Støy Veg WMS

Tjeneste

Denne tjenesten inneholder støysoner rundt veg fra støyberegning både for Strategisk støykartlegging etter forurensingsforskriften §5 og Støyvarselkart etter T-1442. De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 for de største byområdene i landet og i tillegg langs de riks- og fylkesveger der det passerer mer enn 8200 kjøretøy per døgn. Denne støykartleggingen gjøres etter krav i forurensningsforskriften §5 og inngår i en større kartlegging i Europa. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 5 år I beregningen inngår storbyområdene Rundt Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Stavanger, samt riks- og fylkesveger med trafikkmengde over 8200 i årsdøgnstrafikk (ÅDT). I storbyområdene tas det med kommunale veger med ÅDT over 1000. Støyvarselkartene er utarbeidet etter Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Støyvarselkartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs riks- og fylkesveg. Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet (basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Beregningshøyden er 4 meter. Kartleggingene er gjennomført med Statens vegvesens beregningsverktøy NorStøy. Beregningsmetode er Nord2000Road. Data om vegene og trafikken hentes fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). De viktigste parameterne er ÅDT, tungtrafikkandel og hastighet. Kartdata hentes fra felles kartdatabasen (FKB). Informasjon om bygninger hentes fra matrikkelen. Datasettet oppdateres ikke, men produseres på nytt hvert 4 år.

Bruksområde

Støyvarselkartene er et viktig grunnlag for kommunens arealplanlegging, og samtidig en dokumentasjon for anleggseier i forhold til bygninger som oppføres i strid med retningslinjene for arealbruk i støysonene. Støyvarselkart lages også for at utbyggere og publikum skal se hvor støy er et problem og derfor må være tema i nye planer. Det skal alltid gjøres mer nøyaktige støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonene. De strategiske støykartene viser støysituasjonen fra vegtrafikk ved årsskiftet 2016/2017 og brukes ved rapportering til miljømyndighetene. Kartleggingsresultatene er også grunnlag for videre arbeid med handlingsplaner mot støy som revideres hvert 5. år etter forurensningsforskriften §5.

Distribusjoner

{{ distributionList.title }}

Kontaktinformasjon

Logo Statens vegvesen

Metadatakontakt:
Jan Kristian Jensen, jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Faglig kontakt:
Helena Axelsson, helena.axelsson@vegvesen.no – Statens vegvesen

Teknisk kontakt:
Jan Kristian Jensen, jan.kristian.jensen@vegvesen.no – Statens vegvesen

Distribusjon

Format:
  • OGC WMS 1.3.0

Distribusjonstype: WMS-tjeneste

Get Capabilities Url: https://www.vegvesen.no/kart/ogc/norstoy_1_0/ows

Geografisk distribusjonsinndeling: landsfiler

Restriksjoner

Bruksbegrensninger: Datasettet skal ikke brukes til å vurdere behov for tiltak på enkeltbygg. Det må utføres egne beregninger for dette.

Tilgangsrestriksjoner: Åpne data

Brukerrestriksjoner: Lisens

Lisens: Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Sikkerhetsnivå: Ugradert