Annen;Sogn regionråd;;;b36f806c-6575-466b-8f15-885589768ea0;;; Reindriftskart;software;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;579eddd7-4e5e-4ec1-abb2-666eca73dbce;;; Trålspor WMS;servicelayer;Forurensning;Havforskningsinstituttet;;;fb00965e-01b8-47d2-972d-b21e98a378b3;;; Hallingkart;software;Annen;GIS i Hallingdal;;;31ad6501-67f7-469a-b508-67fb91eebafe;;; Kartdata NIB;service;Basis geodata;Kartverket;;;cfbac836-7892-4b30-a49e-7b555e503656;;; Finnsenderen.no;software;Annen;Post- og teletilsynet;;;3acccad4-b4eb-4143-ab97-c10a8f4700ca;;; MarinTerrengWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;d6849b36-81ce-48e4-9bf9-6e372418e247;;; Ortofoto Stadsbygd-Rissa 1955;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6f1d19f8-bf7a-4822-a831-6ffb94c6afad;;; Reindrift - Reinbeitedistrikt - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;5350866f-32ac-4988-b457-3e677545b850;;; Ortofoto Rissa 2010;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;58cb42eb-50a6-474a-b991-06881d478e32;;; Ortofoto E18 Tvedestrand - Arendal 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;da5e7524-d912-4360-83c6-089d40098ebf;;; Reindrift - Konvensjonsområde - WMS;servicelayer;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;d1ebc4c1-bdff-4ca0-ab94-86689b2f3852;;; Moss kommune;software;Annen;Moss kommune;;;205000e9-bff8-46ed-a487-89062bda1b1a;;; Friluftskart for Salten;software;Annen;Salten regionråd;;;4668ad22-3e90-48d2-8d2d-439516ff4678;;; Kartinnsyn for Kvæfjord, Tjeldsund og Evenes;software;Annen;Kvæfjord kommune;;;ae2b83f4-fde7-41f4-9dbe-575c5e3fce0e;;; Kartinnsyn og plandialog eKommune Sunnmøre - Saksbehandlerløsning;software;Basis geodata;eKommune Sunnmøre;;;c228bf83-ad4b-4560-969e-341d1ba86bb5;;; Ortofoto Kristiansand 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;78101675-a273-4408-85f9-2657629cf344;;; Kulturminner - Askeladden WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;a2118424-42b5-47e4-80eb-f7a0479af6a8;;; Kartinnsyn Nedre Eiker kommune;software;Annen;Nedre Eiker kommune;;;a1278e70-6157-473c-adb2-566e2352145d;;; Kartinnsyn Drammen kommune;software;Annen;Drammen kommune;;;ca66a41e-21bd-4670-9f03-2a1e9e4581ac;;; Nordhordlandskart;software;Annen;Regionrådet Nordhordland IKS;;;9ec893ab-11ed-4113-92e9-d732aa26e932;;; O-kartregisteret aktuelle kart WMS;service;Friluftsliv;Norges orienteringsforbund;;;5569f537-5f60-46a1-a501-ef2459269e4c;;; Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune;software;Annen;Midtre Gauldal kommune;;;5f88fe5f-e3c5-4c64-bab0-e688b9e8f01a;;; Faults and boundaries;dataset;Geologi;Oljedirektoratet;;;d19c485f-8b42-4dda-b2b2-b1cbe2d613cb;;; Brannstasjoner WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;;;82108d7c-c4ab-41c3-bda5-95049dcfdd50;;; Nettanlegg WMS;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;ac9533a0-03e7-4127-8e96-109a20ab6b9c;;; Høydedata Kristiansand 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;89b15b19-5ef4-47bb-bc7e-c2a9c8b13bec;;; Nasjonalt register over luftfartshindre i Norgeskart;software;Annen;Kartverket;;;1767f58b-0f10-47a4-a303-bb34ac982604;;; Salten wms;service;Annen;Agdenes kommune;;;692ef5ce-8c03-42ee-af03-e4b71db9a91a;;; Adresse, Web Services (SOAP);service;Basis geodata;Kartverket;;;2fe0ca91-512b-4894-8afd-ebe8bfaf8cc9;;; terreng norgeskart cache;service;Annen;Kartverket;;;db2280ab-1f55-4596-b1fc-26ff147a2bc5;;; Barnehage WFS;service;Befolkning;Kartverket;;;aa79c34c-7e20-4127-be84-85a2ca69386f;;; Beitebruk - Tapsprosent sau og lam sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;a646fab0-8e40-4e94-be4c-0cf985141144;;; Fiskeridirektoratets kartløsning;software;Annen;Fiskeridirektoratet;;;9de4436f-a856-4ba4-bb8f-edf1bfdec5ab;;; Havmiljø.no;software;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;88442689-d657-4095-ac02-8fd22f0ebf8b;;; Kartinnsyn Inderøy kommune;software;Annen;Inderøy kommune;;;5aaf1da0-ecc8-46cc-ad0b-3ebaa8c93980;;; Arealplanbaser- Bamble;software;Plan;Bamble kommune;;;b6acbfc3-1ec8-4353-a69c-928b101f7014;;; Kartinnsyn Rennebu kommune;software;Annen;Rennebu kommune;;;309d5781-562e-4ea3-9091-e70e76d3db38;;; Kartinnsyn Leksvik kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;88341bea-9b9e-432c-81ca-75b478f5468b;;; Kartinnsyn Sande kommune - arealplan;software;Annen;Sande kommune - Vestfold;;;56c8ad85-a064-4c82-8dc6-24ed6855e227;;; Kartinnsyn Seljord kommune;software;Plan;Seljord kommune;;;5d3508d7-6ffe-4cf7-b8de-c3663b66dd90;;; SAT-SKOG - Volum;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;55e51b75-c325-4201-b164-10ebdb30bef0;;; Ortofoto Kongsvinger 2006;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;ad13ac4c-0c6a-4be4-80ad-fcdfa8a53686;;; ISPS Havneanlegg;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;dc9b4d63-8597-4971-92a4-9f665abc3e21;;; Smaalensveven;software;Basis geodata;;;;d38ca723-70b2-48a9-b674-5a4979eb977d;;; Kartinnsyn Sund kommune;software;Annen;Sund kommune;;;b50edfa9-fc14-4e6e-8da1-61d4fce93c31;;; Geologi S750;service;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;7b8ce243-077e-4c69-92f4-72737abec602;;; Kartverkets Elevation WPS;service;Basis geodata;Kartverket;;;92299496-8836-4fc1-b685-6d14bd0eb749;;; WMS for Levanger og Verdal kommuner;service;Annen;Innherred samkommune;;;836a3c18-81fb-4bf7-9f12-36300c70d9db;;; SeNorge;service;Annen;Kartverket;;;a8e578af-b3b9-48c9-8ab1-ca1e3afd1395;;; MarinGrenseWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;cb66bedd-7408-4fa4-917b-f66ba8f3ffa5;;; Høydedata Bremanger-Vågsøy-Selje 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2d69f74b-e378-43dd-81aa-5aaf037355d1;;; Kulturminner - Askeladden WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;bddba6c6-0629-4d1f-b98c-5492bf637c9c;;; Høydedata Sogndal_Aurland_Lærdal 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fcceec2e-a8cf-47ae-86d4-1ef8bb9716c3;;; Sentral stedsnavnregistrer 2;service;Basis geodata;Kartverket;;;de394500-fd30-405c-ab1d-e3be54d01126;;; Kystinfo - Sjøtrafikkforskriften;software;Annen;Kystverket;;;26787545-c203-4124-a211-a1341bf1a1ab;;; Strømretning og -fart (20km prognose);servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;;;d943e24d-73c7-43ff-a83c-0de1362eb134;;; Beredskap Pilot;service;Samfunnssikkerhet;Kartverket;;;1f3d69d5-d6f3-4a9b-9073-0d366950a005;;; Kartinnsyn Tønsberg kommune - arealplan;software;Plan;Tønsberg kommune;;;5fab6a7f-47be-4eb6-a268-70971c53b9bd;;; Kraftanlegg WMS - avsluttet 01.01.16;service;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;f9640fe8-38a7-4c32-be1f-813123217596;;; Høydedata Lillesand 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6e028a63-2b61-4aa7-8cf3-5a257b55434f;;; Kartinnsyn Fjell, Fusa og Øygarden;software;Annen;KartIKUS;;;95326bce-278c-45ed-8a0b-3d02bcff102b;;; Snøskuterløyper;dataset;Samferdsel;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;07e6b8af-84a7-43cb-9d91-887885a7342f;;; Mapserver WFS - www.nordatlas.no;service;Annen;Fylkesmannen i Finnmark;;;14f65997-f8b2-4a4a-8f12-0e825c0cd7c7;;; FKB2 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;11202386-1edd-48cf-b3fb-99c36b64dec3;;; Kommunestatistikk;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;5dd936e7-4efc-4c22-91dd-cce176100f71;;; Norges Grunnkart Cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;860f8b53-1dcf-4a39-87a4-71b3e9125dcb;;; Toporaster 3 WMS cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;2070733b-272f-4f49-9e2d-33357b28d9d1;;; Utvalgte naturtyper;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;2c0072de-f702-401e-bfb3-5ad3d08d4c2d;;; Tur- og friluftsruter WFS;service;Friluftsliv;Kartverket;;;882e96f2-94c9-4119-91ed-692a09adbcf9;;; Høydedata Kongsberg 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fa3b96c4-c8b1-46c8-ba34-ef7d26a7bd84;;; Barnetråkk;dataset;Befolkning;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;3b1cbed1-5537-4f61-90df-3b396c656813;;; Matrikkelen WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;a9984104-30e3-4b00-8d1e-a86d118b2ee4;;; Eiendomssøk- Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;;;0ea7ace3-0c5b-4977-a44b-328c2bb12025;;; Arealplanbaser- Hof;dataset;Plan;Hof kommune;;;8014350d-9717-417e-8d82-1f00109888eb;;; Kart i skolen;software;Befolkning;Kartverket;;;5a88ba72-7497-40d6-8b37-dbe6a22bedac;;; Arctic2;service;Annen;Kartverket;;;4c14e2b1-5c6b-4acd-a273-c95ee823fa2b;;; Ortofoto Sogndal-Aurland-Lærdal 2014;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;09d27d84-5cf8-4537-a399-64d84fdae526;;; NPDWMS - FactMap;service;Energi;Oljedirektoratet;;;92866d79-d470-49e2-9926-abc604a88858;;; Reindrift - Konvensjonsområde - WFS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;13587266-ed0c-4970-91d5-3a677393c393;;; Arealressurskart - FKB-AR5 - Oppdateringsbehov - WMS;service;Basis geodata;Norsk institutt for bioøkonomi;;;cd489214-9813-40c4-b2be-b51d9cd9a22a;;; Kystverket - Nedlasting;software;Annen;Kystverket;;;57749564-7525-433a-aded-349056b1a91a;;; Kartinnsyn Os kommune;software;Annen;Os kommune - Hordaland;;;b7f5cb63-3b3a-465d-9aa4-7b3c44cf4ba1;;; Kartinnsyn Trondheim kommune;software;Basis geodata;Trondheim kommune;;;c5e6c8ba-8feb-423d-8744-6a58d3279328;;; Felleskyst;service;Annen;Kartverket;;;bc7ea065-ca18-4848-9f44-6ad75c866b5d;;; ELF Buildings WFS;service;Annen;Kartverket;;;dc0f80e3-3f4d-486b-9393-da8244f37e47;;; Høydedata NDH Søre Sunnmøre dybdedata 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;55101e52-2790-4f00-8d2c-6a07d3b1e03f;;; met.no;software;Natur;Meteorologisk institutt;;;ebc7fead-050b-4837-a245-f1c6b706aecf;;; Kartinnsyn Hvaler kommune;software;Annen;Hvaler kommune;;;42de5984-8a74-4023-a6e8-78c088a3fa81;;; Reindrift - WMS;service;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;;88bac0bf-1db9-4e1c-9da6-e5168e418c15;;; Structural elements;dataset;Geologi;Oljedirektoratet;;;f1680c76-e328-48ec-afdc-78d822cd589b;;; Kartinnsyn Vadsø kommune;software;Annen;Vadsø kommune;;;f9194add-eef2-44fe-9935-add3230e9d7e;;; Kartinnsyn Sandefjord - arealplan;software;Plan;Sandefjord kommune;;;70875ad5-80cc-45d2-88c2-deab4fd4a3d3;;; Norges grunnkart WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;8ecaa2d5-8b0a-46cf-a2a7-2584f78b12e2;;; Høyde DTM 1 meter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;4d07b725-40c1-455a-a3b3-7398bb4022d1;;; Kart i vest;software;Annen;Hordaland fylkeskommune;;;8346890e-32ae-40fc-9265-129c7345dc60;;; Ortofoto Rømskog 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;286b5132-17a8-4c95-832b-4ab63f75fc85;;; BarentsWatch WMS;service;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;270f936d-ebed-42b0-a127-545383d773fc;;; Marin verneplan;service;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;6054b750-cf39-4de3-bc65-fb75e4a0c40a;;; Fiskesamfunn WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;8594d7a3-3f13-4eee-b74e-b49829e77e13;;; blocks (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;;1b29f9eb-2516-48b6-81a0-7d6a9736df23;;; Vegnett WMS;service;Samferdsel;Kartverket;;;d89437af-03ba-40c4-bc9d-c977e9787636;;; Sub areas (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;;c282648e-a224-4454-aefa-4d9b03eaf6fe;;; Ortofoto Balsfjord 2003-2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;1fd4355e-fd0a-4ccc-a3a5-82f65446cf4c;;; Ortofoto Lillesand 1966;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;6af276e0-6118-4394-9ce1-20982fef45e8;;; Kartinnsyn Vest-Telemark;software;Annen;Vest-Telemarkrådet;;;ca71d62b-e6e9-4c20-8800-be4b52fb0439;;; Norge i bilder;software;Basis geodata;Norge i bilder;;;e7cd5f9b-20e1-4f59-b379-64828cd38062;;; Kartinnsyn Krødsherad kommune;software;Annen;Krødsherad kommune;;;6108b9ac-ae5d-4c0c-9299-58102a0c770c;;; Kartinnsyn Hitra kommune;software;Annen;Hitra kommune;;;18be90a9-51c7-4ef4-a42b-26985844b480;;; WFS - alle data, alle årganger fra SSB;service;Annen;Statistisk sentralbyrå;;;e6131a02-7b51-4d4f-968e-d6822c425dfe;;; Kartinnsyn Flora kommune;software;Annen;Flora kommune;;;e5bba6f0-1a95-4179-a335-e3c293e32229;;; Akvakultur - nedlagte lokaliteter WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;162aa8c2-453c-4d3f-8c62-4e6fcda80e9f;;; Artskart;software;Annen;Artsdatabanken;;;7640dafa-cab6-4899-9008-c2253c7ae12d;;; Vansjøregionen;software;Basis geodata;;;;d6944279-d0eb-4884-89f6-6eb494a616c3;;; Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM33);service;Basis geodata;Norge i bilder;;;efae19ae-c267-47b7-ae0d-61861fb3b24f;;; Seismisk innsamling (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;;3a005dbc-f7a1-48cb-933c-f840778c26b6;;; Seismic area (wms);servicelayer;Energi;Oljedirektoratet;;;748e7d8b-c2eb-4901-9eec-98cfc59ebcff;;; Kartinnsyn Vinje kommune - arealplan;software;Plan;Vinje kommune;;;0bb68603-71c8-4079-96da-3d1d0352a96e;;; N5Raster2 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;79ea9761-1ac9-4780-a065-e4738835643e;;; Fiskehelse;software;Annen;Kystverket;;;42927b8b-8ddb-4bc1-abda-65ff4f1ce8ac;;; 1617 Reguleringsplan;dataset;Plan;Hitra kommune;;;a63cfca7-ec7f-4c10-8dbf-a65fa794a4c2;;; Norge i bilder WMS-C (Euref89 UTM32);service;Basis geodata;Norge i bilder;;Det offentlige kartgrunnlaget;316c56aa-ee7d-4837-90b1-8fefbbc071ab;;; WMS - alle data, alle årganger fra SSB;service;Annen;Statistisk sentralbyrå;;;37de5d31-41ec-453a-8a33-8734383d9411;;; Høyde DOM 10 meter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;a1ba53a1-fec5-427a-a436-097ef90a278b;;; Høyde DOM prosjekter punkttetthet WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;e45ac474-df3e-41e9-aa77-2f66691357df;;; Høyde DTM prosjekter punkttetthet WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;3ef882e4-fb2b-4a6f-a60b-5c15ac1ba626;;; Høyde DTM prosjekter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;3ed89924-76a8-48bf-998f-544fded315df;;; Høyde DOM prosjekter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;9eff176f-5707-4756-80d2-ffbdd44e11cd;;; Høyde prosjekter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;b97109c6-d16e-4a1b-b555-51167f8be9bb;;; Høyde DOM skyggerelieff WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;7c3471c5-2f58-4759-b094-6a3197fbb833;;; Brugde WMS;servicelayer;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;6dd5ebe0-6aeb-4029-9920-8064e00a08fc;;; Web Atlas Møre og Romsdal;software;Basis geodata;;;;8b755cc4-5225-48c6-8850-b775159c3742;;; Høyde DTM 10 meter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;c8b17673-e919-4800-8b3a-75d9152df890;;; Høyde DTM lokal høyde farge WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;5d1dfef6-048f-4164-af22-221c4b510b7c;;; Høyde DTM helning prosent WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;1c50a56a-4f02-4844-9d52-3a14cb3b61bb;;; Høyde DTM lokal høyde WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;31ff5717-f9dd-4279-a456-b079b4735b3e;;; Arctic cascading WMS;service;Annen;Kartverket;;;6e85c132-0490-48db-af2c-55c3df852d80;;; Høyde DOM 1 meter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;45efd0fd-a4f9-42c0-aed4-2937ac7c6d8d;;; Kulturminner - Freda bygninger WFS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;0dec383e-3d90-4fde-8d5b-1f7c460f640d;;; Ortofoto Flom Storelva-Randselva 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;1a564b8e-aa90-4e95-a6ca-b7513c55dc87;;; Ortofoto Flom Kragerøvassdraget 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e43617f1-ed9f-4965-8464-f399a20584ee;;; Kartinnsyn Setesdal;software;Annen;Setesdal;;;7635723f-c30c-4bc0-b0ec-82360255dfb6;;; Visveg- ruteberegningsapplikasjon;software;Annen;Statens vegvesen;;;b17dff5f-c992-46f7-9a50-7a019338f475;;; Naturtyper i Norge - Landskap;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;77512fbd-cfc5-497a-8c41-ebaf5f736ded;;; Kartinnsyn Tjøme kommune - arealplan;software;Plan;Tjøme kommune;;;95e037dd-a65d-43a3-9176-02cd6b322b61;;; Kartinnsyn Stjørdal kommune;software;Annen;Stjørdal kommune;;;147801f6-81aa-45c0-a79f-b4c26cd63119;;; Skoler WFS;service;Befolkning;Kartverket;;;8e1765d3-6ec0-4745-8ff5-4aaa51fb9f2f;;; Topo2 cache;service;Basis geodata;Kartverket;;;5d2db257-0846-4fb3-af8a-b43db1c81575;;; Ortofoto Flom Skiensvassdraget 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;3d712b1a-32a0-4f9b-b0d4-8266f0a5347e;;; Ortofoto Flom Numedalslågen 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;f79b0cb3-3c9f-41a3-a702-734caca2656f;;; Ortofoto Flom Skithegga 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;f659cd0d-81f7-41b4-88ea-d7c9141bf19a;;; Ortofoto Flom Eidselva 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;fdd5aa6b-60ae-4ffd-a6e0-67f4f1e3b470;;; Ortofoto Flom Simoa 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;3d32cf04-bb9a-4513-bf2a-46ab4324fc5e;;; Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM33);service;Basis geodata;Norge i bilder;;Det offentlige kartgrunnlaget;7fbce7ca-60c9-4d18-82a3-402245cd1254;;; Norge i bilder WMTS (Euref89 UTM32);service;Basis geodata;Norge i bilder;;;61ed45e1-2ef3-4f94-873c-e9dcb6be4aa6;;; Transformasjoner;software;Basis geodata;Kartverket;;;352fba08-f25e-499d-8a80-a1f78e526641;;; Topografisk norgeskart 2 cache;service;Annen;Kartverket;;;758607fa-45d2-41b1-b8fe-fc7a2c5bcd8d;;; Mulighet for marin leire;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;641a81c2-9354-473b-b8f0-2b1e2ab3930a;;; Støy Veg WMS;service;Forurensning;Statens vegvesen;;;4bbae38e-4718-481d-9827-237cd5e115c8;;; Strategisk støykartlegging veg;dataset;Forurensning;Statens vegvesen;;;3f4e08c5-f6d6-413f-bfa3-82e916bf58eb;;; Bergrettigheter WMS;service;Geologi;Direktoratet for mineralforvaltning;;;9d8026d6-c08c-4c7d-afe8-d2983771840c;;; Ortofoto Ringerike 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;4d8acda1-ba41-493a-95af-8f3b25f1cea3;;; Kystinfo kartløsning;software;Kyst og fiskeri;Kystverket;;;12e9e25b-437c-4fcc-a024-123d04255342;;; Administrative enheter (ABAS) WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;e461747b-8482-4b2b-88af-cf920570de2d;;; Arctic2;service;Annen;Kartverket;;;aef58418-b0f0-4f7b-a88c-466c6525be32;;; FKB-Arealbruk;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;87b31015-a3de-4540-9b8b-cb1bf4e1cb3a;;; FKB-LedningVa;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;128248ad-f4f0-4543-901e-5e0c3bbaecfc;;; FKB-Ledning;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;6e05aefb-f90e-4c7d-9fb9-299574d0bbf6;;; FKB-Lufthavn;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;23dfcc33-fb04-4898-aa88-68b49c4bfea7;;; FKB-Veg;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;4920b452-75cc-45f2-964c-3378204c3517;;; FKB-Tiltak;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8944603c-9414-43a7-9421-9a1de9850a96;;; FKB-Naturinfo;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;aa3c01f3-0678-470d-b03b-33085a7bae28;;; FKB-Bane;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;3165138f-1461-44fe-8b10-eac44e08a10a;;; FKB-Tekst5000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;42104679-7712-45e5-b09d-8a99967ae060;;; FKB-Tekst1000;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;9bc229df-3f97-476e-9fb2-093793356f9a;;; Flom aktsomhet;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;60c5024f-bf93-4d7a-888a-5fe001427195;;; Jernbane - Banenettverk;dataset;Samferdsel;Bane NOR;;Det offentlige kartgrunnlaget;c3da3591-cded-4584-a4b1-bc61b7d1f4f2;;; Forvaltningsområder for rovdyr;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;;800b3274-7c07-41d8-956b-313d253ea564;;; Ortofoto Lier 2013;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;1e6eeb39-aef7-421a-b877-647f1b12879c;;; Trafikkmengde WFS;service;Samferdsel;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;e4dce4f5-d7e0-400b-82e4-8fcf7fc1aa29;;; Kartinnsyn Orklakart - Meldal og Orkdal kommuner;software;Annen;;;;f57baf88-ff10-458e-8fdd-b143b982dbeb;;; Mareano kartapplikasjon;software;Annen;Havforskningsinstituttet;;;d114f29c-e13f-453c-8051-1baacd7644e5;;; FKB-Høydekurve;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;b49478fd-038e-4c2c-ae28-dda1958a8048;;; Kartinnsyn Røros kommune;software;Annen;Røros kommune;;;aa899a11-806b-460d-beec-d97b6b2cde7c;;; Vannskuter forbudssoner;dataset;Samferdsel;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;d7783063-3f0f-4a61-a70d-5e11b6ea662a;;; Kartinnsyn Fredrikstad kommune;software;Annen;Fredrikstad kommune;;;50f28d21-e865-4e43-a006-369883754e68;;; Topografisk norgeskart 3;service;Basis geodata;Kartverket;;;81a617be-01d3-4daa-b345-0fa49ad45f37;;; Kartinnsyn Nøtterøy - arealplan;software;Plan;Nøtterøy kommune;;;fe8e8da0-4c98-4369-8347-fccf252b5dc2;;; Storviltjaktfelt;dataset;Friluftsliv;Statskog;;;c23c14c6-63c4-40f4-bae4-2d40198a2f40;;; "Vær og klima; Observasjoner og klimadata";service;Natur;Meteorologisk institutt;;;f6dc885f-f44c-42b9-9095-56e9aa5aaa6b;;; Elvis hovedelv;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;b2300e43-2a61-4e77-ab97-27567b2295e6;;; Turkart Helgeland;software;Friluftsliv;Turkart Helgeland;;;73b5ea46-e49b-45c5-b555-287d3603c3e5;;; Høydedata Etne-Kvinnherad 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b6d59f4d-ff68-449a-8eb6-d51eed93c6b8;;; Høydedata Sykkylven Volda 2013;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a716a0d7-01ac-4c2e-9f4e-56e04981b2b7;;; Listerkart;software;Annen;Listerkart;;;6eeef33d-8611-4635-b0ff-b707ee75800b;;; Kartinnsyn Halden kommune;software;Annen;Halden kommune;;;e1847202-2246-4123-9ab8-3cf2f28759e3;;; Høyde DTM 50 meter WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;12d9e00f-0232-489f-9810-3bccf54914ed;;; Kartinnsyn Bjugn kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;7cf085e3-5fc2-421c-ac7a-094c07b9ceae;;; Postkretser WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;1939e071-ab26-494e-8220-3206a67f07cc;;; FKB-TraktorvegSti;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;cc3a2d98-52ac-4699-9947-ed0625903de4;;; FKB-BygnAnlegg;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;ede5ffb2-ee2a-44a3-852d-369a14d97f2e;;; Fiskeriaktivitet - fiskefartøy;dataset;Annen;Fiskeridirektoratet;;;32c6c382-df87-4eef-9073-5f195c9344b0;;; Brannalarmsentraler WFS;service;Samfunnssikkerhet;Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap;;;e234a43b-72a5-4fa3-8ed1-8dfa29de6ecf;;; Artsutbredelse Sjøpattedyr WMS;service;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;d135ac5c-1ce8-4852-aaa0-42e28d489e9d;;; Jordskiftedomstolenes karttjeneste;software;Basis geodata;Domstoladministrasjonen;;;d5e0482b-d6a5-4004-b2a9-759701af5f38;;; Akvakultur - godkjente lokaliteter WFS;service;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;e57b5918-322c-4d54-b4b6-1ef914ea8e86;;; Høydedata.no;software;Basis geodata;Kartverket;;;91bd03b1-54b5-4393-9fd0-3c927b4bb608;;; Nordatlas - WMS;service;Annen;Fylkesmannen i Finnmark;;;109aa635-9ab4-4ab0-aff3-f18ac246d633;;; Ortofoto Hommelstø 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;7ba21cd4-bed5-4304-831e-220d984b9c0b;;; Ortofoto Askøy 2005;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;bcd02505-05ee-4418-bb0e-58a5f10eca05;;; Høydedata Arendal Tvedestrand Froland 2007;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;753fd72b-0ad4-4afc-8199-b79ce6e6ae90;;; Salten Regionråd;software;Annen;Salten regionråd;;;1fba8ca6-709d-492e-b300-fa4d06add029;;; Høydedata Flekkefjord Farsund 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;336b66d3-cfc3-49dd-9115-f42bb797e2e1;;; Høydedata Tvedestrand 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b7d32137-7d3e-4be9-9ba6-221f239d5e04;;; Høydedata Risør 2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;ce80a950-ad71-42dc-86dc-419b4ed8514e;;; Ortofoto Trondheim rundt 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;4757f4f8-ea8d-4c87-bca8-f0bfc548dd0c;;; Norges Grunnkart;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;;;cd6d85d2-a23e-46f4-a808-b11188780d34;;; Tur- og friluftsruter WMS;service;Friluftsliv;Kartverket;;;5eb2d447-752b-49f3-9acb-28d9461b2564;;; Ortofoto Fjell og Øygarden 2004;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;f3e808a8-ca8c-4bf4-922a-abca77ab41cd;;; Jordsmonn - Erosjonsrisiko;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;6b910bda-66e1-4ee2-ae89-59a492c057d1;;; Høydedata Nord-Gudbrandsdalen 2011;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;5ed56e35-7c8b-4949-ba7a-998289f429bd;;; Norge i bilder WMS-Ortofoto;service;Basis geodata;Norge i bilder;;;dcee8bf4-fdf3-4433-a91b-209c7d9b0b0f;;; Kartinnsyn for Vikna og Nærøy kommune;software;Annen;Vikna kommune;;;707925b6-8925-42d4-920c-9050cef6d472;;; Støysoner jernbane;dataset;Forurensning;Bane NOR;;Det offentlige kartgrunnlaget;47234f63-a9d1-43c7-b91c-db90c92d5008;;; Felles kartløsning for Elverum, Våler, Åsnes kommune;software;Annen;Elverum kommune;;;8912b7bd-a97c-4e02-8423-72edc746452b;;; Adressesøk - Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;;;e128e7ea-24b4-4cb2-8974-8221044e9747;;; Bunnsedimenter (kornstørrelse), oversikt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;39c357fc-8c56-49e0-a6ba-3e434d62a585;;; "Hav og is; Bølge- og vindstatistikk for havoverflaten (Hindcast data)";servicelayer;Natur;Meteorologisk institutt;;;5332dc23-2ee1-4fbc-bcab-161ffc46a8f6;;; Kartinnsyn Knutepunkt Sørlandet;software;Annen;Knutepunkt Sørlandet;;;231f4043-0952-4874-9c3d-03959cfc9b7c;;; Kartinnsyn Sigdal kommune;software;Annen;Sigdal kommune;;;4494b26b-428a-44f4-bed4-25c42d11e65e;;; NordAtlas;software;Annen;Fylkesmannen i Finnmark;;;ee109439-3003-493b-a69f-c6c51bf17d85;;; Kartinnsyn Lofoten;software;Annen;Vågan kommune;;;0374f196-a051-45c0-b3e9-7cfe411e1d5d;;; Kartinnsyn Ballangen kommune;software;Annen;Narvik kommune;;;2618d452-1c58-4b6e-a10d-736048e4d65c;;; Naturvernområder WFS;service;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;ec9972b4-0d3e-4492-bf35-5bca2f7143d1;;; INSPIRE ElevationVectorElements WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;1a0206f2-42b8-4fff-85f4-3a84a67a753a;;; Bunnsedimenter (kornstørrelse), regionalt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;c6738716-1954-4f88-aa5f-1be7eef36b25;;; Ortofoto Meløy Holandsfjorden 2012;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;b629864e-8b55-48d1-af43-0d2df15a2a97;;; Halo, værtjeneste for offentlig sektor;software;Annen;Meteorologisk institutt;;;4ac8bb22-3939-4971-8917-5ca650ffa8eb;;; Ortofoto Flom Heddøla-Hjartdøla 2015;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;e3b1afc2-b5cf-4b19-a867-a0758e144fe7;;; Kraftforsyning - Nettanlegg;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;9f71a24b-9997-409f-8e42-ce6f0c62e073;;; ELF Geographical Names WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;b10c5243-c629-4cd9-b13e-64bb03c981ca;;; INSPIRE LandCoverVector WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;c1f5f3de-ce2d-4104-bee3-2560c5a5a948;;; ELF PhysicalWaters WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;37a362e9-df6a-4c07-ba92-566fa90a5da3;;; INSPIRE Sea Regions WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;9bb12a44-8f3a-469c-b78f-676e6e5f6a48;;; Kulturminner - SEFRAK-bygninger WMS;service;Kulturminner;Riksantikvaren;;;4b3d44cd-a866-4bb7-a053-e60181da3901;;; Vestfoldkart;software;Basis geodata;;;;2c4361f8-7094-4aed-9fb4-486d9e00533b;;; Sunnmørskart;software;Basis geodata;;;;7d55da8d-46d1-4933-833e-38afb82d0427;;; Kartinnsyn Frøya kommune;software;Annen;Frøya kommune;;;66753317-76b0-4903-9066-5f091d47a5e6;;; Adresse, hurtigsøk - REST service;service;Basis geodata;Kartverket;;;77e0e5b2-77d8-486f-b540-a41156b91b4e;;; Statlig arealplan;dimensionGroup;Annen;Kartverket;;;4a0f1b2d-7b62-492b-966a-383f8d7c2b12;;; Kraftlinjer;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;4ab8c70a-215a-4e1a-847b-b3c044526d5e;;; Kartinnsyn Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna (HALD);software;Annen;Alstahaug kommune;;;efd98cf6-e843-4e31-b17f-3eea1441d9b7;;; WFS for dekningsoversikt;service;Basis geodata;Kartverket;;;19a5e9c7-ce23-46e9-916d-68e8a225b209;;; Matrikkelen - Adresse;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;f7df7a18-b30f-4745-bd64-d0863812350c;;; Fylkesatlas Sogn og Fjordane - wms https;service;Friluftsliv;Fylkesmannen i Sogn og Fjordane;;;0fd3739d-c890-4004-b47b-992665f9e65a;;; Forvaltningsplanområder for havområdene;service;Annen;Miljødirektoratet;;;0af2aa07-abc1-4759-ab90-234b493bfe9a;;; Kommuneplan Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommune (wms);service;Annen;Elverum, Våler, Åsnes og Grue kommune;;;5c171f4b-48d8-49eb-bc63-5e6ea26f4cc1;;; Dybderelieffpolar v02 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;0b18580c-6091-41e6-b6bd-f404288236f9;;; Laksekart WMS;service;Kyst og fiskeri;Miljødirektoratet;;;c60f16ad-7519-4b2f-9cae-2f61d1d1b413;;; norges grunnkart gråtone WMS cache;service;Annen;Kartverket;;;dd4a230e-0d02-4514-bab4-c7c279040c8c;;; petroleumsvirksomhet;service;Annen;Miljødirektoratet;;;c73bf950-ca32-44f0-af93-6689d468ca48;;; Marin grense;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;Det offentlige kartgrunnlaget;cf8ccec7-9505-4d84-94a9-eac9c69971d3;;; N5 Kartdata;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;6bb353c3-2b21-42fe-b296-31e60f64f95d;;; N20 Kartdata;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;c9e53371-c296-4631-a08d-2e7248a81757;;; N5 raster;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;bd23cc07-45d3-4346-a8cd-e8c9f506656e;;; Kartinnsyn Sør-Varanger kommune;software;Annen;Sør-Varanger kommune;;;9c20565a-d8cf-4e44-8ffa-9254865ba7b1;;; Stedsnavn søketjeneste;service;Annen;Kartverket;;;302b3664-fe67-4e04-a361-ded4f3589331;;; Stier og løyper Larvik;dataset;Friluftsliv;Larvik kommune;;;dfe8285c-d914-4075-9fdb-84f99be94573;;; FKB-Vann;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;595e47d9-d201-479c-a77d-cbc1f573a76b;;; Arealressurskart - AR250 - Snaumark;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;cbf2803f-3712-4a12-bdc5-ebbb80fba6e2;;; Arealressurskart - AR250 - Skogbonitet;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;4a179a64-f16d-488a-abc0-ac478c7adf09;;; Høydedata Rennebu 2014;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;daf751d6-75c8-4bec-9172-7cb7ad5f527c;;; Høydedata Ofoten 2012;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;033035ab-b05c-4376-9090-8c1fdf037773;;; Kartinnsyn Bjerkreim kommune;software;Annen;Bjerkreim kommune;;;32d1b901-bcc7-4166-a5a5-14ba4ce97e1a;;; Fastmerker & Basestajoner WMS;servicelayer;Annen;Kartverket;;;8c2c434b-07f7-4ebc-9bc6-9c15cdd75c4c;;; Kartinnsyn Osen kommune;software;Annen;Rissa kommune;;;d20c6aba-8e3d-4960-90dd-418e40c2dc0f;;; Arealressurskart - AR50 - Arealtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;41f6b000-c394-41c5-8ebb-07a0a3ec914f;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/ar50?; Arealressurskart - AR250 - Dyrkbar jord;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;b45e43a2-0537-4d42-977b-b81bd988082f;;; Felles KartdataBase (FKB);dataset;Basis geodata;Geovekst;;;0e90ca71-6a02-4036-bd94-f219fe64645f;;; Arealressurskart - AR250 - Arealtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;de72929c-b250-461a-85d8-2557a2597ab4;;; Arealressurskart - AR250 - Treslag;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;6ce2a354-c548-46be-a812-9e179c6435a9;;; Vegetasjon - Vegetasjonstyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;7469d461-0633-422b-a223-344f5a6ec555;;; Vegetasjon - Naturtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;39d420fd-fe7b-46ae-ac2c-26c46c16d18f;;; Vegetasjon - Hovedtyper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;dabbee3c-b5ea-43e8-a9ce-bc1f91509108;;; Landskap - Jordbruksregion;dataset;Landskap;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ea46cdee-fbe8-4dd4-9017-c8f85ebe2253;;; Berggrunnsstrukturer N250;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;681afc76-5bc1-4f23-abea-6bed625c94ea;;; Statistiske rutenett;dataset;Basis geodata;Statistisk sentralbyrå;;;558c4995-9c55-4686-8143-f329f87ce33f;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Statistiske inndelinger - NUTS;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;96193eb8-3ce7-4e9e-aa79-486c9e3c6079;;; FKB3 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;4d40ca9a-d4f2-4ad2-9df3-5741d5f8dcac;;; Statistiske inndelinger - LAU;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f7be9f83-e5e0-4914-8076-e37424221930;;; ELF Administrative Units WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;9d04250e-ed32-4432-a772-bc098fe4b75f;;; Fonnakart;software;Annen;Fonnakart;;;8fef6aa3-3399-46be-9c12-b75b00dcacf0;;; Potensielt tilgjengelig strandsone;dataset;Friluftsliv;Statistisk sentralbyrå;;;1b359df9-1d36-4e90-815d-5cf98c6a8cb2;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities; Inngrepsfri natur i Norge 2013;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;;277bda73-b924-4a0e-b299-ea5441de2d3b;;; Høydedata Bergen 10pkt 2016;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;89397896-c891-4149-a0c2-3675dc064897;;; Høydedata Ørsta Volda 2015;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0a7da430-0204-4c94-91f4-f69b13c6fbf0;;; Beitebruk - Tapsprosent sau sleppt på beite;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;5f2f9e17-cad7-445d-bcfc-5d34ef03d905;;; Terrengmodell WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;8c233f06-2327-46ed-b330-c57c86e70d79;;; Barmarksløyper i Finnmark;dataset;Samferdsel;Fylkesmannen i Finnmark;;;f50cfc6d-3a9a-454d-807d-e5ed18f6cdde;;; Georef 2 WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;cc344783-1ef1-4e00-a71c-e7d2ba75f694;;; Viktige naturtyper;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;d776ff93-104d-4aa5-a8d9-276df01eb51c;;; Forurenset grunn;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;e48e71ac-16fc-4e47-9e7f-c0a4a4bbfad0;;; Jordsmonn - Jordressurs;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;4403b8b6-6c10-4570-b402-8633e03a606e;;; Jordsmonn - Vannlagringsevne;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;cac8cf14-e3b8-40f0-ba8a-11ab250ec529;;; Jordsmonn - Planering;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;ec0f0cb9-bd1d-4c04-8c71-cd449582098c;;; Jordsmonn - Årsak til dårlig drenering;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;9b6ce414-f501-451c-93ef-a0cd6e2be78c;;; Jordsmonn - Avsetningstyper (utgått);dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;d9ac2c3b-d255-458c-a06a-7a289df780ca;;; Polarsirkelportalen;software;Annen;Rana kommune;;;757a8470-c349-42f8-86b9-b35f87abae63;;; Bunnsedimenter (kornstørrelse), detaljert;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;79f0f17d-9f62-456d-b1a9-2a8c754c51c4;;; Bunnsedimenter (dannelse), regionalt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;c7ee3b10-9383-49ef-a46c-087ddb1735bb;;; Bunnsedimenter (dannelse), oversikt;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;79b687ac-7eba-4432-97e2-04dcbc98ccd6;;; Marine sedimentasjonsmiljø;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;7ddb1b9d-08f5-41d0-9d73-48a98d961a2e;;; Bunnsedimenter (dannelse), detaljert;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;8baa6e54-774e-4789-9e64-1c50f32098f4;;; Jordsmonn - Dreneringsforhold;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;0ef2560d-3f80-4ef6-afe9-2f388bd0303c;;; Jordsmonn - Begrensende egenskaper;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;7a932662-cd4b-43af-9f51-7429f8b42087;;; Jordsmonn - Dyrkingsklasse for nedbørsbasert potetdyrking;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;3cf9a044-aa3c-4d38-8d23-ed91aa9a7e24;;; Bunnreflektivitet;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;0c2af0d4-c954-4dce-a012-0365f539e6d4;;; Magasin;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;5d13cd67-dc03-458d-8715-548bafbeb2c1;;; Høydedata - laser;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;f297e948-8a34-4e6c-9740-54b3a657f8d5;;; Dam;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;8c906c83-5192-4c2b-86ca-0d85759d37b8;;; Jordsmonn;series;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;c961484d-9d4b-4f6a-8bd5-e145e96d1560;;; Corine Landcover 2006 (CLC) - Arealdekke;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;25c8b126-62e0-4b7c-b5c4-dcc0e87666e0;;; Corine Landcover 2000 (CLC) - Arealdekke;dataset;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;4dcb7fb4-a222-4b37-8a94-0404696f1f1d;;; Delfelt vannkraft;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;220f22c9-d415-4b20-bd0c-c3842be4874e;;; Berggrunn N250;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;7c39be66-77b6-4b74-b58d-53b6bee90067;;; Hovedled og Biled, arealavgrensning;dataset;Samferdsel;Kystverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;1e8d7811-87ea-429a-8d97-4ea6bbf6e010;;; Hovedled og Biled, havneavgrensning;dataset;Samferdsel;Kystverket;;;65c79481-a2da-4095-b47d-d7744d903d9b;;; Ankringsområder;dataset;Kyst og fiskeri;Kystverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;d6a20e09-fa68-4d57-ab43-c22e755ff60a;;; Artskart - funn av arter;dataset;Natur;Artsdatabanken;;;d2810d22-6974-4897-94fd-bdfe0af1cfbe;;http://kart.artsdatabanken.no/WMS/artskart.aspx?version=1.0.0&service=WFS&REQUEST=GetCapabilities; Fjordkatalogen;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;;d4b28454-ebd6-4425-9a66-00cb2d7e57ed;;; Avløpsanlegg;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;276db913-395d-4867-9717-eb86636806d9;;; Villreinområder;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;fc59e9a4-59df-4eb3-978a-1c173b84bf4e;;; Matrikkelen - Eiendomskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;13336c7c-e150-4497-915a-281f3bd34a2e;;; Innsjødatabasen;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;823b8639-9a49-41bf-8571-3608435eb149;;; Marine landskap;dataset;Natur;Norges geologiske undersøkelse;;;9db56b4f-474a-4e79-bd87-a2f0e4e4728e;;; Artsutbredelse Sjøpattedyr;dataset;Natur;Havforskningsinstituttet;;;cef06e8f-3ecc-4406-90d2-25e42f7c3f60;;; Miljøtilstand i vann;dataset;Forurensning;Miljødirektoratet;;;bbaaee09-41f3-4a63-a98b-5f46083a62c1;;; ELF Geographical Names;dataset;Annen;Kartverket;;;be676da7-4339-4f1c-8932-0fbb3cee9f2b;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.elf-gn?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities; ELF Addresses WFS;service;Basis geodata;Kartverket;;;8450dff4-3d3c-46ce-a5f0-d382893dfe21;;; FKB-Bygning;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;8b4304ea-4fb0-479c-a24d-fa225e2c6e97;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-bu-core2d?service=WFS&request=GetCapabilities; Berggrunn N50;dataset;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;a5c76d05-33bd-4a1d-b28b-81575092e468;;; Planområde;dataset;Plan;Kartverket;;;89a0f115-3292-4992-b68e-a7f1ad9094d7;;; Fisk/biomasse på lokalitet;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;2d0afe98-99fe-41c0-b931-eb4709e89dfe;;; Akvakultur lokaliteter - flate;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;a33feac6-2c6f-4541-babd-290db1fe8a68;;; Artsutbredelse Fisk;dataset;Natur;Havforskningsinstituttet;;;0fdd8501-cacd-40a4-9085-ac6d9a757a8d;;; Verneområde - bunnhabitat;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;a7990a45-ca9f-4791-98ac-22caf0e80656;;; Skredhendelser WFS;service;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;;d20ad767-b618-4d15-8038-13c7ffce8faf;;; Foreslåtte naturvernområder;dataset;Natur;Miljødirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;0e7eb17f-35ef-46d3-a465-3112d8bb2b5e;;; Arealressurskart - AR50 - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;Det offentlige kartgrunnlaget;8f191dcd-bcec-4044-8259-a2a1b43cfb85;;; Ortofoto Atna Rena 2016;dataset;Basis geodata;Geovekst;;Det offentlige kartgrunnlaget;510f71a6-adc7-4f11-890d-0c383a72409b;;; Ortofoto Fornebu 2011;dataset;Basis geodata;Geovekst;;;522649cc-afce-4a34-b23f-4dba1fb9d164;;; Dekning sjømåling WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;80206d7b-b5a5-4936-ad4c-a0267e471c8b;;; Historiske kart WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;f0ef87bf-91a1-4f00-b864-9655d3d7c1de;;; Ål;dataset;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;;fbdfe4dc-baa9-4477-aae0-4446313d4c5c;;; Dekningsoversikter historiske kart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;2241ef4d-d81f-405d-8007-bac040345e32;;; Kartinnsyn Lindesnesregionen;software;Annen;;;;9212bdff-862c-4046-8b99-2ba6dab51dc7;;; Sjø skyggerelieff WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;39182376-1628-408a-8d25-dd180b08d847;;; Dybdekurver WMS;service;Kyst og fiskeri;Kartverket;;;7790f618-eb6a-4c4a-a925-8a605565ae92;;; GEBCO skyggerelief WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;25549b7e-53e2-4493-bb9f-2a708fd5d9bb;;; Sirkumpolært arktisk grunnkart cache;service;Annen;Kartverket;;;a66a7c4a-43b8-4bcf-83be-e3319ddbd37a;;; Norges maritime grenser WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;e4a89b8c-5c9e-4693-828f-ea813b639f3f;;; Bygninger på eiendom - Web Service;service;Basis geodata;Kartverket;;;7cc0c505-96b6-46a0-b9f1-5f710615198c;;; Toporaster 3;service;Basis geodata;Kartverket;;;13e15833-8d94-4b89-a53d-eb8da289677b;;; Fjellskygge WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;57bcf66a-1333-498f-a1f1-13f27a9cee1f;;; Europakart WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;15726b49-a586-46d7-98b0-35c71f9451fa;;; GrusPukkWMS3;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;307a9694-295c-443e-ab64-74bb8cf89a42;;; Løsmasser WMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;aa780848-5de8-4562-8f35-3d5c80ea8b48;;; Felles kartdatabase (FKB);dimensionGroup;Annen;Kartverket;;;d145d8bf-5564-492c-b704-9bfe4f1a053a;;; IndustrimineralerWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;2bad294a-c21b-4244-8ac8-b8fca95521e4;;; NatursteinWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;6d24e783-0af1-47d3-a413-f3309fa186d5;;; Kartinnsyn Porsanger kommune;software;Annen;Porsanger kommune;;;6ec9ef4a-1222-4614-a339-f353a0dc8533;;; Kartinnsyn Harstad kommune;software;Annen;Harstad kommune;;;f939407c-2949-4869-9dda-72dbded027a0;;; Kartinnsyn Klæbu kommune;software;Annen;Klæbu kommune;;;913d0b7f-be83-4668-ac49-043b1243201f;;; Elveg;dataset;Samferdsel;Kartverket;;;ed1e6798-b3cf-48be-aee1-c0d3531da01a;;; Dybdedata 50m grid;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;bbd687d0-d34f-4d95-9e60-27e330e0f76e;;; Adresse, tabelluttrekk;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;58cad8d3-b09a-44e7-9d38-f67fb5c9eaae;;; BerggrunnN50WMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;ded2bc25-e1b4-445e-ac18-755d5568d2df;;; Kartinnsyn Drangedal kommune;software;Annen;Drangedal kommune;;;7f31f2be-d4b3-41b0-b0b7-9eeede354b5c;;; Kartinnsyn Vang,Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal;software;Annen;Vang kommune;;;862f4749-0808-473a-b165-6e4751e93f1a;;; Dekningsoversikter - flyfoto;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;9c6fd538-fde4-4764-864f-3d51308b717b;;; Europa, Illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;825eab8c-9f97-4a21-8424-d51f0b02cada;;; N2000 Illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;badf2efb-981e-43ab-95d2-a3446471368a;;; Svalbard, Jan Mayen og Antarktis, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;73d6303e-7815-4f91-8cd3-99a6e227b0a3;;; Nord-Europa, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;1ac005b9-626b-4ca3-aa86-ed22f4b36215;;; Hastighetsfelt for Norge ITRF2008;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;4adc9b7e-17ee-4d77-a748-f244d3655485;;; Jan Mayen DTM 20;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;54886c07-9c3f-48f2-8599-ddf16a552bc4;;; Altimetri;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;68c0581f-2c16-4596-9120-84ca1d0d12fe;;; Arealbruk;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;Det offentlige kartgrunnlaget;a965a979-c12a-4b26-90a0-f09de47dbecd;;; Fiskeplasser - passive redskap;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;09a40026-00e2-4fd8-b390-afd8d6f88c63;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.fiskeplasserpassiveredskap?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0; BerggrunnWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;3a3eda68-f6ae-4a44-a934-c91a1e8fb562;;; Valgkretser;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;885225ca-a29f-4b22-95be-f886db66e4bb;;; Kommuneplaner;dataset;Plan;Kartverket;;;1cab28e5-6eec-4c9d-b3b7-4400a69a674e;;; Reguleringsplaner;dataset;Plan;Kartverket;;;00036352-a2aa-4b90-89d1-862bc80439d3;;; Norge, Illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;a374f867-60c0-4524-9eda-b15ab4d12858;;; Norges maritime grenser, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;870d142b-a8fd-4f26-9c72-948d79c1a454;;; Norgesrelieff, illustrasjonskart;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;0a850dd9-3c45-4cde-b3c5-b61d6157871d;;; Reindrift - Reindriftsanlegg;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;8dfa67c5-3099-4353-9ce0-72f9ebd44a2c;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reindriftsanlegg?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReindriftsanlegg_AtomFeedSOSI.fmw MetallerWMS;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;d20ed245-2ad5-4a3f-a39c-28dcd5549c41;;; SAT-SKOG - WMS;service;Landbruk;Norsk institutt for bioøkonomi;;;b35ec9f6-5eca-42ab-a8bd-bf56703ff4ea;;; Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen midtre del;dataset;Plan;Kartverket;;;2066090a-b6d8-48b9-b286-b433793b5d7a;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellKloftaKverndalenMidtreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Nitelva-Åråsen;dataset;Plan;Kartverket;;;f38fb890-fdbf-45e8-89d2-a8a3f4ea297e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellNitelvaArasen_AtomFeedSOSI.fmw Topografisk norgeskart 2;service;Basis geodata;Kartverket;;;d4a68459-9bd7-4693-a26a-68691d00fe71;;; Topografisk norgeskart 2 gråtone;service;Basis geodata;Kartverket;;;4c7eafe3-0a65-41e8-8105-34d3e4bccab6;;; UTM-rutenett WMS;service;Basis geodata;Kartverket;;;af3409eb-fd28-4480-8da0-0292aaad723e;;; Skredhendelser;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;de19fbbf-3734-47a0-89f5-6c5769071cdd;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skredhendelser?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skredhendelser_AtomFeedGML.fmw Skredfaresoner;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;b2d5aaf8-79ac-40f3-9cd6-fdc30bc42ea1;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skredfaresoner?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skredfaresoner_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Fv311 - Bomstasjon Kambo nord;dataset;Plan;Kartverket;;;c8d888cf-4214-459c-b279-3a2162a3b3b9;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanFv311HP01TigerplassenAkershusKamboParsellBomstasjonKamboNord_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Kraftleidning Skåreheia-Holen;dataset;Plan;Kartverket;;;bb632639-d04e-4cd3-9807-4e71a1cde8b7;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplan420KVKraftleidningSkareheiaHolen_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - E10 - Raftsundet øst til Ingelsfjordeidet;dataset;Plan;Kartverket;;;e8ff8c05-c373-40e2-9621-50f4cc24a735;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanE10RaftsundetOstIngelsfjordeidet_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Nedre Foss;dataset;Plan;Kartverket;;;7a123a32-b6fe-416a-972f-16d4838c1393;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanNedreFoss_AtomFeedSOSI.fmw Trafikkulykker;dataset;Samferdsel;Statens vegvesen;;Det offentlige kartgrunnlaget;2c47f033-b877-4885-a0ea-50333afd8fab;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trafikkulykker_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Konvensjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;5cb86063-3f66-4d7a-9799-0551e2e21a46;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinkonvensjonsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftKonvensjonsomrade_AtomFeedSOSI.fmw Vägkartan - basis geodata for Sverige;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;fded00fd-062b-4505-a552-3996176ceb23;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vagkartan_AtomFeedFGDB.fmw Fastmerker - trekantpunkter;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;dc37b5b6-fa60-11e6-bc64-92361f002671;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Trekantpunkter_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Rv35 - Grualia til Akershus grense;dataset;Plan;Kartverket;;;ac3f624e-d612-4e27-b0f1-e54888fd007d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanRv35GrualiaAkershusGrense_AtomFeedSOSI.fmw Dybdedata Søre Sunnmøre;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;eb2933a9-1699-40bf-b6b7-2adb66ccd714;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/DybdedataSoreSunnmore_AtomFeedTIFF.fmw Snø- og steinskred - aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;b68212a2-ecb4-4733-8964-2882dc2ea363;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.snoogsteinskredaktsomhetsomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SnoOgSteinskredAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Administrative enheter fylker;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;6093c8a8-fa80-11e6-bc64-92361f002671;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AdministrativeEnheterFylker_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Reinbeiteområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;d02dc4bd-77d5-4b3b-a316-5a488b6fe811;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinbeiteomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReinbeiteomrade_AtomFeedSOSI.fmw J100 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;ffc69436-78f2-455e-8586-d67219d3df8e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/JanMayen100k_AtomFeedSOSI.fmw Fastmerker - høydefastmerker;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;43838cda-fa62-11e6-bc64-92361f002671;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Hoydefastmerker_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Rjukan transformatorstasjon;dataset;Plan;Kartverket;;;5fdf689d-6cd2-42b5-aec4-48fb68212503;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanRjukanTransformatorstasjon_AtomFeedSOSI.fmw Svalbard DTM 20;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;9d118d31-182c-495b-b7be-d819cc7444b1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SvalbardDTM_AtomFeedIMG.fmw Statlig arealplan - Tysvær Vindpark;dataset;Plan;Kartverket;;;c2faf17a-7f35-4a75-a7cd-283bc99e10a5;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanTysvarVindpark_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Vårbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;fa02a652-cd6d-4828-9fb5-7bd4515aa6d0;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/vaarbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftVarbeite_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Oppsamlingsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;a02e84ec-322c-47a7-a626-ca02d57d1f7e;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/oppsamlingsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftOppsamlingsomrade_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Avtaleområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;7f88f401-4e0e-4be6-9e12-265c7b23505d;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinavtaleomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftAvtaleomrade_AtomFeedSOSI.fmw Lufthavn - Restriksjonsplaner for Avinors lufthavner;dataset;Samferdsel;Avinor;;Det offentlige kartgrunnlaget;edddd150-1cec-4edb-90fd-06806c1f585d;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/LufthavnRestriksjonsomrader_AtomFeedSOSI.fmw S250 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;4bccbc7b-f808-4e12-bf5f-38ad496fe9ca;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svalbard250k_AtomFeedSOSI.fmw Korallrev - forbudsområder;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;3be8f59c-cf30-47b5-ab5d-61abab25942b;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.korallrevforbudsomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/KorallrevForbudsomrader_AtomFeedGML.fmw Kulturminner - Lokaliteter;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;c6896f24-71f9-4203-9b6f-faf3bfe1f5ed;;http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden_WFS/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Lokaliteter_AtomFeedGML.fmw Gyteområder;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;c3d6bba0-e4b0-44e6-93a4-5b379946acb7;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.gyteomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Gyteomrader_AtomFeedGML.fmw Befolkning på grunnkretsnivå;dataset;Befolkning;Kartverket;;;3aab89b5-0320-4ba8-9a81-16e373418c94;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningPaGrunnkretsniva_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta vestre del;dataset;Plan;Kartverket;;;d90a8829-1701-4c11-956f-5d59c797d156;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellLeirsundKloftaVestreDel_AtomFeedSOSI.fmw N50 Kartdata med svensk koding lik Vägkartan.;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;c885e6ae-a7d0-44dd-aa2f-681fc0d4a344;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataVagkartan_AtomFeedFGDB.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Sommerbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;d5d1e2d4-7dc0-47ce-8776-ff64b07d788e;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/sommerbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftSommerbeite_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Høstvinterbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;85a4c5e3-25ab-427c-b664-bbac2d0c9e79;;https://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/hostvinterbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftHostvinterbeite_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Reinbeitedistrikt;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;6bfec384-92cf-44d3-863b-0187afa06658;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinbeitedistrikt?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReinbeitedistrikt_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta nordre del;dataset;Plan;Kartverket;;;7e6a6adc-4537-49ae-b70f-4578f3d4f383;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellLeirsundKloftaNordreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Bekkedalshøgda-Råholt;dataset;Plan;Kartverket;;;a4f4d1ed-42d9-496a-b96c-e1f22478b59c;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellBekkedalshogdaRaholt_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Småsetran-området;dataset;Plan;Kartverket;;;17d27950-a99d-41e2-8b7d-c9d5492ada03;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanSmasetranOmradet_AtomFeedSOSI.fmw Grunnskoler;dataset;Befolkning;Kartverket;;;db4b872f-264d-434c-9574-57232f1e90d2;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barnehager?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Grunnskoler_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Beitehage;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;df2db95d-adbc-4807-bb46-00b729caed7c;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/beitehage?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftBeitehage_AtomFeedSOSI.fmw Terrängkartan - basis geodata for Sverige;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;15ae5e80-e643-430e-9124-848f2855ff26;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Terrangkartan_AtomFeedFGDB.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Leirsund-Kløfta søndre del;dataset;Plan;Kartverket;;;d24df5aa-a833-4b73-b380-75f8f9f07bc8;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellLeirsundKloftaSondreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Kombinert lager og deponi i Himdalen;dataset;Plan;Kartverket;;;33786651-a77d-4306-ae02-ffebacd61bb0;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanKominertLagerOgDeponiIHimdalen_AtomFeedSOSI.fmw Snøskuterløyper i Finnmark;dataset;Annen;Fylkesmannen i Finnmark;;;1828d312-3646-49a8-8421-bfa3467c80bf;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.snoskuterloyper?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Snoskuterloyper_AtomFeedGML.fmw Snøskred - aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;e9542260-6315-4770-b085-86e95179f735;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.snoskredaktsomhetsomrader?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SnoskredAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Låssettingsplasser;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;fb59846b-edb3-4631-ba85-90dd0193e3be;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.lassettingsplasser?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Lassettingsplasser_AtomFeedGML.fmw Markagrensen;dataset;Plan;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;45e9ba77-388c-40eb-87df-e34e9d9ab300;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.markagrensa?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Markagrensen_AtomFeedGML.fmw Tare - høstefelt;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;4d0bd656-640b-4592-be35-e7435aa313dc;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.tarehostefelt?service=WFS&request=GetCapabilities&version=2.0.0;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Tarehostefelt_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen nordre del;dataset;Plan;Kartverket;;;bac1ce76-9ce2-4f32-8d7d-4ca73d6669e1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellKloftaKverndalenNordreDel_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen søndre del;dataset;Plan;Kartverket;;;cb59223e-f7b1-49fc-9943-20687b64eef2;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanGardermobanenParsellKloftaKverndalenSondreDel_AtomFeedSOSI.fmw Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd;dataset;Energi;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;f587a15a-c72a-4b21-aae9-4132df1bdd27;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.vannkraft?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Vannkraft_AtomFeedGML.fmw N250 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;442cae64-b447-478d-b384-545bc1d9ab48;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw Befolkning på rutenett 1000 m;dataset;Befolkning;Statistisk sentralbyrå;;;d1bc3c36-959f-4ee4-bcc7-01caa430bce4;;http://ogc.ssb.no/wfs.ashx?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/BefolkningsstatistikkRutenett1km_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Siidaområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;00828ff6-b1e4-4916-9d65-50199e293c1e;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/siidaomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftSiidagrense_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Konsesjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;49efb2b2-93e3-4175-b10b-65b509d73c2a;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinkonsesjonsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftKonsesjonsomrade_AtomFeedSOSI.fmw S1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;335e3bc0-8a04-4b6f-9b88-58f174a59e12;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svalbard1000k_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Kraftlinje Kroktjønnheia-Skårerheia;dataset;Plan;Kartverket;;;ae81bb82-a2a7-43aa-b1c5-4fa73bd3c939;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplan320400KVkraftledningKroktjonnheiaSkarerheiaBirkeland_AtomFeedSOSI.fmw Barmarksløyper;dataset;Samferdsel;Fylkesmannsembetene;;Det offentlige kartgrunnlaget;d80faca7-2a0d-47de-b58b-5007a2afdc74;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barmarksloyper?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Barmarksloyper_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - Nytt Rikshospital Gaustad sykehus;dataset;Plan;Kartverket;;;176e31bf-83c7-47ee-9751-91dd5e881136;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanStatligArealplanNyttRikshospitalGaustadSykehus_AtomFeedSOSI.fmw Jord- og flomskred aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;30e1883e-70e9-4510-9e97-00edbdcddc02;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.jordogflomskredaktsomhetsomrader?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/JordOgFlomskredAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Årstidsbeite - Vinterbeite;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;63f655ef-f625-43cf-a512-bb8164bf53a4;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/vinterbeite?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftVinterbeite_AtomFeedSOSI.fmw S100 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;bd6050e8-7182-459b-9989-66c4ecbae874;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Svalbard100k_AtomFeedSOSI.fmw Reindrift - Ekspropriasjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;1c64c5ff-0069-4f8e-9a2b-948c7ce3d527;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinekspropriasjonsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftReindriftEkspropriasjonsomrade_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Rv23 - Oslofjordforbindelsen fra Buskerud grense til Vassum;dataset;Plan;Kartverket;;;dc19d735-a28a-481c-adce-369b63a6e3be;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligPlanRv23OslofjordforbindelsenFraBuskerudGrenseTilVassum_AtomFeedSOSI.fmw N50 Kartdata med svensk koding lik Terrängkartan;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;6be1a769-cbf2-425d-86b9-fc075c0505c5;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N50KartdataTerrangkartan_AtomFeedFGDB.fmw Kulturminner - Sikringssoner;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;0a3251bb-2a50-45d3-8674-58bade2fe673;;http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden_WFS/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Sikringssoner_AtomFeedGML.fmw Tilgjengelighet - tettsted;dataset;Befolkning;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;9c075b5d-1fb5-414e-aaf5-c6390db896d1;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.tilgjengelighettettsted?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Tettsted_AtomFeedGML.fmw Forsvarets snøskreddata;dataset;Samfunnssikkerhet;Forsvaret;;;c0fcd223-0baa-4d0a-967a-8d3bfcc6ff09;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ForsvaretsSnoskreddata_AtomFeedGML.fmw Verneplan for vassdrag;dataset;Natur;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;df5c70a1-e9cf-4b2c-bf9a-7dce453830cd;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.verneplanvassdrag?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/VerneplanVassdrag_AtomFeedGML.fmw Nasjonale laksefjorder;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;b12d041d-03d4-4562-b333-bc9d7c9bd123;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.laksefjorder?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Laksefjorder_AtomFeedGML.fmw Postkretser;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;462a5297-33ef-438a-82a5-07fff5799be3;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.postkretser?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Postkretser_AtomFeedGML.fmw Barnehager;dataset;Befolkning;Kartverket;;;e229a364-0caa-4a24-8dbe-225b3d83e075;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.barnehager?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Barnehager_AtomFeedGML.fmw Korallrev;dataset;Kyst og fiskeri;Havforskningsinstituttet;;Det offentlige kartgrunnlaget;31edb985-138e-46a7-a910-a0c1cd9baf4c;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.korallrev?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Korallrev_AtomFeedGML.fmw Nødhavner;dataset;Samferdsel;Kystverket;;;7d76ca2a-31c7-482c-8557-e477c9ac12a2;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Nodhavner_AtomFeedGML.fmw N50 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;ea192681-d039-42ec-b1bc-f3ce04c189ac;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.inspire-lcv?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N250Kartdata_AtomFeedPostGIS.fmw Konsesjonsområder for uttak av skjelsand, sand og grus fra sjøområdet;dataset;Kyst og fiskeri;Fylkeskommunene;;Det offentlige kartgrunnlaget;d1fe81f9-27a5-449c-9b47-9553a895aa09;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skjellsandkonsesjonsomrader?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skjellsandkonsesjonsomrader_AtomFeedGML.fmw Reindrift - Restriksjonsområde;dataset;Landbruk;Landbruksdirektoratet;;Det offentlige kartgrunnlaget;05a9cb73-639e-48ab-8533-bd80521a84bf;;http://wfs.nibio.no/cgi-bin/rein/reinrestriksjonsomrade?;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/ReindriftRestriksjonsomrade_AtomFeedSOSI.fmw Steinsprang - aktsomhetsområder;dataset;Samfunnssikkerhet;Norges vassdrags- og energidirektorat;;Det offentlige kartgrunnlaget;02c6d51c-4e8c-4948-a620-dc046c8cb747;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.steinsprangaktsomhetsomrader?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/SteinsprangAktsomhetsomrader_AtomFeedGML.fmw Kulturminner - Kulturmiljøer;dataset;Kulturminner;Riksantikvaren;;Det offentlige kartgrunnlaget;17adbcac-bbb2-4efc-ab51-756573c8f178;;http://askeladden_wms.ra.no/arcgis/services/WMS/RA_Askeladden_WFS/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Kulturmiljoer_AtomFeedGML.fmw Tur- og friluftsruter;dataset;Friluftsliv;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;d1422d17-6d95-4ef1-96ab-8af31744dd63;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.turogfriluftsruter?service=wfs&request=getcapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/TurOgFriluftsruter_AtomFeedGML.fmw Fjordlinjer - Kysttorskregulering;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;74365043-9f95-42c9-a87b-801c5c93b5e7;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Fjordlinjer_AtomFeedGML.fmw J1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Norsk Polarinstitutt;;;0b57598e-768c-46cf-8af9-a04267fe833f;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/JanMayen1000k_AtomFeedSOSI.fmw Statlig arealplan - Kraftlinje Ravnanger-Merkesvik;dataset;Plan;Kartverket;;;a0802187-a04a-409e-a5e3-ce87d91a06b1;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplan132KVkraftlinjeRavnangerMerkesvik_AtomFeedSOSI.fmw Tilgjengelighet - friluft;dataset;Befolkning;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;638b5ee7-6ab0-4a27-a71a-716bb3a4541d;;https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.tilgjengelighetfriluft?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Friluft_AtomFeedGML.fmw Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;3d0fe246-ae76-4e88-af1f-c0b0405e83c1;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.skytefelt?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytefelt_AtomFeedGML.fmw Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt;dataset;Forurensning;Forsvarsbygg;;;21d93ab2-868f-4ef9-986b-bf362746f4bd;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.stoyskytebane?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Skytebanestoydata_AtomFeedGML.fmw Akvakultur - nedlagte lokaliteter;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;ee102f51-6a28-4033-8b86-5c60746759a2;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.akvakulturnedlagtelokaliteter?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AkvakulturNedlagteLokaliteter_AtomFeedGML.fmw Akvakultur - Lokaliteter;dataset;Kyst og fiskeri;Fiskeridirektoratet;;;4ca8af5e-ffc7-4636-847d-4eca92c4a3b0;;http://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.akvakulturgodkjentelokaliteter?service=WFS&request=GetCapabilities;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/AkvakulturGodkjenteLokaliteter_AtomFeedGML.fmw Statlig arealplan - E6 - Bomstasjon ved Raukerud;dataset;Plan;Kartverket;;;862f51ae-abfc-401d-9515-85555bc5b26e;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/StatligArealplanE6HP08HalmstadAkershusGrenseParsellBomstasjonVedRaukerud_AtomFeedSOSI.fmw Nasjonalt register over luftfartshindre;dataset;Samferdsel;Kartverket;;;28c896d0-8a0d-4209-bf31-4931033b1082;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Luftfartshindre_AtomFeedGML.fmw N1000 Kartdata;dataset;Basis geodata;Kartverket;;Det offentlige kartgrunnlaget;aee42bb6-d0e9-4d70-86fe-6ea76c381055;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/N1000Kartdata_AtomFeedFGDB.fmw art_prioriterte WMS;service;Natur;Miljødirektoratet;;;b47cb571-19c3-4fd3-b6db-15e6815df60a;;; Fastmerker - Landsnett og stamnett;dataset;Basis geodata;Kartverket;;;b0bea40a-2e4b-4ae0-8439-7037a3b60181;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/LandsnettStamnettpunkter_AtomFeedSOSI.fmw gebco skyggerelieff;servicelayer;Basis geodata;Kartverket;;;ba9fd4ff-93a4-4f6f-ac10-92864f5b7f22;;; Videregående skoler;dataset;Befolkning;Fylkeskommunene;;;c8acfd4f-c285-45a6-9a9b-3ab8d7d3af19;;;http://nedlasting.geonorge.no/fmedatastreaming/ATOM-feeds/Videregaendeskoler_AtomFeedGML.fmw GranadaWMS2;service;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;fe1e1cd3-505f-4ead-a6af-75c6ccdd6b14;;; Biotoper Tromsøflaket/Eggakanten;servicelayer;Geologi;Norges geologiske undersøkelse;;;67cdc8be-204e-45b3-976d-49919b3470ed;;; svo_norskehavet;servicelayer;Annen;Miljødirektoratet;;;5a4b972f-9287-4923-943f-b596a686d1be;;; fp_barentshavet_gml;servicelayer;Annen;Miljødirektoratet;;;1b443234-2da9-4c3e-8c55-3aba8b2bfb41;;; fp_nordsjoen;servicelayer;Annen;Miljødirektoratet;;;51553691-7102-4c40-8825-3b5a276a05b2;;; fp_norskehavet;servicelayer;Annen;Miljødirektoratet;;;6deb166d-1c15-4484-a5fb-cb55a3e1a583;;; ILA overvåkningssoner;servicelayer;Kyst og fiskeri;Mattilsynet;;;90038d69-952f-42f5-863c-182c0e4a0070;;; Bølgevarsel - Isolinjer;servicelayer;Annen;Kystverket;;;341a9602-c992-47c0-ae47-0b9065aeec46;;;